Endeksler
           ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER           
             ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 21.3.1991, No: 91/1779          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 10.7.1953, No: 6136            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 1.6.1991, No: 20888            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 30, S. 1448           
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Amaç, Kapsam ve Tanımlar              
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Kanun hükümleri gereğince avda 
ve sporda kullanılan yivli ve yivsiz tüfekler,nişan tüfek ve tabancaları ile  
silah ruhsatlarının düzenlenmesine, yenilenmesine ve gerektiğinde geri alınma- 
sına, ruhsatlı silahların bağış ve satış yoluyla el değiştirmesine, armağan,  
hatıra ve antika silahların neler olduğuna, silah ve mermi edinilmesine,silahla-
rın yurdumuza ithal ya da geçici olarak ithal edilmesine,trap-skeet atış alanı 
ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasına,ateşli silahların tamir edilmesi- 
ne,ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tesciline ilişkin esas ve usulleri   
düzenlemektir.                                 
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Kanun: 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunu,                         
  b) Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz  
bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden  
araç ve aletlerin tümünü,                            
  c) Armağan silah: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay
Başkanı ile yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri  
ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği usulüne göre bel-
gelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz 
silahlar ve bıçakları,                             
  d) Hatıra silah: Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda de-
ğişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine
göre tesbit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,                 
  e) Ateşli silah: Mermi veya fişek adı verilen özel şekil ve nitelikteki ec- 
zalı,canlıları bayıltmaya yarayan maddeleri barut gazı veya bu neviden patlayıcı
ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,           
  f) Tabanca: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santimetreyi veya tüm uzun-
luğu 50 santimetreyi geçmeyen dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir  
patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer  
nesneleri atabilen ateşli silahları,                      
  g) Tam otomatik silah: Tetiğin her çekilişinde veya devamlı çekili tutuldu- 
ğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları,              
  h) Yivli av tüfeği: Tam otomatik silahlardan olmamak şartıyla avda ve atıcı-
lıkta kullanılan ateşli yivli tüfekleri,                    
  ı) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Mermi veya fişek adı verilen, özel  
şekil ve nitelikteki mühimmatı atabilen, namluları yivli olan, Milletlerarası  
Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde belirtilen tüfek ve tabancaları,        
  i) Diğer saldırı ve savunma aletleri: (b),(c),(d),(e),(f),(g),(h) ve (ı)  
bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile  
özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli 
ve ateşsiz aletleri,                              
  j) Ruhsat: Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgele-
rini,                                      
  k) Taşıma ruhsatı: Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına dü- 
zenlenen belgeyi,                                
  l) Bulundurma ruhsatı: Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler  
adına düzenlenen belgeyi,                            
  m) Antika silahlar: Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzer-
lerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah,bıçak ve kılıç
gibi aletleri,                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  n) Zati demirbaş tabanca: Emniyet Teşkilatının kuvvesinde kayıtlı Devlet  
malı silah iken, bu Yönetmelik hükümleri gereği Emniyet Hizmetleri Sınıfı perso-
neline bedeli mukabili satışı yapılan, personelin memuriyeti süresince Devlet  
malı silah statüsünü muhafaza eden, görev süresince taşınmak ve kullanılmak mec-
buriyeti olan, üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, ancak; perso-
nelin emekli olup memuriyetten ayrılmasından sonra kuvve kaydından çıkarılarak 
personelin zati malı olacak silahı,                       
  o) Kimlik kartları ve silah taşıma izni: Kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma 
Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve 
uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin si-
lah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,          
  ö) Demirbaş silah: Bir kurum veya kuruluş adına verilip demirbaş olarak kay-
dı yapılan silahı,                               
  p) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,                     
  r) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,                
  s) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli: Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda
istihdam edilen stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe 
dahil) her rütbedeki personeli,                         
  ş) Personel: Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil  
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet 
Hizmetleri Sınıfı personelini,                         
  ifade eder.                                 
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
              Ruhsatlarla İlgili Esaslar              
  Ruhsatlar                                  

