Endeksler
                                        
     MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLARINDAN TÜRKİYE'YE KABUL         
           EDİLENLER HAKKINDA YÖNETMELİK               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 26/10/1995  No:95/7473          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 11/8/1941  No:4104           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 7/11/1995  No:22456           
  Yayımlandığı Düsturun Tertipi  : 5      Cild: 35  S:        
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
         Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, Tanımlar             
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'nin taraf olmadığı bir silahlı   
çatışmada Türkiye'ye kabul edilen muharip yabancı ordu mensuplarının Türkiye  
sınırlarından girdikleri tarihten iade olunacakları veya başka bir ülkeye gön- 
derilecekleri tarihe kadar gözaltı edilmeleri, muhafaza, nakil, iskan, giyecek, 
yiyecek,muayene ve tedavileri, kampların Kızılay'a devri, disiplin ve cezai iş- 
lemleri, iadeleri ile mali hususlara ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir. 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye ka- 
bul edilenler hakkında alınacak tedbirleri, uygulanacak kuralları, bu kişilerin 
tabi olacakları esasları, sorumlu ve görevli makamları kapsar.         
  Kanuni dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 18/10/1907 tarihinde La Haye'de imzalanmış, V sa- 
yılı, Kara Harbinde Tarafsız Devletlerin ve Şahısların Hakları ve Vazifeleri  
Hakkında Sözleşme hükümleri ile 4104 sayılı Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından 
Türkiye'ye İltica Edenler Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Muharip yabancı ordu mensubu: Ülkeye kabul edilen veya ülkede ele geçiri-
len, mensubu bulunduğu silahlı kuvvetlerin bir üçüncü ülke ile savaş veya si-  
lahlı çatışma halinde bulunduğu asker kişiyi,                  
  b) Kabul edilenler: Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye giren-  
leri,                                      
  ifade eder.                                 
                İKİNCİ BÖLÜM                   
                 İlkeler                    
  Himaye süresi                                

  Madde 5 - Türkiye'ye kabul edilenler, Türkiye'nin kara, deniz ve hava sınır-
larından girdikleri tarihten iade olunacakları veya başka bir ülkeye gönderile- 
cekleri veya haklarında sürekli olarak kalma işlemi yapılacağı tarihe kadar Dev-
letin himayesi ve gözetimi altında bulundurulurlar. Bunlardan düşmanca faaliyet 
gösterenler bu Yönetmelikte yer alan haklardan faydalanamazlar ve bunlar hak-  
kında yasal işlem yapılır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kabul edilenlere yapılacak muamele                     

  Madde 6 - Kabul edilenlere haysiyet kırıcı işlem yapılmaması esastır. Her  
türlü koşul ve durumda kişiliklerine ve şereflerine saygı gösterilmesi kabul  
edilenlerin hakkıdır.                              
  Kabul edilenlere rütbe, cinsiyet ve sağlık durumları nedeniyle tanınan   
imtiyazlı işlemler ayrık olmak üzere dil, ırk, renk, milliyet, din, siyasi   
görüş ve düşüncelerle ayırım gözetilmeksizin bu Yönetmelikte belirtilen esasla- 
ra göre eşit muamele yapılır.                          
  Kabul edilen statüsünün kazanılması                     

  Madde 7 - Kara, deniz ve hava sınırlarını geçerek Türkiye'ye girenlerin   
kabul edilenler statüsünü kazanabilmesi için;                  
  a) Uyruğunda bulunduğu devletin savaş veya silahlı çatışma halinde olması, 
  b) Uyruğunda bulunduğu Devletin muntazam silahlı kuvvetleri kuruluşu men-  
subu olması ve bunun kimlik, belge, nişan, işaret veya benzeri alametlerle   
kanıtlanması,                                  
  zorunludur.                                 
                                        
                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM               
            Gözaltı Edilme, Sorgu ve Sağlık Kontrolü        
  Gözaltı edilme                               

  Madde 8 - Kabul edilenler, Türk Silahlı Kuvvetleri veya güvenlik güçleri  
tarafından teslim alındıkları andan itibaren muhafaza ve güvenliklerinin sağ-  
lanması için derhal gözaltı edilirler.                     
  Sorgu                                    

