Endeksler
              HAKKINDA YÖNETMELİK                 
               (TGM-ST-003)                    
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17.9.1993  No:93/4829          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 5.4.1983  No:2813            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.10.1993, No:21725           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5 Cildi: 33  S:             
               BİRİNCİ KISIM                   
             Amaç,Kapsam ve Tanımlar                
  Amaç                                    

  Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı;25 - 470 MHz frekans bandı içinde idarece tah-
sis edilen frekans aralıklarında çalışan dar ve geniş bölge telsiz çağrı sistem-
lerinin performans standartlarını belirlemek,imalat ve ithalatta bu standartlara
ülke düzeyinde uyulmasını sağlamaktır.                     
  Kapsam                                   

  Madde 2-Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanunu kapsamına giren kamu kurum 
ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından imal veya ithal edilen  
telsiz çağrı sistemlerini kapsar.                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:                 
  a)"İdare":Telsiz Genel Müdürlüğünü,                     
  b)"CCIR" :Uluslarası Telsiz DAnışma Komitesini,               
  c)"ETSI" :Avrupa Telekominikasyon Standartları Enstitüsünü,         
  d)"emf" :Elektro Motiv Kuvveti,                      
  e)"Telsiz Çağrı Sistemi":En az bir sabit verici ile birden fazla alıcıdan  
oluşan ve data ve/veya konuşma mesajları iletişiminde kullanılan haberleşme   
sistemini,                                   
  f)"Geniş Bölge Telsiz Çağrı Sistemi":Kamu haberleşmesine yönelik olarak ça- 
lışan ve tek yönlü data iletişiminde kullanılan telsiz çağrı sistemini,     
  g)"Dar Bölge Telsiz Çağrı Sistemi":Kamu haberleşmesi dışında belirli tesis 
veya sınırlı bölgeler dahilinde işletilen telsiz çağrı sistemini,        
  h)"Sabit Verici":Telsiz çağrı sisteminin sabit istasyonlarında bulunan ve  
data ve/veya konuşma mesajlarının iletiminde kullanılan harici antenli sabit ve-
rici cihazlarını,                                
  ı)"Portatif Verici":Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde portatif alıcı ci- 
hazları ile birlikte veya ayrı olarak bulunan ve mesajın alındığını onaylamak  
maksadıyla kullanılan harici veya dahili antenli verici cihazlarını,      
  i)"Sabit Alıcı":Dar bölge telsiz çağrı sistemlerindeki sabit istasyonlarda 
onaylama mesajlarını almak maksadıyla kullanılan sabitalıcı cihazlarını,    
  j)"Portatif Alıcı":Data ve/veya konuşma mesajlarını almada kullanılan dahi- 
li antenli alıcı cihazlarını,                          
  ifade eder.                                 
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek-17)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ KISIM                  
             Telsiz Çağrı Sistemleri                
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
          Başvuru Esasları,Servisler,İlave Özellikler         
  Başvuru Esasları                              

