Endeksler
                                        
     TV VERİCİ VE AKTARICI CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI VE     
            ÖLÇME YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK          
                  (TGM-ST-006)                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/4/1995 No: 95/6734          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 5/4/1983 No: 2813           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 21/5/1995 No: 22289           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5     Cild: 34 S:         
                                        
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
              Amaç, Kapsam ve Tanımlar              
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; PAL renk sisteminde çalışan analog renkli 
televizyon verici ve aktarıcı cihazlarının performans standartlarının ve ölçme 
yöntemlerinin belirlenmesi ile imalat ve ithalatta bu standartlara ülke düze-  
yinde uyulmasını sağlamaktır.                          
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanunu kapsamına giren kamu   
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'de imal   
veya yurtdışından ithal edilen televizyon verici ve aktarıcı cihazlarını    
kapsar.                                     
                                        
  Tanımlar                                  
                                        

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer alan tanımlardan:               
                                        
  a) "İdare" : Telsiz Genel Müdürlüğünü,                   
                                        
  b) "ITU/R" : Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Telsiz Haberleşme-  
sinden Sorumlu Birimini,                            
                                        
  c) "ETSI" : Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,        
                                        
  d) "IEC" : Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu,             
                                        
  e) "EBU" : Avrupa Yayın Birliğini,                     
                                        
  f) "PAL" : Renk Transmisyon Sistemini,                   
                                        
  g) "Temel Band Sinyali" : Gerçek ses veya görüntü bilgisini içermek için  
kullanılan ancak RF taşıyıcısına bindirilmemiş sinyalleri,           
                                        
  h) "TV Vericisi" : Ses ve görüntüden oluşan TV programlarının halkın doğru- 
dan alması maksadıyla iletiminde kullanılan verici cihazlarını,         
                                        
  ı) "TV Aktarıcısı" : Bir televizyon vericisinden aldığı sinyalleri yayının 
yeterli düzeyde ulaşamadığı bir bölgeye başka bir kanaldan tekrar yayınlayan ve 
modülasyon ve demodülasyon özelliği bulunmayan alıcı/verici kombinasyonunu,   
                                        
  ifade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
      Başvuru Esasları, Çevresel ve Elektriksel Test Şartları       
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
             Test ve Ölçüm Başvuru Esasları             
  Başvuru Esasları                              
                                        

  Madde 4 - Türkiye'de imal veya yurt dışından ithal edilecek, bu Yönetmelik 
kapsamındaki TV verici ve aktarıcı cihazlarının ilk defa imal veya ithalinden  
önce bir adet numunesi ile Telsiz Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek, standart-
lara uygunluk test ve ölçümlerinin yaptırılması ve uygunluk belgesi alınması  
zorunludur. Standartlara uygunluk belgesinin alınmasından sonra imalat ve it-  
halata izin verilir. Yapılan imalat ve gerçekleştirilen ithalatta cihazın tip, 
marka ve model değişikliği halinde de aynı işlem uygulanır.           
                                        
  Standartlara uygunluk test ve ölçümleri için yapılacak müracaatlarda;    
                                        
  a) Test ve ölçüm başvurularının "Test Başvuru Formu" ile yapılması,     
                                        
  b) Test ve ölçümleri yapılacak cihaza ait her türlü teknik bilgiyi,     
kullanma açıklamalarını ve devre şemalarını içeren teknik dokümanların cihazla 
birlikte teslim edilmesi,                            
                                        
  c) Test ve ölçümler için gerekli her çeşit özel aksesuarın testi müteakip  
iade edilmek üzere cihazla birlikte teslim edilmesi,              
                                        
  d) Cihazın soğutma sistemi ve ısı dağıtımı bilgileri ile akustik gürültü  
gibi cihazı doğrudan etkileyebilecek parametreler hakkındaki bilgilerin     
verilmesi,                                   
                                        
  e) Türkiye'de imal edilmiş prototip cihazlar hariç tutulmak kaydı ile test 
ve ölçüm için teslim edilecek bu Yönetmelik kapsamındaki her çeşit TV verici  
ve aktarıcı cihazlarının üzerinde üretici firma tarafından verilmiş marka,   
model ve seri numaralarını gösteren orijinal etiketlerin bulunması,       
                                        
  zorunludur.                                 
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
           Çevresel ve Elektriksel Test Şartları           
                                        
  Çalışma Sıcaklık Aralığı ve Bağıl Nem                    
                                        

  Madde 5 - Televizyon verici ve aktarıcı cihazlarının -10 C¼ ile + 45 C¼   
sıcaklık ve % 20 ile % 75 bağıl nem şartları altında bu Yönetmelikte belirtilen 
standartları sağlaması zorunludur.                       
                                        
  Cihazlarda sıcaklık değişimlerinden oluşabilecek performans kayıplarını   
önleyici sıcaklık dengeleme ve soğutma sistemlerinin ve bu sistemin devre    
dışı kalması halinde aşırı ısınmaya karşı cihazı koruyacak koruma düzenek-   
lerinin bulunması zorunludur.                          
                                        
  Cihazların, şehir şebekesi nominal voltajının +- % 10 aralığında ve     
+- 1 Hz'lik şehir şebekesi frekans değişimi için bu Yönetmelikte yer alan    
standart değerleri sağlaması zorunludur.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Test Düzenekleri                              

 

