Endeksler
                                        
            ELEKTRİK ENERJİSİ FONU YÖNETMELİĞİ           
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8/6/1995 No: 95/7003          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 4/12/1984 No: 3096            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/8/1995 No: 22375           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5     Cild: 34 S:          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
          Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Tanımlar           
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik enerjisi sektöründe yapılacak   
araştırma, geliştirme, etüd, proje, denetim faaliyetleri ile kurulacak tesis-  
lere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağla-
mak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde kurulan tüzel kişiliği  
haiz Elektrik Enerjisi Fonunun gelirleri, giderleri, yönetimi, denetimi ve Fonla
ilgili diğer hususları düzenlemektir.                      
  Kanuni dayanak                               

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru-
luşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi 
Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.         
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Bakanlık       : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,      
  b) Bakan         : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,       
  c) Fon          : Elektrik Enerjisi Fonunu,            
  d) Kanun         : 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki  
                Kuruluşların ELektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı 
                ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanu- 
                nu,                       
  e) Görevli Şirket    : 3096 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince   
                kurulan sermaye şirketini,            
  f) Üretim Şirketi    : 3096 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince   
                kurulan sermaye şirketini,            
  g) TEAŞ         : Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketini,
  h) TEDAŞ         : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,    
  ı) Kurul         : Fon Yönetim Kurulunu,              
  i) Başkan        : Fon Yönetim Kurulu Başkanını,          
  j) Müşavir Firma     : Tesislerin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi ile 
                ilgili çalışmaları takip ve denetlemek üzere gö- 
                revlendirilen bağımsız mühendislik şirketini,  
  k) Tarife        : Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde tanımlanan  
                elektrik enerjisi satış tarifesini,       
  l) İstikrar Bedeli    : Ülkedeki elektrik enerjisi fiyat istikrarını   
                sağlamak üzere üretim şirketi ve görevli şirket- 
                lerden Fona veya Fondan şirketlere yapılacak   
                ödemeleri,                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  m) Öz Sermaye   : Bakanlık tarafından tarifelerin tesbiti yapılır-    
             ken dikkate alınan ilgili üretim veya görevli     
             şirketin öz sermayesini,                
  n) Kullanım Hakkı : Tabii kaynakların ve tesislerin kullanım hakkı     
             karşılığı alınacak bedelleri,             
  o) Katkı Payı   : Enerji satış tarifesi üzerinden fona ödenecek payı,  
  ifade eder.                                 
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
           Yönetim Kurulu ve Fon Sekreterliği            
  Fon teşkilatı                                

  Madde 4- Fon hizmetleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu   
ve Fon Sekreterliği tarafından yürütülür.                    
  Yönetim Kurulu                               

  Madde 5- Fon Yönetim Kurulu, Fonun en üst karar ve yönetim organıdır.    
Üyelerinden biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, biri Devlet     
Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakan, üç üyesi de Bakan tarafından tayin  
edilen kamu görevlisi 5 kişiden oluşur. Bu üyeler kendi aralarında Bakanlık   
temsilcilerinden birini Başkan seçerler. Başkan yokluğunda kendisine vekalet  
edecek üyelerden birini önceden belirler. Başkanlık ve üyelik süresi 2 yıl   
olup, ilgili Bakan gerektiğinde bu süre dolmadan atadığı üyeyi görevden ala-  
bilir.                                     
  Kurul, en az ayda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.  
Kararlar çoğunlukla alınır, oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu   
taraf üstün sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.                 
  Kurulun görevleri                              

  Madde 6- Kurul, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Fonun amacı- 
na uygun olarak kullanılmasını ve menfaatlerinin korunmasını sağlar, plan    
ve programlar yapar, bütçesini onaylar, ilkeleri belirler ve harcamalara    
ilişkin kararlar alır.                             
  Fon Sekreterliği                              

