Endeksler
                                        
       İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME         
         KURULU ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.6.1993 No:93/4497          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 30.4.1992 No:3796           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 1.7.1993  No:21624           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5     Cild:   S:         
                                        
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Genel Hükümler                    
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1- Bu Yönetmelik,İstanbul kentinin uluslararası olimpik anlaşma şart- 
larına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzen- 
lenmesi amacıyla yapılacak her türlü alım, satım, hizmet, yapım, onarım,kira,  
işletme, işlettirme, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi,taşıma,temsil, a- 
ğırlama, tanıtım ve tören organizasyonlarının yürütülmesine ilişkin esas ve u- 
sulleri kapsar.                                 
  Tanımlar                                  

  Madde 2- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;                  
  Alım Satım :Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri,hiz- 
met ve hakların alımını ve satımını,                      
  Hizmet :Gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, 
sondaj, imalat,prototip imalat,istikşaf, etüd, harita, plan, proje, kontrollük, 
müşavirlik, halkla ilişkiler, tanıtım ve benzeri her türlü hizmetleri,     
  Yapım : Her türlü inşaat, ihrazat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, 
değiştirme, iyileştirme ve montaj işlerini,                   
  Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya  
verilmesini,                                  
  Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni 
Kanunu'nun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde  
gösterilen işlemleri,                              
  Tahmin Edilen Bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve  
yapım işlerinde keşif bedelini,                         
  Uygun Bedel :Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere,tek- 
lif edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde, tahmin edilen bedeli geçme- 
mek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, bedel tahmini ya- 
pılmayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,         
  İdare : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu ,    
  Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma ,depolama ve bunlara ilişkin ambalaj iş- 
lerini,                                     
  İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri ,            
  İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından 
seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile 
tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,                    
  Yüklenici : Üzerine ihale yapılan istekli veya istekliler ile arttırma veya 
eksiltme sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,       
  Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini
gösteren belge veya belgeleri,                         
                                        
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1993 (EK - 16)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sözleşme : İdare ve yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı ,      
  İlgili Kurul ve Komiteler : Yürütme Kurulu, Hazırlık Komitesi ile bu Komi- 
tenin kuracağı alt komiteleri,                         
  ifade eder.                                 
  İhale Yetkisi                                

  Madde 3- Bu Yönetmelikte yazılı işleri ihaleye çıkarmaya İstanbul Olimpiyat 
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu yetkilidir.                
  İlkeler                                   

  Madde 4- İlgili kurul ve komiteler, Kanunla ve bu Yönetmelikle kendilerine 
verilen görevleri amaca uygun olarak ve verimlilik ilkesi doğrultusunda yerine 
getirmek, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanma- 
sına özen göstermek mecburiyetindedir.                     
                                        
              İKİNCİ BÖLÜM                     
           İhale Esas ve Usulleri                  
                                        
  İhaleye Katılabilme Şartları                        

  Madde 5- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için gerekli 
nitelik ve yeterliği haiz bulunulması, istenilen teminat ve belgelerin veril-  
mesi zorunludur.                                
  İhaleye Katılamayacak Olanlar                        

  Madde 6- Aşağıda belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 
katılamazlar:                                  
  a) 4 üncü maddede sayılan kurullar ile komitenin üyeleri,          
  b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle  
görevli olanlar,                                
  c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye  
kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,               
  d) (a),(b) ve(c) bendlerinde belirtilen şahısların ortakları,(Bu şahıs-   
ların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)    
  e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince 
geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.  
  Şartnameler                                 

  Madde 7- İhale konusu, işin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa 
ekleri idarece Yürütme Kurulu veya Hazırlık Komitesine hazırlattırılarak tasdik 
edilir.                                     
  Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterlere ilişkin esaslar şartname- 
lerde açıkça belirtilir. Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.    
  Tahmin Edilen Bedel                             