  Madde 9 - Kabul edilenlerin sorguları kendi dilleriyle veya anladıkları   
bir dil ile sorgu heyetlerince yapılır. Sorgu sırasında kabul edilenler; adla- 
ını, soy adlarını, doğum yerleri ile tarihlerini, rütbelerini, sicil numarala- 
rını ve görevli oldukları birliklerini bildirmek zorundadırlar. Bunlara her ne 
suretle olursa olsun bilgi temin etmek için maddi veya manevi baskı, kötü muame-
le ve işkence yapılamaz. Anılan bilgileri vermeyenler, kendi rütbe ve statüle- 
rindekilere bu Yönetmelikle tanınan haklardan yararlanamazlar.         
  Sağlık kontrolü                               

  Madde 10 - Kabul edilenler öncelikle geçici konaklama yerlerinde karantinaya
alınırlar. Karantina sonrası sağlık durumlarını belirtir bir belge düzenlenerek 
şahsi dosyalarına konulur.                           
                                        
                                        
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
           Kampların Kurulması ve Yönetimi              
                                        
  Kampların kurulması                             

  Madde 11 - Kabul edilenlerin barınmaları için kullanılacak geçici konaklama 
yerleri ile kamplar, Milli Savunma Bakanlığı ile koordine edilerek Genelkurmay 
Başkanlığınca tespit edilir ve kurulur.                     
  Kadrolar                                  

  Madde 12 - Geçici konaklama yerleri ile kampların kadroları Milli Savunma  
Bakanlığı ile koordine edilerek Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.      
  Görev ve yetki                               

  Madde 13 - Geçici konaklama yerleri ile kamplar, Türk Silahlı Kuvvetlerine 
mensup bir subay tarafından yönetilir. Kamp komutanı bu Yönetmelik ile belirle- 
nen esas ve usullerin kabul edilenler tarafından bilinmesi ve uygulanabilmesi  
için her türlü tedbiri alır.                          
  İskan koşullarına uygunluk                         

  Madde 14 - Geçici konaklama yerleri ile kamplar iskan koşullarına uygun ola-
rak tesis edilir. İskan edilmede kabul edilenlerin örf ve adetlerine uyulması- 
na özen gösterilir.                               
  Muhafaza ve disiplin                            

  Madde 15 - Geçici konaklama yerleri ile kamplardaki muhafaza ve disiplin  
ile buna ilişkin önlemlerin alınması ve görevlerin yerine getirilmesi 211 sayı- 
lı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz- 
met Yönetmeliği hükümleri uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerince sağlanır.     
  Gözetim heyeti                               

  Madde 16 - Başkanı kamp komutanı olmak üzere, kabul edilenlerin aralarından 
seçilecek bir kıdemli personel ile kamp inzibat subayı, istihbarat subayı, spor 
subay/astsubayı, kamp doktoru ve hesap sorumlusundan oluşan bir gözetim heyeti 
kurulur.                                    
  Gözetim heyetinin görevleri                         

  Madde 17 - Gözetim heyetinin görevleri şunlardır:              
  a) Kabul edilenlere verilecek harçlık ile ayni ve nakdi yardımı istihkak  
sahiplerine dağıtmak.                              
  b) Kabul edilenlerin yatma, vizite, çalışma ve spor zamanları ile eğlence  
türlerini tayin etmek, menfaatleri kendilerine ait olmak üzere kamp dahilinde  
çalışmalarına izin vermek.                           
  c) Yemek listesini yapmak, yemek ve banyo zamanlarını tayin etmek, tedarik 
edilen erzakın muayene ve muhafazasını sağlamak, yemekleri ve yemekhaneleri   
kontrol etmek ve denetlemek.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Kurulmasına izin verilmiş ise kantin ile ilgili işlemlerin takip ve   
denetlemesini yapmak.                              
  Yabancı devlet ile milletlerarası kuruluş temsilcilerinin ziyaretleri    

