Endeksler
     HALK BANDI (CB) TELSİZ CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI      
        VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK             
                                        
     Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/1/1993  No: 93/4075       
     Dayandığı Kanunun Tarihi     : 5/4/1983  No: 2813        
     Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24/2/1993  No: 21506        
     Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5  Cildi :32 S:          
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
          Amaç, Kapsam, Dayanak ve Terimler              
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 26.960-27.410 MHz frekans bandında çalışan 
10 KHz kanal aralıklı analog ses haberleşmesinde kullanılan açısal ve/veya gen- 
lik modülasyonlu halk bandı (CB) telsiz cihazlarının ferformans standartlarını 
ve ölçme yöntemlerini belirlemek, imalat ve ithalatta bu standartlara uygunluğun
ülke düzeyinde yürütülmesini sağlamaktır.                    
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre kamu kurum ve ku- 
ruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurtiçinde imal veya yurtdışın-
dan ithal edilen halk bandı (CB) telsiz cihazlarını kapsar.           
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4 üncü maddesinin (e) 
bendi ve 9 uncu maddesinin son fıkrası ile 29 uncu maddesinin birinci fıkrası  
hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.                       
  Terimler                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikde geçen terimlerden;                
  a) "CCIR" :Uluslararası Telsiz Danışma Komitesini,             
  b) "CCITT" :Uluslararası Telgraf ve Telefon Danışma Komitesini,       
  c) "ETSI " :Avrupa Telekomunikasyon Standartları Enstitüsünü,        
  d) "SINAD" :Standart sinyal/gürültü oranını,                
  e) "emf"  :Elektromotiv kuvveti,                      
  f) "İdare" :Telsiz Genel Müdürlüğünü,                    
  g) "Offset":Alıcı veya vericinin merkez frekansının herhangi bir frekansa  
olan uzaklığını,                                
  h) "Halk Bandı CB Telsizi" :26.960-27.410 MHz frekans bandı içinde enter- 
feranslara karşı korunmayan, belirli kanal frekanslarına ayarlı olarak sınır-  
lanmış güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerini,           
  İfade eder.                                 
               İKİNCİ KISIM                    
     Başvuru Esasları, Test Güç Kaynağı, Çevresel ve            
            Elektriksel Test Şartları                
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
          Test ve Ölçüm Başvuru Esasları               
                                        
  Başvuru Esasları                              

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında yer alan CB telsiz cihazlarının ilk defa 
imal veya ithalinden önce bir adet numune cihaz ile Telsiz Genel Müdürlüğüne  
müracaat edilerek,                               
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1993 (Ek - 15)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
standartlara uygunluk test ve ölçümlerinin yaptırılması ve uygunluk belgesi   
alınması zorunludur. Standartlara uygunluk belgesinin alınmasından sonra imalat 
ve ithalata izin verilir.İmalat ve ithalatı müteakip İdarece belirlenecek mik- 
tarda numune alınarak ayrıca teste tabi tutulur. Yapılan imalat ve gerçekleşti- 
rilen ithalatta, cihazın tip, model veya teknik özelliklerinde değişiklik ya-  
pılması halinde de aynı işlem uygulanır.                    
  Tip onayı için yapılacak test ve ölçümlerde ETSI'nin usul ve uygulamaları  
esas alınır.                                  
  Standartlara uygunluk test ve ölçümleri için yapılacak müracaatlarda aşağı- 
daki hususlar aranır.                              
  a) Test ve Ölçüm başvuruları "Test Başvuru Formu" ile yapılacaktır.     
  b) Test ve Ölçümleri yapılacak telsiz cihazlarına ait her türlü teknik bil- 
giyi, kullanma açıklamalarını ve devre şemalarını içeren dokümanlar cihazla   
birlikte teslim edilecektir.                          
  c) Test ve Ölçümler için gereken her çeşit özel aksesuarlar testi müteakip 
iade edilmek üzere cihazla birlikte teslim edilecektir.             
  d) Test ve ölçüm için teslim edilecek cihazların üzerinde üretici firma ta- 
rafından verilmiş marka, model ve seri numaralarını gösteren orjinal etiketler 
bulunacaktır.                                  
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
          Test Güç Kaynağı ve Ölçüm Noktaları             
                                        
  Test Güç Kaynağı                              

 

 
  Madde 6 - Standartlara uygunluk test ve ölçümleri süresince test edilecek  
cihaz, 8 inci madde ile 9 uncu maddenin (c) bendinde belirtilen voltaj değer-  
lerini sağlayan bir test güç kaynağı ile beslenecek ve test güç kaynağının   
iç empedansının ölçüm sonuçlarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olacaktır.  
  Ölçüm Noktaları                               