  Madde 8- Tahmin edilen bedel, idarece tespit ettirilir. İşin özelliğine gö- 
re gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar bele- 
diye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişiler- 
den soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir he-
sap tutanağında gösterilir ve gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettiri- 
lir.                                      
  Onay Belgesi                                

  Madde 9- İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır.Onay bel-
gesinde;ihale konusu olan işin nevi, niteliği,miktarı,varsa tahmin edilen bedeli
ile ihaleyi yapacak olan kurul, komite veya komisyonlarca öngörüldüğü taktirde 
proje numarası, avans, fiyat farkı şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın  
şekli ve geçici teminat miktarı belirtilir.                   
  Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında veri- 
lip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedel miktarı gösterilir.    
  İhale Komisyonları                             

  Madde 10- İhale Komisyonları, işin özelliğine göre Yürütme Kurulu veya Ha- 
zırlık Komitesi üyeleri arasından İdarece seçilecek bir Başkan ve en az dört ü- 
yeden oluşur.Komis-                               
                                        
yonda gerekli hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da 3796 sayılı    
İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 7 nci maddesine göre  
Hazırlık Komitesinde görevlendirilen uzmanların bilgilerinden yararlanılabilir. 
Bu uzmanların oy hakları yoktur.                        
  İhale Komisyonları eksiksiz toplanır.Kararlar üye tam sayısının salt çoğun- 
luğu ile alınır.Çekimser oy kullanılamaz.Karara muhalif kalanlar karşı oy gerek-
çelerini yazarak imzalarlar.                          
                                        
  İlan                                    

  Madde 11- İhale konusu olan işler isteklilere ilan yoluyla duyurulur.İlan- 
lar ihale tarihinden en az onbeş gün önce olmak üzere Resmi Gazete ile bir ma- 
halli gazetede yapılır.Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde idare ilan yapıp 
yapmamakta serbesttir.                             
  İlanlarda Belirtilmesi Zorunlu Hususlar                   

  Madde 12 - İlanlarda belirtilmesi zorunlu olan hususlar şunlardır;     
  a) İhale konusu olan işin niteliği,yeri ve miktarı,             
  b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,       
  c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi ussulle yapılacağı,   
  d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,           
  e) İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,              
  f) Kapalı teklif ve belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapı- 
lacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.   
  Yabancı Ülkelerde İlan                           

  Madde 13 - İdarece yabancı ülkelerdeki isteklilerin girmesi yararlı görülen 
ihaleler için, yeterli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde ihale gü- 
nünden en az kırkbeş gün önce ilan yapılabilir.                 
  Geçici Teminat                               

  Madde 14 - İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin  
%3'ü oranında geçici teminat alınır.                      
  Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, idare geçici teminat alıp almamak- 
ta serbesttir.                                 
  Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler                   

  Madde 15 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;             
  a) Türk Parası,                               
  b) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca belirtilecek bankaların verecekleri 
süresiz teminat mektupları,                           
  c) Devlet Tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ve Hazine bonosu,  
  d) Bütçe Kanununda öngörülen diğer teminat çeşitleri.            
  Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması            

  Madde 16 - İhale komisyonları, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.      
  Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar                  

  Madde 17 - İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyele- 
rinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda  
isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi ta- 
rihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış  
ise nedenleri belirtilir.                            
  İhale Kararının Onayı veya Hükümsüz Sayılması                

  Madde 18 - İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları, İdarece ka-
rar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır. İdarenin onayla- 
madığı ihale kararları hükümsüz sayılır.                    
                                        
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1993 (EK - 16)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İhale Usulleri                               

  Madde 19 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygu- 
lanır.                                     
  a) Kapalı teklif usulu,                           
  b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,              
  c) Pazarlık usulü,                             
  d) Teklif alma usulü.                            
  Kapalı Teklif Usulünde Tekliflerin Hazırlanması               

  Madde 20 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır.Teklif  
mektubu,bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı,so- 
yadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.Zarfın yapıştırı- 
lan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.Bu zarf geçici teminata  
ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte  
ikinci bir zarfa konularak kapatılır.Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soy- 
adı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.          
  Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şart- 
name ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,teklif edilen  
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.Bunlardan herhangi  
birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklif-
ler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.                    
  Tekliflerin Verilmesi                            

