Endeksler
    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLU   
      KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREV-      
        LENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 1/3/1993, No: 93/4186      
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 28/5/1988, No: 3465        
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi     : 14/4/1993, No: 21552       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi      : 5  Cild: 32 S:         
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
                Genel Esaslar                  
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü  
Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve   
işletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin    
usul ve esasları düzenlemektir.                         
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, tüm tesisleri ile erişme kontrollu karayollarının 
(otoyolların) veya Genel Müdürlükçe yapılmış veya yapılacak otoyolları üzerin- 
deki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile  
sermaye şirketlerinin görevlendirilmesi, sözleşme yapılması, görevlerin yürü-  
tülmesi, denetlenmesi, sona ermesi ve tarifelerin belirlenmesine ilişkin usul  
ve esasları kapsar.                               
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki 
Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi  
ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine göre hazırlanmıştır.  
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Kanun: 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların  
Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakım ve İşletilmesi ile Görev-   
lendirilmesi Hakkında Kanunu,                          
  b) Bakan    : Bayındırlık ve İskan Bakanını,              
  c) Bakanlık   : Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,            
  d) Genel Müdür  : Karayolları Genel Müdürünü,               
  e) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,              
  f) Otoyol    : Üzerinde erişme kontrolunun uygulandığı karayolunu,   
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1993 (EK-15)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Bakım-İşletme Tesisi : Yolun bakım ve işletme gibi hizmetleri ile    
ilgili tüm yapı ve tesisleri,                          
  h) Yolculukla İlgili Hizmet Tesisleri : Otel, motel, lokanta, akaryakıt   
istasyonu, tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri,             
  ı) Görev Yeri : Tespit edilen belirli güzergahtaki tüm tesisleri ile    
birlikte otoyolun bulunduğu yeri veya yapılmış veya yapılacak otoyollar     
üzerinde tespit edilen yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bulunduğu yeri,  
  j) Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle otoyolların veya yapılmış veya yapıla- 
cak otoyollar üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı  
ve işletilmesi ile görevlendirilen Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketini,    
  k) Sözleşme : Verilen görevin yerine getirilmesi şartlarını belirtmek    
üzere Genel Müdürlük ile görevli şirket arasında aktedilen sözleşmeyi,     
  l) İstekli : Göreve talip olan, Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketleri   
veya 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt    
edilen anonim şirketleri,                            
  m) Belli İstekli : Önseçim Komisyonunca yeterli görülen istekli       
  n) Şartname : Görevle ilgili genel, özel, teknik ve idari esas ve      
usulleri gösteren belge veya belgeleri,                     
  o) Görevlendirme : Bu Yönetmelikte yazılı usül ve şartlarla, önseçimle   
yeterlilikleri belirlenmiş, istekliler arasından seçilecek birinin görevlendi- 
rildiğini gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden    
önceki işlemleri,                                
  ifade eder.                                 
  Görev Yerinin Tespiti                            

  Madde 5 - Görev yeri, Genel Müdürlükçe belirlenen otoyol ağı üzerinde   
Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile tespit edilir.             
  Görev Kapsamı                                

 

 
  Madde 6 - Verilecek görev; bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya    
yolculukla ilgili hizmet tesislerinin, Genel Müdürlükçe yapılmış veya yaptı-  
rılmış projesine, sözleşmeye ve sözleşme eki şartnamelere, standartlara göre  
yapımı, bakımı ve işletilmesini veya proje yapımı da dahil yapımı, bakımı ve  
işletilmesini kapsar.                              
  Finansman                                  

  Madde 7 - Görev kapsamındaki işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli    
bütün finansman görevli şirketçe sağlanır ve her türlü harcama görevli şirketce 
yapılır.                                    
  Projelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (Yabancı Sermaye Genel Müdür- 
lüğü) nın uygun görüşü ile, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde finansmanı ve 
gerçekleştirilmesi de mümkündür.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mali kaynak sağlanması konusunda Genel Müdürlük herhangi bir yükümlülüğe  
giremez.                                    
  İsteklilerde Aranacak Ön Seçime Katılabilme Şartları            

  Madde 8- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak işlere katılabilmek için;      
  a) Özel hukuk hükümlerine göre Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketi veya   
6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt edilen   
anonim şirket olmak,                              
  b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek,                
  c) Kanuni ikametgahını bildirmek,                      
  d) Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak,               
  e) İstenilen teminat ve belgeleri vermek,                  
    şarttır.                                 
  Ön Seçim ve Görevlendirmeye Katılamayacak Olanlar              

  Madde 9- Aşağıda yazılı olanlar önseçime veya görevlendirmeye katılamazlar: 
  a) Görevlendirme konusu işle ilgili işlemleri hazırlamak,yürütmek,sonuçlan- 
dırmak,onaylamak veya denetlemekle görevli olanlar ile belirtilen şahısların eş-
leri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının  
(yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) ortak olduk-
ları sermaye şirketleri,                            
  b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler ile bu  
Yönetmelik hükümlerine göre geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katıl- 
maktan yasaklı olanlar,                             
  c) Belgelerin kesin kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçmedik-  
çe görevlendirme belgelerinin hazırlanması ile ilgili müşavirlik hizmetlerini  
yüklenmiş olanlar,                               
  Yukarıdaki bentlerde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile (a) bendin-  
de belirtilen kişiler,vekil veya temsilci sıfatları ile de olsa dolaylı olarak 
görevlendirmeye katılamazlar.Bu yasaklara rağmen katılanların teminatı Genel  
Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir,üzerine görevlendirme veya sözleşme yapıl- 
mışsa iptal edilir.                               
                                        
  Şartnameler                                 

  Madde 10- Genel Müdürlükçe hazırlanan veya hazırlattırılan görev konusu iş- 
lerin her türlü özelliğini belirten şartname,varsa ekleri ve ön seçim döküman- 
ları Bakan onayı ile kesinleşir.                        
  Ancak 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yap-işlet-devret modeli kapsa- 
mına alınan projeler için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (Yabancı Sermaye  
Genel Müdürlüğü) nın ön oluru ayrıca istihsal edilir.              
                                        
YÖNETMELİKLER,MAYIS (Ek-15)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Şartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan  
başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:       
  a) Görevin niteliği,nevi ve kapsamı,                    
  b) Geçici ve kesin teminatın oranları ve şartları,             
  c) Görev yeri,teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,         
  d) Görev konusu işlere başlama ve bitirme tarihleri,gecikme halinde alınacak
cezalar,                                    
  e) Sermaye şirketlerinde aranılan şartlar ve belgeler,           
  f) Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespitte Genel Müdürlü-
ğün serbest olduğu,                               
  g) Görevlendirme kararının alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde 
Bakan tarafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği,             
  h) Vergi,resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödenece- 
ği,                                       
  i) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,              
  j) İhtilafların çözüm şekli.                        
  Düzeltme,Değişiklik ve Açıklama