Endeksler
                                        
       HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİ TEMİN VE KULLANMA          
             YÖNETMELİĞİ                      
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :5/7/1994   No:94/5856         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :22/4/1925   No:657           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi :31/8/1994   No:22037          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :5   Cild:   S:           
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
                                        
     Amaç,Kapsam,Hedefler,Tanımlar,Yetki ve Sorumluluklar          
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;22 Nisan 1925 tarihli ve 657 Sayılı Harita  
Genel Komutanlığı Kanunu ile bu Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan 2  
Ocak 1961 tarihli ve 203,7 Mart 1990 tarihli ve 3615 Sayılı Kanunlar,30 Mayıs  
1973 tarihli ve 1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu,26 Eylül 1984 
tarihli ve 3045 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri  
Hakkında Kanun Hükmünde Karanamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile  
21 Haziran 1987 tarihli ve 3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereği;bu kurumlarca ve 
bu Kanunlarla yetki verilmiş diğer kurumlarca üretilen harita ve harita bilgi- 
lerinden,ülke güvenliğine zarar vermeden,bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları, 
belediyeler,yükseköğretim kurumları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi- 
lerin yararlanma esaslarını belirlemektir.                   
  Kapsam                                   

  Madde 2-Bu Yönetmelik,Harita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü,Seyir,Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve kanunlarla yetki ve- 
rilmiş diğer kurumlarla,bu kurumlarca üretilen;her çeşit harita ve harita bilgi-
lerini elinde bulunduran,çoğaltan ve kullanan resmi kuruluşlarla,gerçek ve tüzel
kişileri kapsar.                                
  Hedefler                                  

  Madde 3-Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullerle varılmak istenen hedef-
ler şunlardır:                                 
  a)Harita ve harita bilgilerinin üretilmesi,gizlilik derecelerinin belirlen- 
mesi,dağıtımı,arşivlenmesi ve kullanımındaki esasları belirleyerek,bu ürünlerin 
taşıdığı gizlilik derecelerinin gerektirdiği koşullara uyulmasını sağlamak.   
  b)Harita ve harita bilgilerinin üretiminde ve çoğaltılmasında koordinasyonu 
sağlayarak gereksiz tekrarları ve masrafları önlemek.              
  c)Ülkenin savunma ve kalkınma amaçlarına yönelik olarak üretilmiş ve üreti- 
lecek harita ve harita bilgilerinin Bu Yönetmelik ile yetkili kılınan kuruluş- 
larda arşivlenmesini sağlamak.                         
  d)Söz konusu arşivlerden yararlanmayı kolaylaştırıcı,yaygınlaştırıcı ve hız-
landırıcı düzenlemeler getirmek suretiyle harita ve harita bilgilerinden ülke  
kalkınması ve bilimsel araştırmalarda yaygın ve kolay yararlanmayı sağlamak.  
  Tanımlar                                  

  Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen bazı deyimlerin uygulama yönünden tanımları  
aşağıda gösterilmiştir.                             
  a)Harita:Sayısal ve/veya çizgisel olarak üretilen her cins ve ölçekteki ka- 
ra,deniz ve hava haritalarıdır.                         
  b)Harita Bilgileri:Jeodezik(nirengi,nivelman,astronomik,sıklaştırma,çekül  
sapması,jeoid yükseklikleri),jeofizik(gravite,manyetik),Hidrografik,Oşinografik 
Ölçü ve Değerler,Koordinat Listeleri,Hava Fotoğrafları,Uzaktan Algılama Verileri
(Uydulardan alınan görüntü ve sayısal veriler v.b.)ve her türlü sayısal-çizgisel
haritalar ile bunlardan üretilen sayısal bilgilerdir.              
  c)Hava Fotoğrafı:Havadan monoskopik veya stereoskopik olarak,değişik ölçek- 
lerde alınan,değerlendirme amacıyla kullanılabilen renkli,infrared,siyah-beyaz, 
pozitif veya negatif filmler ve camlarla,bunların her türlü kopyalarıdır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d)Nirengi Değerleri:Her dereceden nirengilerin klasik veya uydu teknikleri 
ile elde edilmiş;referans yüzeyleri üzerindeki (coğrafi veya üç boyutlu)koordi- 
natları ile projeksiyon (düz)koordinatlarıdır.                 
  e)Gravite Değerleri ve Gravimetrik Haritalar:Yerçekimi değerleri,gravimet- 
rik çekül sapması,jeoid ondülasyonu ve grevite anomalileri ile,bu değerleri gös-
teren her çeşit ürünlerdir.                           
  f)Manyetik Değerler ve Manyetik Haritalar:Yerin manyetik alanına ait her çe-
şit ölçüler ile bu ölçüleri ve bunlardan elde edilen bilgileri gösteren ürünler-
dir.                                      
  g)Sıklaştırma:Daha büyük ölçekli haritaların yapımını sağlamak amacıyla,mev-
cut nirengi ağının yoğunlaştırılmasıdır.                    
  h)Hidrografik-Oşinografik Değerler:Deniz,nehir,göl ve diğer bütün sularda, 
bunların kıyı şeridinde;seyir güvenliği ve kolaylığı için ölçülmüş bütün değer- 
ler ile deniz ve denizle temasta bulunan toprakla havanın,harita bilgisi olarak 
kullanılan fiziksel,kimyasal,jeolojik ve biyolojik özelliklerini belirten değer-
lerdir.                                     
  ı)Nivelman(Yükseklik-Kot)Değerleri:Her dereceden nirengiler ile muhtelif  
noktaların,klasik yöntemler veya uydu teknikleri ile elde edilmiş çeşitli yük- 
seklik sistemlerindeki yükseklik değerleridir.                 
  j)Astronomik Değerler:Astronomik enlem,astronomik boylam ve astronomik azi- 
mut değerleridir.                                
  k)Çekül Sapması:Gerçek gravite vektörü ile normal gravite vektörü arasındaki
açı ve bileşenlerdir.                              
  l)Jeoid Yüksekliği:Elipsoid ile jeoid arasındaki yükseklik farkıdır.    
  m)Sayısal Harita:Değişik yöntem ve cihazlarla doğrudan sayısal olarak veya 
mevcut çizgisel haritalardan sayısallaştırıcılar kullanılarak elde edilen,çeşit-
li standart veya formatlarda vektör veya raster yapıdaki sayısal değerler ile  
bunların işlenmesi,zenginleştirilmesi veya genelleştirilmesi ile elde edilen,çe-
şitli katmanlara ayrılabilen sayısal bilgilerdir.                
  n)Orto Foto Haritaları:Arazinin yükseklik farklarından ve resim alımındaki 
eğikliklerden dolayı oluşan hataların diferansiyel olarak düzeltilmesi ile iste-
nen harita ölçeğine getirilen fotoğrafik görüntünün üzerine grid çizgileri,kenar
bilgileri ve yükseklik eğrileri gibi diğer bilgilerin eklenmesi ile elde edilen 
fotoğraf görünümündeki haritalardır.                      
  o)Deniz Haritaları:Uluslararası Hidrografi Teşkilatınca belirlenen esaslar 
kapsamında gemi seyrinde kullanılmak üzere üretilen haritalardır.        
  p)Askeri Yasak Bölge:Yürürlükteki Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanunu kapsamına giren,kara,hava ve denizlerde belirlenerek ilan edilen yasak  
bölgelerdir.                                  
  Yetki ve Sorumluluklar                           

