Endeksler
      DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNİN UYGULANMASI ESASLARI HAKKINDA      
                 YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/11/1992 No: 92/3769         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 21/6/1927  No: 1111          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 12/1/1993  No: 21463          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5,     Cild: 32, S:        
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                  
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
          Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; dövizle askerlik hizmetinden yararlanabile-
cek yükümlüler ile ilgili esasları, başvuru ve ödeme işlemleri, toplanan dövizin
kullanılması, geri ödeme ile ilgili işlemler, celp, sevk, eğitim, izin, sağlık, 
özlük hakları, geçici ve kesin terhis işlemleri, hizmet hesabı, olağanüstü   
hallerde göreve çağırma, beyan edilen belge ve bilgilerin doğruluğunun araştı- 
rılması, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerin denetlenmesi    
usulleri ile, uygulamaya ilişkin diğer hususları belirlemektir.         
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için   
başvuran yükümlüleri ve bu yükümlülerle ilgili işlemleri yapacak kurum ve    
kuruluşları kapsar.                               
  Hukuki dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanu-  
nunun 25.5.1992 tarihli ve 3802 sayılı Kanunla değişik Ek 3 üncü maddesine   
dayanılarak hazırlanmıştır.                           
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;                
  a) Yükümlü : yurt dışında bulunan, askerlik çağına gelmiş ve dövizle    
askerlik yapma hakkını haiz Türk vatandaşlarını,                
  b) Askerlik çağı : yükümlülerin 20 yışına girdikleri yılın Ocak ayının   
birinci gününden başlayarak, 41 yaşına girdikleri yılın Ocak ayının birinci   
gününde biten süreyi (Kanunda belirtilen esaslara göre yükümlülerin askerlik  
hizmetine ait işlemleri sonuçlanmadıkça yaş sınırı sona ermez.),        
  c) İlk yoklama : her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin tespit için,  
askerlik şubeleri ile nüfus idareleri, mülki makamlar, askerlik çağına giren  
vatandaşlar arasında yapılan çalışmaları,                    
  ç) Son yoklama : askerlik çağına girmiş ve ilk yoklamaları yapılmış     
yükümlülerin sağlık durumlarının tesbit edilerek, asker edilmeleri veya askerlik
hizmetinden muaf tutulmaları için gerekli işlemlerinin yapılmasını,       
  d) Askerliğe elverişli : Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetme-  
liğine göre, sağlık yönünden askerlik yapabilecek durumda bulunmayı,      
  e) Başvuru : dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerin 
istenen belgeleri bağlı oldukları konsolosluklara ibraz etmeleri, istenen    
dövizi ödemeleri, konsolosluklarca, belgelerinin doğruluğu ile Kanuna ve    
Yönetmeliğe uygunluğunun belirlenmesinden sonra, haklarında EK-A Başvuru    
Belgesinin düzenlenmesi ile oluşan, en geç 38 yaşın doldurulduğu yılın sonuna  
kadar sonuçlandırılması gereken işlemi,                     
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 14)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Celp dönemi ve celbin başlangıç tarihi : yükümlülerin, Milli Savunma   
Bakanlığınca tespit edilecek sıraya göre temel eğitime sevk edilecekleri    
dönemi ve bu dönem içinde celbin başlangıcı olarak önceden belirlenerek     
bildirilen tarihi,                               
  g) Temel askerlik eğitimi : dövizle askerlik hizmetinden yararlanan     
yükümlülerin, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek birliklerde yapacakları  
bir ay süreli askerlik eğitimini,                        
  h) Muvazzaflık dönemi : dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlü-  
lerin, temel askerlik eğitimine başladıkları tarihten, Kanunda belirtilen    
dövizin son taksitini ödedikleri tarihe kadarki dönemi,             
  ı) Yoklama kaçağı : kanuni süresi içinde, son yoklamalarını yaptırmayanlar 
veya yurt dışında bulunup, erteleme belgesi düzenlenmesi için usulüne uygun   
belgelerle müracaat etmeyenleri,                        
  i) Bakaya : Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp döneminde askere   
sevk edildikleri halde, temel eğitime tabi tutulacakları birliklere, belirti-  
len süre içerisinde mazeretsiz katılmayanları,                 
  j) İşçi : yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir    
işveren ile yapılan hizmet akdine göre en az üç yıl süreyle fiilen yabancı   
ülkede bulunan ve ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve bu sıfatı     
devam eden yükümlüleri,                             
  k) İşveren : yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak,    
bir işyerini en az üç yıl süreyle, işveren olarak fiilen o ülkede bulunmak   
suretiyle çalıştırdığını belgeleyen ve bu sıfatı devam eden yükümlüleri,    
  l) Gemi adamı : bir hizmet akdine dayanarak yabancı bandıralı gemiler-   
 de en az üç yıl süreyle fiilen çalışan ve ücretlerini yabancı ülke parası   
 olarak alan ve bu sıfatı devam eden yükümlüleri,                
  m) Donatan : kendisine ait olan veya başkasına ait olup da kiraladığı,   
 yabancı bandıralı gemiyle,yabancı ülkelerde deniz ticareti yapan kimseyi,   
  n) Bir meslek veya sanatı icra eden kişi : yabancı ülkede oturma veya    
 çalışma iznine sahip olarak,işçi veya işveren tanımı dışında kalan,herhangi  
 bir meslek veya sanatı, en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkede icra et-  
 tiğini o ülke resmi makamlarınca verilmiş resmi belgelerle kanıtlayan ve bu  
 sıfatı devam eden yükümlüleri,                         
  o) Oturma veya çalışma izni : yükümlülere,bulundukları yabancı ülkelerin  
 kanunlarına göre,verilen ve bu ülke sınırları içinde geçerli bulunan oturma  
 veya çalışmaya ilişkin izni,                          
  ö) Konsolosluk : yükümlülerin işyeri ve çalışma yeri bakımından bağlı    
 veya ilgili oldukları Türkiye Cumhuriyeti (T.C) Konsolosluklarını,       
  p) Muhabir banka : dövizle askerlikle ilgili olarak,yükümlülerce ödenecek  
 dövizlerin,Türkiye Cumhuriyet (T.C) Merkez Bankasına gönderilmesi için bu ban- 
 ka tarafından belirlenmiş yabancı ülke bankalarını veya kuruluşlarını,     
  r) Döviz kurları ve para çeşitleri ;                    
  1- Resmi kur : dövizlerin fiyatlarını belirlemeye yarayan ve Devlet ta-   
 rafından saptanan kurları,                           
  2- Çapraz kur : iki memleket arasında üçüncü bir memleket parasıyla ta-   
 yin edilen kambiyo rayici,üç memleketin paralarının birbirine oranlarını,   
  3- Uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilibilir  
 (Konvertıbl) para :T.C Merkez Bankasında alınıp satılan yabancı ülke paraları- 
 nı,                                      
  4- Uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilemeyen  
 (Konvertıbl olmayan) para :T.C Merkez Bankasında alınıp satılmayan yabancı ül- 
 ke paralarını,                                 
  s) Ödemelerde kullanılacak para;                       
  1) Konvertıbl para cinsinden olmak üzere ve dövizle askerlik bedel ödeme-  
 lerinde kullanılması Milli Savunma Bakanlığınca kabul edilmek kaydı ile yüküm- 
 lülerin bulundukları yabancı ülkelerin paralarını,               
                                        
