Endeksler
                                        
     TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI,      
          DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE         
                 TÜRKİYE                    
     TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ  
              PERSONEL SİCİL YÖNETMELİĞİ              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 21.9.1994 No: 94/6101          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 8.3.1950 No: 5590            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3.11.1994 No: 22100           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5     Cildi: 34   S:       
                                        
                                        
                  BÖLÜM I                   
                GENEL HÜKÜMLER                 
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, odalar,borsalar ve Birlik personelinin mes-
leki ehliyetinin tesbiti için sicilinde bulunacak bilgileri, ayrılış sicilinin 
verileceği halleri, sicil raporunun şeklini, ihtiva edeceği soruları, sicil ra- 
porlarının doldurulmasında uygulanacak not usulünü, notların derecelendirilme- 
sini, düzenleme zamanını, uyarılan memurlarca yapılacak itirazları ve bunları  
inceleyecek mercileri, sicil raporlarının muhafazası ile görevli makamlara dair 
esasları, sicil amirlerini düzenlemektir.                    
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değiştiri- 
len 86 ncı maddesi gereğince odalar, borsalar ve Birlik memur, sözleşmeli ve  
geçici personeli ile hizmetlerini kapsar.                    
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;                
  a) Sicil Raporu: Sicil amirlerinin, mesleki ehliyetinin belirlenmesini sağ- 
layan soruları not usulüyle, şahsiyetle ilgili konuları mütalaa şeklinde değer- 
lendirerek, personelin mesleki ehliyetleriyle şahsi meziyet ve kusurlarını be- 
lirledikleri bu Yönetmeliğe ekli formu,                     
  b) Sicil Amiri: Bu Yönetmelik gereğince, sicil raporlarını ilk (birinci),  
ikinci ve üçüncü derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri, 
  c) Atamaya Yetkili Amir: Oda ve borsalarda, genel sekreter için meclis; di- 
ğer personel için yönetim kurulu, Birlik'te genel sekreter için yönetim kurulu, 
müdür yardımcısı ve daha üst ünvanlı personel için, yönetim kurulu, diğer per- 
sonel için genel sekreter.                           
  d) Oda: Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz 
ticaret odalarını,                               
  e) Borsa: Ticaret borsalarını,                       
  f) Birlik: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsa- 
ları Birliğini,                                 
  ifade eder.                                 
  Personel Kimlik Kartı                            

  Madde 4 - Oda, borsa ve Birlik'te çalışan memur, sözleşmeli personel ve hiz-
metlilere bir personel kimlik kartı verilir. Personel kimlik kartının ön yüzünde
personelin adı, soyadı, görevi, sicil numarası ve personel kimlik kartının ve- 
riliş tarihi, arka yüzünde ise, nüfus cüzdanı örneği, kan grubu belirtilir.   
  Herhangi bir sebeple oda, borsa ve Birlik'ten ayrılanların personel kimlik 
kartı geri alınır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Özlük Dosyası                                

  Madde 5 - Odalar, borsalar ve Birlik'te görevli her statüdeki personel için 
özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada; personelin adı ve soyadı, sicil numarası, 
doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyet cüzdanı ile öğrenim 
belgesinin tasdik edilmiş suretleri, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim 
durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitim, staj ve 
incelemeleri, sınıfı, derece ve kademesi, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, 
adaylık ve asli memurluğa atanma ve işe başlama tarihi, derece ve kademe ilerle-
meleri, sınav başarı dereceleri, sınıf ve yer değişiklikleri, hizmet içi eğitim 
durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserle- 
ri, aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına  
dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında  
dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar bile) veya beraat kararı, sağlık
durumuna, görevden uzaklaştırma, yaptığı fahri hizmetler, aldığı izinlere ait  
bilgi ve belgeler ile memurluğa alınırken istenen diğer belgeler bulunur.    
  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları personelin sicillerinin bir 
parçası sayılır;gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil  
amirlerince incelenebilir.                           
  Sicil Dosyası                                

 

 
  Madde 6 - Oda, borsa ve Birlik'te görevli her statüdeki personel için ayrıca
sicil dosyası tutulur. Sicil dosyalarına sicil amirlerince düzenlenen gizli si- 
cil raporları ve mal beyannameleri konulur.                   
  Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi                       

  Madde 7 - Personelin; ehliyetinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde, derece
yükselmelerinde, emekliye ayrılma ve hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük 
ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.                     
                                        
                 BÖLÜM II                    
    GİZLİ SİCİL RAPORLARININ DOLDURULMASINA DAİR USUL VE ESASLAR      
                                        
  Gizli Sicil Raporu Doldurmaya Yetkili Sicil Amirleri            

  Madde 8 - Gizli sicil raporu doldurmaya yetkili sicil amirleri, oda ve bor- 
salarda meclis'lerce, Birlik'te ise Yönetim Kurulu'nca belirlenir.       
  Gizli Sicil Raporlarının Doldurulma Zamanı                 

  Madde 9 - Gizli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde
doldurulur. Raporların ilgililere en geç 31 Aralık günü, bu tarih tatile rast- 
ladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunların muhafa- 
zası ile görevli personel servisine (veya görevli personele) teslim edilmesi  
şarttır.                                    
  Her ne sebeple olursa olsun, sicil raporlarını birinci fıkrada belirtilen  
tarihlerden sonra teslim edenler hakkında idari soruşturma açılır.       
  Aday personelin sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci 
yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan  
aday personelin ikinci yıl sicilleri de aynı şekilde doldurulur.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gizli Sicil Raporları Doldurmak İçin Gerekli Süre              

  Madde 10 - Haklarında sicil raporu düzenlenecek personelin, değerlendiril- 
melerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır.
  Üç sicil amiri bulunan personel hakkında sicil verecek amirlerden bir veya 
ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.      
  İki sicil amiri bulunan personel hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen 
durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu, o dönem  
için geçerli sayılır.                              
  Bir sicil amiri bulunan personel hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine
göre işlem yapılır.                               
  Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde  
kalmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri  
tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda 
da personele o dönem için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu,  
düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere personel ile en fazla çalışan   
sicil amiri tarafından doldurulur.                       
  Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler
ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi   
eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye  
dahildir.                                    
  Şu kadar ki, amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmet içi 
eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine 
imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısiyle personel hakkında sicil   
raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere  
geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır.      
  Görevden Ayrılış Halinde Sicil Raporlarının Doldurulması