  Madde 18 - Geçici konaklama yerleri ile kampları, Dışişleri Bakanlığının  
uygun görüşü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca izin verilmek koşuluyla talep  
eden yabancı devletler ile milletlerarası kuruluş temsilci ve delegeleri ziya- 
ret edebilirler. Bu temsilci veya delegeler, kabul edilenler ile doğrudan veya 
tercüman aracılığı ile görüşebilirler. Bu ziyaretler ancak askeri zaruretler  
sebebiyle istisnai ve geçici olarak kısıtlanabilir veya men edilebilir.     
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
          Kabul Edilenler Hakkında Yapılacak İşlemler         
  Künye kaydı ve sicili                            

  Madde 19 - Geçici konaklama yerleri ile kamp komutanlıklarınca kabul edi-  
lenlere ait Türkçe, İngilizce ve kendi dillerinde olmak üzere alfabe sırasına  
göre üç nüsha fotoğraflı künye kayıt ve sicilleri tutulur. Kendilerine adı, so- 
yadı, doğum yeri, tarihi, rütbesi ve sicilini gösteren kimlik belgesi verilir. 
  Şahsi dosya                                 

  Madde 20 - Her kabul edilen için bir dosya tutulur.             
  Dosyada;                                  
  a) Genel künye bilgisi,                           
  b) İade edilmek üzere alınan zati eşya listesi,               
  c) Zapt edilen eşya listesi,                        
  d) Harçlık belgesi,                             
  e) Nakit hesap belgesi,                           
  f) Sağlık işlemleri kartı ve özel muayene belgesi,             
  g) Söz verme belgesi,                            
  h) Disiplin ve ceza kartı,                         
  bulunur.                                  
  Hareket serbestisinin kısıtlanması                     

  Madde 21 - Kabul edilenlerin bulundukları kamp sınırını geçmemeleri veya be-
lirli bir uzaklığı aşmamaları istenebilir.                   
  Kabul edilenlerden, gözetim heyeti önünde, ülkemizi izinsiz terketmeyeceği- 
ne, kendi ülkesinin elçilik veya konsolosluk binalarında ikamet etmeyeceğine,  
başka ülkelerin resmi makamlarına hizmet etmeyeceğine ve münasebet kurmayaca-  
ğına askerlik şerefi üzerine söz verenler, Genelkurmay Başkanlığınca Milli Sa- 
vunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının görüşü alınarak serbest bırakı-  
labilirler. Serbestlik sınırı                          
                                        
Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. Serbestlik  
sınırı ile imzalı söz verme belgeleri, kabul edilenlerin şahsi dosyasında mu-  
hafaza edilir.                                 
  Serbest bırakılanlar ile yurtiçinde seyahatlerine izin verilenlerin takip  
ve kontrol altında bulundurulmaları için durum Genelkurmay Başkanlığınca Milli 
Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına 
bildirilir.                                   
  Yukarıda belirtilen usul ve esaslara uymayarak kaçmaya teşebbüs edenler veya
kaçanlar veyahut söz vererek serbest bırakılanlardan kendileri hakkında belir- 
lenen serbestlik sınır ve kurallarına uymayanlar serbestlik hakkını kaybederler 
ve kamplarda muhafaza edilirler.                        
  Halkla temas ve ziyaretçi kabulü                      

  Madde 22 - Kabul edilenlerin bulundukları yöre halkı ile temasları ve kampa 
ziyaretçi kabul edilip edilmemesi hususlarına ilişkin esaslar Genelkurmay Baş- 
kanlığınca belirlenir.                             
  Dini serbestlik                               

  Madde 23 - Kabul edilenler kamp komutanlıklarınca belirlenen disiplin ted- 
birlerine uymak koşuluyla dinlerinin ve mezheplerinin ibadet ve ayinlerini yapa-
bilirler. Bu amaçla ibadet ve ayinler için imkanlar ölçüsünde uygun mahaller te-
sis olunur.                                   
  Eğlence, spor ve oyunlar                          

  Madde 24 - Kabul edilenlerin fikir, eğlence ve spor faaliyetleri mevcut im- 
kanlar çerçevesinde teşvik ve tanzim olunur. Bu amaçla uygun mahaller ve araç- 
gereç tahsis edilerek faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli önlemler alınır. 
  Askeri eşya                                 

