Endeksler
             HAKKINDA YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/5/1994 No: 94/5893         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 9/4/1987  No: 3348           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 20/8/1994 No: 22027          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5     Cild:            
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
           Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar             
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, uluslararası karayolu taşıma hizmetlerini 
düzenli ve güvenli hale getirmek uluslararası taşıma işlerinde taşımacılık,   
acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yapacak olan gerçek ve tüzel kişi-  
lerin yeterlilik ve çalışma şartlarını, denetim esaslarını ve bu konulardaki  
yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.                    
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, karayolu motorlu taşıtları ile yapılan uluslararası
taşımaları, taşımacıları, acenteleri ve taşıma işleri komisyoncuları ile taşıma 
işlerinde çalışanları ve bu taşımalarda kullanılan taşıt, araç ve yapıları   
kapsar.                                     
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:                
  Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,                      
  Taşıma : Herhangi bir menfaat karşılığı insan ve eşyanın karayolu motorlu 
taşıtlarıyla hareket noktasından varış noktasına götürülmesini,         
  Uluslararası taşıma : Türkiye'den veya Türkiye'ye karayoluyla; Türkiye   
üzerinden karayoluyla transit; Türkiye'ye denizyolu, demiryolu ve havayoluyla  
gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşımaları,             
  Hareket noktası : Yolcunun taşıta bindiği, eşyanın taşımacıya teslim    
edildiği yeri,                                 
  Varış noktası : Yolcu bileti ve taşıma senedinde gösterilen, yolcu ve eşya- 
nın götürülmek istendiği yeri,                         
  Eşya sahibi : Taşıma ücreti taşımadan önce alınan taşımalarda, eşyayı    
gönderen; ücreti taşımadan sonra alınan taşımalarda, eşyanın gönderildiği    
kişiyi,                                     
  Gönderen : Taşınacak eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen 
ve taşıma senedini imzalamaya yetkili ve gerekli belgeleri taşımacıya vermekle 
sorumlu olan kişiyi,                              
  Gönderilen : Taşıma senedinde eşyanın teslim edileceği belirtilen kişiyi,  
  Karayolu motorlu taşıtı : Motor gücüyle karayolunda hareket eden taşıtı,  
  Taşımacı : Uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olan ve taşımayı bir 
menfaat karşılığı üstlenen gerçek ve tüzel kişiyi,               
  Yetki belgesi : Karayoluyla uluslararası taşıma faaliyetinde bulunacak,   
taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncularının çalışma izinlerini belirle- 
yen belgeyi,                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Taşıt belgesi : Taşımacının uluslararası taşımalarda kullanacağı taşıt-   
ların niteliğini ve sayısını gösteren belgeyi,                 
  Taşıt kartı : Taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için dü-   
zenlenen ve taşıtta bulunması gereken belgeyi,                 
  Terminal : İnsan veya eşya taşımalarında, taşıtların, indirme, bindirme,  
yükleme, boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme,    
haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin sağlandığı yeri,        
  Yolcu bileti : Taşımacı ile yolcu arasında aktedilen ve ilgili mevzuatta  
öngörülen şekil ve şartları ihtiva eden taşıma sözleşmesini,          
  Taşıma senedi : Gönderen ile taşımacı arasında aktedilen ve ilgili mevzu-  
atta öngörülen şekil ve şartları ihtiva eden sözleşmeyi,            
  Acente : Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi  
bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye dayanılarak belirli bir yer veya  
bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren söz-  
leşmelerde aracılık etmeyi ve onlar adına taşıma sözleşmesi veya senedi     
düzenlemeyi meslek edilen kimseyi,                       
  Taşıma işleri komisyoncusu : Ücret mukabilinde kendi namına ve bir müvekkil 
hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş kimseyi,                 
  ifade eder.                                 
                 İKİNCİ KISIM                  
                Yetki Belgeleri                 
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
           Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu ve Türleri         
                                        
  Yetki belgesi alma zorunluluğu                       

  Madde 4 - Karayoluyla uluslararası taşımacılık ve bu taşımalarla ilgili   
acentelik ve komisyonculuk yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması
zorunludur.                                   
  Yetki belgesi almaksızın veya yetki belgesinde yazılı şartlara aykırı olarak
uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı ile bu işlerle ilgili acentelik ve   
komisyonculuk yapılamayacağı gibi, şartlara uygun olmayan taşıtlarla da     
uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapılamaz.               
  Yetki belgesi türleri                            