  Madde 4-Bu Yönetmelik kapsamında yer alan dar ve geniş bölge telsiz çağrı  
sistemlerine ait her çeşit alıcı ve verici cihazlarının ilk defa imal veya it- 
halinden önce birer adet numuneleri ile Telsiz Genel Müdürlüğüne müraccat edile-
rek standartlara uygunluk test ve ölçümlerinin yaptırılması ve uygunluk belgesi 
alınması zorunludur.Alıcı ve verici cihazları için idare'den standartlara uygun-
luk belgesinin alınmasından sonra imalat ve ithalata izin verilir.Yapılan imalat
ve gerçekleştirilen ithalatta cihazın tip,model veya teknik özelliklrinde deği- 
şiklik yapılması halinde de aynı işlem uygulanır.                
  Tip onayı için yapılacak test ve ölçümlerde ETSI'nin usul ve uygulamaları  
esas alınır.                                  
  Standartlara uygunluk test ve ölçümleri için yapılacak müracaatlarda;    
  a)Test ve ölçüm başvurularının "Test Başvuru Formu" ile yapılması,     
  b)Test ve ölçümleri yapılacak verici ve alıcı cihazlarına ait her türlü tek-
nik bilgiyi,kullanma açıklamalarını ve devre şemalarını içeren dökümanların ci- 
hazlarına ait her türlü teknik bilgiyi,kullanma açıklamalarını ve devre şemala- 
rını içeren dökümanların cihazlarla birlikte teslim edilmesi,          
  c)Test ve ölçümler için gerekli her çeşit özel aksesuarların testi müteakip 
iade edilmek üzere cihazlarla birlikte teslim edilmesi,             
  d)Test ve ölçüm için teslim edilecek cihazların üzerinde üreticisi tarafın- 
dan verilmişmarka,model ve seri numaralarını gösteren orijinal etiketlerin bu- 
lunması,                                    
  e)Test başvurusu yapılan telsiz çağrı verici ve alıcı cihazlarının perfor- 
mansı etkilemeyecek şekilde 50 Ohm'luk RF konnektörü takılarak teslim edilmesi, 
  zorunludur.                                 
  Servisler                                  

  Madde 5-Telsiz çağrı sistemlerinin servislerinin aşağıdaki konfigürasyonlar-
dan en az birini içermesi zorunludur.                      
  I-Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinin temel servisler ve idarece kullanımı-
na izin verilebilecek servisler olmak üzere aşağıda belirtilen konfigürasyonlar-
dan en az birini içermesi gereklidir.                      
  a)Temel servisler;                             
  1-Uyarı                                   
  2-Uyarı+Data                                
  3-Uyarı+Tek yönlü konuşma                          
  4-Uyarı+Data+Tek yönlü konuşma                       
                                        
  b)İdarece kullanımına izin verilebilecek servisler;             
  1-Uyarı+İki yönlü data                           
  2-Uyarı+İki yönlü konuşma                          
  3-Uyarı+Data+iki yönlü konuşma                       
                                        
  II-Geniş bölge telsiz çağrı sistemlerinin temel servisinin sadece uyarı+data
şeklinde olması zorunludur.                           
  Uyarı fonksiyonunun ses,ışık veya titreşim özelliklerinden en az birini ih- 
tiva etmesi gereklidir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İlave Özellikler                              

  Madde 6-Telsiz çağrı sistemlerinde 5 inci maddede belirtilen konfigürasyon- 
lar dahilinde kalmak kaydı ile sabit istasyon veya istasyonlardan periyodik çağ-
rı yapabilme ve alıcıları aktif duruma geçirerek gelen çağrıya hazırlayan ön  
uyarı(preamble) sinyali üretebilme özellikleri bulunabilir.           
  Ayrıca dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde;                
  a)Mesajın alındığını data veya konuşma mesajları şeklinde portatif verici  
aracılığı ile sabit istasyon veya istasyonlara bildirmek maksadıyla kullanılan 
çağrı onaylama (call acknowledgement) özelliğinin,               
  b)Portatif verici ile sabit istasyon üzerinden diğer bir harici dar bölge  
haberleşme şebekesine çağrı yapmak maksadıyla kullanılan dış bağlantı kurabilme 
(dial out) özelliğinin,                             
  c)Portatif verici ile sabit istasyon üzerinden aynı sistem içerisindeki baş-
ka bir portatif alıcıya data mesajları ve konuşma mesajları şeklinde çağrı yapa-
bilme (dial through,talk through) özelliğinin,                 
  d)Tek frekanslı çoklu vericili sistem kullanımının,             
  e)Sabit istasyonlarda yönlendirmeli (diversity) alma özelliğinin,      
  uygulanmasına izin verilir.                         
               İKİNCİ BÖLÜM                   
         Çevre Şartları ve Ortak Karakteristikler           
  Çevre Şartları                               