  Madde 21 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında komisyon başkanlığına verilir.Alındı numarası zarfın üzerine yazı- 
lır.Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.Bu takdirde dış zarfın 
üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu,isteklinin adı  
ve soyadı ile açık adresi yazılır.Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda   
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.Postadaki gecikme 
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes- 
bit edilir.                                   
  Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
  Dış Zarfların Açılması                           

  Madde 22 - Tekliflerin açılma saati gelince,kaç teklif verilmiş olduğu bir 
tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alı- 
nış sırasına göre açılarak,istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak 
verilmiş olup olmadığına bakılır,dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç 
zarfın üzerine de yazılır.                           
  Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mek-
tubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme gerek olmadan diğer belge-
lerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur.Bunlar ihaleye katıla- 
mazlar.                                     
  İç Zarfların Açılması                            

  Madde 23 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce,ihaleye ka-
tılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır.Bunlar sonra zarflar numara 
sırası ile açılarak,teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur 
ve bir listesi yapılır.Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzala- 
nır.                                      
  Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya tekliflerin hazırlanması-
na uymayan teklif mektupları kabul edilmez.                   
  İhale Sonucunun Karara Bağlanması                      

  Madde 24 - 23 üncü maddeye uygun olan teklifler incelenerek;        
  a) İhalenin yapıldığı,ancak idarenin onayına bağlı kaldığı,         
  b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç  
duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin onbeş 
günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) İhalenin yapılmadığı,                          
  hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli olarak yazılarak, 
komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bil- 
dirilir.                                    
  Tekliflerin Aynı Olması                           

  Madde 25 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların 
da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan  
isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif  
alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat
teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapı- 
lır. Aynı fiyatı teklif eden isteklilerin oturumda hazır bulunmaması veya hazır 
bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad  
çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.                     
  Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü                

  Madde 26 - Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, İdarece uygun gö- 
rülen ve özelliği bulunan yapım işinin yeterlilikleri ve güçleri İdarece kabul 
edilmiş istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılmasıdır. Bu ihale- 
lerde ilan yapılma zorunluluğu yoktur. Bu durumda, en az üç geçerli teklif   
aranır.                                     
  Pazarlık Usulü                               

  Madde 27 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir 
şekle bağlı değildir. Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, 28 inci
maddede belirtilen işler için bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü 
teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.           
  Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üze- 
rine ihale yapılanların neden tercih edildiği kararda gösterilir.        
  Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler                      

  Madde 28 - Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir.  
  a) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya  
çıkması üzerine acele olarak yapılması gereken ve kapalı teklif usulünün uygu- 
lanmasına yeterli süre bulunmayan işler; diğer ihale usulleriyle temin edileme- 
yeceği veya sağlanamayacağı açıkca belli olan işler; her çeşit araç ve gerecin 
yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları; yedek parça ve 
lastik alımları,                                
  b) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen;  
  1 - Her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje,planlama,müşavirlik, 
keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile  
teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren işler,      
  2 - Her çeşit fikir ve sanat eseri yapma, yaptırma, alma,          
  3 - Festival, şenlik, gösteri, kongre, sergi ve benzeri kültür ve sanat   
faaliyetleri düzenleme veya düzenlettirme,                   
  4 - Sanatçılara yaptırılacak sanat çalışmaları,               
  c) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, be- 
lirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması,                 
  d) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması mecburi olan her   
türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve 
hizmet işleri,                                 
  Bu maddede belirtilen işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tes- 
biti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir.         
                                        
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1993 (Ek - 16)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teklif Alma Usulü                              

