Endeksler
                                        
       VHF DENİZ TELSİZLERİNİN PERFORMANS STANDARTLARI VE        
           ÖLÇME YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 14.10.1993, No:93/4960          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 5.4.1983, No:2813            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 13.12.1993, No;21787           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :   5    Cildi:33 S.         
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
              Amaç,Kapsam ve Tanımlar               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;Uluslararası Telekomünikasyon Tüzüğü (ITU  
R/R) Ek-18'de belirtilen 156-174 Mhz frekans bandında çalışan analog ses haber- 
leşmesinde ve sayısal bilgi iletiminde kullanılan açısal modülasyonlu ve 25 KHz 
kanal aralıklı deniz mobil,deniz el ve can telsizi cihazlarının performans stan-
dartlarının ve ölçme yöntemlerinin belirlenmesi ile imalat ve ithalatta bu stan-
dartlara ülke düzeyinde uyulmasını sağlamaktır.                 
  Kapsam                                   

  Madde 2- Bu Yönetmelik,2813 sayılı Telsiz Kanunu kapsamına giren kamu kurum 
ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'de imal veya yurt-
dışından ithal edilen telsiz cihazlarını kapsar.                
  Tanımlar                                  

  Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;                 
  a) "İdare"   :Telsiz Genel Müdürlüğünü,                  
  b) "ITU R/R"  :Uluslararası Telsiz Tüzüğünü,                
  c) "CCIR"   :Uluslararası Telsiz Danışma Komitesini,           
  d) "ETSI"   :Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,      
  e) "CCITT"   :Uluslararası Telgraf ve Telefon Danışma Komitesini,     
  f) "SOLAS 74" :Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi ve eklerini,        
  g) "emf"    :Elektromotiv Kuvveti,                    
  h) "DSC"    :Sayısal Seçmeli Çağrı Özelliğini,              
  ı) "SINAD"   :Standart sinyal/gürültü oranını,              
  j) "Deniz mobil telsizi :Yüzer araca monteli harici antenli telsiz cihazını,
  k) "Deniz el telsizi"  :Yüzer araç içinde elde taşınarak kullanılan telsiz 
cihazını,                                    
  l) "Can Telsizi":Yüzer araçlarda can kurtarma amacı ile bulunan canfilikası 
veya cansallarında kullanılan telsiz cihazını,                 
  m) "Dupleks filtre"Dupleks telsiz cihazlarının tek anten üzerinden alma ve 
gönderme yapabilmelerini sağlayan alçak ve yüksek geçiren filtreler kombinasyo- 
nunu,                                      
  n) "Offset" :Alıcı veya vericinin merkez frekansının herhangi bir frekansa 
olan uzaklığını,                                
  ifade eder,                                 
                İKİNCİ KISIM                  
            Başvuru Esasları,Test Güç Kaynağı,           
            Çevresel ve Elektriksel Test Şartları          
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Test ve Ölçüm Başvuru Esasları            
  Başvuru Esasları                              

  Madde 4-Türkiye'de imal veya yurt dışından ithal edilecek,bu Yönetmelik kap-
samındaki telsiz cihazlarının ilk defa imal                   
                                        
YÖNETMELİKLER,ŞUBAT 1994 (Ek-18)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
veya ithalinden önce birer adet numune cihaz ile Telsiz Genel Müdürlüğüne müra- 
caat edilerek,standartlara uygunluk test ve ölçümlerinin yaptırılması ve uygun- 
luk test ve ölçümlerinin yaptırılması ve uygunluk belgesi alınması zorunludur. 
Standartlara uygunluk belgesinin alınmasından sonra imalat ve ithalata izin ve- 
rilir.Yapılan imalat ve ithalattan idarece belirlenecek miktarda numune alına- 
rak ayrıca teste tabi tutulur.Yapılan imalat ve gerçekleştirilen ithalatta ci- 
hazın tip,marka ve model değişikliği halinde de aynı işlem uygulanır.      
  Tip onayı için yapılacak test ve ölçümlerde ETSI'nin usul ve uygulamaları  
esas alınır.                                  
  Standartlara uygunluk test ve ölçümleri için yapılacak müracaatlarda;    
  a) Test ve ölçüm başvurularının "Test Başvuru Formu" ile yapılması,     
  b) Test ve ölçümleri yapılacak telsiz cihazlarına ait her türlü teknik bil- 
giyi,kullanma açıklamalarını ve devre şemalarını içeren teknik dökümanların ci- 
hazla birlikte teslim edilmesi,                         
  c) Test ve ölçümler için gerekli her çeşit özel aksesuarın testi müteakip  
iade edilmek üzere cihazla birlikte teslim edilmesi,              
                                        
  d) Test ve ölçüm için teslim edilecek cihazların üzerinde üretici firma ta- 
rafından verilmiş marka,model ve seri numaralarını gösteren orjinal etiketlerin 
bulunması,                                   
  zorunludur.                                 
               İKİNCİ BÖLÜM                   
          Test Güç Kaynağı ve Test Frekansları             
  Test Güç Kaynağı                              

