Endeksler
     KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN SEYİR,        
    KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK VE GÜMRÜK İŞLEMLERİNE AİT        
               YÖNETMELİK                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     : 5/3/1993 No: 93/4207      
  Dayandığı Kanunun Tarihi         : -     No: -         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi     : 16/4/1993 No: 21554       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi      : 5 Cildi: S.:          
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                  
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu YÖnetmeliğin amacı, karayolu ile uluslararası eşya taşıyan   
araçların Türkiye'de seyrettikleri ve bulundukları sürede uyacakları esaslar  
ile bu konuda görevli kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet, görev ve yetkilerini 
düzenlemektir.                                 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik karayoluyla uluslararası eşya taşıyan yerli ve   
yabancı taşıtların, Türkiye hudutları içerisinde seyir, konaklama, denetleme  
ve güvenliklerinin sağlanması ve gümrük işlemleri bakımından tabi olacakları  
esasları kapsar.                                
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Uluslararası TIR Sözleşmesi ile kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki 
tanımlar saklı kalmak üzere, bu Yönetmelikte geçen;               
  a) TIR Sözleşmesi: Bakanlar Kurulunun 16.1.1985 tarihli ve 85/8993 sayılı  
Kararı ile 12 Mayıs 1985 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanan "TIR Karne-  
leri Himayesinde Uluslararası Eşya TAşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi"ni,    
  b) TIR Karnesi: TIR Sözleşmesi sistemi içinde kullanılan ve IRU (Uluslarara-
sı Karayolu Taşımacıları Birliği) tarafından basılarak üye ülkelerin kullanımına
sunulan karneyi,                                
  c) Karayolu Taşıtı: Uluslararası eşya taşıyan motorlu araçlar ile bu araçlar
tarafından çekilmek üzere hazırlanmış her türlü römork ve yarı römorkları,   
  d) Taşıt Dizisi: Karayolunda, birbirlerini bir ünite halinde zincirleme   
olarak takip eden taşıtları,                          
  e) Konteyner: Taşımacılık işlerinde kullanılan, 1972 Konteyner Sözleşmesine 
uygun olarak imal edilmiş, konteyner onay plakasına sahip, sürekli ve uzun   
süreli kullanılacak şekilde sağlam (büyük sandık, müteharrik sarnıç veya ben-  
zerleri), bir kompartman teşkil edecek şekilde kısmen veya tamamen kapalı, yol 
boyunca aktarmaya gerek gösterilmeden, bir veya daha fazla taşıt tarafından   
eşya naklini kolaylaştıracak şekilde özel olarak yapılmış, kolay yükleme ve   
boşaltma yapılabilir, iki taşıt arasında aktarmaya müsait, iç hacmi en az bir  
metreküp olan araçları,                             
  f) Eşya: TIR Karnesi himayesinde veya Türkiye'ye kara, hava, deniz veya   
demiryolu ile gelip, karayolundan üçüncü ülkelere taşınan her türlü madde ve  
kıymetler ile Türkiye'den ihraç edilen veya Türkiye'ye ithal olunan ve TIR   
araçları ile taşınan malları,                          
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1993 (EK-15)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Giriş Vergi ve Resimleri: İthalatta alınan gümrük vergi ve resimleri   
tutarını,                                    
  h) Hareket Noktası Gümrük İdaresi: TIR rejimi altında yükün tamamı veya   
bir kısmı ile ilgili uluslararası taşımacılığın başladığı yerdeki akit     
taraflara ait gümrük idarelerini,                        
  ı) Yol Boyu Gümrük İdaresi: Bir karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya  
