Endeksler
                                        
                                        
          TÜRKİYEYE İLTİCA EDEN VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE         
          İLTİCA ETMEK ÜZERE TÜRKİYEDEN İKAMET İZNİ          
          TALEP EDEN MÜNFERİT YABANCILAR İLE TOPLUCA          
           SIĞINMA AMACIYLA SINIRLARIMIZA GELEN           
             YABANCILARA VE OLABİLECEK NÜFUS            
           HAREKETLERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR         
                HAKKINDA YÖNETMELİK               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/9/1994 No: 94/6169         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29/8/1961 No: 359           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 30/11/1994 No: 22127          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :      Cild:  S:         
                                        
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                  Genel Hükümler                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 
Dair Cenevre Sözleşmesi ile Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 31 Ocak 1967 
tarihli Protokol gereğince ülkemize münferiden iltica eden veya başka ülkelere 
iltica etmek üzere ülkemizden ikamet izni talep eden yabancılar ile topluca   
iltica veya sığınmak amacıyla sınırlarımıza gelen yabancılara ve olabilecek   
nüfus hareketlerine uygulanacak usül ve esasların tesbiti ile görevli kuru-   
luşların belirlenmesidir.                            
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, yasal veya yasal olmayan yollardan ülkemize gele- 
rek münferiden iltica etmek isteyen veya başka ülkelere iltica etmek üzere   
izni talep eden yabancılar ile topluca iltica veya sığınma amacıyla sınırları- 
mıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara ve olabilecek nüfus hareket-  
lerine karşı alınacak tedbirleri, yapılacak işlemleri, müracaat, karar ve    
işbirliği yapacak makamlar ile bunların görevlerini ve yabancıların tabi ola-  
cakları esasları kapsar.                            
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi 
ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol ile   
diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki tanımlar saklı kalmak üzere bu Yönet-  
meliğin uygulanmasında;                             
  Mülteci; Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti,  
belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata 
uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulu-  
nan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan  
dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği   
ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek iste-  
meyen yabancıyı,                                
  Sığınmacı: ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği    
veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak     
korktuğu için vatandaşı                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade  
edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve  
önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korku-    
sundan dolayı dönmek istemeyen yabancıyı,                    
                                        
  Muharip Yabancı Ordu Mensubu: Ülkeye kabul edilen veya ülkede ele geçi-   
rilen, mensubu bulunduğu silahlı kuvvetlerin bir üçüncü ülke ile savaş veya   
silahlı çatışma halinde bulunduğu asker kişiyi,                 
  Münferit Yabancı: Tek bir kişi veya anne, baba ve reşit olmayan çocuklar-  
dan oluşan bir aileyi,                             
  ifade eder.                                 
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
          Türkiyeye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica      
           Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden       
          Münferit Yabancılara Uygulanacak Usul ve Esaslar       
                                        
  Müracaat Makamları                             

  Madde 4 - Türkiye'ye iltica eden veya üçüncü bir ülkeye iltica etmek üzere 
Türkiye'den ikamet izni talep eden yabancılardan; Türkiye'ye yasal yollardan  
gelenler bulundukları yer valiliklerine, yasal olmayan yollardan gelenler ise  
giriş yaptıkları yer valiliklerine en geç beş gün içerisinde müracaat ederler. 
  Müracaat Makamlarının Görevleri                       

  Madde 5 - Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere  
Türkiye'den ikamet izni talep eden münferit yabancıların valiliklerce;     
  a) Kimlikleri tespit edilerek fotoğraf ve parmak izleri alınar.       
  b) 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi    
gereğince mülakatları yapılır.                         
  c) Mülakat evrağı valilik görüşü ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na     
gönderilir.                                   
  d) İçişleri Bakanlığı'ndan bir talimat gelinceye kadar yabancı denetim   
ve gözetim altında bulundurulur.                        
  e) İçişleri Bakanlığı'ndan alınacak talimata göre gerekli diğer işlemler  
yapılır.                                    
  Karar Makamı                                

