Endeksler
                                        
       TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE YETİŞTİRİLEN SIHHİYE          
       SINIFINA MENSUP ERBAŞ VE ERLERİN BAZI KÜÇÜK            
       SIHHİ İŞLEMLERİ YAPABİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK          
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 1/9/1994  No: 94/6047          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 11/4/1928  No: 1219           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11/10/1994 No: 22078           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5      Cildi:   S:        
                                        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; gerek barış gerekse savaş zamanında Türk  
Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erlerin bazı
küçük sıhhi işlemleri yapabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; 5 nci maddede belirtilen küçük sıhhi işlemleri   
yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup  
erbaş ve erler ile bunları yetiştiren kurum ve kuruluşları kapsar.       
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine 27/12/1993 tarihli ve
3954 sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkra hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.  
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Enjeksiyon: İlaç nitelikli sıvı bileşiklerin enjektör vasıtası ile insan 
organizmasına verilmesi,                            
  b) Pansuman: Hasta bölgede çeşitli sebeplerle meydana gelen yaranın temiz- 
lenmesi ve periyodik bakımının yapılması,                    
  c) Sütür alma: Yara dudaklarının karşı karşıya getirilerek cerrahi iplik ile
dikilmesinden ibaret olan sütürlerin tabibin belirleyeceği süre sonunda kesile- 
rek alınması,                                  
  işlemlerini ifade eder.                           
  Erbaş ve Erlerin Yapabilecekleri Küçük Sıhhi İşlemler            

  Madde 5 - Sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erlerin yapabilecekleri küçük  
sıhhi işlemler şunlardır.                            
  a) Ciltaltı enjeksiyonlar,                         
  b) Aşılar,                                 
  c) Adale içerisi enjeksiyonlar,                       
  d) Basit yara pansumanları ile temizliği,                  
  e) Sütür alma.                               
                                        
  Personelin Eğitimi                             

  Madde 6 - Sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler, Sahra Sıhhiye Okulu ve  
Eğitim Merkez Komutanlığında, uygulanan eğitim programı gereğince, yetkili per- 
sonel tarafından 6 hafta süre ile, 5 nci maddede belirtilen konularda teorik ve 
pratik olarak eğitilirler.                           
  Eğitimlerini bitiren erbaş ve erler, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez  
Komutanlığınca sınava tabi tutulurlar. Bunlardan küçük sıhhi işlemleri iyi dere-
cede yapma yeteneği kazananlara, esasları anılan komutanlıkça belirlenecek kurs 
bitirme belgesi verilir. Verilen bu belgeler, erbaş ve erlerin şahsi dosyala-  
rında muhafaza edilir ve terhislerinden sonra kendilerine verilmez.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yetki ve Sorumluluklar                           

  Madde 7 - Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup  
erbaş ve erler, 5 nci maddede belirtilen küçük sıhhi işlemleri, sadece Türk Si- 
lahlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere yapmaya
yetkilidirler.                                 
  Bu görevin yerine getirilmesi; tabip, hemşire, ve sağlık astsubayı bulunması
halinde bu kişilerin sorumluluk ve nezaretinde, bunların bulunmaması halinde ise
kendi sorumlulukları dahilinde gerçekleştirilir.                
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.