Endeksler
              HAKKINDA YÖNETMELİK                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     : 29.1.1993 No: 93/4074     
  Dayandığı Kanunun Tarihi         : 8.4.1929 No: 1416       
                        30.4.1992 No: 3797       
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi      : 22.2.1993 No: 21504      
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi       : 5,     Cild: 32, S:     
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Genel Hükümler                
  Amaç                                    

  Madde 1 - (Değişik: 15/8/1994 - 94/6032 K.)                 
  Bu Yönetmeliğin amacı, üniversitelerin öğretim elemanı, kamu kurum ve kuru- 
luşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı 
veya uygun göreceği kurum tarafından yapılan sınavla lisans üstü, 492 Sayılı  
KHK uyarınca lisans öğrenimi için resmi-burslu öğrenci olarak yurtdışına    
gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci olarak öğrenim yapacakların  
yurtdışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.           
  Kapsam                                   

  Madde 2 - (Değişik: 15/8/1994 - 94/6032 K.)                 
  Bu Yönetmelik, yurtdışında örgün öğretim kurumlarında lisans ve lisans   
üstü düzeyde öğrenim yapacak resmi-burslu öğrenciler ile özel öğrenci olarak  
kendi hesaplarına ilk, orta, lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim yapacak öğ- 
rencilerin uymaları gereken esasları kapsar. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının
yurtdışında okutmak istedikleri öğrenciler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 223 üncü maddesi hükümleri uygulanır.                 
  Dayanak                                   

  Madde 3 - Bu yönetmelik, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek    
Talebe Hakkında Kanun ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve   
Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre hazırlanmıştır.            
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığını,                     
  Büyükelçilik ve konsolosluk; Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye  
Cumhuriyeti konsolosluklarını,                         
  Müşavirlik; eğitim müşavirliğini,                      
  Ataşelik; eğitim ataşeliğini,                        
  Yükseköğretim; ortaöğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kade-  
medeki eğitim - öğretimin tümünü,                        
  Lisans; ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan  
yükseköğretimi,                                 
  Lisans üstü; yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik  
öğretimini,                                   
  Öğrenci; yurtdışında öğrenim yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca öğren- 
ciliği tanınan kişiyi,                             
  (Değişik: 15/8/1994 - 94/6032 K.) Resmi-burslu öğrenci; 1 inci madde esas- 
larına göre seçilerek yurtdışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisans  
üstü düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili kurum-   
larca karşılanan öğrenciyi.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Resmi-burssuz öğrenci; resmi-burslu statüde öğrenim yapmakta iken çeşitli  
nedenlerle bursu kesilen ve öğrenimini kendi imkanları ile sürdüren öğrenciyi, 
  Özel öğrenci; yurtdışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi 
imkanları veya özel kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciyi,         
  Esas öğrenim; yurtdışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce   
tamamlanan öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitim sisteminin
gereği olarak yapılan hazırlık veya tamamlama öğrenimini,            
  ifade eder.                                 
                 İKİNCİ KISIM                 
   Başvuru Süresi ve Şekli, İstenilen Belgeler, Öğrenimle ilgili Hükümler  
  Başvuru Süresi                               

  Madde 5 - Özel öğrencilerin başvuruları her yıl bir Haziran'da başlar ve  
ertesi yıl otuz Nisan'a kadar on bir ay süre ile devam eder.          
  Başvuru Şekli                                

  Madde 6 - Özel öğrenciler, Bakanlıkça hazırlanacak başvuru dilekçesine   
öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili gerekli belgeleri ekleyerek yurtdışında  
müşavirlikler veya ataşelikler, bunların bulunmdağı yerlerde konsolosluklar   
vasıtasıyla, yurt içinde kendileri doğrudan Bakanlığa başvurabilirler.     
  İstenilen Belgeler                             

  Madde 7 - Özel öğrencilerin öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili gerekli  
belgeler her yıl Bakanlıkça belirlenir.                     
  Öğrenciliği Tanıma                             