  Madde 6 - Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere  
Türkiye'den ikamet izni talep eden münferit yabancıların talepleri, 1951    
tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ile Mültecilerin  
Hukuki Statüsüne ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol gereğince Dışişleri   
Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlık ve kuruluşların görüşü alınarak, İçişleri  
Bakanlığı'nca karara bağlanır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar valilikler aracılığıyla yabancıya    
tebliğ edilir.                                 
  Talebi kabul edilen yabancı, İçişleri Bakanlığı'nca uygun görülecek bir   
misafirhanede barındırılır veya İçişleri Bakanlığı'nca gösterilecek bir     
yerde serbest ikamet edebilir.                         
  İltica veya ikamet izni talebi uygun görülmeyen yabancılar, İçişleri    
  Bakanlığı'nın talimatı ile valilikler tarafından Türkiye'den çıkartılır-  
lar.                                      
  İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar                       

  Madde 7 - Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere  
Türkiye'den ikamet izni talep eden münferit yabancılara ilişkin işlemlerde ve  
özellikle barınma, iaşe, nakil, üçüncü ülkelere kabul, pasaport ve vize temini 
gibi hususlarda ilke olarak Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Birleşmiş Millet- 
ler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla   
işbirliği yapılır. Bu yabancıların özellikle nakillerine ilişkin konularda   
Uluslararası Göç Örgütü ile de işbirliğinde bulunulur.             
                                        
                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
             Sığınmak Amacıyla Topluca Sınırlarımıza        
          Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine     
               Karşı Alınacak Tedbirler             
                                        
  Sığınma Hareketinin Başlaması ve Yabancıların Sınırlarımıza Gelmesi     
Halinde Alınacak Tedbirler                           
                                        

  Madde 8 - Uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak 
koşuluyla ve aksine bir siyasi karar alınmadıkça, nüfus hareketinin arazi    
avantajları da dikkate alınarak sınırda durdurulması ve sığınmacıların sınırı  
geçmelerinin önlenmesi esastır. İlgili makamlarca bu konuda gerekli ve etkin  
tedbirler alınır.                                
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
        Sınırlarımıza Topluca Gelen veya Sınırlarımızı         
  Topluca Geçen Mülteci ve Sığınmacıların Ülkemize Kabul Edilmeleri Halinde  
          Yapılacak İşlemler ve Alınacak Tedbirler          
                                        
  Kimlik Tesbiti, Silahtan Arındırma ve Sevk                 

  Madde 9 - Mülteciler ve Sığınmacılar, önce askeri makamlar tarafından    
silahtan arındırılır. Bilahare sınırın uygun bir yerinde muharip yabancı ordu  
mensupları ve siviller birbirlerinden ayrılarak kimlikleri tesbit edilir.    
Bunlardan sivil olanlar daha sonra kurulacak olan kamplara sevk edilmek üzere  
ilgili polis veya jandarma makamlarına teslim edilir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muharip yabancı ordu mensupları hakkında 4104 sayılı Muharip Yabancı    
Ordu Mensuplarından Türkiye'ye İltica Edenler Hakkında Kanun hükümleri     
uygulanır.                                   
  Himaye                                   

  Madde 10 - Türkiye'den iltica talep edenler veya sığınmacılar ülkemizde   
bulundukları süre içinde devletin himaye ve gözetimi altında bulundurulur.   
  Kampların Kurulması                             

  Madde 11 - Mülteci ve sığınmacıların barınmalarına yönelik ileri toplama  
bölgeleri Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek, mümkün olduğu kadar   
sınıra yakın olacak şekilde, İçişleri Bakanlığı'nca tesbit edilir ve vali-   
liklerce kurulur.                                
  Toplama bölgeleri Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek İçişleri   
Bakanlığı'nca tesbit edilir ve valiliklerce kurulur.              
  Yerleştirme ve Mülakat                           