  Madde 5 - Yetki belgesi türleri aşağıda gösterilmiştir:           
  (A) yetki belgesi: Otomobil ile uluslararası yolçu taşımacılığı yapacaklara 
verilir.                                    
  (B) yetki belgesi : Otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara 
verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:           
  (B1) yetki belgesi : Belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre, tespit   
edilmiş bir güzergahta önceden açıklanmış yerleşme birimleri arasında düzenli  
sefer yaparak yolcu taşıyacaklara verilir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (B2) yetki belgesi : Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı hareket   
yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuları mekik sefer    
yaparak taşıyanlara verilir. Şöyle ki, gidiş seferinde beraber taşınan     
yolcular herhangi bir dönüş seferinde hareket noktasına birlikte geri geti-   
rilirler. Yolda yolcu indirilip bindirilemez. İlk dönüş seferi ile son gidiş  
seferi boş yapılır.                               
  (B3) yetki belgesi : (B1) ve (B2) yetki belgesi ile yapılan yolcu taşıma-  
ları dışında, arızi olarak aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu    
grubunun taşınması ve hareket noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı   
 kapı seferlerini, gidişi dolu, dönüşü boş seferleri, gidişi boş, dönüşü dolu  
seferleri ve diğer seferleri kapsar.                      
  (B4) yetki belgesi: Ticari amaçla kayıt ve tescil edilmekle beraber taşıma- 
cılık hariç otobüs sahibinin esas iştigal konusu ile ilgili taşımaları yapa-  
caklara verilir.                                
  (C) yetki belgesi : Karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara 
verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.           
  (C1) yetki belgesi : Belirli bir zaman tarifesine göre eşya taşıyacaklara  
verilir.                                    
  (C2) yetki belgesi : Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna 
göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilir.               
  (C3) yetki belgesi : Ticari amaçla kayıt ve tescil edilmekle beraber    
taşımacılık hariç, taşıt sahibinin esas iştigal konusu ile ilgili taşımaları  
yapacaklara verilir.                              
  (C4) yetki belgesi : Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın ev eşyası   
taşıması yapacaklara verilir.                          
  (C5) yetki belgesi: (Ek:3/1/1996-96/7769 K.) Taşıt ve taşıt filosu kapasi- 
tesi aranmaksızın Türk Ticaret Kanununun 814 üncü maddesinin birinci fıkrasına 
göre taşıma işini üzerine alan ve taşıma işlerini organize eden taşıma işleri  
komisyoncularına verilir.                            
  (E) yetki belgesi : Uluslararası taşımacılık yapacak kamu kuruluşlarına ve 
kamu yararına çalışan kuruluşlara verilir.                   
  (F) yetki belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik   
yapacaklara verilir.                              
  (G) yetki belgesi : Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik   
yapacaklara verilir.                              
  (H) yetki belgesi : Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk 
yapacaklara verilir.                              
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                
              Yetki Belgesi Alınması Şartları           
                                        
  Yetki belgesi talebi                            

 

 
  Madde 6 - Yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlıkça 
verilecek örneğe uygun "başvurma formu" nun ilgili bölümünü doldurarak bu formda
belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat ederler.          
  Bakanlık, formda yazılı bilgilere dayanarak gereken incelemeyi yapar ve   
şartların uygun olması halinde yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel  
kişi adına bir yıl geçerli geçici yetki belgesi verir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bakanlık, geçici yetki belgesi verdiği gerçek veya tüzel kişiler hakkında  
gereken incelemeyi yapar veya yaptırır. Bu inceleme sonunda başvurma formundaki 
bilgiler ve ekli belgelerin doğruluğunun anlaşılması ve belge sahiplerinin de  
faaliyete devam etmek istemeleri halinde, geçici yetki belgesinin bitim tari-  
hinden itibaren başlamak üzere dört yıl geçerli asıl yetki belgesi verilir.   
  (B1) yetki belgelerinin geçerlilik süreleri, ikili ve çok taraflı uluslar- 
arası anlaşma hükümleri çerçevesinde ülkelerin yetkili taşımacıları arasında  
yapılan düzenli hat anlaşmalarına bağlı olarak dört seneden az olabilir. Ancak, 
(B1) yetki belgesi almaya hak kazanan taşımacıya, önce bir yıl süreli (B1-ön  
izin) belgesi verilir.                             
  Düzenlenen yetki belgesi, yetki belgesi sahibinin Türkiye Ticaret Sicil Ga- 
zetesindeki adresine posta ile gönderilir veya kendisine ya da yetkili vekiline 
elden verilir.                                 
  (E) yetki belgesi alınması için yazılı müracaat, başvurma formu yerine de  
geçer.                                     
  Başvurma formu ve belgelerdeki bilgilerden herhangi birinin yetki belgesi  
almaya hakkı yokken alabilecek şekilde yanlış olarak verildiğinin tespit edil- 
mesi halinde, yetki belgesi iptal edilir ve başvuran hakkında gerekli kanuni  
işlemin yapılması için durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.         
                                        
