Endeksler
                                        
    NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK         
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 25/11/1992 No: 92/3809        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 3/11/1980 No: 2330         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 18/1/1993  No: 21469         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 32, S.:           
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
             Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak              
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - (Değişik: 9/1/1996 - 96/7821 K.)                 
  Bu Yönetmeliğin amacı; 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak- 
kında Kanun ile 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Veril-
mesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine  
Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,2935 sayılı Olağan- 
üstü Hal Kanunu, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat  
Teşkilatı Kanunu, 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında 
Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen hallerde ölen, yara- 
lanan ve sakat kalanlara, bu Kanunlara göre nakdi tazminat verilmesi, aylık   
bağlanması ve yapılacak diğer yardımların esas ve usullerinin düzenlenmesidir. 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - (Değişik: 9/1/1996 - 96/7821 K.)                 
  Bu Yönetmelik;                               
  a) İç güvenlik ve asayişin korunmasında, kaçakçılığın men, takip ve tahki- 
kinde, güven ve asayişi ihlal eden eylemler nedeniyle yakalanan, gözaltına alı- 
nan, tutuklanan veya hükümlü bulunanların muayene ve tedavilerinde, kaçakçılığın
men, takip ve tahkiki maksadıyla mayınlanmış sahaların temizlenmesinde, 2935  
sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen görev ve işlerin 
yerine getirilmesinde, Devlet istihbarat faaliyetlerinde, Devletin kara sınır- 
larının korunması ve güvenliğinin sağlanmasında ve terörle mücadele faaliyetle- 
rinde görevlendirilen;                             
  (1) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik  
Komutanlığı personelinin,                            
  (2) Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarının,                  
  (3) Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının,                
  (4) Çarşı, mahalle ve kır bekçilerinin,                   
  (5) Orman memurları ve personeli ile gümrük muhafaza memurlarının,     
  (6) Sağlık personelinin,                          
  b) Güvenlik ve asayişi ihlal eden eylemlerle, kaçakçılığa ilişkin olayların 
soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimler, Cumhuriyet
başsavcısı ve savcıları ile askeri savcı ve yardımcılarının,          
  c) Güvenlik ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik  
kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirle-  
rinin,                                     
  d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan 
personelin,                                   
  e) Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu 
olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri
ve sivillerin,                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve   
tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı    
olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısların,       
  g) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara   
maruz kalan kamu görevlilerinin,                        
  h) Yurt dışında sürekli görev veya her türlü geçici görev nedeniyle bulunan 
ve bu görevlerinden dolayı (görevleri sona ermiş olsa bile) yurt dışında tedhişe
maruz kalan veya suikasta uğrayan Türk uyruklu kamu personelinin,        
  ı) Yukarıda sayılanların, yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle   
saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin,           
  Bu görev ve yardımlarından dolayı veya görev ve yardımları sona ermiş    
olsa bile yaptıkları bu görev ve yardımları nedeniyle ya da devlet güçlerini  
sindirme amacına yönelik saldırı sonucu, derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları 
yaralanma ve hastalık sonucu ölmeleri halinde 2330 sayılı Kanunda belirtilen hak
sahiplerine verilecek nakdi tazminat ile dul ve yetimlerine bağlanacak aylık-  
ların, sakat kalmaları halinde kendilerine verilecek nakdi tazminat ile bağla- 
nacak aylığın, yaralanmaları halinde ise kendilerine verilecek nakdi tazminatın 
ve yapılacak öğretim ve sağlık yardımının esaslarını kapsar.          
  Anayasanın 92 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar ya da  
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 10 uncu maddesi gere- 
ğince görevlendirilenler ile yabancı ülkeler veya uluslararası sahalarda yapılan
eğitim, tatbikat, manevra veya harekatta görev alanların, bu görevler sırasında 
vukuu bulması kaydıyla, ölmeleri, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde  
kendileri ile dul ve yetimleri hakkında da bu yönetmelik hükümleri aynen uygu- 
lanır.                                     
  2330 sayılı Kanun kapsamına giren bir olay nedeniyle ölen, sakatlanan veya 
yaralanan ve 2629 sayılı Kanuna göre tazminat ödenmiş olan personel veya kanuni 
yakınları, şartlarını taşımaları halinde, bu yönetmelikte öngörülen öğrenim ve 
sağlık yardımından yararlanırlar.                        
  Hukuki dayanak                               

  Madde 3 - Bu YÖnetmelik 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması   
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.           
                                        
                 İKİNCİ KISIM                 
          Nakdi Tazminatın Ödenme Usulü ve Şekilleri         
                                        
  Nakdi tazminatın tesbitinde esas alınacak aylık               

  Madde 4 - Nakdi tazminatın tesbitinde esas alınacak aylık, tazminat veril- 
mesine dair karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge  
dahil) brüt tutarıdır.                             
  Ölüm hali                                  

  Madde 5 - Ölüm halinde 4 üncü maddede belirtilen aylığın 60 katı      
tutarının;(1)                                  
  a) Ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima etmeleri halinde ve  
ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere    
% 15'erlik kısmı ödendikten sonra                        
------------------------                            
(1) Bu cümlede yer alan (30) rakamı 9/1/1996 tarih ve 96/7821 sayılı Kararname 
  ile (60) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2988 - 1                    
                                        
kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Ancak ana ve babaya verilen    
tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.         
  b) Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır.                
  Mirasçılara intikal edecek tazminatın hesap ve tahakkukunda veraset ilamı  
ile aile nüfus kayıt örneği esas alınır.                    
  Sakatlanma hali                               