  Madde 5-Standartlara uygunluk test ve ölçümleri süresince test edilecek ci- 
hazın 7 nci maddenin (c) bendi ile 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen şart-
ları sağlayan bir test güç kaynağı ile beslenmesi ve test güç kaynağının iç em- 
pedansının ölçüm sonuçlarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olması gerekir.  
  Test güç kaynağından sağlanacak nominal çalışma voltajı test edilecek ciha- 
zın giriş terminalinde ölçülür.                         
  Test Frekansları                              

 

 
  Madde 6-Cihaz 16 ncı kanalda test edilir ancak idarece gerekli görüldüğü  
takdirde cihazın çalışma frekans bandının alt ve üst sınır frekanslarına kar-  
şılık gelen kanallarda da test edilebilmesi mümkündür.             
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
             Çevresel Test Şartları                 
  Normal Test Şartları                            

  Madde 7- Normal test şartları altındaki sıcaklık,bağıl nem ve test güç kay- 
nağı voltaj değerlerinin;                            
  a) Sıcaklık : + 15 C¼ile + 35 C¼arasında,                  
  b) Bağıl nem: %20 ile %75 arasında,                     
  c) Test Güç Kaynağı Voltajları,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1- Batarya ile çalışan cihazlar için normal test şartları altındaki test  
voltajı bataryanın nominal voltaj değerinde,                  
  2- Şehir şebekesine bağlanabilen cihazlar için normal test şartları altında-
ki test voltajı şebekenin nominal voltaj değerinde ve frekansı 50 Hz +-1 Hz,  
  3- Test ve ölçümler süresince test güç kaynağı voltajı sürekli kontrol edi- 
lir ve her teste başlamadan önce ölçülen nominal voltaj değerinin +-%3 tolerans 
aralığında,                                   
  olması zorunludur.                             
  Özel Test Şartları                             

  Madde 8- Özel test şartları altında sıcaklık,bağıl nem ve test güç kaynağı 
voltaj değerlerinin;                              
  a) Sıcaklık:Deniz mobil ve el telsizlerinde -15 C¼ ile +55 C¼ arasında,can 
telsizlerinde -20 C¼ ile +55 C¼ arasında,                    
  b) Bağıl nem:+55 C¼de %75,                         
  c) Test Güç Kaynağı Voltajları,                       
  1- Batarya ile çalışan mobil ve el telsizleri için özel test şartları altın-
daki test voltajları batarya nominal voltajının 1.3 ve 0.9 katları değerinde,  
  2- Can telsizleri için özel test şartları altında test güç kaynağı maksimum 
voltajı batarya nominal voltajının 1.3 katı,minimum voltajı ise cihaz bataryası 
takılı ve kapalı durumda -20 C¼ de çevre şartları test dolabında 2 saat süre  
ile bekletildikten sonra ölçülen nominal voltaj değerinin 0.9 katı,       
  3- Test ve ölçümler süresince test güç kaynağı voltajı sürekli kontrol edi- 
lir ve her teste başlamadan önce ölçülen nominal voltaj değerinin +-%3 tolerans 
aralığında,                                   
  olması zorunludur.                             
  Özel Şartlarda Test Yöntemi                         

  Madde 9-Özel şartlarda uygulanacak test yöntemleri aşağıda belirtilmiştir: 
  Test edilecek cihaz çevre şartları test dolabına yerleştirilir,ısı ve nem  
dengesi elde edilmeden ölçümlere başlanılmaz ve bu süre zarfında cihaz kapalı  
konumda tutulur.                                
  Bağıl nem,aşırı yoğunlaşmaya neden olmamak için test süresince sürekli kon- 
trol edilir.                                  
  (I) numaralı bendde belirtilen ölçümler 8 nci maddenin (c) bendinde yer alan
bütün test voltajları için üst ve alt sıcaklık değerlerinde ayrı ayrı yapılır. 
9 ncu maddede belirtilen diğer ölçümler cihazın nominal çalışma voltajına ayar- 
lanmış bir test güç kaynağı kullanılarak yapılır.                
  I-Üst ve alt Sıçaklık Değerleri İçin Test Yöntemi              
  a)Üst sıcaklık değeri için deniz mobil ve can telsizleri çevre şartları test
dolabına yerleştirilir,ısıl denge elde edilinceye kadar cihazlar kapalı konumda 
tutulur,daha sonra yarım saat süre ile yüksek güç konumunda verici durumunda ça-
lıştırılır ve yapılması gerekli ölçümler bu sürenin bitiminde mevcut şartlar de-
ğiştirilmeden yapılır.                             
  b)Alt sıcaklık değeri için deniz mobil ve can telsizleri çevre şartları test
dolabına yerleştirilerek,ısıl denge elde edilinceye kadar cihazlar kapalı konum-
da tutulur,daha sonra cihazlar 1 dakika süre ile alıcı durumunda çalıştırılır ve
                                        