konteynerin bir TIR sistemi sırasında hareket ve varış gümrük idareleri ara-  
sında kalan akit taraflara ait gümrük idarelerini,               
  i) Varış Noktası Gümrük İdaresi: TIR rejimi altında yükün tamamı veya bir  
kısmı ile ilgili uluslarası taşımacılığın sona erdiği akit taraflardan birine  
ait gümrük idarelerini,                             
  j) Giriş Gümrük İdaresi: TIR Karnesi himayesinde eşya taşıyan taşıtın,   
akit taraflardan birine uğradığı ilk gümrük idaresini,             
  k) Çıkış Gümrük İdaresi: TIR Karnesi himayesinde eşya taşıyan taşıtın    
ülkeden çıkışta, bu ülkede uğradığı son gümrük idaresini,            
  l) Denetleme ve Konaklama Noktası Gümrük İdaresi: TIR Sözleşmesine uygun  
olarak yapılan taşımacılıkta, ülke içinde güvenlik, seyir ve konaklama hususunda
birlik ve gerekli kolaylığı sağlayan, denetleme yetkisini haiz gümrük idareleri-
ni,                                       
  m) Ağır veya Havaleli Eşya: Boyut ve ağırlıkları bakımından, kapalı bir   
karayolu taşıtı ile taşınamayan, yükün özelliği itibariyle gümrük idaresi    
tarafından taşıma için kolayca bölünmesine imkan olmadığı (bölünemez yük)    
kanaatına varılan, yüklü durumdaki ölçü ve ağırlıklarından en az birinin,    
aşağıda belirtilen;                               
  Genişliği: 2.50 m'den fazla olan,                      
  Yüksekliği: 4.00 m'den fazla olan,                     
  Uzunluğu: Yüklendiği araç cinsi için izin verilen azami uzunluklardan fazla 
olan,                                      
  Ağırlığı: Yüklendiği zaman (araç boş ağırlığı dahil); tek dingilde 13 tonu, 
iki dingilli bir aks grubunda 19 tonu ve/veya yüklenildiği aracın dingil sayı- 
sına göre izin verilen toplam ağırlıkları aşan, dolayısıyla Özel Yük Taşıma   
İzin Belgesi ile karayolunda taşınması mümkün olan, her türlü eşyayı,      
  n) Kişi: Gerçek ve her türlü tüzel kişileri,                
  o) Yerleşim Bölgeleri: Şehir isimlerini belirten yol levhaları arasında   
kalan meskun mahali,                              
  ö) Denetleme ve Konaklama Noktaları: Taşıtların denetlendiği ve sürücülerin 
dinlenmek, geceyi geçirmek, taşıtlarını parketmek ve teknik ihtiyaçlarını kar- 
şılamak için inşa edilen ve bu Yönetmelikte yer ve vasıfları belirlenmiş    
bulunan sosyal tesisleri,                            
  p) Transit Yol: Uluslararası eşya taşıyan taşıtların transit geçişlerinde  
ve ithal eşyası getirmeleri halinde izleyecekleri yolları,           
  r) Bağlantı Yolu: Bu Yönetmelikte belirlenmiş olan yükleme ve boşaltma nok- 
talarını transit yollara bağlayan yolları,                   
  s) Yükleme ve Boşaltma Noktaları: Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından   
yükleme ve boşaltma yapılmasına izin verilen yerleri,              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ş) Park Yeri: Denetleme ve konaklama noktalarında ayrılmış taşıt park    
yerlerini,                                   
  t) Denetleme Belgesi: Hudut giriş kapılarında verilip, çıkış kapılarında  
geri alınan ve denetleme noktalarında yapılması gereken işlemleri kapsayan   
belgeyi,                                    
  u) Karayolu Taşıtı Uygunluk Belgesi: Karayolu ile uluslararası eşya taşıma- 
cılığı yapan taşıtların TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak imal edildiğini 
gösterir, gümrük başmüdürlükleri tarafından "iki yıllık" sürelerle verilen   
belgeleri,                                   
  ü) Kefil Kuruluş: TIR Sözleşmesinin 6 ncı maddesine uygun olarak, yetki   
devredilen kuruluşu,                              
  ifade eder.                                 
  Güzergahlar, yükleme ve boşaltma noktaları ile bunların transit ve bağlantı 
yolları                                     