  Madde 7-Telsiz çağrı sistemi kapsamındaki bütün alıcı ve verici cihazları  
normal ve özel çevre şartlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen sıcaklık ve   
bağıl nem aralıkları için bu Yönetmelikte belirtilen standart değerleri sağlamak
zorundadır.                                   
  a) Normal çevre şartları: Sıcaklık; + 15 ¼C ile + 35 ¼C           
               Bağıl nem; % 20 ile % 75             
  b) Özel çevre şartları:                           
  1 - Sabit verici ve alıcı cihazları: Sıcaklık; - 25 ¼C ile + 55 ¼C     
                     Bağıl nem; + 55 ¼C'de % 75       
  2 - Portatif verici ve alıcı cihazları: Sıcaklık; - 10 ¼C ile + 55 ¼C    
                      Bağıl nem; + 55 ¼C'de % 75     
  Kanal Aralığı                                

  Madde 8 - Telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan verici ve alıcı cihaz-   
larının kanal aralığının 12.5 veya 25 KHz olması zorunludur.          
  Modülasyon Tipi                               

  Madde 9 - Telsiz çağrı sistemlerinde, bu Yönetmelikte belirtilen      
standart değerleri karşılamak kaydı ile konuşma veya kodlamayla yapılacak    
ön-vurgusuz veya ön-vurgulu her çeşit frekans veya faz modülasyonu kulla-    
nılmasına izin verilebilir.                           
                ÜÇÜNCÜ KISIM                   
       Dar Bölge Telsiz Çağrı Sistemlerinin Verici ve Alıcı        
              Performans Standartları               
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
          Dar Bölge Telsiz Çağrı Sistemlerinin             
              Verici Standartları                 
  Frekans Hatası (Frequency Error)                      

  Madde 10 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit ve    
portatif verici cihazları normal ve özel çevre şartları altında Tablo-1'de   
belirtilen frekans hatası standart değerlerini sağlayacaktır.          
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek-17)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------    
|        |      Maksimum Frekans Hatası (KHz)      |    
| Kanal Aralığı |-----------------------------------------------------|    
|        | 25 - 47 MHz | 47-137 MHz | 137-300 MHz| 300-470 MHz |    
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|    
| 12.5 KHz    | # 0.60   | #1.00   | # 1.00 (S) | # 1.00 (S) |    
|        |       |      | # 1.50 (P) | # 2.50 (P) |    
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|    
| 25 KHz     | # 0.60   | #1.35   | # 2.00   | # 2.00 (S) |    
|        |       |      |      | # 2.50 (P) |    
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|    
| S: Sabit Verici       P: Portatif Verici            |    
-----------------------------------------------------------------------|    
Tablo 1 : Frekans hatası standart değerleri                   
   RF Çıkış Gücü (Carrier Power)                       

   Madde 11 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan verici     
cihazlarının RF çıkış gücünün; normal çevre şartları altında ölçülen      
değerinin #1.5 dB ve özel çevre şartları altında ölçülen değerinin #2dB,    
-3dB aralığında olmak kaydı ile sabit vericiler için maksimum 5 W, portatif   
vericiler için de maksimum 50 mW olması zorunludur.               
  Yan Kanal Gücü (Adjacent Channel Power)                   

  Madde 12 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit ve     
portatif verici cihazları normal çevre şartları altında Tablo-2'de belirti-   
len yan kanal gücü standart değerlerini sağlayacaktır.             
------------------------------------------------------             
| Kanal Aralığı  |   Yan Kanal Gücü        |             
|-----------------|----------------------------------|             
| 12.5 KHz    |  Taşıyıcının min, 60 dB altında |             
|-----------------|----------------------------------|             
| 25  KHz    |  Taşıyıcının min, 70 dB altında |             
------------------------------------------------------             
Tablo 2: Yan kanal gücü standart değerleri                   
  Not: Yan kanal gücü 0.2 uW'den az ise, taşıyıcının ne kadar altında olduğu 
şartı aranmaz.                                 
  Maksimum Frekans Sapması (Maximum Frequency Deviation)           

