Endeksler
                                        
        BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON          
           VE PLANLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.10.1991, No: 91/2367         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 22.4.1925, No: 657           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15.11.1991, No: 21052          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 31, S.             
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
               Amaç,Kapsam,Tanımlar                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinas- 
yon ve Planlama Kurulunun kuruluşu ve çalışma esasları ile görevlerini belirle- 
mektir.                                     
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve  
Planlama Kurulunun görevli olduğu konularda,üretici ve istek sahibi kuruluşlar 
ile jeodezi ve fotogrametri bölümü bulunan üniversiteleri ve Türk Mühendis ve  
Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri odasını ilgililik derece- 
sinde kapsar.                                  
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında;                  
  a) Kurul : Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu-
nu,                                       
  b) Üretici: Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
  c) İstek Sahibi: Hizmet isteğinde bulunan Kurul üyesi kurumları,      
  d) Kurul Üyesi: Üretici ve istek sahibi kurumların Komutan,Müsteşar,Genel  
Müdür ve Başkanlarını,                             
  ifade eder.                                 
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
           Kurulun Teşekkülü,Toplanması ve Görevleri         
                                        
  Kurulun Teşekkülü                              

  Madde 4 - Kurul üyeleri;                          
  a) Başbakanlık : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü,Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı,           
  b) Milli Savunma Bakanlığı: Harita Genel Komutanı,             
  c) Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk,Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürü,   
  d) Maliye ve Gümrük Bakanlığı: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,     
  e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Karayolları Genel Müdürü,Devlet Su İşleri
Genel Müdürü,Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü ve İller Bankası Genel  
Müdürü,                                     
  f) Ulaştırma Bakanlığı: Demiryollar,Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı   
Genel Müdürü,                                  
  g) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Tarım Reformu Genel Müdürü ve Köy Hizmetle-
ri Genel Müdürü,                                
  h) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Site- 
leri Genel Müdürü,                               
  i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü, 
  j) Kültür Bakanlığı: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü,   
  k) Turizm Bakanlığı: Yatırımlar Genel Müdürü,                
                                        
YÖNETMELİKLER,ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
  l) Orman Bakanlığı : Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürü,         
  m) Çevre Bakanlığı : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü ile Özel Çevre 
Koruma Kurumu Başkanı'ndan,                           
  oluşur.                                   
  Kurula Harita Genel Komutanı Başkanlık eder.                
  Kurula Harita Genel Komutanı üç,Tapu ve Kadastro Genel Müdürü iki,diğer   
kurul üyeleri ise birer uzmanla katılırlar.                   
  Kurul faaliyetlerine gerektiğinde,hizmet isteği getiren veya kuruluşunda  
harita ve uzaktan algılama hizmetleri bulunan,ancak Kurul üyesi bulunmayan   
kurumların ve belediyelerin temsilcileri de gözlemci olarak davet edilebilirler.
  Kurul üyeleri,toplantılarda uzmanlar dışında bir müşavir de bulundurabilir- 
ler.                                      
  Toplantıya katılacak uzman ve müşavirlerin isim ve memuriyet unvanları üye 
kurumlarca,toplantı çağrı yazısı üzerine Kurul Başkanlığına bildirilir.     
  Kurulun Toplanması                             

  Madde 5 - Kurul,her yıl Ocak ve Mart aylarının ikinci yarısında Kurul Başka-
nının belirteceği tarihlerde olağan toplantılarını Harita Genel Komutanlığında 
yapar.Kurul,olağan toplantılar dışında,Kurul Başkanının gerek gördüğü veya   
olağan toplantılarda kararlaştırılan tarihlerde veya kurul üyelerinin en az üçte
birinin yazılı başvurusu üzerine Kurul Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya 
çağrılır.                                    
  Kurul,üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.          
  Kurul Başkanının bulunmadığı toplantılara Tapu ve Kadastro Genel Müdürü   
Başkanlık eder.                                 
  Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Oyların   
eşitliği halinde Başkanın oyu iki sayılır.Kararlar ilgili Bakanlığın onayı ile 
kesinleşir.                                   
  Mart ayında yapılacak olağan toplantıdan en az bir hafta önce,üye kurumların
uzmanları ile istek sahibi kurumların temsilcileri,Kurul toplantısı gündemindeki
hususları görüşmek ve Kurula götürülecek görüşleri belirlemek üzere Harita Genel
Komutanlığında toplanır.Bu toplantıya Kurul Başkanınca görevlendirilecek bir  
uzman başkanlık eder.                              
  Kurulun Görevleri                              