  Madde 3 - (Değişik: 2/4/1997-97/9510 K.)                  
  Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren 5 yıl için geçerli 
olup yenileme harcı alınmak şartıyla her beş yılda bir yenilenir. Sürenin sona 
ermesinden itibaren bir ay içinde tebligat için gerekli işlemler başlatılır.  
Zabıtaca yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını ye- 
niletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine 
göre silahın devri sağlanır.                          
  Yeni ruhsatın geçerlilik süresi önceki ruhsata ait sürenin bitmesinden iti- 
baren işlemeye başlar.                             
  Ruhsata bağlanmış silahlara ait mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, 
yabancı menşeli mermilerin kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yet- 
kililerce istenebilir.                             
  Bulundurma ruhsatı verilmesi                        

  Madde 4 - 16 ncı maddede sayılan hallerden birine girmeyen ve 21 yaşını dol-
durmuş olan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir. Bu- 
lundurmak maksadıyla silah ruhsatı almak isteyenlerin (Ek-1) deki Silah Ruhsatı 
İstek Formu ile müracaatları sağlanır.                     
  Bulundurma ruhsatı, mesken ya da işyerinde bulundurmak üzere iki şekilde dü-
zenlenir.                                    
  Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil bir yerden başka bir 
yere nakli için mülki amirin vereceği (Ek-2) deki Silah Nakil Belgesi gerekli- 
dir.                                      
  Bu belgede belirtilen gün haricinde silah, mesken ya da işyeri dışına çıka- 
rılamaz.                                    
  Taşıt araçları, işyeri veya mesken sayılmaz.                
  (Son fıkra Mülga : 16/11/1992 - 92/3721 K.)                 
                                        
  Taşıma ruhsatı                               

  Madde 5 - Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci
maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir.    
  Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun
bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının herbiri için harç alınmak su- 
retiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.                  
  Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla 
personeli tarafından taşınması mümkündür.                    
  Kamu görevlilerine verilecek taşıma ruhsatlarına ilişkin esaslar      

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)                 
  Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen
kamu görevlilerinin edindikleri zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı  
taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.           
  Kanunun 7 nci maddesinin (1),(2),(3) ve (4) numaralı bentleri hükümleri uya-
rınca her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisine haiz bulunanların yasal yol-
lardan usulüne göre edindikleri zati silahları varsa kimliklerine işlenir. Kim- 
liklerinde silahın kaydına ait kısım yoksa valilerce harçsız silah ruhsatı dü- 
zenlenir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İçişleri Bakanının yetkisi                         

  Madde 7 - İçişleri Bakanı; (Değişik: 2/4/1997-9510 K.)           
  a) Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddeleri kapsamına girmeyen, ancak, yaptık-  
ları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları veya sosyal, ekonomik, kültürel   
ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibariyle can güven-  
liklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muh-  
temel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslara,     
  b) Şehit olan kamu görevlileri, korucular ve Türk Silahlı Kuvvetleri men-  
supları, er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,        
  c) 25/3/1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanun ile mülga 5/6/1985 tarihli ve 3216 sayılı Kanun uyarınca  
teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koru- 
ma altına alınanlara,                              
  talepleri halinde silah taşıma izni verebilir.               
  Yukarıdaki fıkra uyarınca verilen bu izin gerektiğinde veya veriliş sebe-  
binin ortadan kalkması halinde geçerlilik süresine bakılmaksızın bu Yönetmelik 
hükümlerine göre geri alınabilir.                        
  İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, birinci fıkranın (a) bendinde   
belirtilen yetkisini yazılı olarak il valilerine tamamen veya kısmen devrede-  
bilir.                                     
  (a) bendine istinaden müracaat edilmesi ve maruz kalınacağı muhtemel teh-  
dit ve tehlikenin herhangi bir somut olaya, bilgi veya belgeye dayandırılmama- 
sı durumunda; silah taşıma izni verilmesinde, Bakanın veya yetki devri yapılmış 
ise valinin takdir yetkisi esas alınır.                     
                                        
