Endeksler
                YÖNETMELİĞİ                   
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 6/9/1993  No: 93/4811       
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 12/3/1982 No: 2634        
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 14/10/1993 No: 21728        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5   Cildi: 33 S:        
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                Başlangıç Hükümleri               
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerinin gelişti- 
rilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve belgeli turizm yatırım ve  
işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu işletmeler arasında     
standart eşitliğinin sağlanmasıdır.                       
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, turizm yatırım ve turizm işletmesi belgelerinin  
verilmesine, bu işletmelerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile    
uymak zorunda oldukları asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına,    
uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin     
hükümleri kapsar.                                
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)                 
  Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;                     
  a) Bakanlık : Turizm Bakanlığını,                      
  b) Turizm işletmeleri : Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişi- 
lerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet  
gösteren ticari işletmeleri,                          
  c) Turizm Yatırımı Belgesi : Turizm sektöründe Yönetmelik'te nitelikleri  
belirtilen yatırımı yapana Bakanlıkça verilen belgeyi,             
  d) Turizm İşletmesi Belgesi : Turizm sektöründe Yönetmelik'te nitelikleri  
belirtilen faaliyeti gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi, 
  e) Belgeli yatırım ve belgeli işletmeler : Bakanlıkça, bu Yönetmelik    
hükümlerine göre belgelendirilmiş turizm yatırım ve işletmelerini,       
  f) Kanun : 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nu,    
  g) Turizm tesisi : Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi 
faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsur- 
larını,                                     
  h) Turizm Deneme İşletmesi Belgesi : Belgeli turizm yatırımının belgeye   
esas projelerine uygun şekilde yapıldığını belgeleyen ve işletmenin deneme   
işletmesine açılması iznini içeren belgeyi,                   
  ı) Kısmi Turizm Deneme İşletmesi Belgesi : Sınıfının gerektirdiği zorunlu  
üniteleri yapmış ve müşteri kullanımına açmış olan bir tesise, Bakanlıkça uygun 
görülmesi halinde, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak 
verilen belgeyi,                                
  j) Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi : Turizm İşletmesi Belgeli tesislerde,  
yapılacak tadilat yatırım kapsamında tutularak verilen belgeyi,         
  ifade eder.                                 
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
                Genel Hükümler                 
  Belge alınması                               

  Madde 4 - Turizm sektöründe: Kanun'da ve diğer mevzuatta yer alan teşvik  
tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için, Bakanlık-  
tan turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur.     
  Turizm yatırımı ve işletmesi belgeleri, yatırıma ve işletmeye dahil bütün  
hizmet ünitelerini kapsar.                           
  Bu Yönetmelik uyarınca belgeli turizm işletmesi bünyesinde bulundurulması  
zorunlu olan yan hizmet üniteleri, otel müşterilerince giriş ücreti ödenmek-  
sizin belge sahibinin sorumluluğu altındaki diğer bir yatırımcı veya işletme-  
ciye kiralanabilir.                               
  Belge verilecek tesis türleri                        

  Madde 5 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)                 
  a) Turizm Yatırımı veya Turizm İşletmesi Belgesi, bu Yönetmelikte yer alan 
tesis türlerine müstakilen verildiği gibi, birden fazla türün bir araya gelerek 
oluşturacakları tesislere de verilir.                      
  b) Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen ve bu Yönetmelikte belirlenmiş 
olan türleri ve nitelikleri tam olarak sağlayamayan ancak yapısının yöresel,  
çevre, sokak, doğa, sanat, tarihi ve teknolojik özelliği bulunan tesislere,   
Özel Turizm yatırımı veya İşletmesi Belgesi verilir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Özel düzenlemeler                              

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)                 
  Turizm komplekslerindeki apart üniteler hariç, belgeli veya belge talep   
edilen konaklama tesisleri, devre mülk sistemiyle çalıştırılamaz. Bu tür    
tesislere belge verilemez. Bu sisteme geçtiği belirlenen tesislerin belge-   
leri iptal edilir.                               
  Projelerin düzenlenmesinde uyulacak hususlar                