                                        
   2) Paraları uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çev- 
 rilemeyen ülkelerde çalışan yükümlüler için,Yönetmelikte belirtilen yabancı  
 paralardan herhangi birini,                          
   ş) Kredi mektuplu döviz tevdiat hesabı : yurt dışında oturma veya çalış- 
 ma iznine sahip Türk uyruklu kişiler ile herhangi bir maksatla yurt dışında  
 görevlendirilenlerin elde ettikleri konvertıbl dövizlerini T.C. Merkez Banka- 
 sına yatırmak suretiyle açtıkları hesabı,                   
   t) Başvuru için tanınan yaş sınırı : yükümlülerin 20 yaşına girdikleri yı-
 lın 1 Ocak tarihinden,38 yaşını tamaladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar o-
 lan süreyi,                                  
   u) Resmi görev : kamu kurum ve kuruluşları ile hissesinin çoğunluğu kamuya
 ait olan kuruluşlar tarafından yabancı ülkelerde görevlendirilmeyi,      
   ü) Yükümlülük : yükümlülerin, temel askerlik eğitimini yapmaları ve başvu-
 ru sırasında belirlenen ödeme takvimine uygun olarak 10.000 Alman Markı veya  
 karşılığı yabancı ülke parasını ödemelerini,                  
   v) Döviz ödeme : yükümlülerin başvuru sırasında belirlenen cins ve tutar 
 üzerinden ödeyecekleri dövizlerin, T.C. Merkez Bankasında açılmış bulunan Mil- 
 li Savunma Bakanlığı özel döviz hesabına transferinin yapılmış olmasını,    
   y) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yabancı ülke-  
 de en az bulunma süresi : yükümlülerin yabancı ülkelerde oturma veya çalışma  
 iznini haiz olarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, başvuru tarihine 
 kadar yabancı ülkelerde fiilen bulunmaları gereken en az üç yıllık süreyi,   
  z) Diğer tanımlar ;                             
  1) Yerli askerlik şubesi : yükümlülerin nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki    
askerlik şubesini,                               
  2) Geçici terhis belgesi : dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yü-   
kümlülerin, temel askerlik eğitimini tamamlamaları üzerine ödemek zorunda    
oldukları dövizin tamamını ödeyip, kesin terhise hak kazanıncaya kadar,as-   
kerlikle geçici bir süre ilişkileri bulunmadığını ve temel askerliklerini    
yaptıklarını belirleyen, eğitim birlik komutanlığınca tanzim edilen belge-   
yi,                                       
  3) Kesin terhis : Kanunda belirtilen dövizin tamamını ödemiş ve temel    
askerlik eğitimini yapmış olan yükümlülerin banka dekontlarına ve geçici    
terhis belgelerine göre askerlik şubeleri tarafından yapılan işlemi,      
  4) Kesin dönüş : bulundukları yabancı ülkelerden yurda naklihane etme-   
yi veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülük-    
lerini tamamlamadan her takvim yılında toplam altı aydan fazla yurt içinde   
bulunmayı,                                   
  ifade eder.                                 
              İKİNCİ BÖLÜM                     
         Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma            
                                        