  Madde 4 - Yabancı plakalı karayolu taşıtları ile yabancı malı Türkiye'den  
transit olarak geçiren Türk plakalı taşıtların takip edecekleri transit ve bağ- 
lantı yolları ile yükleme ve boşaltma noktaları; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca 
Genelkurmay Başkanlığı,İçişleri, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının
olumlu görüşü alınarak tesbit edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.       
                                        
  TIR Denetleme ve konaklama noktaları arasındaki uzaklığın tesbiti      
                                        

  Madde 5 - TIR denetleme ve konaklama noktalarının aralarındaki mesafe ve  
buna göre bulunacakları mahallerin tespitinde bir tır sürücüsünün 24 saat    
içinde 9 saatten fazla araç kullanamayacağı, azami 5 saat araç kullandıktan   
sonra en az 30 dakika dinlenmek zorunda olacağı, ayrıca, TIR denetleme ve konak-
lama noktaları arasındaki mesafelerin tespitinde, yol durumları ile bölgede   
olabilecek elverişsiz hava şartları da dikkate alınır.             
                                        
  TIR denetleme ve konaklama noktalarının mevkilerinin tesbiti        
                                        

  Madde 6 - TIR denetleme ve konaklama noktalarının mevkilerinin tesbitinde, 
yoğun iskan bölgelerinin ve gümrük sahalarının dışında, varsa bölge trafik   
istasyonları civarında olmasına özen gösterilir.                
  Ayrıca, sınır bölgelerinde yığılma durumlarının karşılanabilmesi, giriş   
çıkış yapan araçların bakım ihtiyaçları ve sürücülerin dinlenmesi için, hudut  
kapıları yakınlarında da TIR denetleme ve konaklama noktaları tesis edilir.   
  Denetleme ve konaklama noktalarında aranacak nitelikler           

  Madde 7 - TIR denetleme ve konaklama noktası olarak otoyollar üzerinde   
karayolları trafik mevzuatı vasıf ve şartlarına uygun şekilde tesis edilecek  
veya transit karayolları üzerinde seçilecek yerler ayrıca, aşağıdaki tesis   
ve özellikleri taşımak zorundadır.                       
  a) Güvenlik ile gümrük ve gümrük muhafaza personeli için çalışma yerleri,  
  b) Yurtiçi ve yurtdışı görüşmelere açık telefon ve diğer haberleşme tesis- 
leri,                                      
  c) Yol güzergahında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tespit edilecek en az  
üç denetleme ve konaklama noktasında 18 m boyunda 60'ar tonluk kantar,     
  d) Kapalı ve açık sundurma yükleme-boşaltma rampası,            
  e) En az 50 araçlık sağlam zeminli (beton, asfalt veya parke taşı kapla-  
malı) TIR aracı park yeri,                           
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1993 (EK-15)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) En az 20 yataklı ikinci sınıf otel,                   
  g) Yeteri kadar duş, WC ve lavabo,                     
  h) Kafeterya, kantin, dinlenme salonu,                   
  i) Akaryakıt ikmal tesisi,                         
  j) Bakım servisi (kanallı), kurtarıcı, yedek parça satış yeri,       
  k) Yeteri kadar yangın söndürme araç ve gereci,               
  l) Park yeri ve tesislerin etrafında güvenliği sağlayacak çevre duvarı   
veya tel örgü                                  
  Ancak, otoyollar dışında transit karayolları üzerinde seçilecek ve geçici  
olarak hizmet görecek TIR denetleme ve konaklama noktalarında, birinci fıkra-  
nın (c) ve (d) bendlerinde belirtilen tesislerin mevcudiyeti aranmayabilir.   
  Otoyollar üzerindeki denetleme ve konaklama noktalarının tesisi       

