Endeksler
                                        
    VHF VE UHF BANDINDA ÇALIŞAN AMATÖR TELSİZ CİHAZLARININ PERFORMANS    
            STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK             
               (TGM-ST-008)                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 31/5/1995 No:95/6892           
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 5/4/1983 No: 2813            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/7/1995 No: 22332           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5     Cild:    S:        
                                        
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Amaç, Kapsam ve Tanımlar                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 144-146 MHz, 430-440MHz ve 1240-1300 MHz  
frekans bandında çalışan 12.5 veya 25 kHz kanal aralığına sahip analog ses ha- 
berleşmesinde kullanılan açısal (frekans veya faz) modülasyonlu amatör telsiz  
cihazlarının ferformans standartlarının belirlenmesi ile imalat ve ithalatta bu 
standartlara ülke düzeyinde uyulmasını sağlamaktır.               
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanunu kapsamına giren gerçek  
ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'de imal veya yurtdışından ithal edilen Ama- 
tör Telsiz cihazlarını kapsar.                         
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen tanımlardan;                
  a) "İdare": Telsiz Genel Müdürlüğünü,                    
  b) "Itu-r": Uluslararası Telekominikasyon Birliğinin Telsiz Haberleşmesinden
Sorumlu Birimini,                                
  c) "ETSI": Avrupa Telekominikasyon Standartları Enstitüsünü,        
  d) "SINAD": Standart Sinyal/Gürültü Oranını,                
  e) "El Telsizi": Elde taşınarak kullanılan harici veya dahili veya her iki 
türde anten takılabilen telsiz cihazlarını,                   
  f) "Mobil Telsiz": Bir araç içinde monteli veya taşınarak kullanılabilen,  
harici antenli telsiz cihazlarını,                       
  g) "Sabit Telsiz": Sabit yerleşimlerde kullanılan harici antenli telsiz ci- 
hazlarını,                                   
  h) "Dupleks Telsiz": Aynı anda alma ve gönderme yapabilen telsiz cihazla-  
rını,                                      
  ifade eder.                                 
                İKİNCİ BÖLÜM                   
             Test Başvuru Esasları                 
                                        
  Başvuru Esasları                              

  Madde 4 - Türkiye'de imal veya yurt dışından ithal edilecek bu Yönetmelik  
kapsamındaki telsiz cihazlarının ilk defa imal veya               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ithalinden önce birer adet numune cihaz ile Telsiz Genel Müdürlüğüne müracaat  
edilerek, standartlara uygunluk test ve ölçümlerinin yaptırılması ve standart- 
lara uygunluk belgesi alınması zorunludur. Standartlara uygunluk belgesinin   
alınmasından sonra imalat veya ithalata izin verilir. Yapılan imalat ve itha-  
lattan Telsiz Genel Müdürlüğünce belirlenecek miktarda numune alınarak ayrıca  
teste tabi tutulur. Yapılan imalat ve gerçekleştirilen ithalatta cihazın tip,  
marka ve model değişikliği halinde de aynı işlem uygulanır.           
  Standartlara uygunluk test ve ölçümleri için yapılacak müracatlarda aşağı- 
daki hususlar aranır.                              
  a) Test ve ölçüm başvuruları "Test Başvuru Formu" ile yapılacaktır.     
  b) Test ve ölçümleri yapılacak telsiz cihazlarına ait her türlü teknik bil- 
giyi, kullanma açıklamalarını ve devre şemalarını içeren dökümanlar cihazla bir-
likte teslim edilecektir.                            
  c) Test ve ölçümler için gerekli her çeşit özel aksesuarlar testi müteakip 
iade edilmek üzere cihazla birlikte teslim edilecektir.             
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
              Çevresel Test Şartları                
                                        
  Normal Test Şartları                            

  Madde 5 - Amatör telsiz cihazlarının +15¼C ile +35¼C arasında sıcaklık ve  
%20 ile %75 arasında bağıl nem şartları altında bu Yönetmelikte yeralan stan-  
dartları sağlaması zorunludur.                         
  Özel Test Şartları                             

