Endeksler
     GÖREV UNVANLARINDA UYGULANACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi      : 9/7/1993 No: 93/4633      
  Dayandığı Kanunun Tarihi          : 4/6/1937 No: 3201       
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi      : 5/8/1993 No: 21659       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi       : 5 Cildi: 32  S.:       
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Amaç, Kapsam ve Tanımlar                
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin   
rütbeleri, meslek dereceleri, görev unvanları ile öğrenim durumları, amir    
grupları, rütbe bekleme süreleri, kıdem sıralaması, rütbe yükselme esas ve   
usülleri ile polis amirliği için açılacak komiser yardımcılığı kursunun ilke ve 
niteliklerini düzenlemektir.                          
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, polis amiri olacak veya polis amirliğinde bir üst 
rütbeye yükselecek Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini kapsar.        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  Bakan             : İçişleri Bakanını,             
  Bakanlık            : İçişleri Bakanlığını,           
  Genel Müdür          : Emniyet Genel Müdürünü,          
  Genel Müdürlük         : Emniyet Genel Müdürlüğünü,         
  Rütbe             : Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin   
                   mesleğe girişte veya sonradan öğrenim,   
                   fiili çalışma, sicil gibi nitelikler    
                   sonucunda sahip olduğu hiyerarşik meslek  
                   unvanını,                 
                                        
  Rütbeler            : Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser 
                   Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü sınıf  
                   Emniyet Müdürü, 3 üncü sınıf Emniyet Müdü- 
                   rü, 2 nci sınıf Emniyet Müdürü, 1 inci   
                   sınıf Emniyet Müdürü ve sınıf üstü Emniyet 
                   Müdürünü                  
                                        
  Meslek Derecesi        : Emniyet Hizmetleri Snıfı personelinin,   
                   mesleğe giriş, kıdem ve liyakat esasına  
                   göre kazandıkları rütbe ve görev unvanla- 
                   rının karşılığı olan hiyerarşik yapıdaki  
                   mesleki sırasını,             
                                        
  Görev Unvanları        : Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbe ve   
                   meslek dereceleri karşılığında gösterilen 
                   görevleri,                 
                                        
  Emniyet Müdürü APK Uzmanı   : Genel Müdüre doğrudan bağlı ve danışman-  
                   lık hizmeti veren, 1 ve 2 nci meslek    
                   derecesindeki 1 inci sınıf Emniyet Müdürü 
                   rütbesindeki personeli,          
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek-17)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Emniyet Müdürü Polis Akademisi                       
  Öğretim Görevlisi         : Akademideki meslek ve ihtisas alan-  
                     larıyla ilgili dersleri okutmak    
                     üzere 3087 sayılı Polis Yükseköğretim 
                     Kanununun 30 uncu ve 33 üncü maddele- 
                     rine göre atanan, özlük hakları açı-  
                     sından doğrudan Akademi Başkanına   
                     bağlı 2 nci meslek derecesindeki    
                     1 inci sınıf Emniyet Müdürü rütbe-   
                     sindeki personeli,           
Polis Okulu Öğretmeni         : Meslek ve İhtisas alanlarıyla ilgili  
                     dersleri okutmak üzere atanan, özlük  
                     hakları açısından doğrudan Polis    
                     Okulu Müdürüne bağlı 2 nci sınıf    
                     Emniyet Müdürü rütbesindeki personeli, 
Kriminal Polis Laboratuvarı                           
Müdürü                 : Kriminal Polis Laboratuvarları ihtisas 
                     bölümlerinden birinde uzmanlaşmış,   
                     Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi 
                     Başkanlığına bağlı, kurulduğu il dı-  
                     şında çevre illere de hizmet veren   
                     2 nci sınıf Emniyet Müdürü rütbesin-  
                     deki personeli,            
Polis Akademisi Bölüm                              
Başkanı                : Akademide Emniyet Teşkilatının hizmet 
                     konularına göre, amaç, kapsam ve nite- 
                     lik yönünden bir bütün teşkil eden,  
                     birbirlerini tamamlayan veya birbirine 
                     yakın bilim, teknik ve uygulama dalla- 
                     rından oluşan eğitim, araştırma ve   
                     uygulama biriminin başında bulunan   
                     görev, yetki ve sorumlulukları 3087  
                     sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu ile 
                     düzenlenmiş 2 nci sınıf Emniyet Müdürü 
                     rütbesindeki personeli,        
Polis Amiri              : Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomi- 
                     ser, Emniyet Amiri, 4 üncü sınıf Emni- 
                     yet Müdürü, 3 üncü sınıf Emniyet    
                     Müdürü, 2 nci sınıf Emniyet Müdürü,  
                     1 inci sınıf Emniyet Müdürü ve sınıf  
                     üstü Emniyet Müdürü rütbesindeki    
                     Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini, 
Atama                 : Personelin rütbe, meslek derecesi ve  
                     görev unvanına uygun olarak görevlen- 
                     dirilmesini,              
Terfi                 : Personelin bulunduğu rütbeden bir üst 
                     rütbeye yükselmesini,         
Kıdem                 : Bir rütbede geçen çalışma süresini,  
Liyakat                : Meslekte çalıştığı sürece aldığı olumlu
                     sicili, eğitim ve öğrenimle kazanılan 
                     bilgi, beceri ve davranışları sonucu  
                     üst rütbeye atanma yeterliliğini,   
Bekleme Süresi             : Polis amirlerinin öğrenim durumlarına 
                     göre her rütbede bekleyecekleri    
                     zorunlu en az süreyi,         
                                        