  Madde 25 - Kabul edilenlerin beraberlerinde getirdikleri uyruğunda bulunduk-
ları devlete ait her türlü silah, askeri teçhizat, mühimmat ve nakil vasıtaları 
belge karşılığı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınır. Bunlar başkaca bir  
işleme tabi tutulmaksızın savaş veya silahlı çatışmanın sona ermesinden sonra  
ilgili devletle yapılacak anlaşma hükümleri uyarınca iade edilmek üzere muhafaza
edilir. Bunların muhafazaları için gerekli her türlü nakil, ambalaj ve bakım gi-
derleri Milli Savunma Bakanlığınca karşılanır.                 
  Şahsi eşya                                 

  Madde 26 - Kabul edilenlerin, Türk mevzuatına göre çevre ve toplum sağlığı- 
nın korunması amacıyla zarar vermeyeceği gerektiğinde yapılacak sıhhi kontrol- 
lerle anlaşıldıktan sonra, taşımaları veya bulundurmaları yasak olmayan her   
türlü zati eşyaları ile birlikte gaz maskelerini ve çelik başlıklarını taşıma- 
larına izin verilebilir. Bunlardan taşınması veya bulundurulması mevzuata göre 
yasak eşya niteliğinde olanlar, herhangi bir yasal işleme ve cezai müeyyideye  
tabi olmaksızın genel hükümler uyarınca zapt edilirler ve Devlet malı olarak  
işlem görürler.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Para ve kıymetli eşyaların muhafaza ve iadesi                

  Madde 27 - Kabul edilenlerin paraları gözetim heyeti tarafından sahibinin  
kimliği ile tutarı özel bir deftere geçirildikten sonra makbuz karşılığında   
alınabilir. Makbuzda, makbuzu düzenleyen personelin adı, soyadı, rütbesi ve   
mensup olduğu birlik yazılır. Bu paralar veya paraya tahvil edilen meblağ kabul 
edilenin hesabına alacak olarak kaydedilir.                   
  Kabul edilenerin kıymetli eşyaları ancak emniyet ve disiplin sebepleriyle, 
paralara uygulalanan usul uyarınca kendilerinden alınabilir.          
  Para ve para değerindeki kıymetli evrak ile kıymetli eşya kamp komutanlık- 
larınca muhafaza edilir. Bunlar, kabul edilenlerin ülkelerine iade edilmeleri, 
başka bir devlete gönderilmeleri veya Türkiye'de kalma taleplerinin kabulü veya 
ihtiyaçları halinde belge karşılığında iade edilir.               
  Yiyecek                                   

  Madde 28 - Kabul edilenler, 12/9/1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanu-  
nuna göre erbaş ve er günlük yiyecek istihkakı üzerinden yedirilirler. Kazandan 
yedirilmesi mümkün olmadığı takdirde, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın  
Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilme- 
sine Ait Yönetmelik'in 4 üncü maddesine göre günlük er istihkakının bir aylık  
tutarı tayın bedeli olarak peşin ödenir.                    
  Giyecek                                   

  Madde 29 - Kampların bulunduğu bölgenin iklim koşulları gözönüne alınarak  
kabul edilenlere, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilecek Milli Savunma  
Bakanlığınca belirlenecek usullere göre yeterli miktarda giyecek, çamaşır ve  
ayakkabı verilir. Kabul edilenler istedikleri takdirde üniformalarını veya   
sivil elbiselerini kamp dahilinde giyebilirler. Serbest bırakılanların kamp   
dışında sadece sivil elbise giymelerine müsaade edilir.             
  İskan, yiyecek ve giyeceğin karşılanması                  

  Madde 30 - Kabul edilenlerin nakil, iskan, yiyecek, giyecek, sağlık ve her 
türlü giderleri kendilerinden ücret alınmaksızın karşılanır ve bu bu giderler  
Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin savunma hizmetleri faaliyetlerinde yer alan 
ilgili harcama kalemi ve ayrıntı kodundan karşılanır.              
  Harçlıklar                                 

  Madde 31 - Kabul edilenlere aşağıdak belirtilen gösterge rakamlarının memur 
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda harçlık öde- 
nir. Bu harçlıklar gelir ve damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi   
tutulmaz.                                    
                                        
