Madde 11- RF çıkış gücü FM radyo vericisinin bir radyo frekans periyodu  
süresince antene aktardığı ortalama güçtür.                   
   a) Ölçme Yöntemi: FM radyo vericisi modülasyonsuz durumda çalıştırılır   
ve ölçüm verici çıkışına bağlanan bir Wattmetre aracılığı ile yapılır.     
   b) Standart Değer: FM radyo vericilerinin RF çıkış gücü, cihazın üre-   
ticisi tarafından belirtilen ve bu Yönetmelikte yer alan performans       
standartlarını karşılayan maksimum çıkış gücünden fazla olamaz.         
                                        
   Genlik/Temel Band Frekans Karakteristiği (Amplitude/baseband-       
frequency characteristic), Ölçme Yöntemi ve Standart Değerleri         

   Madde 12- Genlik/temel band frekans karakteristiği, demodüle edilmiş    
sinyalin genliğinin, demodüle edilmemiş haldeki sabit genlikli giriş sin-    
yalinin frekansı ile değişiminin ölçüsüdür.                   
   a) Ölçme Yöntemi:Genlik/temel band frekans karakteristiği ölçümü      
aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.                      
   1-Girişe bir adet sinyal jeneratörü bağlanarak şekil-1'de yer alan     
test düzeneği hazırlanır. Demodülatör çıkışı spektrum analizör veya seçmeli   
seviyemetre cihazına bağlanır.                         
   Ön ve ard vurgu ile band sınırlama filtreleri devre dışı bırakılır.    
   2- Sinyal jeneratörünün frekansı 1 kHz'e ve seviyesi, FM radyo vericisi  
çıkışında +- 50 kHz'lik standart frekans sapması elde edilecek şekilde ayar-  
lanır. Bu şartlar altında demodülatör çıkışındaki sinyalin seviyesi ölçülür ve 
kaydedilir.                                   
   3-Sinyal jeneratörünün seviyesi sabit tutularak frekansı belli adımlarla  
(örneğin 5 kHz) manuel veya otomatik olarak 76 kHz'e kadar taranır. Her modü-  
lasyon frekansı için demodülatör çıkışındaki seviye ölçülür ve kaydedilir.   
   4- Ölçüm sonuçları grafik veya tablo halinde 1 kHz'lik modülasyon     
frekansı ve standart frekans sapması için demodülatör çıkışında ölçülen     
referans seviyeye dB bağıl olarak belirtilir.                  
   b) Standart Değer: FM radyo vericileri için genlik/temel band frekans   
karakteristiğinin 30 Hz ile 53 kHz aralığında maksimum +- 0.2 dBr ve 53 kHz   
ile 76 kHz aralığında maksimum +- 0.4 dBr olması zorunludur.          
                                        
   Temel Band Frekans İç Modülasyonu (Baseband-frequency demodulation)    
ölçme Yöntemi ve Standart Değerleri                       