                                        
                                        
                                        
Yüksek Değerlendirme                              
Kurulu               : Genel Müdür başkanlığında Genel Müdür   
                   Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve   
                   Polis Akademisi Başkanından oluşan kurulu, 
Merkez Değerlendirme                              
Kurulu               : Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerine 
                   bakan Genel Müdür Yardımcısının başkan-  
                   lığında Genel Müdürlük Teftiş Kurulu    
                   Başkanı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon
                   Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı 
                   ve Genel Müdürün uygun göreceği iki daire 
                   başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri'nden   
                   oluşan kurulu,               
Personel              : Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,   
Eğitim Programı          : Komiser Yardımcılığı Kursu için eğitimin  
                   amacı, içeriği, dersler, eğitim ortamının 
                   hazırlanması, değerlendirme, sınavlar,   
                   eğitim araç ve gereçleri, eğitim süresi,  
                   ders çizelgesi gibi etkinlikleri,     
Akademi              : Polis Akademisini,             
Akademi Mezunu Sayılanlar     : En az 4 yıllık yüksek öğrenimden sonra   
                   Akademi'de 1 yıllık özel eğitim görenler  
                   ile 3087 sayılı Polis Yükseköğretim    
                   Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca  
                   Polis Enstitüsünün yüksek kısmından mezun 
                   olanları,                 
Emniyet Genel Müdürlüğüne                            
Eleman Yetiştirilmek Üzere                           
Okutulanlar            : Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu 
                   branşlarda eleman yetiştirilmek üzere en  
                   az 4 yıllık fakültelerde ihtiyaçları Aka- 
                   demi tarafından karşılanmak suretiyle   
                   okutulanlardan (burslular hariç) bu fakül- 
                   teleri bitirenleri,            
Takdirname             : Takdir etmeye yetkili makam ve kurullarca 
                   verilen takdir ve taltif ödüllerini,    
ifade eder.                                   
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
             Rütbeler, Meslek Dereceleri              
               Ve Görev Unvanları                 
  Rütbe, Derece ve Unvanlar                          

  Madde 4 - Personelin rütbe, meslek derecesi ve bunların karşılığı olan   
görev unvanları aşağıda gösterilmiştir;                     
                                        
             Meslek          Görev            
Rütbeler     :   Dereceleri      :  Unvanları       :   
------------------  ------------------------- --------------------------   
Sınıf Üstü        Derece                        
Emniyet Müdürü      Üstü          Emniyet Genel Müdürü      
                                        