  Madde 8 - Bir kişinin özel öğrenciliğinin Bakanlıkça tanınabilmesi için   
ilgilinin 7 nci maddeye göre her yıl tespit edilecek belgeleri tamamlaması ve  
Devlet memuru olmaması şarttır.                         
  İlk ve Ortaöğretimde Öğrencilik Tanıma                   

  Madde 9 - Yurtdışında bulunan işçilerin, yurtdışında yerleşik Türk ailele- 
rinin ve sürekli görevle yurtdışında bulunanların ilk ve ortaöğretime devam ede-
cek olan çocuklarının öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili işlemleri, Yurtdışı 
Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü ile bölgesi içinde bulundukları eğitim müşavir- 
liği veya ataşeliğince, bunların bulunmadığı yerlerde ise konsolosluklarca yapı-
lır.                                      
  Yükseköğretimde Öğrencilik Tanıma                      

  Madde 10 - Yurtdışında lisans veya lisansüstü seviyede öğrenim yapacakların 
öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili işlemler Yükseköğretim Genel Müdürlüğü  
ile bölgesi içinde bulundukları eğitim müşavirliği veya ataşeliğince bunların  
bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca yapılır.                 
  Zorunlu Hizmet Bulunanlar (1)                        

  Madde 11 - (Değişik: 15/8/1994 - 94/6032 K.)                
  Yurtdışında resmi-burslu statüde öğrenim yapmaya hak kazanan öğrenciler   
ile özel öğrenciliğinin tanınması için başvuruda bulunanlardan, daha önceki   
öğrenimlerinden dolayı veya herhangi bir nedenle zorunlu hizmetle yükümlü    
olanlar, zorunlu hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle  
ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır.                 
  Özel öğrenciliğini tanıtmak isteyenlerden, daha önce burs almadığı halde,  
yasalar gereğince zorunlu hizmeti bulunanların bu hizmetlerini ertelettirdik-  
lerini belgelendirmeleri gerekmektedir.                     
  Geçici Belge Düzenleme                           

  Madde 12 - Öğrenciliklerinin tanınması için yurtdışından başvuruda bulunan- 
lara, öğrencilik tanıma işlemleri tamamlanıncaya kadar müşavirlikler veya ataşe-
liklerce, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca bir defaya mahsus   
olmak üzere, altı ay süre ile askerlik                     
------------------                               
(1) Bu madde başlığı, 15/8/1994 tarih ve 94/6032 sayılı Bak.Kur.Kararıyla    
  yürürlüğe giren Yönetmelik ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ve pasaport işlemlerini yaptırabilmeleri için ilgili mercilere verilmek üzere  
öğrenci olduklarına dair belge düzenlenir.Bu gibilere izin belgesi düzenlenmez. 
  Dosya Açtırma                                

  Madde 13 - Yurtdışında öğrenim yapacak öğrenciler, öğrenim yerlerine gitme- 
den önce, Bakanlığın belirleyeceği işlem ve belgeleri tamamlamak; öğrenim yer- 
lerine vardıklarında, müşavirlik veya ataşeliğe, bunların bulunmadığı yerlerde 
konsolosluğa varış tarihlerini bildirerek adlarına dosya açtırmak zorundadırlar.
  Dosyası açılan öğrencilerin bütün işlemleri (pasaport,askerlik,izin v.b.)  
müşavirlik veya ataşeliklerce, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca  
yapılır.                                    
  Özel öğrenciler, öğrenciliklerinin tanındığı tarihten itibaren altı ay   
içerisinde müşavirliğe veya ataşeliğe, bunların bulunmadığı yerlerde konsolos- 
luğa başvurarak dosya açtırmadıkları takdirde öğrenci tanıtma fişleri dosyaları 
kapanmak üzere Bakanlığa iade edilir.                      
  Dil Öğrenimi                                