  Madde 6 - Amatör telsiz cihazlarının -20¼C ile +50¼C arasında sıcaklık ve  
+50¼C de %75 bağıl nem şartları altında bu Yönetmelikte yeralan standartları  
sağlaması zorunludur.                              
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
            Verici, Alıcı Parametreleri ve             
                Standart Değerleri                
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
          Verici Parametreleri Standart Değerleri           
                                        
  Frekans Hatası (Frequency Error) Standart Değerleri             

  Madde 7 - Frekans hatası, normal ve özel test şartları altında Tablo-1'de  
verilen standart değerleri aşmayacaktır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
-------------------------------------------------------------------------------|
| Kanal  | Frekans Bandlarına Göre         |(*) Özel test şartları |
| Aralığı | Maksimum Frekans Hatası (kHz)      |altında bataryası üze- |
|     |------------------------------------------|rinde olan ve 430-440  |
|     | 144-146 MHz | 430-440 MHz | 1240-1300 MHz|MHz bandında çalışan  |
|----------|-------------|-------------|--------------|12.5 kHz kanal aralıklı |
|12.5 kHz | +- 1(S) (D) | +- 1 (S)(D) | +- 500 Hz  |el telsiz cihazları için|
|     | +-1.5 (E)(M)| +-1.5*(E)(M)|       |frekans hatası standart |
|     |       |       |       |değeri maksimum +-2.5  |
|----------|-------------|-------------|--------------|kHz olacaktır.     |
| 25 kHz  |  +- 2   |  +- 2   | +- 500 Hz  |            |
|----------|-------------|-------------|--------------|            |
| S: Sabit Telsiz E: El Telsizi M: Mobil Telsiz    |            |
| D: Dupleks Telsiz                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------
   Tablo - 1: Frekans Hatası Standart Değerleri.               
                                        
  RF Çıkış Gücü (Conducted Carrier Power) Standart Değerleri         

  Madde 8 - RF Çıkış gücü standart değerleri normal test şartları al-     
tında da ölçülen değerin +1.5 dB ve özel test şartları altında da ölçülen değe- 
rin +2.0 dB/-3 dB aralığında olmak kaydı ile Tablo-2'de verilen değerleri aşma- 
yacaktır. Ancak; İdare özel durumlarda bu güç limitlerinin dışındaki telsiz ci- 
hazlarına da izin verilebilir.                         
                                        
  |------------------------------------------------------------------ |    
  |          | Maksimum RF Çıkış Gücü (Watt)        |    
  | CİHAZ TİPİ     |----------------------------------------------|    
  |          | 144-146 MHz | 430-440 MHz | 1240-1300 MHz |    
  |--------------------|--------------|--------------|----------------|    
  | El Telsizi     |  5 W    |  5 W    |   5 W    |    
  |--------------------|--------------|--------------|----------------|    
  | Mobil Telsiz    |  25 W   |  25 W    |   25 W    |    
  |--------------------|--------------|--------------|----------------|    
  | Sabit Telsiz    |  40 W   |  40 W    |   40 W    |    
  |--------------------|--------------|--------------|----------------|    
  | Dubleks Telsiz   |  60 W   |  60 W    |   60 W    |    
  ---------------------------------------------------------------------    
                                        
   Tablo - 2: Cihaz Tiplerine Göre RF Çıkış Gücü Standart Değerleri     
                                        
  Maksimum Frekans Sapması (Maximum Frequency Deviation) Standart Değerleri  
                                        

  Madde 9 - Maksimum frekans sapması kanal aralıklarına bağlı olarak     
Tablo-3'de verilen değerleri aşmayacaktır.                   
                                        
  ----------------------------------------------------            
  | Kanal Aralığı   |  Maksimum Frekans Sapması |            
  |--------------------|-----------------------------|            
  |  12.5 kHz    |     +- 2.5 kHz     |            
  |--------------------------------------------------|            
  |  25 kHz     |     +- 5 kHz      |            
  ----------------------------------------------------            
                                        