  Madde 6 - Kurulun görevleri şunlardır:                   
  a) Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 25 Ara- 
lık tarihine kadar hazırlayarak göndermiş oldukları,o yıla ait program hakkında-
ki çalışma raporlarını ve teknik raporları inceleyerek gerekli kararları almak, 
  b) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının mesleki ve teknik ihtiyaç- 
ları ile ilgili olarak yersel veya fotoğrametrik yöntemle bizzat yapmayı veya  
yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırmayı planladıkları 1/5.000 ve daha büyük  
ölçekli haritalar dışında kalan ve her yıl Şubat ayının 15'ine kadar Kurula bil-
direcekleri her türlü harita ve plan üretim isteklerini incelemek,bunlardan   
gelecek yıl yapılması gerekli olanları,bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşla-
rının bizzat yapacağı veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptıracağı haritaları
da dikkate almak suretiyle,belirleyerek,Harita Genel Komutanlığı ve Tapu ve   
Kadastro Genel Müdürlüğünün o yıla ait kapasitelerini gözönünde tutarak bu iki 
kuruluşu dağıtmak,                               
  c) Haritacılık ve uzaktan algılama konularında daha ekonomik,süratli ve doğ-
ru çalışmayı sağlamak,yeni teknolojileri takip etmek amacıyla bilimsel araştır- 
malar yapmak veya yaptırmak,bu amaçla Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları ile 
yurt dışından çeşitli kaynaklardan gelecek haritacılık ve uzaktan algılama konu-
ları ile ilgili bilimsel araştırma proje önerilerini incelemek üzere Bilimsel  
Araştırma ve Koordinasyon Komisyonuna göndermek,Komisyonca olumlu görüş bildiri-
len araştırma projeleri konusunda tavsiye kararı almak,             
  d) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının programa alınan harita ve 
plan üretim istekleri ile bilimsel araştırma projelerinin gerektirdiği tahsisat-
ları hesaplayarak hizmet isteyen Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının 
bütçesinden,Harita Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe- 
lerinin ilgili tertiplerine aktarılacak ödenek,dış finansman ihtiyacı ve malzeme
miktarını belirlemek,                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca,Kurula intikal ettirilen diğer konuları   
incelemek ve öneride bulunmak,                         
  f) Ulusal ve uluslararası yayınları izlemek,temin etmek; uçaklardan ve   
uydudan alınacak fotoğraf ve görüntü isteklerini programlamak suretiyle uzaktan 
algılama ile ilgili çalışmaları yürütmek,                    
  Kurul bu görevlerini,belirleyeceği ana ilkeler doğrultusunda,oluşturacağı  
komisyonlar vasıtasıyla yerine getirir.                     
  Kurul Başkanının Görevleri                         

  Madde 7 - Kurul Başkanının görevleri şunlardır:               
  a) Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların
verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,             
  b) Kurul Başkanlığına gönderilen,rapor ve öneriler ile bilimsel araştırma  
projelerini görüşülmek üzere Kurula getirmek,                  
  c) Kurulun almış olduğu karar ve önerileri ilgili makamlara bildirmek,   
  d) Kurul çalışmaları dışında,Kurulun faaliyetleri ile ilgili toplantı ve  
görüşmelerde Kurulu temsil etmek,                        
  e) Kurulun olağan toplantılarını düzenlemek ve gerektiğinde Kurulu olağanüs-
tü toplantılara çağırmak.                            
  Kurul Bürosu                                

  Madde 8 - Kurulun çalışmaları ile ilgili hizmetlerin devamlılığını sağlamak 
amacıyla Harita Genel Komutanlığında bir büro kurulur.             
  Büro Başkanı Kurulun Sekreterlik görevini de yürütür.            
  Büronun kuruluş ve çalışma esasları Harita Genel Komutanlığınca çıkarılacak 
yönerge ile belirlenir.                             
  Kurul Bürosunun Görevleri                          

