Endeksler
           YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ            
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 12.12.1991, No: 91/2512          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 16.6.1927, No: 1076            
                   21.6.1927, No: 1111            
                   16.7.1965, No: 697            
                   4.11.1983, No: 2941            
                   24.5.1990, No: 90/500 (Tüzük)       
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 3.1.1992, No: 21100            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5 Cildi:  S.               
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Amaç, Kapsam ve Tanımlar              
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; seferberlik ve savaş planlamasında görev  
verilen kamu ve özel kurum ve kuruluşların ertelenecek kadro görev yerleri ve  
miktarları ile bu kadrolarda görevli yedek personelin erteleme işlemlerine iliş-
kin esas ve usulleri belirlemektir.                       
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik;                          
  a) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, bakanlıkların bağlı ve 
ilgili kuruluşlarını,                              
  b) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlılarını,   
  c) Mülki idareler, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile bağlı ve ilgili ku-
ruluşlarını,                                  
  d) Ertelemeye tabi yedek personeli,                     
  kapsar.                                   
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Erteleme; seferberlik ve savaş hallerinde faaliyetlerinin kesintiye uğra-
ması genel hayatı ve Silahlı Kuvvetleri destekleyen milli harp gücünü olumsuz  
yönde etkileyecek kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının aksatıl-
madan devamını sağlamak amacı ile bu yerlerde çalışan bir kısım yedek personelin
silah altına alınmasının geçici olarak geri bırakılmasını,           
  b) Kurum ve kuruluş; bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla özel ka- 
nunlarla kurulmuş kurum ve kuruluşları, kamu ve özel bütün işyerlerini,     
  c) Yedek personel; muvazzaflık hizmetini tamamlamış, askerlik çağı içinde  
bulunan personeli,                               
  ifade eder.                                 
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               Erteleme İşlemleri                
  İlke ve Esaslar                               

  Madde 4 - Yedek personel erteleme işlemleri,aşağıda belirtilen ilke ve esas-
lara göre yapılır.                               
  a) Erteleme işlemleri barıştan itibaren yapılır,              
  b) Yaş sınırı içindeki yedek personel, barış döneminde yapılacak hazırlık- 
lardan, sefer ve savaş hizmetlerinden muaf tutulamaz. Ancak;          
  (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri üyeliklerinin devamınca, Türkiye  
Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlar ile vali ve kaymakamlar görevleri  
devam ettiği sürece ertelenmiş sayılırlar.                   
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
  (2) Türk Silahlı Kuvvetleri,Milli Savunma Bakanlığı ve yurtiçi veya yurtdışı
müttefik karargahların sefer kadrolarında çalışan yedek personel, seferberlik  
veya savaş halinin devamı ve bulundukları kadrolarda çalıştıkları sürece Milli 
Savunma Bakanlığı'nca ertelenirler. Bu personelin seferberlik ve savaş halinin 
devamı süresince görevden ayrılmaları bağlı bulundukları komutanlığın iznine ta-
bidir.                                     
  İzin almaksızın görevi terk edenler, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek  
Askeri Memurlar Kanununun 25 inci ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 63 üncü  
maddeleri uyarınca 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 66 ncı mad-
desine göre cezalandırılırlar.                         
  c) Erteleme işlemlerinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı ilk planda düşünülür. 
  d) Bütün kurum, kuruluş ve teşkillerde, ertelenecek kadro ve görev yerleri 
tesbit edilirken faaliyetin devamı için gereken en az sayıda kadro ve hizmet  
yerleri ertelenir.                               
  e) Seferberlik ve savaş hallerinde, Silahlı Kuvvetlerle halkın ihtiyaçlarını
karşılayan ve faaliyetlerinin aksaması genel hayatı olumsuz yönde etkileyecek  
kamu veya özel kurum ve kuruluşların kadro erteleme işlemleri, Bakanlar Kurulu 
Kararına dayanılarak yapılır.                          
  f) Bakanlıklar ve mülki idare amirliklerince merkezi ve bölgesel olarak se- 
ferberlik ve savaş planlamasında görev verilen kamu ve özel kurum ve kuruluşla- 
rın kadro ertelemesi yapılır. Seferberlik ve savaş hallerinde mal ve hizmetleri-
ne ihtiyaç duyulmayacak kurum ve kuruluşların kadro ertelemesi yapılmaz.    
  g) Seferberlik ve savaş halinin ilanından itibaren en az üç ay önce asil  
veya vekil olarak ertelenmiş kadroya atanmış personelin ertelemesi geçerli sayı-
lır.                                      
  h) Seferberlik ve savaş halinde yedek personel ertelemesi en çok iki aya ka-
dar geçerlidir. Ancak, bu sürenin içinde veya sonunda,Genelkurmay Başkanlığı'nın
gerek göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığı'nın önerisi ile Bakanlar Kuru-
lu'nca bu maddenin (b) fıkrasında yazılı personel dışında kalan diğer erteleme- 
ler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.                     