 
  Madde 6 - Bu Yönetmelikte yer alan bütün ölçümlerin, ölçme yönteminde    
belirtilen test düzenekleri kullanılarak yapılması ve bağlantılarda empedans  
uygulunluğuna dikkat edilmesi zorunludur. Ölçümlere başlamadan önce test cihaz- 
larının kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.                    
                                        
  Aynı işleve sahip değişik ölçüm cihazları test düzeneklerinde kullanıla-  
bilir.                                     
                  ÜÇÜNCÜ KISIM                 
      TV Verici ve Aktarıcı Cihazlarının Genel Özellikleri, Ölçme     
           Yöntemleri ve Performans Standartları           
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
      TV Verici ve Aktarıcı Cihazlarının Ortak Genel Özellikleri      
                                        
  Genel Karakteristikler ve Renk Sistemi                   

  Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamındaki TV verici ve aktarıcılarının ITU/R   
Rapor 624-2'de yer alan B/G PAL Standardına uygun olarak dizayn edilmiş     
olması, frekans üretim şeklinin sentezli olması ve cihazlarda offsetleme    
özelliğinin bulunması zorunludur.                        
                                        
  Herhangi bir arıza anında yayının tamamen kesilmemesi bakımından yedekli  
çalışma (change over) veya uyarlı tepe gücü 25 W'tan büyük TV vericileri için  
paralel amplifikasyon tekniklerinin kullanılmasına izin verilir.        
                                        
  TV verici ve aktarıcı cihazlarının 24 saat sürekli çalışma durumunda    
herhangi bir performans kaybı olmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen standart  
değerleri sağlaması zorunludur. Bu husus ayrıca cihazların üreticisi tarafından 
da belirtilir.                                 
                                        
  ITU/R Rapor 624-2'de yer alan B/G PAL standardının sağlanması zorunlu bazı 
önemli karakteristikleri aşağıda belirtilmiştir.                
                                        
  a) Bir Çerçeveye Karşılık Gelen Satır Sayısı (Number of lines per frame):625
  b) Satır Frekansı (Line frequency) : 15625 Hz                
  c) Satır Uyarlama Darbe Süresi (Duration of line synchronisation pulse):  
4.7 mikro S                                   
  d) Satır Karartma Darbe Süresi (Duration of line blanking pulse): 12 mikro S
  e) Ön Giriş (Front Proch) : 1.5 mikro S                   
  f) Alan Karartma Aralığı (Field blanking interval) : 25 satır        
  g) Yan Band Genişliği (Width of vestigial side band) : 0.75 MHz       
  h) Görüntü Taşıyıcısının Kanalın En Yakın Kenarına Olan Uzaklığı (Spacing  
of vision carrier from nearest edge of channel): + 1.25 MHz           
  ı) RF Uyarlama Seviyesi (RF synchronisation level) : % 100         
  j) RF Karartma Seviyesi (RF blanking level) : % 75 +- 2.5          
  k) RF Beyaz Seviyesi (RF white level, residual carrier) : % 10       
  l) Resim Giriş Seviyesi (video input level) : 1V p-p            
  m) RF Band Genişliği (RF bandwidth) : VHF = 7 MHz, UHF = 8 MHz       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  n) Resim Giriş/Çıkış Empedansı (Video input/output impedance) : 75 (ohm)  
  o) Ses Giriş/Çıkış Empedansı (Audio input-output impedance): 600 (ohm)   
  p) RF Çıkış Empedansı (RF output impedance) : 50 (ohm)           
  r) Resim Giriş Sinyali (Video input signal form) : ITU/R rapor 624-2'ye,  
B/G standartlarına ve PAL renk sistemine uygun olması zorunludur.        
                                        
  Frekans Bandı                                
                                        

  Madde 8 - Bu Yönetmelik kapsamındaki TV verici ve aktarıcı cihazlarının   
1961 Stockholm planında TV yayıncılığına tahsis edilen frekans bandlarında   
çalışması zorunludur. Bu bandlar aşağıda belirtilmiştir.            
                                        
  Band I  : VHF 47 - 68 MHz ( 3 kanal)                  
  Band III : VHF 174 - 230 MHz ( 8 kanal)                  
  Band IV  : UHF 470 - 582 MHz (14 kanal)                  
  Band V  : UHF 582 - 862 MHz (35 kanal)                  
                                        
  Ara Frekanslar                               
                                        

  Madde 9 - Televizyon verici ve aktarıcı cihazlarının ara frekanslarının   
aşağıda belirtilen değerlerde olması zorunludur.                
                                        
  a) Görüntü Ara Frekansı : 38.9 MHz                     
  b) Ses1 Ara Frekansı  : 33.4 MHz                     
  c) Ses2 Ara Frekansı  : 33.158 MHz                    
                                        
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                
      TV Vericilerinin Modülasyon Tipi, Frekans Sapması İle Çift Ses,   
              Stereo ve Teletext Uygulamaları           
                                        
  Modülasyon Tipi ve Frekans Sapması                     
                                        

  Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamındaki TV verici cihazlarının görüntü    
(vision) katı taşıyıcısı için C3F emisyonlu negatif artık yan band modülasyo-  
nunun (Vestigial side band modulation) ve ses katı taşıyıcısı veya taşıyıcıları 
için 50 mikro S ön vurgulu frekans modülasyonunun kullanılması zorunludur.   
                                        
  TV vericilerinin ses katı taşıyıcı veya taşıyıcılarının modülasyonunda   
kullanılan standart frekans sapmasının +- 50 kHz olması zorunludur.       
                                        
  Çift Ses (dual sound), Stereo ve Teletext Yayını