  Madde 8 - Otoyollar üzerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca tespit   
edilen servis alanlarının hangilerinde TIR denetleme ve konaklama noktala-   
rının tesis edileceği, İçişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın  
uygun görüşleri alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca belirle-  
nir ve Resmi Gazete'de yayımlanır. Bunların projelendirme ve inşaası Bayındır- 
lık ve İskan Bakanlığı'nca yapılır.                       
  Bir otoyolun üzerindeki TIR denetleme ve konaklama noktalarının işletmeye  
girmesi ve hizmete açılması ile daha önce aynı hizmeti yapmakta olanlar     
hizmetten çıkarılır. Bu husustaki değişiklik Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 
yapılır. Bu değişikliklerden ilgili bakanlık ve kuruluşlar, uygulamaya geçiş  
tarihi de belirtilerek, önceden haberdar edilir.                
  Servis alanlarının işletilmesi ile ilgili esaslar, Bayındırlık ve İskan   
Bakanlığı'nca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.             
  Transit karayolları üzerindeki denetleme ve konaklama noktaları       

  Madde 9 - Otoyolların henüz inşaası tamamlanıp hizmete girmediği bölgeler- 
de, TIR güzergahı durumunda bulunan transit karayolları üzerinde, gerçek ve   
tüzel kişilere ait seçilecek uygun tesislerden geçici TIR denetleme ve konak-  
lama noktası olarak yararlanılır.                        
  Transit karayolları üzerindeki denetleme ve konaklama noktalarının seçimi  
esasları                                    

  Madde 10 - Otoyollar yapılıp hizmete girinceye ve bu yollar üzerinde TIR  
denetleme ve konaklama noktaları tesis edilip işletmeye açılıncaya kadar,    
transit karayolları üzerindeki gerçek ve tüzel kişilere ait park yerlerinden  
geçici TIR denetleme ve konaklama noktası olarak istifade edilecek olanların  
seçimi aşağıdaki usule göre yapılır:                      
  a) İlin valisi veya vali yardımcısı başkanlığında, il emniyet müdürlüğü,  
il jandarma alay komutanlığı, bayındırlık ve iskan müdürlüğü, Maliye ve     
Gümrük Bakanlığı il yetkili temsilcileri ile il karayollarının bölge müdürlüğü 
temsilcilerinden oluşan bir heyet teşkil edilir.                
  b) (a) bendine göre oluşturulan heyet tarafından, 7 nci maddede belirtilen 
TIR Denetleme ve konaklama noktası nitelikleri esas alınmak suretiyle, o bölge- 
de seçilecek geçici TIR denetleme ve konaklama noktası nitelikleri tespit edi- 
lir. Bu tespitte, o bölgede mevcut ve ilerde olabilecek TIR trafik yoğunluğu  
ve buna göre orada park etmek durumunda olabilecek TIR sayısı gözönünde tutu-  
lur.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) (a) bendine göre oluşturulan heyet tarafından tespit edilen nitelikler  
ve diğer şartlar, mahalli basın ve yayın araçları ile ilan edilir. Verilmiş   
olan başvuru süresinin bitiminde talip olan kişilere ait tesisler heyetçe    
yerinde incelenerek istenilen nitelik ve şartlara uygun olanlar belirlenir.   
  d) Yapılan incelemede, aranan kapasite ve şartları genelde karşılamakla   
beraber, 7 nci maddenin (a) ve (l) bentlerinde belirtilen hususlarda noksanı  
olanlardan, bu noksanlarını ençok üç ay zarfında tamamlamayı taahhüt edenler,  
seçime girme hususunda istenilen nitelik ve şartlara sahip kabul edilebilir.  
  e) Uygunluğu tespit edilen geçici TIR denetleme ve konaklama noktası olmaya 
talip yer sayısının birden fazla olması halinde, nihai seçim, usulüne göre noter
huzurunda kur'a çekmek suretiyle yapılır.                    
  f) Bölgede seçilmiş olan geçici TIR denetleme ve konaklama noktasının kapa- 
site bakımından ihtiyacı karşılayamaması halinde, o bölgede aynı usulle ikinci 
bir geçici TIR denetleme ve konaklama noktası seçilebilir.           
  Bu suretle tespit edilen tesislere en çok beş yıl için TIR denetleme ve ko- 
naklama yeri işletme ruhsatı ilgili valilikçe verilir.             
  Bunlara verilecek işletme ruhsatı sürelerinin tespitinde, otoyollar üzerinde
bulunan ve bunların yerine hizmete girecek olan servis alanlarının işletmeye gi-
recekleri tarihler gözönünde bulundurulur.                   
  Bu tarihler, geçici TIR denetleme ve konaklama noktalarının seçimi için olu-
şan heyetçe sorulması halinde, Karayolları Genel Müdürlüğünce bildirilir.    
  Beş yıllık sürenin dolması halinde, ihtiyaç ve şartlarda meydana gelen deği-
şiklikler dikkate alınarak, yeniden belirlenecek nitelik ve şartlara göre yeni 
bir seçim yapılır. Bu seçime önceki tesis de katılabilir.            
  Daha önce kaçakçılık olaylarına karışmış oldukları mahkemelerce tespit edi- 
lenlere işletme ruhsatı verilmez.                        
  İşletme ruhsatının iptalini gerektiren haller                