  Madde 7- Fon Sekreteri ve personeli Bakanlık veya Bakanlığa bağlı kuru-   
luşların personeli arasından Kurulca belirlenir ve Bakan tarafından geçici   
olarak görevlendirme suretiyle atanır.                     
  Bu suretle görevlendirilen personelin sayıları, görev ve çalışma esas-   
ları Kurulca düzenlenen ve Bakan tarafından onaylanan bir yönetmelikle be-   
lirlenir.                                    
                                        
                                        
  Fon Sekreteri, Fon mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda,   
Fonun amacına uygun olarak kullanılması, Fon menfaatlerinin korunması ve    
Fon Sekreterliğinin rasyonel çalışması için gerekli tedbirlerin alınması    
ile Fonun yönetiminden sorumludur.                       
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
           Fonun İta Amiri ve Temsili                 
  Fonun ita amiri                               

  Madde 8 - Fonun ita amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini kısmen veya tama-  
men Başkan, Başkan vekili veya Fon Sekreterine devredebilir.          
  Fonun temsili                                

  Madde 9 - Fonu Başkan veya vekili temsil eder.               
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
 Fonun Faaliyet Alanları, Kaynakları, Giderleri, İstikrar Bedeli, Bütçesi,   
      Hesap Yılı, Alacakların Tahsili, İhale İşlem ve Usulleri      
  Fonun faaliyet alanları                           

  Madde 10 - Fonun amacına yönelik faaliyet alanları şunlardır;        
  a) Şirketlere Bakanlıkça onaylanan yatırım projeleri ve işletme faaliyet-  
leri için teminat karşılığında nakdi krediler ile bunlar lehine garanti ve   
kefalet verebilir, şirketler ile Bakanlık arasında yapılmış sözleşmelere göre  
gayrı nakdi kredi açabilir,                           
  b) Açtığı krediler için kendi lehine taşınır ve taşınmaz mal rehni, kefa-  
let, garanti ve benzeri her türlü teminatı alabilir,              
  c) Elektrik enerjisi sektöründe araştırma, geliştirme, etüd, proje ve    
denetim çalışmaları yaptırabilir, bu amaçla patent, lisans, know-how, marka   
alabilir, bunları tescil ettirir ve başkalarına devredebilir.          
  d) Yüksek öğretim kurumlarınca elektrik enerjisi üretimi ve tasarrufu    
alanında yapılacak bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına fizibilite  
raporları doğrultusunda hibe şeklinde destek verebilir.             
  Fonun kaynakları                              

  Madde 11 - Fonun kaynakları şunlardır;                   
  a) Tabii kaynakların ve tesislerin kullanım hakkı karşılığı olarak alına-  
cak bedeller,                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel    
sektör kuruluşlarının Bakanlıkça belirlenen satış tarifelerinden ayrılarak   
Fona ödenecek katkı payları,                          
  c) Elektrik enerjisi fiyatının istikrarını sağlamak için şirketler ta-   
rafından Fona ödenecek istikrar bedelleri,                   
  d) Bütçeden ayrılacak ödenekler,                      
  e) Faiz gelirleri,                             
  f) İrad kaydedilen teminatlar,                       
  g) Projelerin takip ve denetimini yapmak üzere seçilen müşavir firma    
ücretlerini karşılamak amacıyla şirketlerden yapılan tahsilat,         
  h) Hazine Müsteşarlığından izin alınmasını müteakip temin edilecek iç    
ve dış krediler,                                
  ı) Diğer gelirler.                             
  Fonun giderleri                               