  Madde 12 - Kara, deniz ve hava yoluyla sınırlarımıza gelen yabancıların,  
sınırlarımız önünde birikimlerinin önlenmesi ve güvenlik içinde geri bölge-   
lere sevk edilmeleri için mülki makamlarca ileri toplama bölgeleri tesis    
edilir. Buralarda toplanan yabancılar toplama bölgelerine gönderilir.      
  Toplama bölgelerine gönderilen yabancıların kendi dilleri ile veya     
anladıkları bir dille mülakatları yapılır, deklerasyonları alınır. Bunlar    
mülakatları sırasında adlarını, soyadlarını, doğum yerleri ve tarihlerini,   
ülkelerinde bulundukları statülerini, Türkiye'ye geliş sebeplerini, Türkiye'de 
ya da yurtdışında akraba ve yakınlarının olup olmadığını, varsa adreslerini   
bildirmek zorundadırlar.                            
                                        
  Ayrıca, mülteci ve sığınmacıların fotoğraf ve parmak izleri alınarak    
bunların milliyetlerine göre tasnifi yapılır; terörist, huzur ve güven bozucu, 
tertipçi ile casus ve sabotörlerin ayrılmalarına özen gösterilir.        
  Mülteci ve sığınmacıların imkanlar ölçüsünde örf ve adetlerine uygun    
olarak yerleştirilmelerine özen gösterilir. Bunlara, muhafaza altına alan    
valiliklerce bir tanıtma belgesi verilir ve kimlikleri kütük defterine kayde-  
dilir.                                     
  Uluslararası kuruluşlarca aranmakta olanların kayıtlarına dair belgeler   
talep edildiğinde Kızılay'a verilir.                      
  Görevlendirilecek Personel                         

  Madde 13 - İleri toplama bölgeleri ile toplama bölelerinde görevlendiri-  
lecek personel, içişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde ilgili bakanlık ve  
kuruluşlar tarafından belirlenir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görev ve Yetki                               

  Madde 14 - İleri toplama bölgeleri ile toplama bölgelerinde kurulan kamplar 
bulundukları il valiliği tarafından yönetilir. Valiler ileri toplama ve top-  
lama bölgelerinin tesis edilebilmesi için bütün kamu kurum ve kuruluşlarına   
ait bina ve tesislerden geçici olarak yararlanabilir ve gerektiğinde özel    
kişilerden kiralama yoluna gidebilir.                      
  Kampların yönetiminin sağlanması için gerekli araç ve gereç ilgili     
valilerin talebi üzerine görevli bakanlık veya kuruluşlarca sağlanır.      
  Muhafaza ve Disiplin                            

  Madde 15 - İleri toplama ve toplama bölgelerinde mülteci ve sığınmacıların 
muhafazası ve disiplini ile buna ilişkin diğer işlerin yapılması ve görevlerin 
yerine getirilmesi hususunda ilgili valiler her türlü tedbiri alırlar.     
  Yabancılar için, aksi gerekmedikçe İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan    
Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği ile Mülteci Misafirhaneleri İç Hizmet    
Yönergesi hükümleri uygulanır.                         
  Mülteci ve sığınmacıların bulundukları kamptan kısa süreli ayrılmaları   
kampın bulunduğu yerin mülki amirinin iznine bağlıdır. Durumları uygun olan-  
ların yurt içinde serbest ikamet ve seyahatlerine ilgili bakanlık ve kuruluş-  
ların esasa ilişkin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı'nca izin verilebilir.  
  Yabancı Devlet ile Uluslararası Kuruluş Temsilcilerinin Ziyaretleri     

  Madde 16 - İleri toplama bölgeleri ve toplama bölgelerini ziyaret etmek   
isteyen devlet veya uluslararası kuruluş temsilcilerine Dışişleri Bakanlı-   
ğı'nın uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanlığı'nca izin verilebilir.      
  Bu ziyaretler, askeri zaruretler ve milli güvenlik mühalazasıyla geçici   
olarak kısıtlanabilir.                             
  Halkla Temas ve Ziyaretçi Kabulü                      