  Madde 13 - Maksimum frekans sapması, konuşma mesajlarının iletiminde    
kullanılan sabit ve portatif vericilerde aranacak ve cihazlar normal çevre   
şartları altında Tablo-3'de belirtilen standart değerleri sağlayacaktır.    
------------------------------------------------------             
| Kanal Aralığı  |    Max. Frekans Sapması   |             
|------------------|---------------------------------|             
| 12.5 KHz     |    # 2.5 KHz        |             
|------------------|---------------------------------|             
| 25  KHz     |    # 5  KHz        |             
------------------------------------------------------             
Tablo 3: Maksimum frekans sapması standart değerleri              
  İstenmeyen Yayınlar (Spurious Radiations)                  

  Madde 14 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit ve portatif
verici cihazları normal çevre şartları altında Tablo-4'de belirtilen istenmeyen 
yayın gücü standart değerlerini sağlayacaktır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
---------------------------------------------------------------------      
|         |   istenmeyen yayın gücü (Max.)       |      
| Frekans Aralığı |------------------------------------------------|      
|         | Verici durumunda     | Stand-by durumunda |      
|------------------|---------------------------|--------------------|      
| 9 KHz-1 GHz   | 0.25 uW (-36 dBm)     | 2 nW (-57 dBm)  |      
|------------------|---------------------------|--------------------|      
| 1 GHz-4-GHz   | 1 uW (-30 dBm)      | 20 nW (-47 dBm   |      
---------------------------------------------------------------------      
Tablo 4: İstenmeyen yayın gücü standart değerleri.               
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
           Dar Bölge Telsiz Çağrı Sistemlerinin           
                Alıcı Standartları                
  Hassasiyet (Sensitivity)                          

  Madde 15 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı   
cihazları normal ve özel çevre şartları altında mesaj tiplerine bağlı olarak  
Tablo-5'te belirtilen hassasiyet standart değerlerini sağlayacaktır.      
-------------------------------------------------------------------       
|      |  Alıcı Hassasiyeti (Max.) (emf)         |       
| Mesaj tipi |----------------------------------------------------|       
|      | Normal Çevre Şartları |  Özel Çevre Şartları   |       
|------------|-----------------------|----------------------------|       
| Data    | 3 dBuV        |   9 dBuV         |       
|------------|-----------------------|----------------------------|       
| Konuşma  | 6 dBuV        |  12 dBuV         |       
-------------------------------------------------------------------       
Tablo 5: Sabit alıcılar için hassasiyet standart değerleri.           
  Kanal İçi Bastırması (Co-Channel Rejection)                 

  Madde 16 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı   
cihazlarının kanal içi bastırması 25 KHz kanal aralıklı alıcılar için      
-8 dB ile 0 dB arasında ve 12.5 KHz kanal aralıklı cihazlar için de - 12 dB   
ile 0 dB arasında olacaktır.                          
  Yan Kanal Seçiciliği (Adjacent Channel Selectivity)             

  Madde 17 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı   
cihazları normal ve özel çevre şartları altında mesaj tiplerine ve kanal    
aralıklarına bağlı olarak Tablo -6'da belirtilen yan kanal seçiciliği standart 
değerlerini sağlayacaktır.                           
------------------------------------------------------------------------------ 
| Mesaj Tipi  |       Alıcı Yan Kanal Seçiciliği (min)        | 
|       |-------------------------------------------------------------| 
I       I Normal Çevre Şartları    I    Özel Çevre Şartları  I 
I       I-------------------------------------------------------------I 
|       |   25 KHz  |  12.5 KHz  |   25 KHz  |  12.5 KHz  | 
|       | Kanal Aralığı| Kanal Aralığı | Kanal Aralığı| Kanal Aralığı | 
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
|       |       |        |       |        | 
| Data/Konuşma |   70 dB  |  60 dB   |   60 dB  |   50 dB   | 
------------------------------------------------------------------------------ 
Tablo 6: Sabit alıcılar için Yan kanal seçiciliği standart değerleri      
  İstenmeyen Alış Bastırması (Spurious Response Rejection)          