  Madde 29 - Teklif alma usulü, idarece tatbikat projeleri ve projelere dayalı
olarak, tüm imalat kalemlerinin özel birim fiyat tarifeleri ile metrajları ha- 
zırlanmış ihale dosyasına ve birim fiyat tarifelerine uygun olarak, yüklenici  
tarafından hazırlanan teklif birim fiyatlarına göre yapılan ihalelerdir.    
  Teklif alma usulü ile yapılan ihaleler; yeterliliği, mali durumu, ehliyet ve
kapasitesi daha önceden idarece tesbit edilmiş en az beş isteklinin davet edil- 
meleri yoluyla yapılır.                             
  İdare teklifleri inceler ve yapılan inceleme sonucunda, iş en düşük teklif 
bedeli veren istekliye ihale edilir. İhale, İdarenin ihale kararını onaylama-  
sını müteakip kesinleşir.                            
  Birden fazla istekli tarafından aynı teklif fiyatı verildiği zaman ve bun- 
ların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde bu isteklilerden ikinci bir ya-
zılı teklif alınır ve bunlardan en düşük bedeli teklif eden istekliye iş ihale 
edilir.                                     
  Bu ihalelerde teklif edilen bedeller, İdare tarafından, uygun görülmez ise, 
yeniden ihale açılabilir veya İdarenin oluru ile mevcut davetli istekliler ara- 
sında pazarlık yapılarak ihale sonuçlandırılır.                 
  İhalenin Sözleşmeye Bağlanması                       

  Madde 30 - Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdarenin   
yetkili kılacağı kişilerce imzalanır.                      
  Kesin Teminat                                

  Madde 31 - Taahhüdün, sözleşme ve şartnameye uygun olarak yerine getirilme- 
sini sağlamak amacı ile sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli  
üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.        
  Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın
ihale bozulur ve varsa geçici teminat İdareye gelir kaydedilir. Verilen kesin  
teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleş- 
menin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.              
  Kesin Teminatın Geri Verilmesi                       

  Madde 32 - Kesin teminatın;                         
  a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getiril- 
diği usulüne göre anlaşıldıktan ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi
bir borcunun olmadığı tesbit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan ili-
şiksiz belgesinin getirilmesi halinde tümü,                   
  b) Yapım işlerinde (a) bendindeki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tu- 
tanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin 
kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla yarısı, kesin kabul işleri  
tamamlandıktan sonra ise kalanı,                        
  yükleniciye geri verilir.                          
  Yüklenicinin bu iş nedeni ile İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan  
borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintile- 
rinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde teminat, kesin teminat hük- 
müne göre paraya çevrilerek karşılık tutulur, varsa kalanı yükleniciye geri ve- 
rilir.                                     
  Sözleşme Yapılmasında Yüklenicinin Görev ve Sorumluluğu           

  Madde 33 - Sözleşme yapılabilmesi için yüklenici onaylanan ihale kararının 
onay tarihini izleyen günden itibaren on beş gün içinde geçici teminatı kesin  
teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi İdareye vermek zorunda- 
dır.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Satışlara ilişkin ihalelerde yüklenicinin aynı süre içinde ihale bedeli ile 
vergi,resim ve harçları yatırması,diğer giderleri ödemesi gerekir.Bu zorunluluk-
lara uyulmadığı takdirde, hiç bir işleme gerek kalmaksızın ihale bozulur ve var-
sa geçici teminatı İdareye gelir kaydedilir.                  
  İdarenin Görev ve Sorumluluğu                        

  Madde 34- İdare onbeş gün içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine dü- 
şen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satışında ferağa ait işlemleri tamam- 
lamak, şartnamede sınır ve evsafı belirtilen mal veya malzemeyi yükleniciye tes-
lim etmekle yükümlüdür.Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yüklenici, 
İdareye sürenin bitmesinden itibaren en çok onbeş gün içinde on gün müddetli bir
noter ihtarnamesi çeker ve bu sürenin bitiminden başlayarak ihaleye girmek ve  
teminat vermek suretiyle yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.        
  Yüklenicinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması              