  Madde 12 - Fonun giderleri şunlardır;                    
  a) Elektrik enerjisi fiyatının istikrarını sağlamak için şirketlere öde-  
necek bedeller,                                 
  b) Şirketlerle yapılan sözleşmeler gereği, mucbir sebep (sel, yangın, dep- 
rem, sıcak savaş halleri gibi), Bakanlığın proje değişikliği talebi ve benze-  
ri sebepler sonucu doğacak maliyet artışları için şirketlere yapılacak ödeme-  
ler,                                      
  c) Sözleşmelere göre şirketlere açılacak krediler,             
  d) Şirketler tarafından yapılacak ve işletilecek tesislerin müşavir firma  
giderleri,                                   
  e) Fon tüzel kişiliğinin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli hizmet  
binası satın alma, yaptırma, kiralama ve donatım giderleri ile hizmet aracı   
bakım-onarım ve yakıt giderleri,                        
  f) Araştırma, geliştirme ve etüd giderleri,                 
  g) Her türlü evrak ve kırtasiye giderleri,                 
  h) Elektrik enerjisi ile ilgili yayın ve eğitim giderleri,         
  ı) Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ödenmesi gereken her türlü vergi, 
resim ve harçlar,                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  i) Elektrik enerjisi sektöründeki araştırma, geliştirme ve yeni buluş-   
ları desteklemek amacıyla kişi ve kuruluşlarca yapılan çalışmalardan teşvike  
layık görülenlere verilecek ödüller,                      
  j) Yüksek öğretim kurumlarınca elektrik enerjisi üretimi ve tasarrufu    
alanında yapılacak bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına hibe şek-   
linde yapılacak yardımlar,                           
  k) Hizmetle ilgili diğer giderler.                     
  İstikrar bedeli                               

  Madde 13 - Ülke çapında elektrik enerjisinin abonelere istikrarlı bir    
fiyat düzeni içerisinde satışının sağlanması için;               
  a) TEAŞ'ın elektrik alış fiyatı ile üretim şirketinin Bakanlık tarafın-   
dan tasdik edilen tarifesi arasındaki fark,                   
  b) Görevli şirketin, ilgili sektörde haksız rekabete yol açacak şekilde   
bir fiyat sözleşmesi yapılmamış olması kaydıyla, müşterilere satış fiyatı    
ile görevli şirketin Bakanlık tarafından tasdik edilen tarifesi arasındaki   
fark,                                      
  şirketler lehine ise şirketler tarafından Fona, şirketler aleyhine ise   
Fon tarafından şirketlere ödenir. Ödemeler, bu şirketlerle yapılan sözleşme   
hükümlerine göre gerçekleştirilir.                       
  Fon bütçesi                                 

  Madde 14 - Fon bütçesi Fon Sekreterliği tarafından hazırlanır. Yönetim   
Kurulu kararı ve Bakanın onayı ile kesinleşir.                 
  Fon paraları                                

  Madde 15 - Fon paraları Merkez Bankası nezdinde açılan fon hesabına     
yatırılır. İta amiri ile Fon Sekreteri veya Fon saymanının müşterek imzala-   
dığı çek veya ödeme talimatları ile sarfedilir. Ancak ita amirinin yetkile-   
rinden bir kısmını veya tamamını Fon Sekreterine devrettiği hallerde, Fon    
Sekreteri ile Fon saymanının müşterek imzaladığı çek veya ödeme talimatlarıy-  
la sarfedilir. Günlük işler için ita amirinin uygun göreceği miktarda avans   
görevli personele verilebilir.                         
  Hesap yılı                                 

  Madde 16 - Fonun hesap yılı takvim yılıdır. Fonun bilançosu, takvim yılı-  
nı takip eden 3 ay içinde hazırlanır, her türlü belgeyle birlikte denetime   
hazır hale getirilir.                              
  Alacakların tahsili                             

  Madde 17 - Bu Yönetmelik gereğince, Fona ödenmesi gereken Elektrik Ener-  
jisi Fonu katkı payı ile istikrar bedelleri elektrik enerjisinin satıldığı   
ay tahakkuk eder ve en geç tahakkuku izleyen ikinci ayın 20 nci günü akşamı-  
na kadar Fonun bankadaki hesaplarına yatırılır. Fon alacaklarının zamanında   
ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
gecikme zammı ile ilgili hükümleri uygulanır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İhale işlem ve usulleri                           

  Madde 18 - Fonun ihaleleri hakkında 27/6/1984 tarihli ve 84/8277 sayılı  
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fonlar İhale Yönetmeliği hüküm-  
leri uygulanır.                                 
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
         Kredi Verilecek Durumlar ve Ödemeler             
  Kredi verilecek durumlar                          

