Endeksler
                                        
   FM RADYO VERİCİ VE AKTARICI CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI      
       VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK              
              (TGM-ST-007)                     
                                        
                                        
   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :4/4/1995 No:95/6735          
   Dayandığı Kanunun Tarihi      :5/4/1983 No:2813           
   Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  :21.5.1995 No:22289           
   Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :5 Cild:34 S:              
                                        
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
          Amaç, Kapsam ve Tanımlar                  
                                        
                                        
   Amaç                                    

   Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; frekans modülasyonlu analog radyo verici  
ve aktarıcı cihazlarının performans standartlarının ve ölçme yöntemlerinin   
belirlenmesi ile imalat ve ithalatta bu standartlara ülke düzeyinde uyulmasını 
sağlamaktır.                                  
                                        
   Kapsam                                   

   Madde 2- Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanunu kapsamına giren kamu   
ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'de imal veya   
yurtdışından ithal edilen analog radyo verici ve aktarıcı cihatlarını kapsar  
                                        
   Tanımlar                                  

   Madde 3- Bu Yönetmelikte yer alan tanımlardan;               
   a) "İdare": Telsiz Genel Müdürlüğünü,                   
   b) "ITU/R": Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Telsiz        
Haberleşmesinden Sorumlu Birimini,                       
   c)"ETSI":Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,         
   d)"IEC" :Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu,              
   e)"EBU" :Avrupa Yayın Birliğini,                      
   f)"Temel Band Sinyali":Gerçek ses bilgisini içermek için          
kullanılan ancak RF taşıyıcısına bindirilmemiş sinyalleri,           
   g) Stereofonik Yayın": İki ayrı temel band ses bilgisinin bir taşıyıcı   
üzerinden iletilmesini,                             
   h)"Monofonik Yayın": Bir temel band ses bilgisinin bir taşıyıcı üzerinden 
iletilmesini,                                  
   ı)"Radyo Vericisi": Stereofonik veya monofonik sinyaller uygulanabilen   
temel band frekans girişli ve frekans modülasyonlu RF çıkışlı verici cihaz-   
larını,                                     
   j) "Radyo Aktarıcısı": Bir Fm radyo vericisinden aldığı sinyalleri     
yayının yeterli düzeyde ulaşamadığı bir bölgeye başka bir kanaldan tekrar    
yayınlayan ve modülasyon ve demodülasyon özelliği bulunmayan alcı/verici    
kombinasyonunu,                                 
   ifade eder.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               İKİNCİ KISIM                   
    Başvuru Esasları, Çevresel ve Elektriksel Test Şartları         
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Test ve Ölçüm Başvuru Esasları              
                                        
   Başvuru Esasları                             

   Madde 4- Türkiye'de imal veya yurt dışından ithal edilecek, bu      
Yönetmelik kapsamındaki FM radyo verici ve aktarıcı cihazlarının ilk defa    
imal veya ithalinden önce birer adet numune ile Telsiz Genel Müdürlüğüne    
müracaat edilerek, standartlara uygunluk test ve ölçümlerinin yaptırılması   
ve uygunluk belgesi alınması zorunludur. Standartlara uygunluk belgesinin    
alınmasından sonra imalat ve ithalata izin verilir. Yapılan imalat ve      
ithalattan İdarece belirlenecek miktarda numune alınarak ayrıca teste tabi   
tutulur. Yapılan imalat ve gerçekleştirilen İthalatta cihazın tip, marka ve   
model değişikliği halinde de aynı işlem uygulanır.               
   Standartlara uygunluk test ve ölçümleri için yapılacak müracaatlarda;   
   a) Test ve ölçüm başvurularının "Test Başvuru Formu" ile yapılması,    
   b) Test ve ölçümleri yapılacak cihazlara ait her türlü teknik bilgiyi,  
kullanma açıklamalarını ve devre şemalarını içeren teknik dokümanların ci-   
hazla birlikte teslim edilmesi,                         
   c) Test ve ölçümler için gerekli her çeşit özel aksesuarın testi      
müteakip iade edilmek üzere cihazla birlikte teslim edilmesi,          
   d)Cihazın soğutma sistemi ve ısı dağıtımı bilgileri ile akustik gürültü  
gibi cihazı doğrudan etkileyebilecek parametreler hakkındaki bilgilerin ve-   
rilmesi,                                    
   e) Türkiye'de imal edilmiş prototip cihazlar hariç tutulmak kaydı ile   
test ve ölçüm için teslim edilecek bu Yönetmelik kapsamındaki her çeşit     
FM radyo verici ve aktarıcı cihazlarının üzerinde üretici firma tarafından   
verilmiş marka, model ve seri numaralarını gösteren orijinal etiketlerin    
bulunması,                                   
   zorunludur.                                
                                        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
         Çevresel ve Elektriksel Test Şartları             
                                        
   Çalışma ve Sıcaklık Aralığı ve Bağıl Nem                  

   Madde 5- FM radyo verici ve aktarıcı cihazlarının -10 C¼ ile + 45 C¼    
sıcaklık ve % 20 ile % 75 bağıl nem şartları altında bu Yönetmelikte belirti-  
len standartları sağlaması zorunludur.                     
   Cihazlarda sıcaklık değişimlerinden oluşabilecek performans kayıplarını  
önleyici sıcaklık dengeleme ve soğutma sistemlerinin ve bu sistemin devre    
dışı kalması halinde aşırı ısınmaya karşı cihazı koruyacak koruma düzenekle-  
rinin bulunması zorunludur.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Cihazların, şehir şebekesi nominal voltajının +- % 10 aralığında      
ve +- 1 Hz'lik şehir şebekesi frekans değişimi için bu Yönetmelikte yer     
alan standart değerleri sağlaması zorunludur.                  
                                        