YÖNETMELİKLER,ŞUBAT 1994 (Ek-18)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yapılması gerekli ölçümler bu sürenin bitiminde mevcut şartlar değiştirilmeden 
yapılır.                                    
  II-Kuru ve Sıcak Ortam Test Yöntemi:Deniz mobil ve can telsizlerinin kuru ve
sıcak ortamdaki testleri aşağıdaki yöntemle yapılır.              
  a) Test edilecek cihaz kapalı konuma alınarak çevre şartları test dolabına 
yerleştirilir,dolap iç ısısı +70 +-3 C¼ ye yükseltilir ve bu sıcaklıkta test  
edilecek cihaz 10 saat süre ile bekletilir.                   
  b) Bu sürenin bitimini müteakip dolap iç ısısı +55 C¼'ye indirilir ve test 
 edilecek cihaz açık konuma alınarak 2 saat süre ile bekletilir.Daha sonra RF  
çıkış gücü,frekans hatası ve maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümleri mev- 
cut şartlar değiştirilmeden yapılır.Bu şartlar altında cihazlar özel test şart- 
ları altında belirtilen standart değerleri sağlamak zorundadır.         
  III-Nemli ve Sıcak Ortam Test Yöntemi:Deniz mobil ve can telsizlerinin nemli
ve sıcak ortam testleri aşağıdaki yöntemle yapılır.               
  a)Test edilecek cihaz kapalı konumda çevre şartları test dolabına yerleşti- 
rilir ve dolap iç ısısı %93 bağıl nem ile +40 C¼'ye ayarlanır.         
  b)Bu şartlar altında test edilecek cihaz çevre şartları test dolabının içe- 
risinde 10 saat süre ile bekletilir ve bu sürenin bitimini müteakip RF çıkış gü-
cü,frekans hatası ve maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümleri mevcut şartlar
değiştirilmeden yapılır.Bu şartlar altında cihazlar özel test şartları altında 
belirtilen standart değerleri sağlamak zorundadır.               
  IV-Düşük Sıcaklık Ortamı Test Yöntemi:Deniz mobil ve can telsizlerinin düşük
sıcaklık ortamı testleri aşağıdaki yöntemle yapılır.              
  a)Test edilecek cihaz kapalı konumda çevre şartları test dolabına yerleşti- 
rilir,dolap iç ısısı -25 C¼'ye ayarlanır ve cihaz mevcut şartlar değiştirilmeden
10 saat süre ile çevre şartları test dolabında bekletilir.           
  b)Bu sürenin sonunda dolap iç ısısı -15 C¼'ye yükseltilir ve bu şartlar al- 
tında 2 saat süre ile beklenilir.Bu sürenin bitimini müteakip RF çıkış gücü,fre-
kans hatası ve maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümleri mevcut şartlar de- 
ğiştirilmeden yapılır.Bu şartlar altında cihazlar özel test şartları altında be-
lirtilen standart değerleri sağlamak zorundadır.                
  Sızdırmazlık Test Yöntemi                          

  Madde 10-Sızdırmazlık testi can telsizlerine uygulanır ve aşağıdaki yöntemle
yapılır.                                    
  a)Can telsizi en üst noktası ile su yüzeyi 10 cm olacak şekilde kapalı ko- 
numda suya daldırılır ve bu şekilde 1 saat süre ile bekletilir.         
  b)Bu sürenin bitiminde cihazın dış yüzeyleri kurulanır ve RF çıkış gücü,fre-
kans hatası ve maksimum kullanılabilir has-                   
                                        
                                        
sasiyet ölçümleri yapılır. Bu şartlar altında cihazlar özel test şartları al-  
tında belirtilen standart değerleri sağlamak zorundadır.            
                                        
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                    
           Elektriksel Test Şartları                 
                                        
  Test Sinyal Kaynakları