  ı) Seferberlik ve savaş halinin devamı süresince ertelenen personelden ge- 
rekli görülenlerin silah altına alınması, ertelemenin devamı veya başka yerlerde
görevlendirilmesi, Genelkurmay Başkanlığı'nın gerek göstermesi üzerine Milli Sa-
vunma Bakanlığı'nın önerisi ile Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılır.      
  j) Ertelenmiş kadrolarda çalışanlardan sadece sefer görev emri almış yedek 
personelin erteleme işlemi yapılır. Erteleme işlemi yapılırken kaide, en yaşlı- 
lardan başlanarak genç doğumlulara inmektir.                  
  k) Bazı sebeplerden dolayı geçici bir süre faaliyeti durdurulan kurum ve ku-
ruluşlara ait ertelenmiş kadrolara yapılacak işlem Milli Savunma Bakanlığı'nca 
tesbit edilir.                                 
  Kadro Erteleme İşlemleri                          

  Madde 5 - Bakanlıklar ve mülki idare amirliklerince merkezi veya bölgesel  
olarak seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen kamu ve özel kurum ve  
kuruluşlara ait kadroların erteleme işlemleri EK-B'deki "Personel Kadro Erteleme
Faaliyetleri Çizelgesi"de dikkate alınarak aşağıdaki usule göre yürütülür.   
  a) Kamu kurum ve kuruluşları, seferberlik ve savaş hallerinde ertelenmesine 
ihtiyaç duyulan kadroları gösteren EK-A'daki "Kadro Erteleme Öneri Çizelgesi"ni 
(ERT-1) altı suret olarak düzenleyerek silsile takip etmek suretiyle bağlı oldu-
ğu bakanlığa gönderirler. Kadroları birden fazla il veya ilçede bulunan kurum  
veya kuruluşların önerileri aynı çizelgede gösterilmez. Her il veya ilçe için  
ayrı çizelgeler tanzim edilir.                         
  b) Bakanlık merkezi planlamasında yer alan özel kurum ve kuruluşlar bakanlı-
ğın, bölgesel planlamada yer alan özel kurum ve kuruluşlardan uygun görülenler 
ise mülki idare amirliklerinin isteği üzerine,kontrolünde bulundukları bakanlığı
da belirterek, seferberlik ve savaş hallerinde ertelenmesine ihtiyaç duyulan  
personelin kadro unvanlarını ve miktarlarını gösterir. Kadro Erteleme Öneri Çi- 
zelgelerini (ERT-1) altı suret düzenleyerek bölgesinde bulundukları mülki idare 
amirliklerine iletirler. Bu çizelgeler mülki idare amirliklerince doğruluğu   
kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra kurum veya kuruluşun ilgili olduğu ba-
kanlığa gönderilir.                               
  c) Hiçbir bakanlığa bağlı olmayan kamu veya özel kurum ve kuruluşlar, hizmet
ve mahiyeti itibariyle hangi bakanlığın hizmet ve faaliyet alanına veya deneti- 
mine tabi bulunuyorsa anılan kurum ve kuruluşların kadro erteleme işlemleri o  
bakanlık tarafından yürütülür.                         
  d) İlgili bakanlıklara altı suret olarak gelen kadro erteleme öneri çizelge-
leri, 4 üncü maddede belirtilen prensiplere uygunluğu açısından değerlendirilir.
Bakanlıklar, yapacakları değerlendirmede ülke genelinde aynı cins mal veya hiz- 
met üreten diğer kurum ve kuruluşların                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
durumları ve kapasitelerini de gözönünde bulundurarak, kadro erteleme önerisinde
bulunan kurum ve kuruluşun seferde ve savaş halinde faaliyetine devam etmesine 
gerek duyulup duyulmadığına karar verir. Bunlardan;               
  (1) Seferberlik ve savaş halinde mal ve hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığına 
karar verilen kurum veya kuruluşların kadro erteleme önerileri işleme konmayarak
ilgili kurum veya kuruluşa iade edilir. Bunlar için kadro erteleme önerisi yapı-
lamaz.                                     