  Yararlanma şartları                             

  Madde 5- Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerde;   
  a) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile yaban-   
cı ülkede işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra   
ederek veya bir hizmet akdine dayanarak yabancı bandıralı gemilerde en az üç  
yıl süre ile fiilen gemi adamı olarak bulunmak ve bu durumlarını, yükümlülük-  
lerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmak,                 
  b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile 
yurt içinde silah altına alınmamış olmak,                    
  c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 38 yaşını tamamladıkları  
yılın Aralık ayının sonuna kadar T.C. konsolosluklarına başvurmak ve başvuru  
sırasında haklarında belirlenen dövizi, Yönetmelikte gösterilen cins, miktar,  
süre ve şartlara uygun olarak ödemek,                      
                                        
YÖNETMELİKLER,ŞUBAT 1993 (Ek-14)                        
                                        
                                        
                                        
  d) Dövizle askerlik hizmeti yükümlülüğünün devamı süresinde kesin dönüş   
yapmamış olmak,                                 
  e) Temel askerlik eğitimine en geç 38 yaşını tamamladıkları yılı takip   
eden yıl içinde başlamak ve bitirmek,                      
  şartları aranır.                              
                                        
  Kalan taksitlerin tamamını ödemek ve temel askerlik eğitimini yapmak    
suretiyle başvuru sırasında belirlenen ödeme süresinden önce kesin dönüş ya-  
pılabilir.                                   
                                        
  Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerini ta- 
mamlamadan yararlanmaktan vazgeçenler, yabancı ülkelerde resmi görevle bulu-  
nanlar veya ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurt içinden   
transfer edilenler dövizli askerlik hizmetinden yararlanamazlar.        
                                        
              İKİNCİ KISIM                     
                                        
         Ödenecek Dövizlerle İlgili Mali Esaslar            
                                        
  Ödenecek dövizin tespiti                          

 