  Madde 5-Türkiye sınırları içinde jeodezik-jeofizik,fotogrametrik ve kartoğ- 
rafik amaçlara yönelik her türlü ölçü,fotoğraf ve görüntü alımı,harita ve harita
bilgisi üretimi ile arşiv hizmetleri;bu Yönetmelikte aksi belirtilmediği sürece,
söz konusu hizmeti yapan veya yaptıran kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve so-
rumluluğundadır.Yurt güvenliği yönünden konulacak kısıtlamalarda ise,Genelkurmay
Başkanlığı yetkilidir.                             
  a)(Değişik: 12/3/1998 - 98/10823 K.) Ülke temel ağlarının (nirengi,nivelman,
gravite ve manyetik)kurulması ve yaşatılması ile 1/5.000 (hariç)'den daha küçük,
1/250.000 (dahil)'den daha büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretil- 
mesi,çoğaltılması ve arşivlenmesi, Harita Genel Komutanlığının yetki ve sorum- 
luluğundadır.                                  
  b)Deniz ve iç sulara ilişkin harita ve harita bilgilerinin üretim,çoğaltma 
ve arşivleme faaliyetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının 
yetki ve sorumluluğundadır.                           
  c)Gerektiğinde sınır işaretleme çalışmaları için ihtiyaç duyulan harita ve 
harita bilgilerinin üretimi,ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı ve Seyir Hid-
rografi ve Oşinografi DAiresi Başkanlığının sorumluluğundadır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) (Değişik: 2/3/1998-98/10823 K.) Askeri yasak bölgelere isabet eden    
1/250.000 (hariç)'den daha büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin dağı-  
tımına ilişkin hususların belirlenmesi ve bu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri 
dışında yapılacak harita üretimi, kadastro, imar planı ve belediye hizmetleri  
gibi çalışmalara izin verilmesi, Genelkurmay Başkanlığının yetki ve sorumlu-  
luluğundadır.                                  
  e) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve teknik ihtiyaçla- 
rının gerektirdiği 1/5.000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya   
yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilirler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
hariç, diğer kuruluşların bu hizmetler ile etüt ve araştırma maksatları ile   
ilgili hava fotoğrafları çekimi Milli Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır.   
  f) 1/5.000 ölçekli haritalara ilişkin çoğaltma ve arşiv faaliyetleri Harita 
Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce müstereken yürütülür. 
  g) Harita Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü dışındaki  
yetkili kurum ve kuruluşlarca üretilen 1/5.000 ve daha büyük ölçekli haritaların
çoğaltılması ile 12 nci madde hükümlerine uyulmak koşuluyla arşivlenmesi, bu  
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülebilir.                  
  h) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları, beledi- 
yeler, mesleki ve teknik ihtiyaçları ile ilgili olarak yersel veya fotoğrametrik
yöntemle bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırmayı planla- 
dıkları 1/5.000 ölçekli harita ve bunlara ilişkin harita bilgilerinin üretim-  
leri konusunda, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kuru- 
luna bilgi verirler.                              
  l) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları, beledi- 
yeler, özel ve tüzel kişiler istediklerinde 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita
ve bunlara ilişkin harita bilgilerinin üretimlerini bedeli karşılığı Harita   
Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yaptırabilirler.    
  j) (Değişik: 12/3/1998-98/10823 K.) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, 
yüksek öğretim kurumları, belediyeler, yerli gerçek ve tüzel kişiler gerekti-  
ğinde 1/250.000 (hariç)'den daha küçük ölçekli "Tasnif Dışı" gizlilik dere-   
cesini haiz harita, plan, atlas, küre ve benzeri ürünlerin üretimini ve dağı-  
tımını, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde   
belirtilen hususlara uymak kaydı ile yapabilir veya yaptırabilirler.      
  k) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve    
belediyelerin mesleki ve teknik yönden ihtiyaç duydukları Tasnif Dışı gizlilik 
derecesini haiz jeolojik, gravimetrik, manyetik haritalar ile, benzeri ürünle- 
rin üretimi; ilgili kuruluşun yetki ve sorumluluğundadır. Gizlilik derecesine  
haiz ürünlerin üretim, temin ve dağıtımında bu Yönetmelik esasları uygulanır.  
Gerektiğinde kurumlar arasında müşterek protokollarla ortak üretimler yapıla-  
bilir.                                     
                   İKİNCİ BÖLÜM                
              Gizlilik Dereceleri ve Muhafaza           
  Gizlilik Dereceleri                             

 