  Madde 18 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı   
cihazlarının istenmeyen alış bastırması normal çevre şartları altında      
minimum 70 dB olacaktır.                            
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek-17)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bloklama veya Hassasiyet Bozulması (Blocking or Desensitisation)      

  Madde 19 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı   
cihazlarının bloklama veya hassasiyet bozulması normal çevre şartları altında  
minimum 70 dB olacaktır.                            
  İç Modülasyon Bastırması (Intermodulation Attenuation)           

  Madde 20 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı   
cihazlarının iç modülasyon bastırması normal çevre şartları altında minimum   
60 dB olacaktır.                                
  Alıcı İstenmeyen Yayınları (Spurious Radiations)              

  Madde 21 - Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı   
cihazlarının istenmeyen yayın gücü normal çevre şartları altında 9 KHz -1 GHz  
frekans aralığı için maksimum 2 nW ve 1 GHz - 4 GHz frekans aralığı için de   
maksimum 20 nW olacaktır.                            
  Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan portatif alıcı cihazlarının 
istenmeyen yayın gücü normal çevre şartları altında 25 MHz -1 GHz frekans    
aralığı için maksimum 2 nW ve 1 GHz-4 GHz frekans aralığı için de maksimum   
20 nW olacaktır.                                
               DÖRDÜNCÜ KISIM                  
          Geniş Bölge Telsiz Çağrı Sistemleri             
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
          Geniş Bölge Telsiz Çağrı Sistemleri             
              Verici Standartları                 
                                        
  Frekans Hatası (Frequency Error)                      

  Madde 22 - Geniş bölge telsiz çağrı sisteminde kullanılan verici cihazları 
normal ve özel çevre şartları altında Tablo 7'de belirtilen frekans hatası   
standart değerlerini sağlayacaktır.                       
-----------------------------------------------------------------------     
|        |     Maksimum Frekans Hatası (KHz)        |    
| Kanal Aralığı |------------------------------------------------------|    
|        | 25 - 47 MHz | 47-137 MHz | 137-300 MHz | 300-470 MHz |    
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|    
| 12.5 KHz   | # 0.60   | # 1.00   | # 1.00   | # 1.00   |    
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|    
| 25 KHz    | # 0.60   | # 1.35   | # 2.00   | # 2.00   |    
-----------------------------------------------------------------------     
Tablo 7: Frekans hatası standart değerleri                   
  RF Çıkış Gücü (Carrier Power)                        

  Madde 23 - Geniş bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan verici     
cihazlarının RF çıkış gücü; normal çevre şartları altında ölçülen değerinin   
# 1.5 dB ve özel çevre şartları altında da ölçülen değerinin + 2dB, -3dB    
aralığında olmak kaydı ile maksimum 50 W olacaktır. Ancak, İdare özel      
durumlarda bu güç limitlerinin üzerindeki vericilere de müsaade edebilir.    
  Yan Kanal Gücü (Adjacent Channel Power)                   

  Madde 24 - Normal çevre şartları altında yan kanal gücü 12.5 KHz kanal   
aralıklı vericiler için taşıyıcının minimum 60 dB, 25 KHz kanal aralıklı    
vericiler için de taşıyıcının minimum 70 dB altında olacaktır.         
  Yan kanal gücü 0.2 uW'dan az ise, taşıyıcının ne kadar altında olduğu    
şartı aranmaz.                                 
  İstenmeyen Yayınlar (Spurious Radiations)                  

  Madde 25 - Geniş bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan verici     
cihazları normal çevre şartları altında Tablo- 8'de belirtilen istenmeyen    
yayın gücü standart değerlerini sağlayacaktır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 -------------------------------------------------------------------      
|         |    İstenmeyen yayın gücü (Max.)      |      
| Frekans Aralığı |------------------------------------------------|      
|         | Verici durumunda    | Stand-by durumunda |      
|------------------|-------------------------|----------------------|      
| 9 KHz-1 GHz   | 0.25 uW (-36 dBm)    | 2 nW (-57 dBm)   |      
|------------------|-------------------------|----------------------|      
| 1 GHz-4 GHz   | 1 uW (-30 dBm)     | 20 nW (-47 dBm)   |      
---------------------------------------------------------------------      
                                        