  Madde 11 - İşletme ruhsatının verilmesinde tespit edilmiş olan şart ve nite-
likleri kaybedenler ile herhangi bir kaçakçılık olayına karıştıkları mahkemece 
tespit edilen kişilerin TIR denetleme ve konaklama noktası işletme ruhsatları  
ilgili valiliklerce iptal edilir.                        
  Transit karayolları üzerindeki denetleme ve konaklama noktalarında değişik- 
lik yapılması                                  

  Madde 12 - Beliren ihtiyaca göre transit karayolları üzerindeki TIR denet- 
leme ve konaklama noktaları ile bu noktalarda bilahare yapılacak ek ve değişik- 
likler; Genelkurmay Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve  
İskan Bakanlığı'nın uygun görüşleri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı'nca  
tespit edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.                  
  Türk ithal ve ihraç malları için yükleme ve boşaltma noktaları ile takip  
edilecek yollar                                 
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1993 (Ek - 15)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - Türk ihraç mallarını taşıyan Türk plakalı taşıtlar bu güzergah- 
lara bağlı kalmak zorunda değildir. Ancak, gerekli görüldüğü hallerde bu güzer- 
gahı takip mecburiyeti, İçişleri Bakanlığınca geçici olarak konulabilir.    
  Türk ithal ve ihraç mallarını taşıyacak olan Türk veya yabancı plakalı araç-
ların yükleme ve boşaltma noktaları ile takip edecekleri yollar ve bu yollarda 
beliren ihtiyaca göre yapılacak değişiklikler; Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın (Karayol- 
ları Genel Müdürlüğünün) olumlu görüşleri alınmak suretiyle, Maliye ve Gümrük  
Bakanlığı tarafından tespit edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.        
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın ilgili gümrük idareleri tarafından, kendi  
görev alanları içinde, belirlenmiş noktalar dışında da yükleme ve boşaltma ya- 
pılmasına izin verilebilir.                           
               İKİNCİ BÖLÜM                    
    Polis ve Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İşlem ve Denetleme     
  Hudut kapılarında denetleme                         

  Madde 14 - Türkiye'ye giren ve belirtilen güzergahta seyrederek çıkış nokta-
larından ülkeyi terk eden veya boşaltma noktalarına erişen, uluslararası eşya  
taşıyan araçlara ilişkin işlem ve denetlemeler bu Yönetmelik çerçevesinde görev-
li polis vasıtasıyla yapılır.                          
  Hudut kapılarında yapılacak denetlemeye ilişkin esaslar           