Birinci Sınıf       1           Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş 
Emniyet Müdürü                  Kurulu Başkanı, Polis Akademisi
                         Başkanı, Emniyet Müdürü APK  
                         Uzmanı             
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek-17)                        
                                        
                                        
                                        
             Meslek           Görev           
Rütbeler     :    Dereceleri :        Unvanları       : 
------------------ -------------------  -----------------------------------  
              2       Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri,
                     İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi,
                     Emniyet Müdürü Polis AKademisi Öğretim
                     Görevlisi, Emniyet Müdürü APK Uzmanı, 
                     Polis OKulu Müdürü, Polis Koleji   
                     Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, 
                     Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü, TBMM. 
                     Koruma Müdürü, Başbakanlık Koruma   
                     Müdürü, Moral Eğitim Merkezi Müdürü  
İkinci Sınıf                                  
Emniyet Müdürü       3       Polis Akademisi Başkan Yardımcısı,  
                     Polis Okulu Öğretmeni, Kriminal Polis 
                     Laboratuvarı Müdürü, İl Emniyet Müdür 
                     Yardımcısı, Polis Akademisi Bölüm Baş-
                     kanı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri,
                     Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis  
                     Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis
                     Koleji Müdür Yardımcısı, Polis Okulu 
                     Müdür Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı  
                     Koruma Müdür Yardımcısı, TBMM Koruma 
                     Müdür Yardımcısı, Başbakanlık Koruma 
                     Müdür Yardımcısı, Daire Başkan Yardım-
                     cısı                 
Üçüncü Sınıf                                  
Emniyet Müdürü       4       Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı,
                     Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe   
                     Emniyet Müdürü            
Dördüncü Sınıf                                 
Emniyet Müdürü       5       Şube Müdürü, İlçe EMniyet Müdür    
                     Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdür
                     Yardımcısı              
Emniyet Amiri       6       İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri   
                     Birlik Amiri, Çevik Kuvvet Grup    
                     Amiri, Ekipler Amiri, Tim Amiri,   
                     Büro Amiri, Trafik İstasyon Amiri,  
                     Sınıflar Amiri            
Başkomiser         7       Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik   
                     Kuvvet Grup Amiri, İlçe Emniyet    
                     Komiseri, Birlik Amiri, Tim Amiri,  
                     Trafik İstasyon Amiri, Trafik Kayıt  
                     ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir  
                     Yardımcısı, Sınıflar Amiri, Grup   
                     Amiri                 
Komiser          8       Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri,  
                     Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, 
                     Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf   
                     Komiseri, Trafik İstasyonu Amir    
                     Yardımcısı              
Komiser Yardımcısı     9       Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri,  
                     Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, 
                     Sınıflar Amiri Yardımcısı,      
                     Sınıf Komiseri            
Polis Memuru       10       Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, 
                     Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye 
                     Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, 
                     Telsiz Memuru, Memur.         
  Rütbe ve Meslek Derecesi                          

  Madde 5- Emniyet hizmetlerinin yürütülmesinde ast üst ilişkilerinde,yetki, 
görev ve sorumlulukların belirlenmesinde hiyerarşi uygulamalarında 4 üncü mad- 
dede belirtilen rütbe ve meslek derecelerine göre işlem yapılır.        
  Rütbe ve meslek dereceleri aynı olan personelden kıdemli olanlar görevlen- 
dirmede kıdemsiz olanların emrinde çalıştırılamazlar.Aynı rütbe ve meslek dere- 
cesinde olanlar arasındaki mesleki hiyerarşi sırası Kanunda görev unvanlarının 
yazılış sırasına göre düzenlenir.                        
  Görev Unvanlarına Atamalar                         

 