  Madde 9 - Kurul bürosunun görevleri şunlardır:               
  a) Ülke harita ve fotograf ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yayını 
yapar,yazışmalar düzenler,                           
  b) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurula bildirilmiş olan  
harita,plan ve fotograf isteklerini derler,inceler,planlamak üzere Kurula çıka- 
rır,                                      
  c) Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarını düzenler,          
  d) Kurul toplantılarının tutanaklarını tutar,                
  e) Kurul Komisyonlarının çalışmalarını düzenler,              
  f) Kurulca alınmış kararların kesinleşmesini,kesinleşen kararların uygulan- 
mak üzere yayınlanmasını ve yürütülmesini sağlar,                
  g) Yapılmış ve yapılması planlanmış 1/5.000 ölçekli harita ve fotoğrafların 
istatistiklerini tutar,kurul adına programlanmış hizmetlerin uygulama durumları-
nı izler,kurula bilgi verir,                          
  h) Kurul ve komisyonların yazışma,haberleşme ve yayımlama gibi sekreterya  
işleriyle,buna ilişkin çalışmaların koordinasyonunu yürütür.          
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
            İhtisas Komisyonları ve Görevleri            
  İhtisas Komisyonları                            

  Madde 10 - Kurul tarafından,görevleri ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere,
Kurulda bulunan uzmanlar arasından aşağıda belirtilen ihtisas komisyonları   
oluşturulur.                                  
  a) Program ve Planlama Komisyonu,                      
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu,              
  c) Yönetmelikler Komisyonu.                         
  Komisyonlardaki uzman üye sayısı,incelenecek konu dikkate alınarak Kurulca 
belirlenir.                                   
  Program ve Planlama Komisyonu ile Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komis- 
yonunda Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden birer 
uzman üye bulunur.                               
  Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu toplantılarına; jeodezi ve   
fotogrametri bölümü bulunan üniversitelerin konu ile ilgili öğretim elemanları 
ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
temsilcileri de iştirak ederler.Üniversiteler ve Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası temsilcileri;Kurulca bildirilecek araştırma konularına göre ilgili üniver-
site ve oda tarafından belirlenerek Kurula bildirilir ve komisyon çalışmalarına 
katılımları sağlanır.                              
  Bir Kurul uzmanı,ancak iki ihtisas komisyonunda görevlendirilebilir.    
  Komisyonların çalışma esasları Harita Genel Komutanlığınca çıkarılacak   
yönerge ile belirlenir.                             
  Program ve Planlama Komisyonunun Görevleri                 

  Madde 11 - Program ve Planlama Komisyonunun görevleri şunlardır:      
  a) Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce     
hazırlanan ve Kurul Başkanlığına gönderilen,geçmiş yıla ait programlara ilişkin 
raporları incelemek ve tamamlanan işler ile tamamlanmayan işler hakkındaki   
önerisini Kurul Başkanlığına yazılı olarak bildirmek,              
  b) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü harita ve fotoğ- 
raf alım isteklerini incelemek,Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro  
Genel Müdürlüğünün yıllık üretim kapasitelerini gözönünde bulundurmak suretiyle;
o yıl içinde yapılabilecek harita ve fotoğraf alım alanları ile önceliklerini  
bir cetvel halinde Kurul Başkanlığına sunmak,                  
  c) Kurulca yıllık faaliyet programlarına alınması kararlaştırılacak Bakan- 
lıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının (Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü hariç) harita ve uzaktan algılama isteklerine ilişkin 
yaklaşık maliyetlerini tespit etmek,                      
  d) Genel ve katma bütçeli daireler ve müesseseler bütçesinden,Harita Genel 
Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne tahsis olunacak paraları,bu 
iki kurum bütçelerinin harita alımı ve yapımı ile ilgili özel tertiplerine akta-
rılacak ödenek miktarlarını belirlemek,                     
  e) Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.                
  Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonunun Görevleri          