  Madde 15 - Hudut kapılarında denetleme aşağıdaki esaslara göre yapılır.   
  a) Hudut kapılarından gümrük sahasına giren araç sürücüleri ve yardımcıları 
hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanununun 8 inci maddesi ile 5683 sayılı Yabancı- 
ların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine göre 
gerekli inceleme yapılır.                            
  b) Girişine mani bir hali olmadığı tespit edilen sürücünün pasaportuna ve  
düzenlenecek iki nüsha TIR denetleme belgesine giriş damgası vurulur ve gümrü- 
ğe ibraz edilmek üzere araç sürücüsüne verilir.                 
  c) Hudut kapılarına çıkış yapmak üzere gelen yerli ve yabancı TIR sürücüle- 
rinin, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 7. ve 22 nci maddelerine göre durumları  
incelenir ve çıkışlarına mani hali bulunmayanların pasaportlarına çıkış damgası 
vurulur. TIR denetleme belgesine aracın çıkış tarihi, saati yazılır, mühürlenip 
imzalanır ve gümrüğe ibraz edilmek üzere araç sürücüsüne verilir.        
  d) Türk mahkemeleri veya yetkili diğer kuruluşlar tarafından 5682 sayılı Pa-
saport Kanununun 7 ve 22 nci maddelerine göre yurt dışına çıkması yasaklananla- 
rın çıkışlarına mani olunur ve ilgili makama teslim edilir.           
  Gümrük işlemlerinden önce polis işlemlerinin yapılması           

  Madde 16 - TIR araçlarının hudut kapılarından giriş ve çıkışlarında polisle 
ilgili işlemler bitirilmeden gümrük işlemlerine başlanamaz.           
  Güzergahta, denetleme ve konaklama noktalarında denetleme          

  Madde 17 - Güzergahta, denetleme ve konaklama noktalarında yapılacak denet- 
leme ve işlemler aşağıda gösterilmiştir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Denetleme ve konaklama noktasına gelen TIR sürücüsü burada bulunan polise
denetleme belgesini verir. Bu belgeyi alan polis, bir önceki noktadan bu noktaya
zamanında gelinip gelinmediğini kontrol eder. Bu noktaya gelişte bir gecikme  
varsa bunun nedenlerini ve belgelenmesini ister, TIR'ın bu noktadan hareket et- 
tiği tarih ve saati TIR denetleme belgesine işler, ad ve soyadını yazdıktan son-
ra mühürleyerek imzalar.                            
  b) Denetleme ve konaklama noktalarında kontrol edilen araçlar İçişleri   
Bakanlığı tarafından hazırlanacak denetleme defterine kaydedilir.        
  c) Denetleme ve konaklama noktaları arasındaki güzergahı izlemeyen veya   
makul bir sebep olmaksızın bu noktalar arasında verilen sürat ve zaman sınır-  
lanmasını ihlal eden sürücüler hakkında 1615 sayılı Gümrük Kanununun 156 ncı  
maddesine göre işlem yapılmak üzere denetleme belgesine gerekli meşruhat veri- 
lir. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal edenler hakkında genel hükümler saklıdır. 
  d) Polis tarafından TIR aracına gümrük yetkililerince vurulan bandaj veya  
mühürlerin sağlam olup olmadığı, araç brandalı ise bunda herhangi bir yırtık  
veya kesik olup olmadığı kontrol edilir.                    
  e) Taşıt üzerindeki gümrük mühürünün veya bandajın bozulması veya kopması  
veya kaçakçılık ihbarının vuku bulması halinde zabıt tutularak en yakın gümrük 
idaresine haber verilir ve taşıt gümrük idaresince görevlendirilecek personele 
teslim edilir. Haber verilen gümrük idaresi, en geç 24 saat içinde personelini 
göndererek aracı teslim almakla yükümlüdür. Yapılan işlemin sonucu, gümrük   
idaresi tarafından aracı teslim eden makama yazı ile bildirilir.        
                                        