  Madde 19 - Kurulca; miktarı, teminatı, vadesi, faizi, masrafları, geri   
ödeme şekli ve diğer şartları belirlenmek ve Bakanlık tarafından önceden onay- 
lanmış sözleşme hükümleri de gözönünde bulundurulmak ve Bakan tarafından onay- 
lanmak suretiyle şirketlere, Fonun amacına uygun faaliyetleri gerçekleştirmesi 
için nakdi krediler ile bunlar lehine garanti ve kefalet verilebilir.      
  Kredinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Fon Sekreterliği  
tarafından kontrol edilir, amaç dışında kullanıldığı tesbit edilen krediler   
derhal Kurula bildirilerek Kurul kararı ile durdurulur ve cezai şart dahil   
faiz ve masrafları ile birlikte geri alınır.                  
  Gayrı nakdi kredi                              

  Madde 20 - Tesis veya hisselerin devralınması halinde Bakanlıkla yapılmış  
sözleşmelere göre gayrı nakdi kredi açılabilir.                 
  Öz sermaye ödemeleri                            

  Madde 21 - Sözleşmelerine göre öz sermayelerinin geri ödenmesi Fon aracı- 
lığı ile yapılacak olan şirketlerin, sözleşmelerindeki yıllık taksitleri oluş- 
turacak tarife payları TEAŞ tarafından şirketlere ödenecek enerji bedellerinden 
kesilerek Fona yatırılır. Fonda taplanan yıllık taksitler sözleşme esasları   
dahilinde ve herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeden Fon tarafından şirketlere 
ödenir.                                     
  Müşavirlik ve kontrollük hizmetleri ödemeleri                

  Madde 22 - Şirketlerce fizibilete raporlarında belirtilmiş ve sözleşme ile 
kesinleşmiş bulunan müşavirlik ve kontrollük hizmet bedellerinin yıllık tutar- 
ları şirketler tarafından en geç 5 Ocak, 5 Mayıs ve 5 Eylül tarihlerine kadar  
üç eşit taksit halinde Fona yatırılır. Şirketler tarafından Fona yatırılan   
yıllık bedeli geçmemek üzere bir şirketin müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin
bedeli müşavir-mühendislik firması tarafından hazırlanıp gerekirse şirketin de 
görüşü alındıktan sonra Bakanlık tarafından onaylanan hakediş raporlarına göre, 
Fon tarafından ilgili müşavir-mühendislik firmasına ödenir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                  ALTINCI BÖLÜM                
                  Diğer Hükümler                
                                        
  Belgelerin korunması                            

  Madde 23 - Fon görevlileri, kendilerine tevdi edilen belgelerin saklanma-  
sından ve bunların kaybından sorumludur.                    
  Fonun ayniyat işlemleri                           

  Madde 24 - Fonun ayniyat işlemleri, Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre 
yürütülür.                                   
  Haczedilemezlik                               

  Madde 25 - Fonun paraları ve malları haczedilemez.             
  Denetleme                                  

  Madde 26 - Fonun denetimi, 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yük- 
sek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir.   
  Uygulanmayacak hükümler                           

  Madde 27 - Fon, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.                     
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 28 - 14/3/1991 tarihli ve 91/1630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  
yürürlüğe konulan Elektrik Enerjisi Fonu YÖnetmeliği yürürlükten kaldırılmış-  
tır.                                      
  Yürürlük                                  

  Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı    
yürütür.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 |   8/6/1995 TARİH VE 95/7003 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE     | 
 | YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİĞİN   | 
 |      YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE         | 
 |--------------------------------------------------------------------------| 
 |         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           | 
 |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            | 
 |--------------------------------------------------------------------------| 
 |      |        |   Farklı Tarihte   |           | 
 |      |        |   Yürürlüğe Giren  |   Yürürlüğe   | 
 | Tarihi  |   Numarası |     Maddeleri   |   Giriş Tarihi  | 
 |-----------|---------------|------------------------|---------------------| 
 |      |        |            |           | 
 |      |        |            |           | 
 |      |        |            |           |