 
  Madde 6- 4 üncü madde de belirtilen görev unvanlarına atamalar,karşılığında 
gösterilen meslek derecesi ve rütbelerine göre yapılır.             
  Birinci meslek derecesinde olup,kendi rızasıyla ikinci meslek derecesinde  
görevlendirilmek isteyen personel hariç diğer personel,rütbe ve meslek derecesi 
karşılığı olan görev unvanından daha alt görev unvanlarına atanamaz ve çalıştı- 
rılamaz.                                    
  Personel,rütbe ve meslek derecesi karşılığı olan görev unvanlarından yalnız 
biriyle görevlendirilir.                            
  Görev unvanı karşılığı gösterilen rütbe ve meslek derecesinde personel mev- 
cut ise,bu göreve daha alt sıradaki rütbe ve meslek derecesini haiz personel  
atanamaz.                                    
  Boş olan veya boşalan kadrolara rütbelerine uygun atama esastır.      
  Atamalar görevlilerin ihtisasları gözetilerek yapılır.           
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
              Rütbe Yükselmesi                   
  Polis Amirlerinin Rütbece Yükselmesi                    

  Madde 7- (Değişik: 3/3/1994 - 94/5399 K.)                  
  Polis amirlerinin rütbece yükselmesinde esas;(A) ve(B) grubuna göre bekleme 
süreleri ile kazanılan kıdem ve liyakattır. Akademi mezunları, Akademi mezunu  
sayılanlar ve Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirilmek üzere okutulanlar 
(burslular hariç) mezuniyetlerinde komiser yardımcısı olarak atanırlar.     
                                        
  Öğrenim Durumlarına Göre Gruplandırma                    

  Madde 8-Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları,Polis Akademisi mezunu 
sayılanlar,Emniyet Genel Müdürlüğü'ne eleman yetiştirmek üzere okutulanlardan  
(burslular hariç)en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar ile 
4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olan polis memurlarından en az 6  
aylık komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A),diğer polis 
amirleri (B) grubunu oluştururlar.                       
  Bekleme Süreleri                              

  Madde 9- Polis amirlerinin,gruplara göre rütbe ve meslek derecelerinde zo- 
runlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              Meslek                       
 Rütbeler       :  Dereceleri        : (A)    (B)      
 --------------------   -------------------------  ------  ------     
 Komiser Yardımcısı      9            4     5      
 Komiser            8            4     6      
 Başkomiser          7            3     Yaş haddi  
 Emniyet Amiri         6            4           
 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü  5            3           
 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü  4            3           
 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü  3            3           
 1 nci Sınıf Emniyet Müdürü  2            3           
 1 nci Sınıf Emniyet Müdürü  1            Yaş haddi       
                                        
  (A) grubu polis amirlerinden olup Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanlardan bu
rütbede;                                    
   a) 4 üncü sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ve 5 inci meslek derecesinde en 
az 3 yılını,                                  
   b) 3 üncü sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ve 4 üncü meslek derecesinde en 
az 3 yılını,                                  
   c) 2 nci sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ve 3 üncü meslek derecesinde en  
az 3 yılını,                                  
   d) Emniyet Müdürü rütbesinde en az 12 yılını doldurmuş olmak şartıyla 1inci
sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ve 2 nci meslek derecesinde en az 3 yılını,   
   doldurmuş olanlar bir üst rütbe,meslek derecesi ve görev unvanlarında boş 
kadro bulunması halinde kıdem ve liyakate göre,atanırlar.            
   (B) grubu polis amirlerinden olup,en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumunu  
bitirenlerin bulundukları rütbedeki bekleme süreleri,yeni girecekleri (A) grubu 
amir grubunun bekleme süresi kadardır.Bunların yeni gruptaki bekleme süresine  
göre bulundukları rütbede fazla geçen süreleri,üst rütbede dikkate alınmaz.   
  Rütbe Yükselme Şartları                           

  Madde 10-Polis amirlerinin bir üst rütbeye yükselme şartları;        
  a) Üst rütbede boş kadro bulunmak,                     
  b) Bulunduğu rütbede 9 uncu maddede gösterilen süre kadar fiilen çalışmış  
olmak,                                     
  c) Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar olumlu sicil almış olmaktır.  
                                        
  Rütbe Yükselmesinde Değerlendirilecek Süreler