   Madde 13- Bu ölçüm FM radyo vericisinin ses giriş terminaline araların-  
daki frekans farkı 1 kHz olan eşit genlikli iki adet temel band modülasyon   
sinyalinin uygulanması durumunda FM radyo vericisinin çıkışında oluşan     
etkilerin tespiti maksadıyla yapılır. Birinci sinyal jeneratörünün frekansı   
F1 ve ikinci sinyal jeneratörünün frekansı F2 ile gösterildiğinde 1 kHz'lik   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
fark tonu ve (F1+F2) frekanslarında oluşan ürünler ikinci dereceli iç      
modülasyon ürünleri olarak, (F1-1kHz) ve (F2+1kHz) frekanslarında        
tespit edilen ürünler üçüncü dereceli iç modülasyon ürünleri olarak dikkate   
alınır.                                     
   F1'in en düşük frekansı 3 kHz olmalıdır.                  
   a) Ölçme Yöntemi: Temel band frekans iç modülasyonu ölçümü aşağıda     
belirtilen yöntemle yapılır.                          
   1- FM radyo vericisi girişine bir bağlama elemanı aracılığı ile      
iki adet temel band jeneratörü bağlanarak Şekil-1'de yer alan test düzeneği   
hazırlanır. Temel band jeneratörleri arasındaki izolasyonun en az 40 dB     
olması zorunludur.                               
   Demodülatör çıkışına bir spektrum analizör bağlanır.            
   2- Ön ve ard vurgu ile band sınırlama filtreleri devre dışı bırakılır.   
   3- Birinci sinyal jeneratöründen alınan giriş modülasyon sinyalinin    
frekansı temel band frekans aralığı içerisindeki herhangi bir F1 değerine    
ayarlanır. İkinci sinyal jeneratöründen alınan giriş modülasyon sinyalinin   
frekansı da F1'in 1 kHz üzerindeki F2 değerine ayarlanır.            
   4- Giriş modülasyon sinyallerinin (F1, F2) seviyeleri, herhangi biri    
ile FM radyo vericisi çıkışında standart frekans sapmasının % 50'si değerinde  
bir frekans sapması elde edilecek şekilde eşit olarak ayarlanır.        
   5-Her durum için FM radyo vericisi çıkışındaki frekans sapması sabit    
kalmak ve aralarındaki fark 1 kHz olmak kaydı ile temel band giriş modülasyon  
sinyallerinin frekansları 5 kHz'lik adımlarla 76 kHz'e kadar taranır.      
   6- Her modülasyon frekansı için spektrum analizör aracılığıyla demodüla-  
tör çıkışındaki istenen bileşenlerin rms değerleri ile ikinci dereceli (D2)   
ve üçüncü dereceli (D3) iç modülasyon bileşenlerinin rms değerleri ölçülerek  
kaydedilir.Burada temel band frekans aralığının dışında kalan frekanslar    
dikkate alınmaz.                                
   7- Aşağıda yer alan formüllerden yararlanılarak ikinci ve üçüncü derece-  
li iç modülasyon ürünlerinin seviyesi demodülatör çıkışındaki istenen bile-   
şenlerin rms değerlerinin toplamının yüzdesi (%) olarak hesaplanır.       
     V(F2-F1)+V(F1+F2)                           
D2= 100x --------------  (%)                          
      VF1+VF2                               
                                        
                                        
     V(F1-1kHz) + V(F2+1kHz)                        
D3= 100x ---------------------- (%)                      
     VF1 + VF2                               
                                        
   b) Standart Değer: FM radyo vericilerinde temel band frekans aralığı    
içerisindeki bütün modülasyon frekansları için temel band frekans iç modü-   
lasyonu +- 0.5'ten fazla olamaz.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Maksimum Frekans Sapması (Maximum permissible frequency          
deviation), Ölçme Yöntemi ve Standart Değerleri                 

   Madde 14- Frekans sapması; FM radyo vericisinin modülasyonlu RF sinya-   
linin anlık frekansı ile modülasyonsuz taşıyıcı frekansı arasındaki maksimum  
farktır.                                    
   a) Ölçme Yöntemi: Maksimum frekans sapması ölçümü aşağıda belirtilen    
yöntemle yapılır.                                
   1- FM radyo vericisinin çıkışı bir sapmametreye bağlanır ve 1 kHz'lik   
modülasyon sinyali ile çıkış terminaline bağlanan sapmametrede +- 50 kHz'lik  
standart frekans sapması elde edilecek şekilde modüle edilir. 1 kHz'lik modülas-
yon sinyalinin seviyesi ölçülür ve kaydedilir.                 
   2- Modülasyon sinyalinin seviyesi 20 dB arttırılır ve frekansı 100 Hz ile 
15 kHz aralığında değişik kademelerle taranarak verici çıkışındaki maksimum   
frekans sapması ölçülür.                            
   3-Stereofonik yayın yapabilme özelliğine sahip FM radyo vericileri için  
aynı işlemler her iki ses giriş kanalı için ayrı ayrı yapılır.         
   b) Standart Değer: FM radyo vericilerininde maksimum frekans sapması    
+- 75 kHz'den fazla olamaz.                           
                                        
   Genlik/Ses Frekans Karakteristiği (Amplitude/audio frequency        
characteristic), Ölçme Yöntemi ve Standart Değerleri              