 
  Madde 6 - Harita ve harita bilgilerine ait "GİZLİLİK" dereceleri aşağıda  
gösterilmiştir.                                 
  a) Tasnif Dışı : Hiçbir gizlilik derecesi taşımayan, dağıtımı kısıtlı olma- 
yan harita ve harita bilgileridir. Bunlar;                   
  1) (Değişik:12/3/1998-98/10823 K.) 1/250.000 ve daha küçük ölçekli her tür- 
deki haritalar ile askeri yasak bölgelere isabet etmeyen 1/25.000'den daha bü- 
yük ölçekli ve 1/100.000'den daha küçük ölçekli her türdeki haritalar,     
  2) Nirengi ölçü ve değerleri,                        
  3) Nivelman ölçü ve değerleri,                       
  4) Boş harita indeksleri,                          
  5) Seyir haritaları, notik yayınlar ve bunlara ait kataloglar,       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  6) Sayısal ve fotografik uydu görüntüleri ve bunlardan yararlanarak 1 inci 
fıkrada belirtilen ölçekler dışında üretilen görüntü ve görüntü haritaları,   
  7) Bu gruba giren ürünlerden doğrudan üretim sırasında veya sonradan    
üretilen sayısal bigiler ve bunlardan elde edilen diğer sayısal ürünler,    
  8) Sivil amaçlı kullanımlar için özel olarak hazırlanmış 1/25.000 (Dahil)  
1/100.000 (Dahil) standart ölçekli haritalar ile bu ölçekler dışındaki konulu  
(tematik) haritalar,                              
  9) Astronomik ölçü ve değerler ile çekül sapmaları,             
  10) Uzay jeodezisi verileri,                        
  11) Genelkurmay Başkanlığınca yayımına izin verilen gravite, manyetik ölçü 
ve değerleri, bunlara ait haritalar ile hava fotoğrafları ve diğer ürünler,   
  12) Jeoid yükseklikleri,                          
  13) Askeri Yasak Bölgelere isabet edenler dışındaki monoskopik hava fotoğ- 
rafları ve bunlardan üretilen ürünlerdir.                    
  b) Hizmete Özel : Bulundurdukları bilgi itibari ile gizli ya da özel olarak 
tasnif dışı edilen hususlardan başka konularda güvenlik işlemlerine ihtiyaç   
gösteren harita ve harita bilgileridir. Bunlar:                 
  1) Gravite, manyetik ölçü ve değerleri ile bunlardan yararlanarak üretilen 
harita ve harita bilgileri,                           
  2) Yersel, fotogrametrik veya uydu görüntülerinden üretilen 1/25.000 (Dahil)
1/100.000 (Dahil) ölçekler arasındaki her türdeki haritalar,          
  3)(Değişik: 12/3/1998-98/10823 K.) Askeri yasak bölgelere isabet eden    
1/250.000 (hariç)'den büyük ölçekli her türdeki haritalar,           
  4) Stereoskopik ve Askeri Yasak Bölgelere isabet eden monoskopik hava fo-  
toğrafları,                                   
  5) Bu gruba giren ürünlerden doğrudan üretim sırasında veya sonradan üre-  
tilen sayısal bilgiler ve bunlardan elde edilen diğer sayısal ürünler,     
  6) Üzerinde 1/25.000 (Dahil) - 1/100.000 (Dahil) ölçekleri arasındaki    
ürünlerin üretim durumlarının gösterildiği indeksler veya kataloglardır.    
  Muhafaza                                  

  Madde 7 - Gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerinin muhafazası aşağıda
belirtilen şekilde sağlanır.                          
  a) Tasnif Dışı : Hiçbir gizliliği olmayan evrak ve doküman gibi muhafaza  
edilir.                                     
  b) Hizmete Özel : Kilitli dolaplarda muhafaza edilir.            
  Gizliliğin İhlali                              

  Madde 8 - Hizmete Özel gizlilik derecesini taşıyan her çeşit harita ve   
harita bilgilerinin açıklanan önlemlere uymayacak şekilde muhafazası gizliliği 
ihlal demektir.                                 
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
    Harita ve Harita Bilgileri İhtiyaçlarının Karşılanma Esas ve Usulleri  
                                        