 
  Madde 6- Ödemelere esas olacak döviz miktarı ;               
  a) Almanyada çalışanlar için 10.000 Alman Markıdır.             
  b) Almanya dışında olup da, paraları konvertıbl olan ülkelerde çalışan ve  
ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için, bu para cinslerinin tespiti   
ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Milli Savunma Bakanlığınca tespit    
edilir ve yayımlanır. Bunların ödeyecekleri toplam döviz miktarı ve taksit   
miktarı, Alman Markı tutarının her mali yıl başındaki çapraz kura göre hesap  
edilecek karşılığı kadardır.                          
  c) Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler için, 10.000  
Alman Markı veya (b) bendinin belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı    
ülke parasıdır.                                 
  Yükümlüler hangi para birimi ile ödemeye başlamışlarsa ödemelerini aynı   
para ile tamamlarlar. Ancak ödemelerde kullanılan para biriminin konvertibl   
niteliğini kaybetmesi halinde, (b) bendine göre tespit edilen paralar, Milli  
Savunma Bakanlığınca yeniden düzenlenebilir.                  
  Ödemelerden çıkartılan para birimleri ile ödemeye başlamış olan yükümlüler, 
kalan borçlarını ve taksitlerini yeniden belirlenen paralardan biri ile yapa-  
bilirler.                                    
  Ödeme süreleri                               

  Madde 7 - Döviz ödeme süreleri aşağıda belirtilmiştir.           
  a) Yükümlüler, başvurdukları tarihteki yaş durumlarına göre toplam     
dövizi peşin ya da dörtte birini peşin, kalanını 38 yaşını tamamladıkları    
yılın sonuna kadar olmak üzere en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler.      
  b) 38 yaşında başvuranlar, toplam dövizi, başvuru sırasında peşin olarak  
öderler.                                    
  Ödeme işlemleri                               

  Madde 8 - Yükümlülerin ödeme işlemlerinde uyacakları esaslar şunlardır.   
  a) Ödemeler;                                
  1) Yurt dışında, konsolosluklarca bildirilecek ve Yönetmelikte isim ve   
adresleri yazılı muhabir bankalara; yurt içinde ise, T.C. Merkez Bankası    
Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak Ek-B Belge ile,   
  2) T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu Dövizli Tevdiat Hesabındaki   
dövizlerden ödeme yapmak suretiyle,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3) Vekil aracılığı ile ödeme yapmak istenmesi halinde, muhabir banka veya  
T.C. Merkez Bankası şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak 
Ek-B Belge ile,                                 
  yapılır.                                  
  b) Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta Ek-B deki bilgiler  
tam olarak yazdırılır.                             
  c) İlk ödemeyi müteakip, dekontun bir nüshası, konsolosluğa; diğer ödeme-  
lerde ise, askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan     
askerlik şubelerine gönderilir.                         
  d) Paranın, T.C. Merkez Bankasındaki Milli Savunma Bakanlığı özel döviz   
hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik  
veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur.         
  Dövizlerin özel hesaba geçirilmesi                     

  Madde 9 - Yükümlüler tarafından dövizle askerlik için ödenen dövizler,   
T.C. Merkez Bankasında, Milli Savunma Bakanlığı adına açılmış bulunan özel   
döviz hesabında toplanır.                            
  Özel hesapta toplanan dövizler ve ödemeyi yapanların kimlik bilgileri ve  
ödedikleri dövizin Alman Markı karşılığı, Milli Savunma Bakanlığına her ay sonu 
itibariyle bildirilir.                             
  Dövizin kullanılması                            

  Madde 10 - Özel döviz hesabında toplanan dövizler, Türk Silahlı Kuvvet-   
lerinin ihtiyacı bulunan silah ve malzemenin tedariki ve yurt savunmasına    
destek sağlayan yatırımları karşılamak amacıyla, Milli Savunma Bakanlığının   
vereceği talimata uygun olarak T.C. Merkez Bankasınca bekletilmeden transfer  
edilir. Transfer edilen miktardan kesin harcamaya dönüşen kısım, gider belge-  
lerine dayanılarak, transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden ilgili    
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla ilgili bütçelerde tertip  
açmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.                  
  Özel döviz hesabında toplanan dövizlerin ve bu hesaptan döviz olarak    
yapılan masrafların hesabı ile Alman Markı karşılıkları, Milli Savunma Bakan-  
lığınca, T.C. Merkez Bankası ile koordine edilerek tutulur.           
                                        
                ÜÇÜNCÜ KISIM                  
       Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanacak Yükümlüler ve      
           İlgili Makamlarca Yapılacak İşlemler            
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
            Yükümlülerce Yapılacak İşlemler             
                                        
  Yapılacak işlemler