  Taşıma ruhsatı verilecek kamu görevlileri                  

  Madde 8 - (Değişik birinci cümle: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Valiler, aşağıda 
belirtilen kamu görevlilerine bu Yönetmelik hükümleri gereğince silah taşıma  
ruhsatı verebilir.                               
  a) (Değişik: 2/4/1997-97/9510 K.) 1 - Cumhurbaşkanı, Başbakan,Bakanlar   
ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,          
  2 - Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki   
idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,           
  3 - Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten    
sayılanlara,                                  
  4 - Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.     
                                        
  b) (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma 
yetkisine haiz olanlardan;                           
  1 - Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati si-
lahları için),                                 
  2 - Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun
1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin deva-
mı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),           
  c) Devlet, belediye,özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma,bakım
onarım işlerinde çalışanlardan;                         
  1 - Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçi- 
lere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silah-
larını taşıyabilirler),                             
  2 - Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol,bakım 
ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada
demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),                  
  3 - PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu,yer istasyonu, 
kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon  
tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait  
bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eks-
per, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası  
seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dı- 
şında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),   
  4 - TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile 
radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve  
teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten baş-
mühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun 
bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabi- 
lirler),                                    
  5 - Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen,     
şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetle-  
rini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve    
teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıt- 
lı silahları taşıyabilirler),                          
  6 - Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden
hizmetlerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  7 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve 
meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi 
seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun 
bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabi- 
lirler),                                    
  8 - (Değişik: 16/11/1992 - 92/3721 K.) 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı   
Kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci   
ve ikinci müdürlerine,                             
  9 - (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye
binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı    
şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını    
taşıyabilirler),                                
  10 - (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) İnfaz koruma başmemurları ile memurla- 
rına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşı- 
yabilirler),                                  
  11 - (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan
ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve   
görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),          
  12 - (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.; Mülga: 30/6/1994 - 94/5825 K.)     
  d) Paraya vazıülyed olanlardan;                       
  1 - (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra
ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra   
müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci     
maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı 
süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilir- 
ler),                                      
  2 - Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı 
silahları taşıyabilirler),                           
  3 - Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silah- 
ları taşıyabilirler).                              
  e) (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Özellik arzeden görev yapanlardan;   
  1 - Cumhurbaşkanı Genel Sekreterine veya bu görevde bulunmuş olan kamu per- 
soneline,                                    
  2 - Müsteşar, Başbakanlık ve Bakanlıklara doğrudan bağlı Başkanlıkların Baş-
kanları ile Sayıştay Başkan ve üyelerine, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Ba- 
kanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,           
  3 - Başbakanlık, Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Ka-
lem Müdürlerine (Memuriyet görevlerinin devamı süresince, demirbaşa kayıtlı si- 
lahları veya zati silahlarını taşıyabilirler),                 
  4 - (Değişik:30/6/1994 - 94/5825 K.)Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık,bakanlık- 
lar,müsteşarlıklar,kamu kurumu genel müdürlükleri ve kamu iktisadi teşebbüsle- 
rinde teftiş ve denetim görevi yapan denetim elemanı ve müfettişler ile Sayış- 
tay denetçilerine,                               
  5 - (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci,  
daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve   
muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı    
kadrosunda çalışanlara.                             
  6 - Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüs-
lerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,   
  7 - Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine 
(görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati si- 
lahlarını taşıyabilirler),                           
  8- (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, başkan 
yardımcısı ve üyelerine,                            
  9- (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.) Belediye başkanları ve il genel meclisi üyele- 
rine,                                      
  10- (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,         
  11- (Ek:2/4/1997-97/9510 K.) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli 
genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.           
                                        
  (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen- 
ler ile (e) bendinin (1),(2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrı-
ca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiç bir işleme ve harca gerek kal- 
maksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.                   
  (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.) Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt  
bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevlilerin seçimle
bu göreve gelmeleri şartı aranır.                        
  Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları            