  Taşımacı yetki belgesi alma şartları                    

  Madde 7 - Taşımacı yetki belgesi alabilmek için:              
  a) Taşımacı olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin T.C. tabiyetinde ol- 
maları,                                     
  b) Gerçek kişi, tüzel kişi kurucu ortakları ve tüzel kişiliği temsile yet- 
kili yöneticilerin, kaçakçılık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ve Türk 
Ceza Kanununun devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Terörle Mücadele  
Kanunu aleyhine işlenen suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunma- 
maları,                                     
  c) Tüzel kişilerin Ticaret Kanununda belirtilen tüzel kişilerden olmaları, 
  d) Taşıma türüne göre;                           
                                        
  1 - (A) yetki belgesi almak için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil 
edilmiş en az beş adet ticari otomobile sahip olmaları,             
  2 - (Değişik: 13/12/1996 - 96/9040 K.) (B2) ve (B3) yetki belgelerini veya 
bu belgelerden herhangi birini almak için başvuranların kendi adına kayıt ve  
tescil edilmiş en az beş adet otobüse sahip olmaları; ayrıca, (B1) yetki belgesi
alabilmek için taşımacının (B2) veya (B3) yetki belgelerinden birine sahip ol- 
ması ve bu belgelerden herhangi biriyle asgari bir yıl süreyle çalışmış ve bir 
ülkenin yetkili taşımacısı veya taşımacılarıyla yetkili makamlarınca onaylanmış 
düzenli hat anlaşması yapmış olmaları,                     
  3 - (B4) yetki belgesi almak için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil 
en az bir adet otobüse sahip olmaları,                     
  4 - (C1) ve (C2) yetki belgelerini veya bu belgelerden herhangi birini almak
için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az on adet taşıta ve 
300 ton istiap haddinde taşıt filosuna sahip olmaları,             
  5 - (C3) yetki belgesi almak için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil 
edilmiş en az 20 ton istiap haddinde taşıt filosuna sahip olmaları(özelliği olan
taşımalarda asgari iki taşıta sahip olunması kaydıyla bu 20 tonluk istiap    
haddi Bakanlıkça daha düşük tutulabilir),                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  6 - (C4) yetki belgesi almak için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil 
edilmiş en az üç adet taşıta ve 30 ton istiap haddinde taşıt filosuna sahip ol- 
maları,                                     
  7 - (E) yetki belgesi almak için başvuranların taşıt filosu kapasitesine ba-
kılmaksızın taşıtların kuruluş adına kayıt ve tescil edilmiş olmaları,     
  8 - (Ek: 3/1/1996 - 96/7769 K.) (C5) yetki belgesi almak için başvuran ta- 
şıma işleri komisyoncularının sermaye şirketi niteliğinde ve kayıtlı sermayele- 
rinin en az 10.000.000.000 (Onmilyar) TL.olması, Bakanlığa 200.000 (İkiyüzbin) 
ABD Doları tutarında kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri, Ticaret  
veya Ticaret ve Sanayi Odalarında nakliyeci grubuna kayıtlı olmaları (kayıtlı  
sermaye miktarı ve/veya banka teminat mektubu tutarı Bakanlıkça bir katına kadar
artırılabilir),                                 
  e) (A) yetki belgesi almak için başvuranların Ticaret veya Ticaret ve Sa-  
nayi Odalarında nakliyeci grubuna kayıtlı olmaları,               
  (B1),(B2) ve (B3) yetki belgesi almak için başvuranların Ticaret veya Tica- 
ret ve Sanayi Odalarında nakliyeci grubuna kayıtlı olmaları,          
  (B4) yetki belgesi almak için başvuranların Sanayi Odalarında veya Ticaret 
ve Sanayi Odalarında ilgili meslek grubuna kayıtlı olmaları,          
  (C1) ve (C2) yetki belgesi almak için başvuruların Ticaret veya Ticaret ve 
Sanayi Odalarında nakliyeci grubuna kayıtlı olmaları,              
  (C3) yetki belgesi almak için başvuranların Sanayi Odalarında veya Ticaret 
ve Sanayi Odalarında ilgili meslek grubuna kayıtlı olmaları,          
  (C4) yetki belgesi almak için başvuranların Ticaret veya Ticaret ve Sanayi 
Odalarında nakliyeci grubuna kayıtlı olmaları,                 
  f) (A),(B1),(B2) ve (B3) yetki belgesi almak için başvuranların; seferleri- 
nin başladığı yerleşme birimlerince en az bir tane yolcu terminaline veya ter- 
minaller birleştirilmiş ise bu terminallerden yeterli bir alanın kullanma hak- 
kına, yetki belgelerinin geçerli olduğu sürece sahip olmaları, (C1) yetki bel- 
gesi almak için başvuranların; çalışmak istedikleri her yerleşim biriminde en az
bir tane yük terminalinin kullanma hakkına, yetki belgesinin geçerli olduğu sü- 
rece sahip olmaları,                              
  g) (Ek: 3/1/1996 - 96/7769 K.) Gerçek kişiler ile tüzel kişi yöneticilerinin
Bakanlıkça belirlenecek kurum veya kuruluşların açacağı eğitimden geçerek mesle-
ki yeterlilik belgesi almaları,                         
  şarttır.                                  
  Teşvik belgesine dayanılarak veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kap- 
samında sağlanan taşıtlar yönünden yetki belgesi verilmesi hususu Bakanlıkça  
düzenlenir.                                   
  Acente ve komisyonculuk yetki belgesi alma şartları             