Rütbesi     Göstergesi      Rütbesi     Göstergesi       
------------   -----------      -----------   ---------------     
General-       1000        Üsteğmen       400        
Amiral                                     
Albay         800        Teğmen-Asteğmen   300        
Yarbay        700        Astsubaylar     250        
Binbaşı        600        Erbaşlar ve Erler  150        
Yüzbaşı        500                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kantinler                                  

  Madde 32 - Kamplarda kantin açılmasına kamp komutanlıklarınca izin verile- 
bilir. Kantinler 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 106 ncı 
maddesi hükümlerine göre işletilir. Kantinlerde alışveriş Türk parası ile ya-  
pılır.                                     
  Sağlık kontrolleri                             

  Madde 33 - Kabul edilenlere özel bir sağlık fişi tanzim edilir ve bunların 
en az ayda bir defa olmak üzere sağlık kontrolleri yapılır. Bu kontroller, genel
sağlık ve beslenme durumları ile temizlik hizmetlerinin denetlenmesi ve hasta- 
lıkların ortaya çıkarılması amacıyla yapılır. Hastalık tespit edildiğinde ilgili
kamp komutanlığınca gerekli tedbirler alınır. Bulaşıcı hastalık vukuunda ilk  
tedbirler alınmakla birlikte durum ilgili makamlara bildirilir.         
  Vizite                                   

  Madde 34 - Kabul edilenlerden hastalıklarını beyan edenler hergün koğuş ve 
oda kıdemlileri tarafından vizite defteri ile beraber muayene saatinde vizite  
mahalline gönderilirler. Viziteler ile sağlık muayeneleri sonuçları raporla kamp
komutanına bildirilir. Ayakta tedavi edilenlerin ilaçları verilerek tedavileri 
ile ilgili işlemler yapılır.                          
  Koruyucu sağlık tedbirleri                         

  Madde 35 - Kamp komutanları salgın hastalıkları önlemek üzere, kampları te- 
miz ve sağlıklı bir halde tutmak için gereken bütün tedbirleri alırlar.     
  Revir                                    

  Madde 36 - Her kampta kabul edilenlerin gerekli muayene ve tedavilerini   
yapmak üzere bir revir tesis edilir. Ayrıca gerekli hallerde bulaşıcı ve akıl  
hastalıklarına tutanlar için tecrit yerleri ayrılır.              
  Hastanelere yatırma                             

  Madde 37 - Ağır bir hastalığa yakalanan veya durumları özel bir tedavi,   
tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmayı gerektirenler hakkında 211 sayılı   
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile konuya ilişkin Yönetmelik hüküm-  
leri uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emsalleri gibi işlem yapılır.    
  Özel muayene olma hakkı                           

  Madde 38 - Kabul edilenler, giderleri kendileri tarafından karşılanmak kay- 
dıyla muayene olmak için özel sağlık kurumlarına başvurma haklarına sahiptirler.
Sağlık kurumları, talep halinde muayene ve tedavi atına alınana ve ilgili kamp 
komutanlığına hastalığın nev'ini, yapılan tedavinin nitelik ve müddetini göste- 
ren resmi bir belge verirler.                          
  Gözaltı halinin devamı                           

  Madde 39 - Gerek revirlerde gerek hastanelerde tedavi altında bulundurulan- 
ların gözaltı halleri devam eder.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ölüm ve defin                                

  Madde 40 - Kabul edilenlerden ölenler, Türkiye'de temsilciliği olan bir   
ülkenin vatandaşı ise, bu temsilciliğin aksine bir talebi olmadığı takdirde   
belirli mezarlıklarda ayrılacak bir yere veya o mahalde var ise kendi mezar-  
lıklarına kendi din ve adetleri uyarınca, rütbelerine göre Türk Silahlı Kuv-  
vetlerindeki eşitlerine yapılan merasimle defnedilir. Her mezarın kime ait   
olduğu belli olacak şekilde işaretlenir ve bu mezarlığın mikyaslı bir krokisi  
muhafaza edilir. Ayrıca ölenlerin kimlikleri Türkiye'deki temsilcilikleri va-  
sıtasıyla yakınlarına bildirilir.                        
  Haberleşme                                 