   Test Düzenekleri                              

 

 
   Madde 6- Bu Yönetmelikte yer alan bütün ölçümlerin ölçme yönteminde    
belirtilen test düzenekleri kullanılarak yapılması zorunludur. Bağlantılar-   
da empedans uygunluğuna dikkat edilmelidir.                   
   Ölçümlere başlanmadan önce test cihazlarının kalibrasyonu yapılmış     
olmalıdır.                                   
   Aynı işleve sahip değişik ölçüm cihazları test düzeneklerinde kullanı-   
labilir.                                    
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
FM Radyo Verici Cihazlarının Genel Özellikleri, Ölçme Yöntemleri ve       
              Performans Standartları               
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
        FM Radyo Verici Cihazlarının Genel Özellikleri          
                                        
                                        
   Yayın Standartları ve Diğer Servisler                   

   Madde 7- FM radyo vericilerinin yayın standartlarının ITU/R tavsiye    
kararı 450'de belirtilen karakteristiklere uygun olması zorunludur.       
   ITU/R rapor 463 ve tavsiye kararı 643'de belirtilen esaslara uygun     
olmak kaydı ile çalışma bandı içinde frekans modülasyonlu birden fazla ses   
bilgisinin veya diğer yardımcı sinyallerin (supplementary signals) ile-     
tilmesine izin verilir.                             
                                        
   Modülasyon Tipi ve Frekans Sapması                     

   Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamındaki radyo vericilerinin modülasyonu    
için 50 uS ön vurgulu frekans modülasyonu kullanılır.              
   FM radyo vericisinin taşıyıcısının modülasyonunda kullanılan standart   
frekans sapmasının +- 50 kHz olması zorunludur.                 
                                        
   Frekans Bandı                               

   Madde 9- FM radyo verici cihazlarının Uluslararası Telsiz Tüzüğü      
(ITU RR) ve 1984 Cenevre Planında FM radyo yayıncılığına tahsis edilen     
87.5-108 MHz Frekans bandı içerisinde çalışması zorunludur.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
       FM Radyo Vericileri İçin Genel Test Şartları           
                                        
   Genel Test Şartları                            

   Madde 10- FM radyo vericilerinin test ve ölçümleri süresince aşağıda    
belirtilen hususların yerine getirilmesi zorunludur.              
   a) Ölçümler Şekil-1 ve Şekil-2'de yer alan test düzenekleri kullanıla-   
rak normal test şartları (test odası şartları) altında yapılır. Ölçümler sü-  
resince FM radyo vericisi ile test cihazları arasındaki empedans uyumluluğu   
hassas bir şekilde sağlanır.                          
   b) Modülasyon sinyali gerektiren ölçümlerde 100 kHz'e kadar frekans    
üretebilen düşük distorsiyonlu sinyal jeneratörleri tercih edilir.       
   c) Stereofonik yayın yapabilme özelliğine sahip FM radyo vericileri    
için cihazın kendi stereo kodlayıcısı veya ilgili ölçümün gereklerine uygun   
olarak harici bir stereo kodlayıcı kullanılabilir.               
   d) FM radyo vericisi çıkışındaki bütün performans ölçümleri test      
demodülatörü çıkışındaki temel band sinyalleri esas alınarak ve stereofonik  
yayın yapabilme özelliğine sahip FM radyo vericilerinin ölçümleri de stereo   
kod çözücünün (stereo decoder) çıkışındaki sinyaller ölçülmek sureti ile    
yapılır.                                    
   e) Bütün ölçümler; cihaz, üreticisi tarafından belirtilen ve bu Yönet-   
melikte yer alan standart değerleri karşılayabileceği maksimum RF çıkış     
gücünde çalıştırılarak yapılır.                         
   f) Temel band ölçümleri FM radyo vericisinin multiplex girişinde      
yapılır. Aksi belirtilmedikçe temel band ölçümleri yapılırken FM radyo veri-  
cisindeki ses band sınırlama ve ön vurgu filtreleri ile demodülatördeki ard   
vurgu filtresi devreye alınmamalıdır.                      
   Monofonik yayın yapabilme özelliğine sahip FM radyo vericileri için    
ses frekans ölçümleri FM radyo vericisinin ses giriş terminalinde yapılır.   
Ölçme yönteminde aksi belirtilmedikçe ses frekans ölçümleri yapılırken FM    
radyo vericisindeki ses band sınırlama ve ön vurgu filtreleri ile demodüla-   
tördeki ard vurgu filtresi devreye alınır.                   
   Stereofonik yayın yapabilme özelliğine sahip FM radyo vericileri için   
ses frekans ölçümleri FM radyo vericisinin ses giriş terminalinde yapılır.   
Ölçme yönteminde aksi belirtilmedikçe Fm radyo vericisindeki veya stereo    
kodlayıcıdaki ses band sınırlama ve ön vurgu filtreleri ile stereo kod     
çözücüdeki ard vurgu filtreleri devreye alınır.                 
   g)Ölçümler; FM radyo vericisinin çıkışı, empedansı dönüş yansıma kaybı   
(return loss) olarak ifade edilen ve dönüş yansıma kaybı 9 uncu maddede     
belirtilen frekans bandı içerisindeki frekanslarda 26 dB'den ve bu bandın    
dışındaki frekanslarda 16 dB'den az olmayan bir test yüküne bağlanarak yapılır. 
                                        
Not: (Bu sayfada yeralan Şekil 1 ve Şekil 2 Test Düzeneği için 21.5.1995 tarih 
   ve 22289 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.)                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
Performans Parametreleri, Ölçme Yöntemleri ve Standart Değerleri        
                                        
   RF Çıkış Gücü (RF Output Power), Ölçme Yöntemi ve Standart         
Değerleri