  Madde 8 - Taşıma işleri acenteliği ve komisyonculuğu yetki belgesi alabilmek
için;                                      
  a) (Değişik:3/1/1996 - 96/7769 K.) Taşıma işleri acenteliği ve komisyoncu- 
luğu yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin durumlarının bu Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (a),(b),(c) ve (g) bendlerindeki şartlara uygun olması,       
  b) (F) ve (G) yetki belgesi almak için başvuranların Ticaret veya Ticaret ve
Sanayi Odalarında acente grubuna kayıtlı bulunmaları,              
  c) (H) yetki belgesi almak için başvuranların, Ticaret veya Ticaret ve Sa- 
nayi Odalarında nakliye komisyoncusu grubuna kayıtlı bulunmaları,        
  d) (F) yetki belgesi almak için başvuranların, yetki belgeleri süresince,  
bilet satmaya elverişli bağımsız bir yerin kullanma hakkına sahip olmaları,   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) (G) ve (H) yetki belgesi almak için başvuranların yetki belgeleri süre- 
since bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanma kakkına sahip olmaları,  
  f) (F) yetki belgesi almak için başvuranların uluslararası yolcu taşımacı- 
lığı yapma hakkına sahip olan yerli veya yabancı en az bir taşımacı ile, (G)  
yetki belgesi almak için başvuranların uluslararası eşya taşımacılığı yapma   
hakkına sahip olan yerli veya yabancı en az bir taşımacı ile acentelik anlaşması
bulunması.                                   
  gereklidir.                                 
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
      Taşıtlarda Aranacak Şartlar ve Taşıtların Kullanılması       
                                        
  Taşıtların yaşı ve istiap haddi                       

  Madde 9 - (Değişik birinci fıkra: 13/12/1996 - 96/9040 K.) Taşımacılar tara-
fından uluslararası yolcu ve eşya taşımalarında kullanılacak taşıtlardan, yolcu 
taşımalarında kullanılacak taşıtların 8 yaşından, Sanayi ve Ticaret Bakanlı-  
ğı'nca onaylanmış teknik yeterlilik raporuna göre ise 12 yaşından büyük, otobüs 
kapasitesinin 40 koltuktan az; eşya taşımalarında kullanılacak taşıtların yaşı- 
nın 15 yaşından büyük, istiap haddinin 10 tondan küçük olmaması zorunludur.   
  Ancak, yolcu taşıma yetki belgesi alabilmek için ilk başvuruda beyan edilen 
taşıtların yaşının 5 yaşından büyük; eşya taşıma yetki belgesi almak için ilk  
başvuruda beyan edilen taşıtların yaşının ise 10 yaşından büyük olmaması ve   
kendi adına kayıt ve tescil edilmiş olmaları gerekmektedir.           
  Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim  
yılı esas alınarak hesaplanır.                         
  Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz. Çekici, römork veya yarırömork
ile birlikte bir taşıt sayılır.                         
  (C3),(C4) ve (E) türü yetki belgesi sahibi olan taşımacıların yapacakları  
taşımalarda taşınan eşyanın ve taşıtın özelliği dikkate alınarak, taşıtların  
istiap hadleri Bakanlıkça daha düşük tutulabilir.                
  (C1) ve (C2) türü yetki belgesi sahibi olan taşımacıların yapacakları taşı- 
malarda taşınan eşyanın miktarı, cinsi, taşıma süresi ve mesafesi dikkate alı- 
narak, Bakanlıkça belirli bir süre için taşıtların istiap haddi 5 tona kadar  
düşürülebilir, yaşları da 20'ye kadar yükseltilebilir.             
  Özmal taşıt kullanımı                            

  Madde 10 - (B4),(C3) ve (E) türü yetki belgesi sahibi taşımacılar yalnız  
yalnız özmal taşıtlarını uluslararası taşımada kullanabilirler.         
  Uluslararası taşımalarda kullanılacak taşıtlar