  Madde 7 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)                 
  Projelerin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:       
  a) Tek parça ozalit kopya olarak hazırlanan projeler bu Yönetmelikte be-  
lirlenen nitelikler çerçevesinde incelenmek üzere Bakanlığa sunulur.      
  b) Proje antetinde, ada, parsel numarası, kullanım amacı, proje müellifi  
adı, oda sicil numarası, imzası, vergi dairesi ve vergi sicil numarası ile   
mal sahibinin adı ve adresi yer alır.                      
  c) Tesis bünyesinde bulunan ünitelere işletme, imar planı, arazi yapısı   
gibi teknik ve mimari nedenlerle bitişik veya aralarından yol, akarsu v.b.   
geçen farklı parsellerde gerçekleştirilmesi durumunda, hizmet birliği, işletme 
birliği ve fonksiyonel bağlantı sağlanması halinde tek belge verilir.      
  Projelerin Bakanlıkça değerlendirilmesinde uyulacak esaslar (1)       

  Madde 8 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)                 
  Projelerin Bakanlıkça değerlendirilmesinde aşağıda belirlenen esaslara uyu- 
lur;                                      
  a) Bakanlığa sunulan projeler, bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesin-
de incelenerek, uygun görülenler belgelendirilir.                
  b) İlgili mercilerin onay zorunluluğu aranmaksızın Bakanlığa sunulan ve uy- 
gun görülerek belgelendirilen yatırım ve işletmelere ait projelerin, 3194 sayılı
İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat yönünden onay ve ruhsat işlemleri ise Ka-  
nunlarla yetkili kılınan kurumlarca izlenir.                  
---------------                                 
(1) Bu madde başlığı, 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu     
  Kararıyla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Turizm Yatırımı veya doğrudan Turizm Deneme İşletmesi Belgesi talebi (1)  

  Madde 9 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)                 
  Turizm Yatırımı Belgesi veya Doğrudan Turizm Deneme İşletmesi Belgesi için 
aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvurulur:               
  a) Tesise ilişkin bilgileri ihtiva eden matbu dilekçe,           
  b) Tapu veya tapu tescil belgesi,kira,izin,irtifak haklarını v.b. gösterir 
belgelerin aslı veya onaylı örnekleri,                     
  c) Talebin şirket adına yapılması halinde, şirket tesciline ilişkin Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirkülerinin aslı veya onaylı   
örneği,                                     
  d) Mülkiyet ve yapı yaklaşma sınırları, kıyı kenar çizgisini içeren, tesinin
yakın çevresindeki kullanımları da gösterir vaziyet planını, 1/100 veya 1/200  
ölçekli tefrişli tüm kat planlarını, iki kesit, tüm cephe görünüşlerini içeren, 
mimari çizim tekniğine uygun olarak hazırlanmış iki takım mimari proje,     
  e) Bakanlar Kurulunca ilan edilmiş Turizm Alan ve Merkezlerinde bulunan   
tesisler için, tesisin kroki kesitlerinin de yer aldığı 5 takım ayrı vaziyet  
planı, onaylı imar planı paftası ve imar durum belgesinin aslı veya onaylı ör- 
neği,                                      
  f) Tadilat başvurularında, tadilata konu olan bölüme ait proje, Bakanlıkça 
gerekli görülmesi halinde ise yapının tümünü gösterir tadilat projesi,     
  g) Turizm yatırımı belgesi taleplerinde; kanalizasyon şebekesi var ise,   
tesisin şebekeye bağlanacağına dair; doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi  
taleplerinde ise bağlı olduğuna dair yetkili idareden alınacak belge; kana-   
lizasyon şebekesine bağlanamayan tesisler için, atık su sisteminin çözümüne   
ilişkin Çevre Bakanlığı İl Çevre Müdürlüklerinden alınacak uygun görüş,     
  h) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.           
  Turizm yatarımı belgesi almadan doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi  
talebinde bulunulması halinde, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte yapı   
kullanma izin belgesinin aslı veya onaylı örneği ile Bakanlığa başvurulur.   
  Belgelendirme                                

  Madde 10 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)                
  Bakanlıkça tahsisli araziler ve Bakanlar Kurulu'nca ilan edilmiş turizm alan
ve merkezlerinde bulanan tesislerin ve kullanımların parsel üzerindeki yerleş- 
mesini gösteren vaziyet planları onanlı imar planına, tahsisli arazilerde tahsis
sınırlarına uygunluğu yönünden, Yatırımlar Genel Müdürlüğü'nce incelenir.    
  Belgelendirmeye ilişkin talepler ile belge iptalleri İşletmeler Genel Mü-  
dürlüğünce değerlendirilerek Belgelendirme Komisyonuna sevk edilir.       
  Kanun uyarınca belgesi iptal edilmiş olan tesislere ilişkin yapılacak yeni- 
den belge başvuruları, iptal tarihinden itibaren altı ay süreyle değerlendiril- 
meye alınmaz.                                  
  Belgelendirme Komisyonunun oluşumu