  Harita ve Harita Bilgileri İhtiyaçlarının Karşılanması           

  Madde 9 - Harita ve harita bilgileri ihtiyaçları gizlilik derecelerine göre 
aşağıdaki şekilde karşılanır:                          
  a) "Tasnif Dışı" Gizlilik Dereceli Harita ve Harita Bilgileri        
  1) (Değişik: 12/3/1998-98/10823 K.) Bağlıları hariç olmak üzere Cumhurbaş- 
kanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık Makamları ile  
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyaçları; yazılı istekle ve belge kar- 
şılığında ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Mü-  
dürlüğü ile Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve diğer üre-  
tici kamu kuruluşlarınca imkanlar ölçüsünde bedelsiz olarak karşılanır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2) Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları,belediyeler,yükseköğretim kurumları
ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları;yazılı veya sözlü  
başvuruları üzerine Harita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve diğer üretici kamu kuruluş-
larınca bedeli karşılığında karşılanır.                     
  b) "Hizmete Özel" Gizlilik Dereceli Harita ve Harita Bilgileri       
  1) (Değişik:12/3/1998-98/10823 K.) Bağlıları hariç olmak üzere Cumhurbaş-  
kanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık Makamları ile  
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyaçları; yazılı istekle ve belge kar- 
şılığında ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdür- 
lüğü ile Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının imkanları ölçü- 
sünde bedelsiz olarak karşılanır.                        
  2) Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları,belediyeler ile yükseköğretim ku- 
rumlarının hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları;ilgisine göre bedeli mukabilinde Ha-
rita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya Seyir Hidrografi ve
Oşinografi Dairesi Başkanlığınca karşılanır.                  
  3) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de yapacakları çalış- 
malarına ilişkin olarak bu türdeki ihtiyaçları:işleriyle ilgili kamu kurum ve  
kuruluşunun uygun görmesi üzerine bedeli mukabilinde ilgili kuruluş aracılığıyla
ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya  
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca karşılanır.Bunlar izinsiz 
olarak yurt dışına çıkarılamaz.                         
  4) Askeri Yasak Bölgelerde yapılacak hizmetler için,ilgili kuruluşun gerek- 
çeli teklifi üzerine ,Genelkurmay Başkanlığından izin alınmak suretiyle,bu gruba
giren ürünler kuruluşlara verilebilir veya bunların kapsadığı bölgelerde harita 
üretimi,kadastro,imar planı ve belediye hizmetleri gibi amaçlara yönelik çalış- 
malar yerinde yapılabilir.                           
  5) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler,Askeri Yasak Bölgelerde yapacak-
ları çalışmalara ilişkin bu tip ihtiyaçlarının karşılanması için,yapılacak işle 
ilgili bakanlık,kamu kurum ve kuruluşu,belediye veya yükseköğretim kurumlarına 
yazılı müracaatta bulunurlar.İlgili bakanlık,kamu kurum ve kuruluşu,belediye  
veya yükseköğretim kurumları tarafından talebin uygun görülerek isteğin bir   
mütelaa ile Genelkurmay Başkanlığına bildirilmesi üzerine,Genelkurmay Başkanlı- 
ğınca uygun görülmesi halinde,ilgili kuruluşun sorumluluğunda ihtiyaçlar karşı- 
lanır.                                     
  c) Silahlı Kuvvetlerin harita ve harita bilgileri ihtiyaçları kendi özel  
yönerge ve talimatlarına göre karşılanır.                    
                                        
  Hava Fotoğrafı Alımları İle İlgili Esaslar                 

  Madde 10 - Hava fotografı alımları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.   
  a) 1/5.000 den daha küçük ölçekli harita yapımı amaçlı hava fotoğrafı alımı 
ve foto-laboratuvar hizmetleri ile askeri yasak bölgelere ait her türlü ölçekte-
ki hava fotoğrafı alımı ve foto-laboratuvar hizmetleri Harita Genel Komutanlığı-
nın yetki ve sorumluluğundadır.                         
  Ancak,havafotoğrafı alımı ve foto-laboratuvar hizmetleri yapılacak sahada  
askeri yasak bölge bulunması halinde;Genelkurmay Başkanlığınca verilecek izin ve
belirtilecek esaslar dahilinde,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de bu bölgelerde
i/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapmak amacıyla hava fotografı alımı ve  
foto-laboratuvar hizmetlerini yapabilir.                    
  b) 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapımı amaçlı hava fotoğrafı alımı 
ve foto-laboratuvar hizmetleri Harita Genel Komutanlığı veya Tapu ve Kadastro  
Genel Müdürlüğünce bedeli karşılığı yapılabileceği gibi.Kanunla 1/5.000 ve daha 
büyük ölçekli harita yapmaya yetkili kılınmış kuruluşlarca,Milli Savunma Bakan- 
lığından izin alınmak suretiyle yapılabilir veya yerli gerçek ve tüzel kişilere 
yaptırılabilir.                                 
                                        
                                        
  c) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları,almayı ve yerli gerçek ve tü- 
zel kişilere aldırmayı planladıkları,1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapımı
amaçlı hava fotoğrafı alımı hizmetleri hakkında,Bakanlıklararası Harita İşlerini
Koordinasyon ve planlama Kuruluna bilgi verirler.                
  d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hariç olmak üzere,bakanlıklar veya kamu 
kurum ve kuruluşları ile bunlar adına yerli gerçek ve tüzel kişilerce alınan  
hava filmleri orijinalleri arşivlenmek üzere Harita Genel Komutanlığına teslim 
edilir.Bu kurum ve kuruluşlar arzu ettikleri takdirde film orijinallerinden ala-
cakları kopyaları,gizliliğe ilişkin muhafaza koşullarına uymak kaydıyla kendi- 
leri de arşivleyebilirler.                           
  e) Tampon bölgelerde yapılacak uçuşlarda ayrıca "Hudut Bölgeleri Uçuş Yönet-
meliği" esasaları uygulanır.                          
                                        
  Eğitim ve Kalkınma Amaçları İçin Özel harita Üretimi ve İhtiyaçların    
Karşılanması