  Tablo - 3: Maksimum Frekans Sapması Standart Değerleri           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yan Kanal Gücü (Adjancent Channel Power) Standart Değerleri         

  Madde 10 - Yan kanal gücü, 25 kHz kanal aralığı için vericinin RF çıkış gü- 
cünün minimum 70 dB, 12.5 kHz kanal aralığı için de minimum 60 dB altında ola- 
caktır.                                     
  İstenmeyen Yayınlar (Spurious Emissions) Standart Değerleri         

  Madde 11 - İstenmeyen yayın gücü Tablo-4'de verilen değerleri aşmayacaktır. 
                                        
  ----------------------------------------------------            
  | Frekans Aralığı  | İstenmeyen Yayın Gücü (Max) |            
  |--------------------|-----------------------------|            
  | 9 kHz - 1 GHz   | 0.25 mikro W (-36 dBm)   |            
  |--------------------|-----------------------------|            
  | 1 GHz - 12.75 GHz | 1 mikro W (-30 dBm)     |            
  ----------------------------------------------------            
                                        
  Tablo - 4: İstenmeyen Yayın Gücü Standart Değerleri.            
                                        
  İç Modülasyon Zayıflatması (Intermodulation Attenuation) Standart Değerleri 

  Madde 12 - İç modülasyon zayıflatması, sabit ve dupleks telsiz cihazlarının 
herbir iç modülasyon ürünü için minimum 40 dB (Birden fazla vericinin aynı yerde
çalışması zorunlu durumlarda minimum 70 dB) olacaktır.             
                                        
  Verici AF Harmonik Distorsiyonu (AF Harmonic Distortion) Standart Değeri  

  Madde 13 - AF harmonik distorsiyonu maksimum %10 olacaktır.         
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
         Alıcı Parametreleri Standart Değerleri             
                                        
  Maksimum Kullanılabilir Hassasiyet (Maximum Usable Sensitivity) Standart  
Değerleri                                    

  Madde 14 - Maksimum kullanılabilir hassasiyet seviyesi 20 dB SINAD oranı  
için maksimum 6 dB mikro V emf(2.0 V) olacaktır.                
  Alıcı Genlik Karakteristiği (Amplitude Characteristics of the receever)   
Standart Değerleri                               

  Madde 15 - RF giriş sinyali seviyesine bağlı olarak alıcı çıkış seviyesin- 
deki değişim 3 dB'den fazla olmayacaktır.                    
                                        
  Yan Kanal Seçiciliği (Adjacent Channel Selectivity) Standart Değerleri   

  Madde 16 - Yan kanal seçiciliği, kanal aralığına bağlı olarak Tablo-5'de  
verilen değerleri aşmayacaktır.                         
                                        
  ----------------------------------------------------            
  | Kanal Aralığı   | Yan Kanal Seçiciliği    |            
  |--------------------|-----------------------------|            
  |   12.5 kHz   |  Minimum 50 dB      |            
  |--------------------------------------------------|            
  |   25 kHz    |  Minimum 60 dB      |            
  ----------------------------------------------------            
  Tablo - 5: Yan Kanal Seçiciliği Standart Değerleri             
                                        
  İstenmeyen Alış Bastırması (Spurious Response Rejection) Standart Değerleri 

  Madde 17 - İstenmeyen alış bastırması minimum 55 dB olacaktır.       
  Alıcı İstenmeyen Yayınları (Spurius Radiations) Standart Değerleri     

  Madde 18 - Alıcı istenmeyen yayın seviyeleri Tablo-6'da verilen değerlerden 
büyük olmayacaktır.                               
                                        
  -------------------------------------------------------------------     
  | Frekans Aralığı  | 9 kHz - 1 GHz   | 1 GHz - 12.75 GHz   |     
  |--------------------|--------------------------------------------|     
  | Standart Değerler | Max. 2nW (-57 dBm) |  Max. 20nW (-47 dBm) |     
  |-----------------------------------------------------------------|     
  Tablo - 6: Alıcı İstenmeyen Yayını Standart Değerleri            
                                        