  Madde 17 - Mülteci ve sığınmacıların bulundukları yöre halkı ile temasları 
veya kampa ziyaretçi kabul edilip edilmemesi hususlarına ilişkin esaslar ilgili 
valilerce belirlenerek uygulanır.                        
  Dini Serbestlik                               

  Madde 18 - Mülteci ve sığınmacılar; ilgili valilerce belirlenen disiplin  
tedbirlerine uymak şartıyla, din ve mezheplerinin ibadet ve ayinlerini yapa-  
bilirler. Bu amaçla, ibadet ve ayinler için imkanlar ölçüsünde uygun mahal-   
ler tahsis edilir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sağlık Muayeneleri                             

  Madde 19 - Mülteci ve sığınmacılar için sağlık fişi tanzim edilir ve    
bunların preyodik sağlık muayeneleri yapılır. Bulaşıcı hastalık tesbit     
edildiğinde, ilgili valilikce derhal tedbir alınır ve durum ilgili makam-    
lara bildirilir.                                
  Ağır bir hastalığa yakalanan veya durumları özel bir tedaviyi, tıbbi    
müdahaleyi veya hastaneye yatırılmalarını gerektiren yabancıların muayene    
ve tedavileri ile koruyucu aşıların yapılması devlete ait hastanelerde yapı-  
lır ve tedavi ücretleri genel hükümler çerçevesinde karşılanır. Organ nakli,  
protez, ortez, hemodiyaliz veya uzun süreli tedaviyi gerektiren kronik has-   
talıkların tedavisine ait ücret ve bedeller ise ilgili kişilerin kendileri   
tarafından karşılanır.                             
  Ölüm ve Defin                                

  Madde 20 - Mülteci ve sığınmacılardan ölenler, ülkenin belirli mezarlık-  
larında ayrılacak bir yere veya bulundukları mahalde varsa kendi mezarlıkla-  
rına, kendi din ve adetleri uyarınca yapılan merasimle defnedilir. Bu konuda  
ilgili valiler görevli kuruluşlarla işbirliği içinde bulunur.          
  Ölenlerin vatandaşı olduğu ülkenin bu konuda olabilecek talepleri Dışişleri 
Bakanlığı'nca uygun görüldüğü taktirde ve imkanlar ölçüsünde yerine getirilir. 
  Haberleşme                                 

  Madde 21 - Mülteci ve sığınmacılara, mümkün olduğu ölçüde yakınları ile   
bedeli mukabilinde haberleşme imkanı sağlanır. Bunlara gelen veya bunlar tara- 
fından gönderilecek her dildeki mektup, koli ve paketler görevlilerce incele-  
nebilir.                                    
  Yardım Gönderilmesi                             

  Madde 22 - Mülteci ve sığınmacılara yurt içinden veya yurt dışından gerekli 
denetimi yapılmak koşulu ile posta ile veya başka yollarla gıda maddeleri,   
giyecek, ilaç, dini eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayacak maddeler    
gönderilebilir.                                 
  Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yardım amacıyla   
gönderilen eşyalar valiliğin gözetiminde Kızılay Derneği tarafından mülteci ve 
sığınmacılara dağıtılır.                            
  Muafiyet                                  

  Madde 23 - Mülteci ve sığınmacıların vergi, resim, harç ve fonlardan muaf 
olup olmayacağı hususu ilgili mevzuata tabidir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
  Koordinasyon Kurulları                           

  Madde 24 - Sınırlarımızdan vukubulacak toplu girişler ile ilgili işlem-   
lerin yürütülmesi, gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için     
Başbakan tarafından görevlendirilen bir Devlet Bakanı veya İçişleri Bakan-   
lığı koordinatörlüğünde; Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,    
İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,  
Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile konusuna göre ilgili   
diğer bakanlık ve kuruluşlar ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı    
ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan geçici    
üst koordinasyon kurulu kurulur. Kurulun sekreterya hizmetleri koordinas-    
yondan sorumlu bakanlıkça yerine getirilir.                   
  İllerde de vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında   
benzer görevleri yapmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden   
oluşan bir alt koordinasyon kurulu teşkil edilir.                
  Üst koordinasyon kurulunun toplu girişlerle ilgili oy birliğiyle alacağı  
kararlar ilgili bakanlık ve kuruluşlarca kendi mevzuatları çerçevesinde     
öncelik ve ivedilikle yerine getirilir.                     
  Türkiye Kızılay Derneği'nin Görevleri                    