  Madde 7 - Test güç kaynağından sağlanacak nominal çalışma voltajı, test   
edilecek cihazın giriş terminalinde ölçülecektir.                
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
            Çevresel Test Şartları                 
                                        
   Normal Test Şartları                            

  Madde 8 - Normal test şartları altında sıcaklık, bağıl nem ve test güç kay- 
nağı voltajları aşağıda belirtilen değerleri sağlayacaktır.           
  a) Sıcaklık    : + 15 C¼ ile + 35 C¼ arasında              
  b) Bağıl Nem    : % 20 ile % 75 arasında                 
  c) Test Güç Kaynağı Voltajları,                       
  1 - Şehir şebekesinden beslenen cihazlar için normal test voltajı, şebekenin
nominal voltajına eşit ve şebeke frekans değişimi de maksimum +- 1 Hz olacaktır.
  2 - Araçlarda kullanılan akü tipi bataryalar ile beslenen cihazlar için   
normal test voltajı, batarya nominal voltajının 1.1 katı olacaktır.       
  3 - Diğer güç kaynakları ve bataryalar ile beslenen cihazlar için normal  
test voltajı, üreticinin belirttiği nominal voltaj değeri olacaktır.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - Test ve ölçümler süresince test güç kaynağı voltajı sürekli kontrol   
edilecek ve her teste başlamadan önce ölçülen nominal voltaj değerinin +-% 3  
tolerans aralığında olması sağlanacaktır.                    
  Özel Test Şartları                             

  Madde 9 - Özel test şartları altında sıcaklık, bağıl nem ve test güç    
kaynağı voltajları aşağıda belirtilen değerleri sağlayacaktır.         
  a) Sıcaklık    : - 10 C¼ ile + 55 C¼ arasında              
  b) Bağıl Nem    : + 55 C¼ de % 75                    
  c) Test Güç Kaynağı Voltajı,                        
  1 - Şehir şebekesinden beslenen cihazlar için özel test voltajı, nominal  
şebeke voltajının +-% 10'u değerinde olacaktır.                 
  2 - Araçlarda kullanılan akü tipi bataryalar ile beslenen cihazlar için   
özel test voltajları, batarya nominal voltajının 1.3 ve 0.9 katları olacaktır. 
  3 - Leclanche veya lithium tipi bataryalar ile beslenen cihazlar için özel 
test voltajı batarya nominal voltajının 0.85 katı olacaktır.          
  4 - Mercury veya nickel cadmium tipi bataryalar ile beslenen cihazlar için 
özel test voltajı batarya nominal voltajının 0.9 katı olacaktır.        
  5 - Diğer güç kaynakları ve bataryalar ile beslenen cihazlar için özel   
test voltajı üreticinin belirttiği, cihazın çalışabileceği minimum voltaj    
değeri olacaktır.                                
  6 - Test ve ölçümler süresince test güç kaynağı voltajı sürekli kontrol   
edilecek ve her teste başlamadan önce ölçülen nominal voltaj değerinin +-% 3  
tolerans aralığında olması sağlanacaktır.                    
  Özel Şartlarda Test Yöntemi                         

  Madde 10 - Özel şartlarda test ve ölçümü yapılacak cihazlara uygulanacak  
test yöntemi aşağıda belirtilmiştir.                      
  a) Test edilecek cihaz çevre şartları test dolabına yerleştirilecek, ısı  
ve nem dengesi elde edilmeden ölçümlere başlanılmayacak ve bu süre zarfında   
cihaz kapalı konumda tutulacaktır.                       
  b) Bağıl nem, aşırı yoğunlaşmaya neden olmamak için test süresince sürekli 
kontrol edilecektir.                              
  c) Üst sıcaklık değeri için cihaz 1 dakika verici konumunda ve 4 dakika   
alıcı konumunda çalıştırılarak özel test şartları altında yapılması gereken   
ölçümler mevcut şartlar değiştirilmeden yapılacaktır.              
  d) Alt sıcaklık değeri için cihaz 1 dakika alıcı durumunda çalıştırılacak  
ve özel test şartları altında yapılması gereken ölçümler mevcut şartlar değiş- 
tirilmeden yapılacaktır.                            
  e) Özel test şartları altında yapılması gerekli ölçümler 9 uncu maddede   
belirtilen voltaj değerleri için ayrı ayrı yapılacaktır.            
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
             Elektriksel Test Şartları               
  Test Sinyal Kaynakları