 

 
  Madde 6 - (Değişik birinci fıkra: 9/1/1996 - 96/7821 K.) Sakatlanma halinde 
ilgili sosyal güvenlik kurumu veya T.C.Emekli Sandığınca belirlenecek sakatlık 
derecesine göre;                                
  a) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının  
yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malül olanlara 4 üncü mad- 
dede belirtilen aylığın 100 katı,                        
  b) Diğer sakatlanma hallerinde 5 inci maddedeki tutar esas alınarak aşağı- 
daki cetvelde gösterilen oranlarda ödeme yapılır.                
  Sakatlık dereceleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı     
Kanunu uyarınca vazife malulü olanlar hakkında uygulanan Vazife Malullükle-   
rinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tesbit    
edilir.                                     
                                        
     Sakatlık Derecesi    Ödenecek Tazminat Yüzdesi          
     ---------------------  ----------------------------          
         6              % 25               
         5              % 35               
         4              % 45               
         3              % 55               
         2              % 65               
         1              % 75               
                                        
  Yaralanma hali                               

  Madde 7 - Yaralanma halinde, 6 ncı maddede belirtilen sakatlık derecele-  
rine girmeyen yaralanmalarda, yaranın raporla belirlenen iş ve güce engel olma 
süresi ile arıza bırakıp bırakmadığı dikkate alınarak 5 inci maddede belirtilen 
tutarın % 20'sini aşmamak şartı ile, iş ve güce engel bulunan her gün için,   
arıza bırakmaması halinde 5 inci maddedeki tutarın % 1'i, arıza bırakması    
halinde % 2'si oranında tazminat ödenir.                    
  Avans                                    

  Madde 8 - (Değişik birinci fıkra: 9/1/1996 - 96/7821 K.) Kesin raporun alın-
masının uzayacağı yaralının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek ra- 
pordan anlaşılanlara, olay tarihinde ölüm nedeniyle ödenmesi gereken tazminatın 
% 1'i esas alınarak on katı tutarı bütçe dışı avans olarak ödenir.       
  Verilen bu avans, kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminat miktarından   
düşülür.                                    
  Bağlanacak aylıklar                             

  Madde 9 - 2 nci madde kapsamında bulunanların aynı maddede belirtilen    
görevlerde sakat kalmaları veya ölmeleri halinde, bağlı oldukları sosyal güven- 
lik kurumlarınca (T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve   
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen   
sandıklar gibi);                                
  a) Sakatlanarak emekliye ayrılanlara görev malullüğü aylığı bağlanır.    
  b) Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları  
ilgili sosyal güvenlik kurumunca görev malullüğü aylığına dönüştürülür.     
  c) Görevde bulunduğu sırada ölenlere bağlanması gereken görev malullüğü   
aylığı veya emekli iken ölenlerin aldıkları emekli aylığı görev malullüğü    
aylığına dönüştürülmek suretiyle dul ve yetimlerine intikal ettirilir.     
  Bu hallerde bağlanacak görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak ödenir.   
  Ancak, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik   
64 üncü maddesinden yararlananlar için bu artırma yapılmaz.           
  d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları 
halinde öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri üzerin- 
den (öğrenimi bulunmayanlar için ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde 
dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığı    
tarafından görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ancak, bu madde gereğince T.C. Emekli Sandığınca artırılarak bağlanacak   
aylıklar hiç bir surette aynı derece, kademe ve ek göstergedeki emsaline    
5434 sayılı Kanunun değişik 64 üncü maddesinin (e) fıkrasının son bendi     
gereğince bağlanması gereken miktardan fazla olamaz.              
  Sonradan meydana gelen yaralanma,sakatlanma ve ölüm             

  Madde 10-2 nci maddede sayılanlardan,görevleri ve yardımları sona erenlerin 
bilahare kendilerinin veya eş,füru,ana,baba ve kardeşlerinin yaralanmaları, sa- 
katlanmaları,ölümleri halinde,bu hallerin evvelce ifa ettikleri hizmetten dola- 
yı meydana geldiğinin mahkeme ilamı ile sübuta ermesi veya olay failinin sapta- 
namamış yahut kaçak olması gibi sebeblerle mahkeme ilamı alınamayan hallerde,  
maruz kaldıkları halin evvelce ifa ettikleri hizmetler nedeniyle husule geldi- 
ğine dair savcılıklardan alınacak belgelere veya hizmet yaptıkları kurumdan alı-
nan,olayın bu şahsın hizmeti ile ilişkisini gösteren yazılı belgelere dayanıla- 
rak saptanması halinde;ilgili kurumca tazminat ödenmesi,bağlı olduğu sosyal gü- 
venlik kurumunca da aylık bağlanması işlemleri yerine getirilir.        
  Yaralanma veya sakatlanmadan sonra meydana gelen ölümlerde,ölümün 2 nci mad-
dede belirtilen bir olay sonucu meydana gelen yaralanma veya sakatlanmaya bağlı 
olduğu tam teşekküllü hastane sağlık kurulu raporu ile belirlenmiş bulunanlara 
da birinci fıkra hükmü uygulanır.                        
  Nakdi tazminat ve aylığın etkisi