  Güvenlik önlemlerini almaya yetkili merci                  
                                        

  Madde 18 - TIR güzergahı boyunca gerektiğinde diğer güvenlik önlemleri   
İçişleri Bakanlığı tarafından alınır.                      
                                        
  Kaza ve arıza durumunda araçların çekilmesi                 
                                        

  Madde 19 - Kaza ve arıza nedeniyle yoluna devam edemeyen taşıtların denet- 
leme ve konaklama noktalarına veya diğer onarım yerlerine çekilmesi; öncelikle 
denetleme ve konaklama noktalarındaki çekme ve kurtarma araçlarıyla, bu mümkün 
olmadığı taktirde özel şahıslara ait kurtarıcılarla veya bu mahalle en yakın  
kamu kuruluşları, kurtarıcıları ile sağlanır.                  
                                        
  Gümrük idaresi tarafından yapılacak işlem ve denetleme           
                                        

  Madde 20 - Gümrük idaresi tarafından yapılacak işlem ve denetlemelerin ne  
şekilde icra edileceği ve bu hususta yapılması gereken değişiklikler, ilgili  
bakanlık ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük  
Bakanlığı'nca tesbit edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.           
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Müşterek Hükümler                
  Türkiye'ye mal getiren veya Türkiye'de yükleme yapan araçların denetlenmesi 
                                        

  Madde 21 - Bu Yönetmelikte belirtilen boşaltma noktalarına boşaltma yapmak 
üzere hudut kapılarından giriş yapan veya yükleme noktalarından Türk ihraç   
mallarını nakledecek yabancı plakalı TIR kamyonları ile Türk hava ve deniz   
limanlarına veya demiryolu istasyon-                      
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1993 (EK-15)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
larına gelen transit malları üçüncü ülkelere taşıyacak Türk plakalı TIR     
kamyonları da güzergahlarda ve denetleme ve konaklama noktalarında bu      
Yönetmelikte belirtilen esaslara göre denetlenir.                
  Güzergah katetme süresinin tespiti                     

  Madde 22 - Uluslararası eşya taşıyan araçların Türkiye'ye girişlerinden   
çıkışlarına kadar takip edecekleri güzergah ile denetleme ve konaklama nokta-  
ları arasındaki mesafeleri ne kadar zamanda katedecekleri, mevsime ve yol    
şartlarına göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlı-  
ğı'nın olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından tespit ve ilan   
edilir. Bu durum Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlı-  
ğı'na ve dış ülkelerdeki yabancı TIR firmalarına duyurulmak üzere de Dışişleri 
Bakanlığı'na bildirilir.                            
                                        
  TIR sürücülerinin uymak zorunda olduğu yasaklar               
                                        

  Madde 23 - TIR sürücüleri aşağıdaki hususlara uymak zorundadır.       
  a) Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları askeri yasak bölgelerde duramaz- 
lar. Bu taşıtların askeri tesis, birlik ve kurumların yakınında park etmeleri, 
film ve fotoğraf çekmeleri yasaktır.                      
  b) Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca  
ilan edilen güzergahların dışında hareket edemezler.              
  c) TIR sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına kendilerine bildirilen 
müddetler içinde gelmeye ve Türkiye'de izledikleri güzergahların genel geçiş  
süresine uymaya mecburdurlar.                          
  d) Türkiye'den transit geçen araçlar, yerleşim bölgelerinde duramazlar ve  
park edemezler. TIR sürücüleri, giriş esnasında gümrük idareleri tarafından   
işlemleri bitirilip de gümrüklü sahayı terkederken, aracın ön camına yapıştı-  
rılan ve araçların yerleşim bölgeleri içinde duramayacağını belirtir uyarı   
levhasını ülkeyi terkedene kadar aynen muhafaza ederler.            
  e) Denetleme ve konaklama noktaları dışında arıza, kaza, yol yapımı, yol  
kapanması ve hastalanma gibi nedenlerle park etmek mecburiyetinde kalan taşıt  
sürücüleri en yakın emniyet, jandarma veya gümrük teşkilatına başvurarak gecikme
sebeplerini tevsik eden bir belge almak zorundadır.               
  f) Yukarıdaki hususlara aykırı hareket eden TIR araç sürücülerinin, 1615  
sayılı Gümrük Kanununun 156 ncı maddesine göre para cezası ile cezalandırılma- 
larını teminen denetleme belgesine gerekli meşruhat verilir.          
  Verilen para cezaları bu eylemlerin diğer mevzuat gereğince suç teşkil   
etmesine ve cezalandırılmalarına engel teşkil etmez.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetmelik esaslarının ihlali halinde yapılacak işlemler          
                                        