  Madde 14 - Öğrencilere dil öğrenimi için bir yıl süre verilir. Dil öğreni- 
mi için verilen bu süre, vaktinde haber verildiği ve müşavirlik, ataşelik veya 
konsoloslukça kabul olunup Bakanlıkça uygun görülen bir özüre dayandığı takdir- 
de altı ay uzatılabilir. Öğrenim yapmak istedikleri ülkenin dili ve edebiyatı  
ile ilgili bir bölümden mezun olan fakülte veya yüksekokul mezunları, o ülkede 
lisans üstü seviyede öğrenime başlamak zorundadırlar. Ancak seviye tespit    
sınavına tabi tutulacağını belgelendirenlere bu sınava girme hakkı tanınır.   
  Hazırlık Öğrenimi                              

  Madde 15 - Lisans üstü öğrenim yapmak üzere yurtdışına gidenlerin bulun-  
dukları ülkenin eğitim sistemi dikkate alınarak, esas öğrenimlerine başlaya-  
bilmeleri için okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi öğrenimi yapma- 
larına izin verilir.                              
  Öğrenim Süresi                               

  Madde 16 - (Değişik: 15/8/1994 - 94/6032 K.)                
  Resmi-burslu öğrencilerin lisans düzeyindeki öğrenimlerini programlarında  
gösterilen normal süreler, yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerini iki,doktora 
düzeyindeki öğrenimlerini de üç yıllık normal süreler içerisinde tamamlamaları 
esastır. Ancak, Bakanlıkça lisans düzeyindeki öğrenimini normal süresi içeri-  
sinde tamamlayamayan öğrenciye geçerli mazerete dayalı olarak bir yıl,yüksek  
lisans düzeyindeki öğrenciye altı ay, doktora düzeyindeki öğrenciye ise bir yıl 
resmi-burslu, uygun görülecek süre kadar da resmi-burssuz statüde süre uzatımı 
verilebilir. Resmi-burssuz statüde verilecek olan süre uzatımı,resmi-burslu   
statüdeki süre uzatımının iki katını geçemez.                  
  Özel öğrencilere de yukarıda açıklanan süreler aynen verilir. İki ve üç yıl-
lık yükseköğrenim kurumlarına devam eden özel öğrencilere de bu oranlara uygun 
uzatım süresi verilir.                             
  Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ve askerlik yükümlülüğü olmayan öğren- 
cilere aynı düzeyde ancak bir defa daha öğrenim yapma izni verilebilir.     
                                        
  Öğrenim Planı                                

  Madde 17 - Esas öğrenimlerine başlayan resmi-burslu öğrenciler, üç ay içeri-
sinde öğrenim plan taslaklarını müşavirliğe veya ataşeliğe, bunların bulunmadığı
yerlerde konsolosluğa gönderirler. Müşavirlik, ataşelik veya konsolosluklar   
öğrenim plan taslaklarını tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderirler.      
  Yıl Sonu Öğrenim Durumu Formu                        

  Madde 18 - Müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklar her yıl en geç  
Aralık ayı sonuna kadar resmi-burslu ve özel öğrencilerin yıl sonu öğrenim   
durum formunu doldurarak Bakanlığa gönderirler.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İzin                                    

  Madde 19 - Resmi-burslu öğrencilerin iki aya kadar olan sömestr tatille-  
riyle ilgili izinleri, müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca verilir.
Bunun dışında, süresi ve amacı ne olursa olsun her türlü izin müşavirlik,    
ataşelik veya konsolosluğun teklifi üzerine Bakanlıkça verilir.         
  Dil, Okul ve Ülke Değişikliği                        

  Madde 20 - Özel öğrencilerin öğrenim dalının, öğrenim kurumunun ve öğrenim 
gördüğü ülkenin değiştirilmesi, müşavirliğin, ataşeliğin veya konsoloslukların 
iznine bağlıdır. Bu değişikliklerde sömestr kaybı olmaması esastır. Ancak,   
Değişikliğin zorunlu görüldüğü hallerde, en fazla iki sömestrelik kayba izin  
verilebilir. Uygun görülen değişiklikler, müşavirlikler, ataşelikler veya    
konsolosluklarca yapılır ve Bakanlığa bu konuda bilgi verilir. Ancak resmi-burs-
lu öğrencilerin öğrenim planlarının, öğrenim gördükleri ülkelerin, okulların ve 
dalların değiştirilmesi konularında Bakanlığın ve ilgili kurumların izni alınır.
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                 
         Resmi-Burslu Öğrencilerle İlgili Mali Hükümler         
                                        
