Endeksler
                                        
                                        
          KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ SÖZLEŞMELİ            
          PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ             
              HAKKINDA YÖNETMELİK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 13.9.1990, No : 90/915        
  Dayandığı KHK'nin Tarihi      : 22.1.1990, No : 399          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 15.11.1990,No : 20696         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5 Cildi : 30, S. 1408        
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin   
3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personelin 
sicil amirlerini, sicil ve başarı değerleme dönemini, sicilde bulunacak bilgile-
ri, ayrılış sicilinin verileceği halleri, sicil ve başarı değerlemesi raporları-
nın şeklini, değerlemeye esas alınacak soruları, düzenleme zamanını, uygulanacak
not usulünü, bunların değerlendirilmesi ve muhafazası ile görevli makamlara dair
esasları, sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz ve bunu inceleyecek  
merciler ile sicil ve başarı değerlemesine ilişkin diğer hususları düzenlemek- 
tir.                                      
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;                
  a) Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu: Sicil amirlerinin, sözleşmeli perso- 
nelin sicil ve başarısının tespiti için kullandıkları bu Yönetmeliğe ekli form- 
ları,                                      
  b) Sicil Amiri: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre sicil ve başarı değer- 
lemesi raporlarını birinci ve ikinci derecede yetkili olarak doldurmakla görev- 
lendirilen amirleri,                              
  c) Teşebbüs ve Bağlı Ortaklık: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli  
1 sayılı cetvelde kadroları belirtilen kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı   
ortaklıkları,                                  
  d) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü    
maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personeli,    
                                        
  ifade eder.                                 
                                        
  Sözleşmeli Personel Kütüğü                         

  Madde 3 - Sözleşmeli statüde işe alınan personel bir sicil numarası verilmek
suretiyle sözleşmeli personel kütüğüne kaydolunur.               
                                        
  Özlük Dosyası                                

  Madde 4 - Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca, her sözleşmeli personel için bir 
özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada sözleşmeli personelin adı ve soyadı, kütük 
sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyet cüz- 
danı ile öğrenim belgesinin dairece tas-                    
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
dik edilmiş sureti, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği  
yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri,  
mecburi hizmetleri, askerlik durumu, işe başlama tarihi, emeklilik keseneğine  
esas aylığının derece ve kademesi, imtihan başarı dereceleri, yer değişiklikle- 
ri, hizmetiçi eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından ve- 
rilen yayın ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disip- 
lin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suç- 
tan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar bile) veya 
beraat kararı; sağlık durumu, yaptığı fahri hizmetlerle aldığı izinlere ait   
bilgi ve belgeler ve işe alınırken istenen diğer belgeler saklanır.       
  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları sicillerin bir parçası sayı- 
lır; sicil ve başarı değerlemesi raporlarının doldurulması sırasında ilgili si- 
cil amirlerince incelenebilir.                         
  Sicil Dosyası                                

  Madde 5 - Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca her sözleşmeli personel için bir 
sicil dosyası düzenlenir. Sicil dosyalarına sicil amirlerince düzenlenen sicil 
ve başarı değerlemesi raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denet- 
leme raporları ve mal beyannameleri konulur.                  
  Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi                       

 

 
  Madde 6 - Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmesinde, emekliye çı- 
karma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlı- 
ca dayanaktır. Kurum değiştiren sözleşmeli personelin özlük ve sicil dosyaları 
yeni kurumlarına eksiksiz olarak gönderilir.                  
  Sözleşmeli personelden sözleşmeleri feshedilenler, istifa eden, istek, yaş 
haddi, malüllük ve sicil nedenlerinden biri ile emekliye ayrılan veya ölenlerin 
sicil dosyaları özlük dosyaları ile birleştirilerek saklanır.          
  Sicil Amirleri Yönetmelikleri                        

  Madde 7 - Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, Devlet Personel Başkanlığının   
uygun görüşü üzerine coğrafi yerleşim özellikleri, organizasyon yapıları,    
hiyerarşik yönetim kademeleri ve benzeri hususları dikkate alarak ve her    
sözleşmeli personelin birinci sicil amiri ilgili kişilerin bağlı olduğu birim  
amiri olacak şekilde birinci ve ikinci sicil amirlerini yönetim kurullarınca  
çıkarılacak yönetmeliklerle tespit ederler.                   
  Zorunlu hallerde sadece bir sicil amiri de tespit edilebilir.        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
            Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları          
  Sicil ve Başarı Değerleme Dönemi                      

  Madde 8 - Sicil ve başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk 
yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli
birime teslim edilir.                              
  İlk defa açıktan işe alınan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerleme-
si raporları sözleşme sürelerinin bitiminden 15 gün önce doldurulur. Bu persone-
lin 6 aylık deneme süresinden sonraki ilk sözleşme dönemlerine ait sicil ve   
başarı değerlemesi raporları ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye
geçenlerin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerine bakılmak- 
sızın Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur.                
  Yıl içinde görev yeri veya unvanı değişen sözleşmeli personelin o yıla ait 
sicil ve başarı değerlemesi raporu 6 aydan fazla çalıştığı yerdeki sicil amiri 
tarafından doldurulur.                             
  Sicil ve Başarı Değerleme Raporu Doldurmak İçin Gerekli Süre        

  Madde 9 - Haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleş-
meli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 
6 ay çalışmış olmaları şarttır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sözleşmeli personel hakkında sicil verecek amirlerden birinin bulunmaması  
halinde mevcut amirin raporuna itibar edilir.                  
  Bir sicil amiri bulunanlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre 
işlem yapılır.                                 
  Sicil amirlerinin hiç birinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde  
kalmamaları halinde sicil ve başarı değerlemesi raporları sonradan göreve ata- 
nanlar veya vekilleri tarafından 3 aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. 
Bu şekilde de sicil ve başarı değerlemesi raporu verme imkanı bulunmazsa, sicil 
ve başarı değerlemesi raporu, düzenleme döneminde 3 aydan az olmamak üzere, söz-
leşmeli personel ile en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.    
  Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler
ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eği-
timde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gere- 
ken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış  
olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi  
raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sür-
mesi ve dolayısıyla sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi  
raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ge-
riye doğru en çok 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalaması esas
alınır.                                     
  Görevden Ayrılış Halinde Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Doldurulması

  Madde 10 - Bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup görevi veya gö-
rev yeri değiştirilenlerin sicil ve başarı değerlemesi raporları, önceki sicil 
amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden 15 gün içinde doldurulur ve yeni gö- 
rev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edilir.         
  Sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurma zamanı gelmeden ve yeni  
sicil amirine sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için yeterli süre  
kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirleri en az 6 ay beraber çalıştıkları  
sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarının kendilerine ait 
bölümünü, görevinden ayrılmadan önce doldurarak sicil raporlarını saklamakla  
görevli makamlara teslim ederler.                        
  Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Şekli