  Madde 41 Kabul edilenlere, mümkün olduğu ölçüde, yakınları ile bedeli muka- 
bilinde haberleşme imkanları sağlanır.                     
  Kabul edilenlere gelen veya bunlar tarafından harice gönderilecek her dil- 
deki mektup, koli ve paket kamp komutanlığı tarafından incelenir. Uzun zamandan 
beri yakınlarından haber alamayan veya haber almak imkanından mahrum olanlara, 
ücretleri hesaplarına geçirilmek veya kendilerince ödenmek üzere telgraf çekme 
müsaadesi verilebilir.                             
  Kabul edilenlerin mektup ve benzeri belgelerini kendi resmi dilleriyle yaz- 
maları genel kuraldır. Ancak, başka dillerde de yazmalarına kamp komutanlık-  
larınca izin verilebilir.                            
  Kabul edilenlerin mektup ve benzeri belgelerini kapsayacak torbalar kamp  
komutanlıklarınca mühürlenerek ve içindekiler ile gidecekleri yerler liste   
haline getirilerek postanelere teslim edilir.                  
  Kabul edilenlere gelen mektup, kart, telgraf, gazete ve benzeri belgeler  
kamp komutanlığınca tayin edilen mutemet tarafından teslim alınır ve incelen-  
dikten sonra aynı mutemet tarafından sahiplerine dağıtılır.           
  Yardım gönderilmesi                             

  Madde 42 - Kabul edilenlere posta ile veya başka yollarla gıda maddeleri,  
giyecek, ilaç ile dini eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayacak maddeler  
gönderilebilir.                                 
  Yardım amacıyla devletler ve milletlerarası kuruluşlar tarafından gönderi- 
len ve yasak olmayan eşya gerektiğinde sıhhi kontrolleri yapıldıktan sonra hiç- 
bir kayda tabi tutulmaksızın kabul edilenlere dağıtılır.            
  Muafiyet                                  

  Madde 43 - Kabul edilenlerin vergi, resim, harç ve fonlardan muaf olup   
olmayacağı hususu ilgili mevzuata tabidir.                   
  Şikayet ve dilek hakkı                           

  Madde 44 - Kabuledilenler, tabu tutuldukları koşullar hakkındaki şikayet  
ve dileklerini kamp komutanlarına bildirme hakkına sahiptirler. Şikayet ve dilek
hakkı hiçbir şekilde sınırlandırılamaz. Bunlardan uygun görülenler yerine geti- 
rilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                ALTINCI BÖLÜM                  
            Disiplin ve Ceza İşlemleri               
                                        
  Uygulanacak mevzuat                             

  Madde 45 - Kabul edilenlerin disiplin ve ceza işlemlerinde mümkün olduğu  
ölçüde Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin kanun, tüzük ve yönetmelik  
hükümleri uygulanır.                              
  Disiplin, adli soruşturma ve cezalar                    

  Madde 46 - Kabul edilenlerin eylemlerinin idari makamların disiplin ceza-  
sı verme yetkisine girmesi halinde kendilerine disiplin tedbirleri uygulanır.  
  Kabul edilenler adli soruşturma yönünden, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu  
ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa tabidir-  
ler. Bunlardan gözaltından çıkarılarak ülkede kalmalarına müsaade edilenler   
hakkında genel hükümler uygulanır.                       
  Bunlar hakkında, Türk askeri makamları veya mahkemeleri tarafından Türk   
Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında tespit ve tayin edilen ceza ve tedbirler- 
den başkası uygulanamaz.                            
  Cezaların infazı                              

  Madde 47 - Kabul edilenler hakkında verilen disiplin cezaları ile kesinleş- 
miş mahkumiyet hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aynı cezaya hükümlü eşidi 
ya da emsali rütbedeki personeli hakkında uygulanan işlemlere göre infaz edi-  
lir.                                      
                YEDİNCİ BÖLÜM                  
                Mali Hususlar                  
  Ödeme emirleri                               