  Sınav Esasları                               

  Madde 21 - Resmi-burslu öğrencilerin seçme sınavları ile ilgili esaslar,  
her yıl Bakanlıkça kurulan bir komisyonca kararlaştırılır ve o yıl için tespit 
edilen esaslar hazırlanan sınav kılavuzunda açıklanır.             
  (Ek: 15/8/1994 - 94/6032 K.) Yapılan sınav sonucunda resmi-burslu öğrenci- 
liğe aday olanlar tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak zo- 
rundadırlar.                                  
  Resmi-burslu Öğrencilerle ilgili Ödenekler                 

  Madde 22 - Resmi-burslu öğrencilerin aylık ödenekleri, yollukları, öğrenim, 
tedavi ve diğer giderleri, her yıl yeniden düzenlenen ödeme esaslarıyla ilgili 
tebliğe göre ödenir.                              
  İzinsiz Ayrılmalarda Bursun Kesilmesi                    

  Madde 23 - İzin almadan, resmi ve hafta sonu tatilleri haricinde, öğrenim  
yerinden ayrılan resmi-burslu öğrencilerin izinsiz oldukları süre zarfındaki  
bursları kesilir.                                
  Yurtiçi Aylığı                               

  Madde 24 - Resmi-burslu öğrencilerin yurtta izinli olarak bir yılda iki   
aydan fazla kalmaları halinde, üçüncü ayın başından itibaren kendilerine    
yurtiçi aylığı ödenir.                             
               DÖRDÜNCÜ KISIM                  
         Öğrencilikle İlişik Kesme ve Diğer Hükümler          
                                        
  Askerlik Sebebiyle İlişik Kesme                       

  Madde 25 - Öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili 
kanunlarda belirlenen yaş sınırı sonuna gelenlerin, öğrenimini tamamlayanların 
ve öğrenimden vazgeçenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.          
  Devamsızlık veya Başarısızlık Sebebiyle İlişik Kesme            

  Madde 26 - Öğrenim kurumuna devam etmeyen, öğrenim durumunu belgelendirme- 
yen ve üst üste iki yıl başarısız duruma düşen öğrencilerin öğrencilikle ilişik-
lerinin kesilmesi; müşavirlikler, ataşelikler veya bunların bulunmadığı yerlerde
konsolosluklar tarafından Bakanlığa teklif edilir ve Bakanlıkça bu kişilerin  
öğrencilikle ilişikleri kesilir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mevzuata Aykırı Hareketlerden Dolayı İlişik Kesme              

  Madde 27 - Yurtdışında öğrenimde bulunan öğrencilerden;           
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını  
kıracak harekette bulunanların,                         
  b) Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan   
veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,            
  c) Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim  
kurumuyla ilişiği kesilenlerin,                         
  d) Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talima- 
tını dinlememekte ısrar edenlerin,                       
  e) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin,           
  f) (Ek: 15/8/1994 - 94/6032 K.) Öğrenciliğin dışında bir işle meşgul olan- 
ların,                                     
  (Değişik: 15/8/1994 - 94/6032 K.) Müşavirliğin, ataşeliğin veya konsoloslu- 
ğun teklifi üzerine Bakanlıkça öğrencilik tanıma işlemleri ortadan kaldırılır. 
                                        
  Statü Değişikliği                              

  Madde 28 - Müşavirlikler veya ataşelikler, durumları 1416 sayılı Kanunun  
20 nci maddesine uyan özel öğrencilerden resmi-burslu statüye geçmek isteyen-  
lerin başvurularını, bu konudaki görüşlerini de bildirerek Bakanlığa intikal  
ettirirler. Bunların özel öğrencilik statüsünden resmi öğrenci statüsüne geçe- 
bilmeleri ile ilgili gerekli değerlendirme Bakanlıkça yapılır.         
  Staj İzni                                  