   Madde 15- Genlik/ses frekans karakteristiği, demodüle veya dekod edil-   
miş sinyalin seviyesinin sabit seviyeli giriş modülasyon sinyali frekansı    
ile değişiminin bilinen bir referans frekansdaki seviyeye bağıl olarak     
ifade edilmesidir.                               
   a)Ölçme Yöntemi: Genlik/ses frekans karakteristiği ölçümü, monofonik    
ve stereofonik yayın yapabilme özelliğine sahip FM radyo vericileri için    
aşağıda belirtilen yöntemlerle yapılır.                     
   b)Monofonik yayın yapabilme özelliğine sahip FM radyo vericileri için   
genlik/ses frekans karakteristiği ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.  
   1- Şekil-1'de yer alan test düzeneği hazırlanır.              
   2- Demodülatörün çıkışı bir spektrum analizör veya seviye (voltaj) ölçüm  
cihazına bağlanır. Ön ve ard vurgu filtreleri devreye alınır.          
   3- Modülasyon giriş sinyallerini üretmek üzere FM radyo vericisinin    
ses giriş terminalinde kullanılan sinyal jeneratörünün frekansı 1 kHz'e ve   
seviyesi 15 kHz'lik modülasyon frekansı için FM radyo vericisi çıkışında    
+- 75 kHz'lik frekans sapmasının elde edildiği seviyeye ayarlanır.       
   4-Sinyal jeneratörünün seviyesi sabit tutularak frekansı manuel veya    
otomotik olarak 40 Hz ile 3 kHz aralığında 100 Hz'lik, 3 kHz ile 15 kHz     
aralığında 500 Hz'lik adımlarla taranır. Her modülasyon frekansı için      
demodülatör çıkışında elde edilen sinyalin seviyesi ölçülür ve kaydedilir.   
   5-Ölçüm sonuçları 1 kHz'lik modülasyon frekansı ve standart frekans    
sapması için demodülatör çıkışında ölçülen sinyalin genliğine dB bağıl     
olarak tablo veya grafik halinde belirtilir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   c- Stereofonik yayın yapabilme özelliğine sahip FM radyo vericileri    
için genlik/ses frekans karakteristiği ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle    
yapılır.                                    
   1- Şekil-2'de yer alan test düzeneği hazırlanır. Ölçüm ilk önce stereo   
kodlayıcının A girişi ve kod çözücünün A çıkışı kullanılarak yapılır, daha   
sonra kodlayıcının B girişi ve kod çözücünün B çıkışı kullanılarak da      
tekrar edilir.                                 
   Stereo kod çözücünün çıkışı bir spektrum analizör veya seviye ölçüm    
cihazına bağlanır. Ön ve ard vurgu filtreleri devreye alınır.          
   2- Modülasyon giriş sinyallerini üretmek üzere FM radyo vericisinin    
ses giriş terminalinde kullanılan sinyal jeneratörünün frekansı 1 kHz'e ve   
seviyesi 15 kHz'lik modülasyon frekansı için FM radyo vericisi çıkışında    
+- 75 kHz'lik frekans sapmasının elde edildiği seviyeye ayarlanır.       
   3- Sinyal jeneratörünün seviyesi sabit tutularak frekansı manuel veya   
otomatik olarak 40 Hz ile 3 kHz aralığında 100 Hz'lik, 3 kHz ile 15 kHz aralı- 
ğında 500 Hz'lik adımlarla taranır. Her modülasyon frekansı için stereo kod   
çözücü çıkışında elde edilen sinyalin seviyesi ölçülür ve kaydedilir.      
   4- Ölçüm sonuçları 1 kHz'lik modülasyon frekansı ve standart frekans    
sapması için stereo kod çözücü çıkışında ölçülen sinyalin genliğine dB bağıl  
olarak tablo veya grafik halinde belirtilir.                  
   d)Standart Değer: FM radyo vericileri için genlik ses frekans karakte-   
ristiğinin 40 Hz ile 15 kHz aralığındaki modülasyon frekansları için maksi-   
mum +- 0.5 dBr olması zorunludur.                        
                                        
   Ses Frekans Harmonik Distorsiyonu (Audio frequency harmonic        
distortion), Ölçme Yöntemi ve Standart Değerleri