Endeksler
      EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER          
            DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ                 
                                        
 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992,  No: 92/3393          
 Dayandığı Kanunun Tarihi     : 4.6.1937,  No: 3201           
 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 11.9.1992, No: 21342           
 Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cild: 32, S:           
                                        
             BİRİNCİ BÖLÜM                     
         Amaç, Kapsam ve Tanımlar                   
  Amaç                                    

  Madde 1- Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin    
atama ve yer değiştirme işlemlerini,hizmetin gereklerine uygun,dengeli ve ob-  
jektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.               
  Kapsam                                   

  Madde 2- Bu Yönetmelik,emniyet hizmetleri sınıfında görevli her derecede  
ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel il-  
keleri,hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini,böl- 
geler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konu-  
lara ilişkin diğer hükümleri kapsar.                      
  Tanımlar                                  

  Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;                       
  a) Bakanlık,İçişleri Bakanlığını,                      
  b) Genel Müdürlük,Emniyet Genel Müdürlüğünü,                
  c) Hizmet Bölgesi,(Ek-1) Haritada belirtilen iki ana bölgeyi,        
  d) Alt Bölge,hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirti- 
len ve (Ek-2)'de gösterilen il ve ilçeler topluluğunu,             
  e) Zorunlu Bölge,ikinci hizmet bölgesini,                  
  f) Zorunlu Hizmet Süresi,iki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet 
sürelerini,                                   
  g) TMK (Teşkilat-Malzeme-Kadro),Emniyet Teşkilatının merkez kuruluşu ve bağ-
lı kurumları ile il ve ilçe birimlerinin,gruplandırılmış personel,malzeme ve  
kadrolarının tesbitine dair esasları,                      
  h) Birim,Teftiş Kurulu ve Polis Akademisi başkanlıklarını,Hukuk Müşavirli- 
ğini,daire başkanlıklarını,Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık ve T.B.M.M. koruma mü- 
dürlüklerini,taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları,il emniyet mü- 
dürlüklerini,yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını,           
  ifade eder.                                 
            İKİNCİ BÖLÜM                      
            Temel İlkeler                      
   Bölge Tespitine Ait Esaslar                        

   Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun  
emniyet ve asayiş,ekonomik,sosyal,kültürel,ulaşım imkan ve şartları yönünden  
birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibariyle iki hizmet bölgesine ayrılmıştır.
Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve 
yerleşim yerleri,personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alı- 
narak alt bölgeler şeklindeki gruplandırılmıştır.                
   Bu Yönetmeliğe ekli haritada (Ek-1) ana bölgeler,(Ek-2)cetvelde de alt   
bölgeler gösterilmiştir.                            
   Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu                       

   Madde 5- Personelin,atandığı bölgede,bu Yönetmelik ile kalması öngörülen  
süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tespit   
edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.                  
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1992 (Ek - 13)                       
                                        
                                        
                                        
     Standart Kadronun Aşılmaması                      

 

 
     Madde 6 - Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar 
ile il ve ilçe kuruluşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda,bu birimler için 
hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (TMK)'ya göre tespit olunan standart  
kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş 
hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan 
kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi de-
ğildir.                                     
    Personelin Atanamıyacağı Yerler                     

    Madde 7 -a) Personel,kendisinin veya eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu ve- 
ya doğduğu veya hizmetini olumsuz yönde etkiliyecek maddi ilişkisinin bulunduğu 
veyahutta nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı ola- 
rak ikamet ettikleri il ve bu ile bağlı ilçelere atanamaz.           
    b) Atandığı ilde (a) fıkrasında belirtilen durumdaki bir kimse ile ev- 
lenen personelin,yer değiştirmesini gerektiren başka bir sebep olmadıkça en   
geç iki yıl içinde bulunduğu il dışında bir yere atanması yapılır.       
    c) Son genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu beşyüz bini aşan şehir- 
ler için (a) fıkrası hükmü uygulanmaz.Ancak,bu illere atanmış olanlar,o ilin  
ilçelerinden birinin nüfusuna kayıtlı iseler o ilçeye atanamazlar.       
    d) Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlar,emniyet amiri rütbesini  
kazanıncaya kadar,ihtisası sebebiyle hizmetinden yararlanma zorunluluğu olma-  
dıkça,aynı il veya ilçeye ikinci defa atanamazlar.Genel Müdürlük merkez bi-   
rimlerine ve özel statülü illere yapılacak atamalar bu kayda tabi değildir.   
    Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu ile Eğitim Kurumlarına Atama       

    Madde 8 -Genel Müdürlük merkez kuruluşu ile eğitim ve öğretim kurum-  
larına atanacak amirlerde Polis Akademisi veya en az 4 yıllık fakülte veya   
yüksekokul mezunu olma şartı aranır.Ancak,hizmetinden yararlanma zorunlulu-   
ğu bulunması halinde bu kadrolara yukarıda özelliği belirtilen amir sayısının  
% 10'unu geçmemek kaydıyla diğer amir sınıfı personelden de atama yapılabilir. 
    Personelin Hizmet ve Özel Durumlarının Gözetilmesi            

    Madde 9 - Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden 
atama durumuna düşmemesi ve asgari derecede yer değiştirmesi için,atamalar bir 
kaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.           
    Merkezce yapılacak atama ve yer değiştirmeler ile il içinde yapılacak  
atama ve yer değiştirmelerde,personelin kendisinin,eş ve çocuklarının sağlık ve 
diğer özel durumlarını (çalışma,öğrenim vb.)belgelendirmeleri halinde,bu durum- 
ları,hizmet ihtiyacının elverdiği ölçüde dikkate alınır.            
    Personelin Rütbe ve Kıdeminin Dikkate Alınması              

    Madde 10 - Atama ve yer değiştirmede,personelin rütbesi ve kıdeminin   
atanılacak yerin rütbe ve kadrosuna uygun olması esastır.Kadro derecesi be-   
lirlenmiş bir göreve zorunlu hallerde,ancak 657 sayılı Devlet Memurları Ka-   
nunun 68 inci maddesine göre bir alt dereceden asil olarak atama yapılabilir.  
    Aday Memurların Yer Değiştirmeleri