Tablo 8: İstenmeyen yayın gücü standart değerleri.               
               İKİNCİ BÖLÜM                   
         Geniş Bölge Telsiz Çağrı Sistemlerinin             
              Alıcı Standartları                  
  Alıcı İstenmeyen Yayınları (Spurious Radiations)              

  Madde 26 - Geniş bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan portatif    
alıcı cihazlarının istenmeyen yayınları 25 MHz - 1GHz frekans aralığı için   
maksimum 2 nW ve 1GHz - 4GHz frekans aralığı için de maksimum 20 nW olacaktır. 
                                        
               BEŞİNCİ KISIM                   
              Çeşitli Hükümler                  
  Toleranslar                                 

  Madde 27 - Bu Yönetmelikte yer alan standart değerlere Tablo-9'da belir-  
tilen tolerans değerleri uygulanır.                       
                                        
-----------------------------------------------------------------        
| Parametreler               | Max. Toleranslar |        
|-------------------------------------------|-------------------|        
| RF Frekans Hatası             | < + - RFx10**(-7)|        
|-------------------------------------------|-------------------|        
| RF Çıkış Gücü               | < + - 0.75 dB  |        
|-------------------------------------------|-------------------|        
| Frekans Sapması              | < + - % 5    |        
|-------------------------------------------|-------------------|        
| Yan Kanal Gücü              | < + - % 5 dB   |        
|-------------------------------------------|-------------------|        
| İstenmeyen Yayınlar (9 KHz-1 GHz)     | < + - 4.0 dB   |        
|-------------------------------------------|-------------------|        
| İstenmeyen Yayınlar (1 GHz-4 GHz)     | < + - 7.0 dB   |        
|-------------------------------------------|-------------------|        
| Hassasiyet                | < + - 3.0 dB   |        
|-------------------------------------------|-------------------|        
| Alıcı İstenmeyen Yayınları (9 KHz-1 GHz) | < + - 3.0 dB   |        
|-------------------------------------------|-------------------|        
| Alıcı İstenmeyen Yayınları (1 GHz-4 GHz) | < + - 6.0 dB   |        
-----------------------------------------------------------------        
  Tablo 9: Standart değerlere uygulanacak toleranslar             
  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar                      

  Madde 28 - Bu Yönetmelikte yer almayan test ve ölçüm yöntemleri ile     
standart değerlerde, ETSI Standartları ile CCIR'ın tavsiyeleri esas alınır.   
  Ölçme Yöntemleri                              

  Madde 29 - Bu Yönetmelikte yer alan performans değerlerinin ölçümünde,   
ETSI'nin yayınladığı ölçme yöntemleri uygulanır.                
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM (1993 (Ek-17)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 30 - Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4 üncü maddesinin (e) 
bendi ile 29 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
  Yürürlükten Kaldırma                            

  Madde 31 - 8/8/1984 tarihli ve 84/8389 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Telsiz Çağrı Cihazları,Halk Bandı ve VHF Deniz Telsiz Cihazla- 
rının Temel Standartları Yönetmeliği'nin 4 üncü,5 inci,6 ncı ve 7 nci maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır.                           

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce İdareden standartla-
ra uygunluk belgesi ve ithal izni alınmış olanlardan;bu tarihe kadar ithal iş- 
lemi başlatılarak akreditifleri açılmış olanlarla,kamu kurum ve kuruluşları ile 
sözleşme imzalanarak taahhüde bağlanmış olan cihazlara,önceki hükümlerin uygu- 
lanmasına devam olunur.                             
  Yürürlük                                  

  Madde 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 33 - Bu YÖnetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.