  Madde 48 - Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden kamp giderlerini karşılamak 
maksadıyla düzenlenen ödeme emirleri kamp komutanlığı adına bağlı olduğu askeri 
saymanlık, defterdarlık veya mal müdürlüğüne gönderilir. Bu ödeneklerin sarfına 
ilişkin tahakkuk ve tediye ile nakil, iskan, yiyecek, giyecek, tedavi ve benzeri
konularla ilgili muhasebe işlemleri yürürlükteki mevzuata göre yapılır.     
  Saymanlık bağlantısı                            

  Madde 49 - Kamp komutanlığının hangi nakit saymanlığınca destekleneceği hu- 
susu Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Milli Savunma Bakanlığının uygun görü-
şü üzerine Maliye Bakanlığınca tayin olunur.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               SEKİZİNCİ BÖLÜM                  
             İade ve Türkiye'de Kalma               
                                        
  İade                                    

  Madde 50 - Kabul edilenlerin, savaşın veya silahlı çatışmanın sona ermesi  
halinde uyruğunda bulundukları devlete iade edilmeleri Genelkurmay Başkanlığı- 
nın talebi üzerine Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile koordine edile- 
rek İçişleri Bakanlığınca en kısa sürede sağlanır.               
  İkamet izninin uzatılmaması                         

  Madde 51 - Başka bir ülkeye gitmek üzere Türkiye'den ikamet izni talep eden 
muharip yabancı silahlı kuvvetler mensuplarına verilen ikamet izni, yabancının 
makul bir süre içinde üçüncü ülkelere gidememesi halinde uzatılmayabilir. Bu  
durumdaki yabancı, ülkeyi terke davet edilir.                  
  Sınırdışı ve iade yasağı                          

  Madde 52 - Kabul edilenler bu statülerinin devamı süresince uyruğunda bu-  
lundukları devlet ile ırk, din, dil, milliyet, cinsiyet veya benzeri nedenlerle 
hayat ve hürriyetlerinin tehlikeye düşeceği anlaşılan başka bir devlete iade  
edilemez veya sınırdışı edilemezler.                      
  Ancak kabul edilenlerden ülkelerine iadelerine veya üçüncü bir ülkeye sevk- 
lerine kadar anarşi, casusluk, emniyet ve huzur bozucu haller, sabotaj ve za-  
rarlı propaganda yaparak milli güvenliğimizi tehlikeye düşürenler, İçişleri Ba- 
kanlığının kararı ile sınırdışı edilebilir.                   
                DOKUZUNCU BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
  Geçici görevlendirme                            

  Madde 53 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeterli düzeyde bulunmayan sivil uz- 
man personel, Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Milli Savunma Bakanlığının  
talebi üzerine ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamp-
larda geçici görevle görevlendirilebilir. Bu şekilde geçici olarak görevlendi- 
rilen personel hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.    
  Kampların Türkiye Kızılay Derneğine devri                  

  Madde 54 - Kabul edilenlerin iskan, yiyecek, giyecek, sağlık, muayene ve te-
davileri ile ilgili iş ve işlemlerin idaresi, Milli Savunma Bakanlığının talebi 
üzerine Türkiye Kızılay Derneğine devredilebilir. Devir halinde belirtilen iş  
ve işlemlerin, yerine getirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin faaliyetler  
Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Kızılay arasın-
da düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yapılan masrafların alınmasına ilişkin özel anlaşma             

  Madde 55 - Bu Yönetmelikte belirtilen ve kabul edilenlere yapılan masraflar 
ile silah, araç-gereç, mühimmat, teçhizat, malzeme ve askeri eşyaya muhafazala- 
rından dolayı yapılacak her türlü masraf, ilgili savaşan veya silahlı çatışma  
halinde bulunan devletle yapılacak anlaşma çerçevesinde bu devletten alınır.  
  Koordinasyon                                

  Madde 56 - Kabul edilenlerle ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen işlem-
ler hakkında ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlama
görev ve yetkisi Milli Savunma Bakanlığına aittir. Milli Savunma Bakanlığı bu  
görev ve yetki çerçevesinde bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol  
düzenleyebilir.                                 
  Yürürlük                                  

  Madde 57 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 58 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.