Endeksler
                                        
        MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ         
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 14/9/1991, No: 91/2268        
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 14/7/1965, No: 657          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 9/10/1991, No: 21016         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi : 31, S.          
                                        
                                        
                I. BÖLÜM                    
               Genel Hükümler                  
                                        

  Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince 
verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hüküm- 
leri uygulanır.                                 

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa   
tabi personel ile bu Kanunun ek geçici 21 inci maddesinde belirtilen personel  
ve diğer kanunlarda giyecek yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem   
yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel hakkında uygulanır.         
                                        
                II.BÖLÜM                    
         Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanlar           

  Madde 3 - 2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek   
olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı   
cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle    
olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar.                 
  Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, 
bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar.                    
                                        
               III. BÖLÜM                    
         Giyecek Yardımından Yararlanma Şekli              

  Madde 4 - Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak   
verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve  
nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı  
bir ödeme yapılamaz.                              
  Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden 
ölçüsüne göre kurumca diktirilir.                        
  (Değişik:6/12/1993 - 93/5103 K.)                      
  Ancak, Emniyet Hizmetleri Sınıfında sivil olarak görev yapanlarla Milli   
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeline giyecek yardımı bedeli ve Emniyet 
Hizmetleri Sınıfında resmi kıyafet taşıyanlarla çarşı ve mahalle bekçilerine di-
kiş bedeli, ilgili kurumun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilerek 
nakden ödenir.                                 
  Verilecek giyecek eşyasının rengi ve biçimi ilgili kurumca tespit edilir.  

  Madde 5 - Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla;
  a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında,        
  b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında,       
  c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında,   
  verilir.                                  
  Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası  
verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel   
olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen  
kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmez.         
  Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme 
ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 

 
  Madde 6 - Giyim eşyalarının kullanma süreleri ekli cetvellerde gösteril-  
miştir. Bu süre eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır.   
  Bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim    
eşyası verilemez. Ancak giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve 
bu durum bir tutanakla tespit edilirse, yetkili kurum amirinin onayı alınmak  
suretiyle genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilebilir. Bu takdirde  
5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılır.             
  Sık sık temizlenmesi gereken giyim eşyası (beyaz önlük v.b.) o eşya için  
belirtilen kullanma süresinin iki katı zamanda kullanılmak üzere iki adet    
verilir.                                    

  Madde 7 - Emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli, memuriyetten ihraç    
v.s. gibi bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya bu Yönetmelik
uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim  
eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.                      
  Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle 
yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye 
kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez. 

  Madde 8 - Giyecek yardımından yararlanan bir memurun, aynı görevi yapmak  
üzere bu Yönetmeliğin uygulandığı başka bir kuruma geçmesi ve orada aynı    
eşyayı kullanmasının mümkün olması halinde, o kişiye verilmiş eşyaların neler  
olduğu ve veriliş tarihi, ayrıldığı kurumca gittiği kuruma bildirilir. Verilmiş 
olan giyim eşyalarından her birinin kullanma süresi doluncaya kadar yeni kurumca
ilgiliye o cins eşya verilmez.                         
                                        
                 IV. BÖLÜM                   
        Giyecek Yardımının Verilmesinde Uyulacak Esaslar         
                                        

  Madde 9 - Kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller 
esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre 
dağıtım listeleri düzenlenir.                          
  Bu dağıtım listeleri :                           
  a) Genel ve katma bütçeli kurumlar ile bağlı kuruluşlarında atamaya     
  yetkili amirler,                              
  b) Belediyelerde belediye başkanı, il özel idarelerinde vali,        
  c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında ilgili yönetim    
  kurulu,                                   
  tarafından onaylandıktan sonra süresi içinde kurumun ilgili birimlerine   
intikal ettirilir. Giyecek yardımı bu listelere göre yapılır.          
  (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kurumlara ait dağıtım listelerinin birer 
örneği ilgili bakanlık tarafından bağlı ve ilgili kuruluşları da kapsayacak   
şekilde onayı izleyen bir ay içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet  
Personel Başkanlığına gönderilir.                        

  Madde 10 - Kurum tarafından temin edilen giyim eşyaları bu amaçla tutula-  
cak bir zimmet defterine kaydedildikten sonra örneği ekli "Giyim Eşyası Teslim 
Tutanağı"nda gösterilerek ilgililere zimmet karşılığı verilir. Teslim tutanağı, 
personelin özlük dosyasında saklanır. Giyim eşyası, kullanma süresinin sonuna  
kadar alanın zimmetinde kalır. Kullanma süresi sona erdiği veya 6 ncı madde   
gereğince yenisi verildiği takdirde eskisi zimmetten düşülür.          
  Personelin zimmetinde bulunmasına gerek olmayan, belirli zaman ve hallerde 
kullanılacak giyim eşyaları 9 uncu maddede belirtilen mercilerin uygun görüşü  
üzerine demirbaş olarak alınır. Bu giyim eşyaları ayniyat sorumluları tarafından
muhafaza edilir ve gerektiğinde yalnız o işin görüldüğü sırada giyilmek ve geri 
toplatılmak üzere kullanacaklara verilir.