  (2) Kurum ve kuruluşlara ait kadro erteleme önerilerinden uygun görülenlere 
ait üç suret çizelge (ERT-1) Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilir.       
  e) Kadro Erteleme Önerik Çizelgelerine, Genelkurmay Başkanlığı'nın uygun gö-
rüşü alınarak, son şekli Milli Savunma Bakanlığı'nca verilir ve bu çizelgelerin 
iki sureti Bakanlar Kurulu Kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilir. Başba- 
kanlık alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile çizelgenin (ERT-1) birer suretini Milli
Savunma Bakanlığı'na iade eder. Milli Savunma Bakanlığı, daha önce kendisinde  
kalan bir nüsha Kadro Erteleme Öneri Çizelgesinin boş hanelerini, Başbakanlıktan
gelen çizelgeye göre doldurarak aslına uygunluğunu onaylar.           
  f) Bakanlar Kurulu Kararıyla ertelenen kurum ve kuruluşlara ait kadro erte- 
leme öneri çizelgelerinden aslına uygun olarak boş haneleri doldurulmuş bir su- 
reti, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu Kararının bir sureti  
ile birlikte ilgili bakanlıklara gönderilir. Bakanlıklar, daha önce kendilerinde
kalan üç nüsha Kadro Erteleme Öneri Çizelgesinin boş hanelerini Milli Savunma  
Bakanlığı'ndan gelen çizelgeye göre doldurarak ve Bakanlar Kurulu Kararından üç 
nüsha çoğaltarak, aslına uygunluklarını onaylar. Erteleme işlemi tamamlanan çi- 
zelge ve kararların onaylı üçer sureti, mahalli mülki idare amirliklerine gönde-
rilir. Mülki idare amirlikleri,çizelge ve kararların bir suretini kendisine alı-
koyarak bir suretini mahalli askerlik şubesine,bir suretini ise ait olduğu kurum
veya kuruluşa gönderirler.                           
  g) Yeni kurulacak kurum ve kuruluşlar ile ertelemesi yapılmış olanların ila-
ve kadro erteleme önerileri ile kurum veya kuruluşların teşkilat ve kadro deği- 
şikliği nedeniyle yapılacak kadro erteleme önerileri için yukarıdaki fıkralarda 
açıklanan usule göre işlem yapılır. Değişiklik önerilerine sadece iptal veya  
ilave edilen kadrolar değil tüm kadrolar yazılarak çizelge (ERT-1) tanzim edi- 
lir.                                      
  h) Erteleme işlemi yapılmış olan kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri sona  
erenler veya hizmet dışı kalanlar, bölgesinde bulunduğu mülki idare amirlikleri 
tarafından, Kadro Erteleme Öneri Çizelgesi düzenlenmeden, bir yazı ile ilgili  
bakanlığa, ilgili bakanlıkça da Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilir. Milli  
Savunma Bakanlığı'nca bu durumdaki kurum ve kuruluşlara ait ertelenmiş kadrolar 
Bakanlar Kurulu Kararı alınarak iptal edilir ve durum ilgili bakanlığa bildiri- 
lir.                                      
  Personel Erteleme ve Ertelemenin Kaldırılması İşlemleri           

 

 
  Madde 6 - Personel erteleme ve ertelemenin kaldırılması işlemleri aşağıda  
belirtilen esas ve usullere göre yürütülür.                   
  a) Ertelenmiş kadrolar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından, öncelikle ka-
dın, askerliğe elverişli olmayan ve yaş sınırı dışına çıkan personelden tamamla-
nır. Bu gibi personelle ertelenmiş kadrolar tamamlanamadığı takdirde personel  
erteleme önerisi büyük doğumlulardan başlanarak yapılır.            
  b) Ertelenmiş kadrolarda çalışan yedek personelden sadece Sefer Görev Emri 
almış olanlar için çalışmakta olduğu kurum ve kuruluşun yetkili amiri tarafından
örneği EK-C'deki Erteleme Belgeleri (ERT-2) tanzim edilerek mahalli askerlik şu-
besine gönderilir.                               
  c) Ertelemesi yapılmış yedek personel, ertelenmiş kadro ve görev yerinden  
ayrıldığında ertelemesinin kaldırılması için kimlikleri, kurum ve kuruluşlarca 
en geç bir ay içinde erteleme kaldırma belgeleri (ERT-2) ile mahalli askerlik  
şubesine bildirilir.                              
  d)(Değişik:6/12/1993 - 93/5085 K.)                     
  Erteleme veya Erteleme Kaldırma Belgeleri (ERT-2) mahalli askerlik şubesinin
yerli askerlik şubesi olup olmama durumuna göre;yedek subay/astsubaylar için üç 
veya dört suret,yedek erbaş/erler için ise iki veya üç suret tanzim edilerek se-
fer görev emri ile birlikte kurum veya kuruluşun bulunduğu yerdeki askerlik şu- 
besine gönderilir.                               
  e) (Değişik:6/12/1993 - 93/5085 K.)                     