  Madde 29 - Uluslararası proje, araştırma çalışması veya üniversite bünyesin-
de yeni teknolojilerle ilgili bir çalışma yaptıklarını belgelendiren öğrencile- 
re, bir yılı geçmemek üzere öğrenim sonu staj izni verilebilir.         
  Bir Üst Öğrenim İzni                            

  Madde 30 - Resmi-burslu öğrencilerden yurtdışına gönderiliş amaçlarının   
üzerinde bir öğrenim yapmak isteyenlerden öğrenimleri sırasında süre uzatımı  
almamış olanlara, adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle    
Bakanlıkça izin verilebilir.                          
  Belge Düzenleme                               

  Madde 31 - Öğrenimlerine başarı ile devam ettiklerini belgelendiremeyen   
öğrencilere müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca herhangi bir öğren-
ci belgesi düzenlenmez.                             
  Öğrenim Yerinden Ayrılış ve Dönüş                      

  Madde 32 - Resmi-burslu öğrenciler, öğrenim yerlerinden ayrılışlarını ve  
dönüşlerini müşavirlik, ataşelik veya konsolosluğa bildirmek zorundadırlar.   
  İlişik Kesmenin Bildirilmesi                        

  Madde 33 - Bakanlıkça bir öğrencinin öğrencilikle ilişiğinin kesildiği   
bildirildiğinde müşavirlik, ataşelik veya konsoloslukça bu husus öğrenciye   
bildirilir. Ayrıca Bakanlıkça askere sevk tehiri devam edenlerin durumları   
hakkında ilgili bakanlığa bilgi verilir.                    
  İlgili Kurumlara Bilgi Verilmesi                      

  Madde 34 - Resmi-burslu öğrencilerden bursu kesilenlerin veya yurda geri  
çağırılanların durumları hakkında ilgili kurumlara bilgi verilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Askere Sevk Tehirlerinin Uzatımı                      

  Madde 35 - Lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin sevk tehirlerinin uzatıl- 
ması ile ilgili işlemleri müşavirliklerin, ataşeliklerin veya konsoloslukların 
teklifi üzerine Bakanlıkça yapılır.                       
  Yürürlükten Kaldırma                            

  Madde 36 - Bakanlar Kurulunun 19/8/1958 tarihli ve 4/10672 sayılı Kararı  
ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerinin Yabancı Memleketlerde Okumaları ile  
İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.                  

  Ek Madde 1 - (Ek: 12/7/1996 - 96/8371 K.)                  
  Bakanlık, özel öğrencilik tanıma görevini, eğitim müşavirlikleri, eğitim  
ateşelikleri veya bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklara devredebilir.  

  Geçici Madde 1 - (Ek: 15/8/1994 - 94/6032 K.)                
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 üncü maddesi ile öngörülen yönet- 
melik hazırlanarak yürürlüğe konuluncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygula- 
nır.                                      
  Yürürlük                                  

  Madde 37 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı ta- 
rihinde yürürlüğe girer.                            
  Yürütme                                   

  Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  --------------------------------------------------------------------------  
  |    29/1/1993 TARİH VE 93/4074 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     |  
  |   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    |  
  |   YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    |  
  |------------------------------------------------------------------------|  
  |                                    |  
  |         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          |  
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            |  
  |                                    |  
  |------------------------------------------------------------------------|  
  |      |       |   Farklı Tarihte   |          |  
  |Tarihi   | Numarası  |   Yürürlüğe Giren   |   Yürürlüğe   |  
  |      |       |    Maddeleri    |  Giriş Tarihi  |  
  |-----------|-------------|-------------------------|--------------------|  
  |15/8/1994 | 94/6032   |      -       |  3/11/1994    |  
  12/7/1996  96/8371   |      -       |  08/08/1996    |  
  |      |       |             |          |