  Alıcı Kanal İçi Bastırması (Co-Channel Rejection) Standart Değerleri    

  Madde 19 - Alıcı kanal içi bastırması kanal aralıklarına bağlı olarak    
Tablo - 7'da verilen limit değerlerin içerisinde olacaktır.           
                                        
  ----------------------------------------------------            
  | Kanal  Aralığı  | Alıcı Kanal İçi Bastırması |            
  |--------------------|-----------------------------|            
  |   25 kHz    | -8 dB ile 0 dB arasında   |            
  |--------------------------------------------------|            
  |   12.5 kHz   | -12 dB ile 0 dB arasında  |            
  ----------------------------------------------------            
  Tablo - 7: Alıcı Kanal İçi Bastırması Standart Değerleri          
                                        
                                        
                                        
  Dupleks Çalışan Cihazların Eş Zamanlı Alma ve Göndermede Alıcı Hassasiyet  
Bozulması (Receiver Desensitisation With simultaneous Transmission And     
Reception) Standart Değerleri                          

  Madde 20 - Eş zamanlı alma ve göndermede alıcı hassasiyet bozulması, 14 üncü
maddede belirtilen alıcı hassasiyet standart değerlerini sağlamak koşuluyla   
3 dB'den fazla olmayacaktır.                          
  Dupleks Çalışan Cihazların Eş Zamanlı Alma ve Göndermede Alıcı istenmeyen  
Alış Bastırması (Receiver Spurious Response Rejection with Simultaneous     
Transmission and Reception) Standart Değerleri                 

  Madde 21 - Eş zamanlı alma ve göndermede alıcının istenmeyen alış bastırması
minimum 67 dB olacaktır.                            
                                        
                ÜÇÜNCÜ KISIM                  
                Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Toleranslar                                 

  Madde 22 - Bu Yönetmelikte yer alan ölçümlere Tablo-8'de belirtilen tolerans
değerleri uygulanır.                              
                                        
|------------------------------------------------------|--------------------|  
|  Ölçülen Parametre                 | Uygulanacak    |  
|                           | Tolerans (Max.)  |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
| RF Frekans Hatası                    +- RFx10     |  
| RF Çıkış Gücü                      +- 0.75 dB    |  
| Max. Frekans Sapması                   +- % 5.0     |  
| Yan Kanal Gücü                      +- 5.0 dB    |  
| İstenmeyen Yayınlar (9kHz-1GHz)             +- 4.0 dB    |  
| İstenmeyen Yayınlar (1GHz-12.75 GHz)           +- 7.0 dB    |  
| İç Modülasyon Zayıflatması                +- 3.0 dB    |  
| Alıcı Genlik Karakteristiği               +- 1.5 dB    |  
| Max. Kullanılabilir Hassasiyet (20 dB SİNAD)       +- 3.0 dB    |  
| Alıcı İstenmeyen Yayınları (9kHz-1GHz)          +- 3.0 dB    |  
| Alıcı İstenmeyen Yayınları (1GHz-12.75 GHz)       +- 6.0 dB    |  
| Alıcı Hassasiyet Bozulması (Dubleks)           +- 0.5 dB    |  
|                                      |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
                                        
Tablo - 8: Tolerans Uygulanacak Parametreler ve Maksimum Tolerans değerleri   
  Test ve Ölçüm Yöntemleri                          

  Madde 23 - Bu Yönetmelikte yer alan parametrelerin test ve ölçümlerinde;  
29.1.1993 tarih ve 93/4075 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
" 30-1000 MHz Frekans Bandında Çalışan Kara Telsizlerinin Performans Standart- 
ları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik" (TGM-ST-001) esasları uygulanır. 
  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar                      

  Madde 24 - Bu Yönetmelikte yer almayan standart değerlerde, ETSI standart- 
ları ile ITU-R'ın tavsiye kararları veya raporları esas alınır.         
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 25 - Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4 üncü maddesinin (e) 
bendi ile 29 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
  Yürürlük                                  

  Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer          
  Yürütme                                   

  Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.