  Madde 24 - Bu Yönetmeliğin öngördüğü hususlara taşıyıcı firma ve sürücüleri 
tarafından riayet edilmediğinin gümrük veya polis yetkililerince tespiti halin- 
de durum valilikler tarafından gerekçeleri ile birlikte derhal İçişleri Bakan- 
lığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bildirilir. İçişleri Bakanlığı bu hususu 
Dışişleri Bakanlığı'na iletir. Dışişleri Bakanlığı bu ihlalleri, vakit geçir-  
meden ilgili devlete ve TIR'ın bağlı bulunduğu firmaya tebliğ eder. Uyarıya   
rağmen ihlallerde ısrar eden araç sürücülerinin Türkiye'ye bir daha girmemeleri 
için İçişleri Bakanlığı tarafından 5683 sayılı Pasaport Kanununa göre işlem   
yapılır.                                    
                                        
  Uyulması gerekli esasların duyurulması                   
                                        

  Madde 25 - Uluslararası eşya taşıyan sürücülerin güzergahla ilgili olarak  
bilmeleri ve riayet etmeleri gerekli görülen hususlar, İçişleri Bakanlığı'nın  
teklifi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından ilgili devletlere duyurulur.   
                                        
  Mülki amirlerin görev ve yetkileri                     
                                        

  Madde 26 - Hudut kapıları ile denetleme ve konaklama noktalarında görevli  
kamu kuruluşlarının teknik konular dışındaki işlemleri ve birbirleriyle iliş-  
kileri ilgili vali veya kaymakamlar tarafından düzenlenir.           
                                        
  İstatistiki bilgiler                            
                                        

  Madde 27 - Hudut kapılarından giriş ve çıkış yapan TIR araçlarının miktarı- 
nı, hangi devletlere ait olduğunu ve alınan geçiş ücreti tutarlarını gösterir  
aylık rapor, gümrük kapılarında görevli mülki amirler tarafından her ay aksa-  
tılmadan İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Ulaştırma Bakanlıkları ile Devlet İsta- 
tistik Enstitüsü Başkanlığı'na bildirilir.                   
                                        
  Park ücreti                                 
                                        

  Madde 28 - TIR denetleme ve konaklama noktalarındaki park ücreti, ilgili  
bakanlık ve kuruluşlarla koordine edilerek her yıl Aralık ayı içinde Maliye   
ve Gümrük Bakanlığı'nca tespit edilir.                     
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       
                                        

  Madde 29 - Bakanlar Kurulunun 19.8.1983 tarihli ve 83/6987 sayılı Kararı  
ile yürürlüğe konulan Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir,  
Konaklama, Denetleme, Uygulama ve Güvenlik İşlemlerine Ait YÖnetmelik yürürlük- 
ten kaldırılmıştır.                               

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelikte kurulması öngörülen denetleme sistemi   
faaliyete geçinceye kadar, güzergah boyu denetlemeleri, İçişleri Bakanlığı tara-
fından mevcut mevzuat hükümlerine göre yürütülür.                
                                        
  Yürürlük                                  
                                        

  Madde 30 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.                             
                                        
  Yürütme                                   
                                        

  Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1993 (EK-15)