  Madde 25 - Türkiye Kızılay Derneği;                     
  a) Kendi mevzuatına, uluslararası Kızılay, Kızılhaç anlaşma ilke ve     
kurallarına, mevzuat, uluslararası anlaşmalar ve yapılan protokol esasları   
çerçevesinde mevcut imkan ve kabiliyetlerini kullanmak,             
  b) Dışişleri Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Uluslararası Kızılay-   
Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ile diğer kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım  
talep etmek ve sağlanan yardımın dağıtımını yapmak,               
  c) Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak sağlık hizmetleri desteği     
sağlamak,                                    
  d) Kampların kurulması sırasında gerek görülürse destek sağlamak, ile    
görevlidir.                                   
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
     Türkiyeye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere     
       İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile          
      Sınırlarımızı Topluca Geçen Mülteci ve Sığınmacılara        
              Uygulanacak Ortak Hükümler             
                                        
  İade                                    

  Madde 26 - Toplu sığınanlar ile topluca iltica eden mültecilerin; savaşın, 
silahlı çatışmanın veya krizin sona ermesi halinde uyruğunda bulundukları    
devlete iade edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile   
koordine edilerek İçişleri Bakanlığı'nca sağlanır.               
  Münferiden iltica edenlerin iadeleri İçişleri Bakanlığı'nca sağlanır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Çalışma ve Öğrenim                             

  Madde 27 - Mülteci ve sığınmacıların ülkemizde kalacakları süre ile     
sınırlı olarak öğrenim görmeleri ve çalışmaları genel hükümlere tabidir.    
  İkamet İzninin Uzatılmaması                         

  Madde 28 - Başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den ikamet izni talep
eden münferit yabancılara verilen ikamet izni, yabancının makul bir süre içinde 
üçüncü ülkelere gidememesi halinde uzatılmayabilir. Bu durumdaki yabancı ülkeyi 
terke davet edilir.                               
  Sınırdışı                                  

  Madde 29 - Türkiye'de muntazam surette bulunan bir mülteci veya sığınmacı  
ancak milli emniyet veya kamu düzeni sebebi ile 1951 tarihli Mültecilerin    
Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde İçişleri     
Bakanlığı'nca sınırdışı edilebilir.                       
  Sınırdışı kararına karşı onbeş gün içinde İçişleri Bakanlığı'na müracaat  
edilerek itiraz edilebilir.                           
  İtiraz, daha önce sınırdışı kararını veren yetkilinin bir üstü tarafından  
incelenerek sonuçlandırılır ve valiliklerce ilgiliye tebliğ edilir.       
  Geçici Görevlendirme                            

  Madde 30 - Bu Yönetmeliğin uygulanabilmesi ve yeterli düzeyde personel ile 
desteklenebilmesi için ilgisine göre Genelkurmay Başkanlığı veya İçişleri    
Bakanlığı'nın teklifi üzerine ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşları,  
ileri toplama ve toplama bölgelerinde yeteri kadar personeli geçici görevle   
görevlendirirler.                                
  Bu şekilde geçici olarak görevlendirilen personelin, müstehak ise, harcı-  
rahları 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerince kendi kurumları tarafından   
ödenir.                                     
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 31 - Bu Yönetmelik 29/8/1961 tarihli ve 359 sayılı Kanun ile onaylanan
1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ve 25/9/1968 
tarihli ve 6/10733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülteci- 
lerin Hukuki Statüsüne İlişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol hükümleri uyarınca 
hazırlanmıştır.                                 
  Yürürlük                                  

  Madde 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.