  4 üncü maddenin (b) fıkrasında belirlenen yedek personel için Kadro Erteleme
Öneri Çizelgesi (ERT-1) düzenlenmez. Bu personelden sefer görev emri almış olan-
ların erteleme işlemleri,Erteleme/Erteleme Kaldırma Belgesi(EK-C)'nin sefer gö- 
rev emri ile birlikte ilgili kuruluş ve birlik komutanlıklarınca yerli askerlik 
şubelerine gönderilmesi suretiyle yapılır.Anılan yedek personelden;yedek subay, 
astsubay statüsündekiler için üç suret,yedek erbaş/er statüsündekiler için ise 
iki,süret tanzim edilir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Ertelenmiş kadrodan ayrılan şahsın erteleme kaldırma işlemi sonuçlanma- 
dan, ilgili kurum veya kuruluşlarca aynı kadro için başka bir şahıs hakkında  
erteleme önerisi yapılamaz.                           
  g) Ertelenmiş olan personel her yıl yedeklik yoklamasını yaptırmakla yüküm- 
lüdür. Erteleme ve ertelemenin kaldırılmasına ilişkin kayıtlar, askerlik şubele-
rince yükümlülerin yedeklik yoklamaları yapılırken askerlik cüzdanlarına kayde- 
dilir.                                     
  h) Yedek personel ile ilgili erteleme ve ertelemenin kaldırılmasına ilişkin 
diğer işlemler Yönergede belirtilen usullere göre yapılır.           
  ı) Milli Savunma Bakanlığı'nca her yıl Ocak ayında yayımlanan Yedek Personel
Yaş Sınırı Listesinin valiliklere duyurulması İçişleri Bakanlığı'nca sağlanır. 
  Erteleme Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi                

  Madde 7 - Yedek personel erteleme faaliyetlerinin kontrol ve denetimi aşağı-
daki esas ve usullere göre yürütülür.                      
  a) Her kurum veya kuruluş onaylı "Kadro Erteleme Öneri Çizelgelerini", "Er- 
teleme veya Erteleme Kaldırma Belgelerini" ve bunlara ait değişiklikleri iste- 
nildiği zamanda yetkililere bildirmek veya göstermekle sorumludur. Bu çizelge ve
belgelerin düzenlenmesi ve orjinal şekliyle korunmasında ihmal veya kastı görü- 
lenler hakkında kanuni takibat yapılır.                     
  b) Kamu veya özel kurum ve kuruluşların erteleme işlemleri,bu kurum ve kuru-
luşların bağlı veya kontrolünde bulundukları makam tarafından denetlenir ve de- 
netlemeyi müteakip bir ay içinde denetleme sonuç raporları diğerleriyle birleş- 
tirilerek silsile takip etmek suretiyle ilgili bakanlıklara, bu bakanlıklarca da
yıl içerisinde gelen denetleme sonuç raporları birleştirilerek her yıl Ocak   
ayında Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilir. Milli Savunma Bakanlığı denetleme 
sonuç raporları üzerinde gerekli incelenmesini yaptıktan sonra, düzeltici önlem-
leri kapsayan sonuç raporunu Mart ayında ilgili makamlara ve bilgi olarak da  
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderir.              
  c) Denetlemelerde, erteleme faaliyeti yapması gerektiği halde yapmayan kamu 
veya özel kurum ve kuruluşlar özellikle araştırılarak gerekli faaliyetin yaptı- 
rılması sağlanır.                                
  d) Her yıl Aralık ayının ilk yarısında, ilgili bakanlıklarca müteakip yıla 
ait denetleme programı hazırlanarak denetlenecek olan kamu veya özel kurum ve  
kuruluşlarına gönderilir.                            
  e) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nce gerek görüldüğünde, denetle-
melerin yapılması ve denetleme raporlarının gönderilmesinde yukarıda belirtilen 
faaliyetlerden ayrı olarak Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün 12 ve 13 üncü  
maddelerine göre işlem yapılır.                         
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Çeşitli Hükümler                 
  Yönerge                                   

  Madde 8 - Bu Yönetmelikte yönerge ile düzenleneceği belirtilen hususlar çı- 
karılacak Seferberlik ve Savaş Hali Erteleme Yönergesinde gösterilir.      
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 9 - 14/3/1966 tarihli ve 6/6099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü- 
rürlüğe konulan Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 10 - Bu Yönetmelik 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar  
Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmet- 
lerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ile 
2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve bu Kanuna göre 24/5/1990 tarihli
ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Seferberlik ve  
Savaş Hali Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.