  Madde 35- Sözleşme yapıldıktan sonra sözleşmede belirtilen işin artış ve ek-
silişi dışında yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi ve taahhüdünü, şartname ve 
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine İdarenin en az on 
gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam et-
mesi halinde, verilen sürenin bitiminden itibaren başka bir işleme gerek kalmak-
sızın kesin teminatı İdareye gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilir.Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin 
borcuna mahsup edilmez.                             
  Sözleşmenin Devri                              

  Madde 36- Sözleşme, İdarenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. An- 
cak,devralacak yeni yüklenicinin ilk ihalenin tabi olduğu şartnamedeki tüm nite-
likleri haiz olması şartı aranır.İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozu-
lur ve yüklenici veya müşterinin teminatı İdareye gelir kaydedilerek sözleşme  
fesh edilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.           
  İdarenin İhale Usulüne Tabi Olmaksızın İhtiyaçlarını Karşılayabileceği Ku- 
rum ve Kuruluşlar                                

  Madde 37- İdare, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan ihale usullerine 
tabi olmaksızın ihtiyaçlarını karşılayabilir.                  
  a) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler,    
  b) (a) bendinde belirtilen idarelere bağlı döner sermayeli müesseseler ve  
özel bütçeli idarelerin kurdukları birlikler,                  
  c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarıdan fazlası tek başına  
veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait 
kuruluşlar,                                   
  d) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirilmek amacı ile kurulmuş olan vakıflar
ile sermayesinin yarıdan fazlası vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müessese-
ler,                                      
  e) Özel Kanunlar ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının öngördüğü 
durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileşti-
ren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar 
ve bunlara ait birlikler,                            
  f) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişi- 
liğe sahip kuruluşlar.                             
  Bu maddeye göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım ve taşıma işleri- 
nin kıymet takdiri, satış fiyatları Devletçe veya yukarıdaki bentlerde belirti- 
len kurum ve kuruluşlarca tesbit olunanlar için bu fiyatlar esas alınmak sure- 
tiyle ihtiyaçlar karşılanır.Spor faaliyetleri ile ilgili iaşe ve ibate giderleri
ise yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarla düzenlenecek protokole göre yapılabi-
lir.                                      
                                        
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1993 (EK-16)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yasak Fiil ve Davranışlar                          

  Madde 38- İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması 
sırasında;                                   
  a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ve-
ya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs
etmek,                                     
  b) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüte düşürecek ve 
ya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima  
edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçim-
de görüşme ve tartışma yapmak,                         
  c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullan- 
maya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yeri-
ne getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya tes- 
limi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,           
  yasaktır.                                  
  İdarece İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama               

  Madde 39- Bu Yönetmelikte öngörülen yasak fiil veya davranışlarda bulunduk- 
ları anlaşılanlar,bu fiil ve davranışları ihale safhasında vaki olmuşsa idarece 
o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine 
göre haklarında bir yıla kadar bu Yönetmelik kapsamındaki bütün ihalelere katıl-
maktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirilir. 
  Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile 
sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve uygun olarak yerine getirme-
yen yükleniciler hakkında da bir yıla kadar bu Yönetmelik kapsamındaki ihalele- 
re katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan et- 
tirilir.                                    
  İdare, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştığı
taktirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili Bakanlığa da bildirmekle yü-
kümlüdür.                                    
  Muayene ve Kabul                              

  Madde 40- Teslim edilen mal, hizmet, yapım ve yapılan işin muayene ve kabul 
işlemleri İdarece yeterli sayıda kişiden oluşturulan muayene ve kabul komisyo- 
nunca, işin şartnamesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.       
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
               Son Hükümler                   
  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller                    

  Madde 41- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygula- 
nır.                                      
  Dayanak                                   

  Madde 42- Bu Yönetmelik, 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat 
Oyunları Kanunu'nun 20 nci maddesindeki hükmü uyarınca düzenlenmiştir.     
  Yürürlük                                  

  Madde 43- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          
  Yürütme                                   

  Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.