  Madde 9 - (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.)                 
  Valiler, aşağıda belirtilen kişilere durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde
aranan şartlara uygunluğunun tesbit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı vere- 
bilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) (Mülga: 2/4/1997-97/9510 K.)                       
  b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan  
dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı ola-
rak teyid edilen Türk vatandaşlarına,                      
  c) Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,               
  d) (Değişik:30/6/1994 - 94/5825 K.) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş 
işleyen imalatçı ve toptancılara,                        
  e) Ticaret odaları, sanayi odaları Ziraat Odaları ve ticaret borsalarında  
görevli meclis üyelerine, (1)                          
  f) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 
3182 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine,      
  g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında  
görevli pilotlara,                               
  h) (Değişik: 7/12/1995 - 95/7655 K.) Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl  
Bakanlıkça tesbit edilecek miktara ulaşan sermaye şirketleri ile 30/4/1985 ta- 
rihli ve 3186 sayılı Kanuna tabi Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin  
yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,       
  ı) Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla,  
bölgeler itibarıyla tesbit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak 
miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten 
toprak sahiplerine,                               
  i) Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla  
bölgeler itibarıyla tesbit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak mik-
tarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle
sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan
sürü sahiplerine,                                
  j) (Değişik :16/11/1992 - 92/3721 K.) Yapı,tesis,inşaat ve büyük onarım   
işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere,(ortaklık veya şirket sözkonusu
ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),             
  k) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlar-
da fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu 
işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),                 
  l) Akaryakıt istasyonu sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demir- 
başa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),         
  m) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalış-
tıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve  
mutemetlere (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en 
fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve 
her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler iş yeri ve iş başında demirbaşa    
kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),                      
  n) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Atış poligonlarının korunmasıyla   
görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve iş başında taşımak  
şartıyla), atış poligonu sahiplerine,                      
  o) 25/4/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine 
göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan ta- 
şınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen 
bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
  ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci ola- 
rak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,                   
  p) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak te- 
sis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirba-
şa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),           
--------------------------                           
(1) Bu bende, 16/11/1992 tarih ve 92/3721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla   
  "Ziraat Odaları" ibaresi eklenmiş olup, metne işlenmiştir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  r) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Daha önce vali, vali yardımcısı,   
kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı, 
Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış ve 
asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında   
tamamen kendi isteğiyle bu kurumlardan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş 
sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subay, astsubay veya uzman   
jandarma çavuşlara,                               
  s) (Değişik : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından
faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin,  
fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki    
kişiye, (şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve   
bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),                  
  ş) (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 
sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,  
  t) (Ek : 16/11/1992 - 92/3721 K.) 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan,   
birlik, federasyon ve konfederasyon başkanları ile genel kurul üyelerine,    
  u) (Ek:30/6/1994 - 94/5825 K.) İstifa ederek ayrılanlar ile haklarında ya- 
pılan tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş olanlar hariç olmak üzere köy  
ve mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,                     
  ü) (Ek: 7/12/1995 - 95/7655 K.) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine  
son verilenler hariç olmak üzere belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği
yapmış olanlara,                                
  (Son Fıkra Mülga: 2/4/1997-97/9510 K.)                   
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
  Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri, Silah Ruhsatı İçin  
      İstenecek Belgeler ve Ruhsat Verilmesini Engelleyen Haller      
                                        
  Emekli kamu görevlileri                           

  Madde 10 - Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt  
bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden;      
  a) (Değişik: 13/1/1992 - 92/2635 K.) Vali, vali yardımcısı,kaymakam ve bucak
müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare
Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,                 
  b) Hakim ve savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerine,           
  c) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı,birinci müste-
şar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos  
yardımcısı, konsolos, muavin konsolos (...) (1)                 
  d) Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp bir başka 
kuruma geçen veya istifa eden vali, vali yardımcısı, hakim ve savcılara,    
  e) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT  
hizmetleri mensuplarına,(Ek:28/1/1994-94/5297)Bunlar kurumlarıyla ilişkilerinin 
kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarna 
işletmek suretiyle taşıyabilirler.Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine
geçer.                                     
  f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,                      
  g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi gereğince
görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge  
şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya ka-
nuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),           
  h) (f) bendi hariç diğer bendlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı Kanuna göre emekli olanlara,       
  ı) (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.) Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma  
yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına,         
  İkamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları
zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.                   
  Bu maddede öngörülenlerden (Ek-1) de gösterilen Silah Ruhsatı İstek Formuna 
ilave olarak durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.             
------------------------                            
(1) Bu bentte yeralan "ve ataşelere" ibaresi, 16/11/1992 tarih ve 92/3721    
  sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla metinden çıkarılmıştır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2740-1                    
                                        
  Emekli subay ve astsubaylar