Endeksler
              DAİR YÖNETMELİK                   
                                        
     Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/6/1992 No : 92/3170      
     Dayandığı Kanunun Tarihi     : 10/6/1985 No : 3226        
     Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 8/7/1992 No : 21278       
     Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi :  S.:        
                                        

    Madde 1 - Finansal kiralama sözleşme süreleri aşağıdaki hallerde dört  
yıldan kısa olabilir.                              
    a) Teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi iti- 
bariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğu Hazine ve Dışticaret Müsteşar-   
lığı'nca onaylanan mallar,                           
    b) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik finansal kiralama şirketleri  
tarafından yapılan kiralama işlemlerinde, ilk sözleşmenin devamı mahiyetinde,  
yeniden finansal kiralama sözleşmesine konu olan mallar,            
    c) Yurt içinde veya yurt dışında savaş hali ile savaşa yol açabilecek  
durumlar veya sabotaj, yangın, ağır kaza ve tabii afetler sebebiyle kiralama  
konusu malın, bu malı kiralayanın ya da kiracısının zarar gördüğü haller.    

    Madde 2 - Kiralayanın kiralama işlemlerinin toplam tutarı özkaynakla-  
rının 30 katını, ortakları veya şirketler grubu ile yapacağı kiralama işlemle- 
ri toplamı tutarı ise, özkaynaklarının 15 katını geçemez.            
    Özkaynaklar deyimi, kiralayanların ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış ser-
mayeleri ile yedek akçelerinin toplamından varsa bilanço zararının düşülmesi  
sonucu elde edilen bakiyeyi ifade eder.                     
    Şirketler grubu, sermayesinin çoğunluğu ile yönetimi bir gerçek veya  
tüzel kişiye ait olan şirketlerdir.                       
    İktisadi devlet teşekküleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının veya bun- 
ların müessese ve bağlı ortaklıklarının, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar-  
lığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'nca 
onaylanacak kiralama işlemlerinde bu oranlar aranmaz.              

    Madde 3 - 11/9/1985 tarihli ve 85/9866 sayılı Kararname ile yürürlüğe  
konulan Finansal Kiralama işlemlerinde Süre ve Sınırın Tesbitine Dair Yönet-  
melik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.           

    Madde 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.        

    Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı' 
         nın bağlı olduğu Bakan yürütür.