  Madde 12 - Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonunun görevleri    
şunlardır:                                   
  a) 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita üretimi ve uzaktan algılama konula- 
rındaki güncel teknolojiler ile yeni üretim ve güncelleştirme yöntemlerinin   
ülkemizde uygulanabilirliğini belirlemek üzere;                 
  1) Ülkemizde ve yurtdışında bu konulardaki gelişmeleri izleyip,incelemek,  
  2) Gerekli görülen konularda projeler oluşturmak,bu projeleri gerekçeleri, 
tetkik ve idari açıdan işleyişleri ve maliyet analizleri ile birlikte bir rapor-
la Kurula önermek,                               
  3) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan Kurula gelen ve komisyona iletilen proje
önerilerini teknik,idari ve mali yönleri ile taraflara düşecek yükümlülükler  
açısından inceleyerek görüşlerini Kurula sunmak,                
  4) Uygun bulunan projelerin,katılan kurumlar arasındaki yurtiçi ve yurtdışı 
koordinasyonunu,organizasyonunu yapmak,uygulamak ve sonuçlarını Kurula sunmak, 
  5) Gerek proje sonuçlarına ve gerekse incelenen sonuçlarına göre;yöntem,  
standart ve ilkeler tespit ederek,teknik yönetmeliklerde yapılması gerekli   
eklentiler veya değişiklikler için Kurul Başkanlığına önerilerde bulunmak,   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının satın alacakları harita  
yapımı ve uzaktan algılama ile ilgili donanım ve yazılım hakkında müracaat   
olması halinde,konuyu inceleyerek komisyon mütalaasını bir raporla Kurul    
Başkanlığına bildirmek,                             
  c) Jeodezi ve fotogrametri konularında teknik eleman yetiştirilmesi için  
araştırmalar yapmak ve önerilerini bir raporla Kurul Başkanlığına bildirmek,  
  d) Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.                
                                        
  Yönetmelikler Komisyonunun Görevleri                    
                                        

  Madde 13 - Yönetmelikler Komisyonunun görevleri şunlardır:         
  a) Kurulca tespit edilen harita standartlarını sağlamak üzere hazırlanacak 
teknik yönetmelikleri ve özel işaretleri tetkik ederek gerekli düzeltme ve   
değişiklikleri belirtmek suretiyle görüşünü Kurul Başkanlığına bildirmek,    
  b) Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonunun incelemesinden geçen ve 
ülke bakımından uygulanması zorunlu bulunan ve Kurulca kabul edilen metodlara  
göre,teknik yönetmeliklerde gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,     
  c) Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.                
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                 Çeşitli Hükümler                
                                        
  Faaliyet Programı ve Raporu                         
                                        

  Madde 14 - Harita ve uzaktan algılama hizmetlerine ait faaliyet süresi 1  
Ocak'tan,aynı yılın Aralık ayı sonuna kadar devam eder.             
  Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü o yıla ait  
faaliyet raporlarını,yeteri kadar çoğaltılmış olarak 25 Aralık'tan önce Kurul  
Başkanlığına verirler.                             
  Kurul Başkanlığının ilgili kurumlara onbeş gün önceden ulaşacak şekilde   
yapacağı bildirim üzerine; gelecek yıl programına alınmak üzere 15 Şubat tarihi-
ne kadar Kurula bildirilen istekler,bir ay içinde incelenip,gelecek faaliyet  
yılı programı tespit edilir ve en geç 15 Nisan'a kadar Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığının tetkikinden geçerek 15 Haziran tarihine kadar Kurula intikal  
eden yıllık program ile ilgili kararlar,en geç onbeş gün            
içinde ilgili Bakanlık tarafından onaylanır.                  
                                        
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       
                                        

  Madde 15 - 15 Mart 1983 gün ve 17988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan   
"Bakanlıklararası Harita İşleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği" ile
ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.                
  Hukuki Dayanak                               
                                        

  Madde 16 - Bu Yönetmelik 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komu- 
tanlığı Kanununun değişik 6 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiştir.        
  Yürürlük                                  

  Madde 17 - Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.                                     
  Yürütme                                   

  Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
     28/10/1991 TARİH VE 91/2367 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE     
       YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK          
      GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ         
                GÖSTEREN ÇİZELGE                 
------------------------------------------------------------------------------- 
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Farklı Tarihte            
                     Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe  
 Tarihi      Numarası          Maddesi       Giriş Tarihi 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)