Endeksler
          MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA            
                 YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 10.8.1990, No : 90/748        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 19.4.1990, No : 3628         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 15.11.1990, No : 20696         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi: 30, S. 1396         
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                  
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan 
mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, 
merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas 
ve usulleri düzenlemektir.                           
  Haksız mal edinme                              

  Madde 2 - Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edileme- 
yen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu ka-
bul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Yönetmeliğin uy- 
gulanmasında haksız mal edinme sayılır.                     
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
      Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Verileceği Merciler         
  Mal bildiriminde bulunacaklar                        

  Madde 3 - Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar:    
  a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan  
Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç),      
  b) Noterler,                                
  c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile 
genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Der- 
neğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bun-
ların şube başkanları,                             
  d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunla-
ra bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi  
devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese,  
bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği  
yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunla-
rın alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak sure- 
tiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevli- 
leri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,                   
  e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunla- 
rın yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve  
borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil),       
  f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alan- 
lar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve ge- 
nel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve dene- 
ticileri,                                    
  g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve de-
netim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,    
  h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfede-
rasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil).        
  Eşlerin mal bildirimi                            

  Madde 4 - Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin herbiri ayrı 
ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden herbiri, eşi  
ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.          
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)                       
                                        
                                        
  Birden fazla mal bildirimi                         

  Madde 5 - Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde katmak kaydıyla  
ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) 
ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildi- 
riminde bulunurlar.                               
  Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiri- 
minde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulu- 
nurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle
yükümlüdür.                                   
  Mal bildiriminin verileceği merciler                    

  Madde 6 - Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır:          
  a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanlığı,                         
  b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile il- 
gili birimler,                                 
  c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar,                
  d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin baş- 
kanı,                                      
  e) Noterler için Adalet Bakanlığı,                     
  f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili 
makamları,                                   
  g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum
ve dernek genel başkanlığı,                           
  h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, ku-
rum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulun- 
dukları bakanlıklar,                              
  i) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini verme-
leri gereken makam veya merci,                         
  j) Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,  
  k) Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve ge- 
nel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı  
kuruluşlar,                                   
  l) Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı,        
  m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan 
derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Ba- 
kanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri,      
  n) İl genel meclisi üyeleri için, ilgili valilikler, belediye meclisi üyele-
ri için, ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için, İçişleri Ba- 
kanlığı,                                    
  o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işle-
ri ile ilgili makam veya merci,                         
  p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve de-
netim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, 
bulundukları yer en büyük mülki amirliği,                    
  r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü.                                       
  Sorumluluk                                 

  Madde 7 - 6 ncı maddede belirtilen merciler, mal bildirimlerinin süresi   
içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar. Bu merciler mal bildirimlerinin ve-
rilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler.          
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
              Mal Bildirimleri                   
  Mal bildiriminin konusu                           

  Madde 8 - 3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri 
altındaki çocuklarına ait bulunan;                       
  a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),       
  b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık   
ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci ka- 
demesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tuta- 
rındaki;                                    
  1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,               
  2) Hisse senedi ve tahvilleri,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3) Altın ve mücevheratı,                          
  4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, har- 
man makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, ko-
leksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,               
  5) Hakları,                                 
  6) Alacakları,                               
  7) Borçları,                                
  8) Gelirleri,                                
  mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, 
borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.   
  Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan  
olunur.                                     
  Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şu-
be müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylık- 
lara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tesbit ve ilan olunur.                             
  Mal bildiriminin verilme zamanı                       

  Madde 9 - Mal bildirimlerinin;                       
  a) 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan
belgelerle birlikte,                              
  b) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde,       
  c) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay  
içinde,                                     
  d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya ata- 
nanlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,           
  e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,       
  f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve de-
netim kurulu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başya- 
zarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izle- 
yen bir ay içinde,                               
  g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanun- 
larında öngörülen süre içinde,                         
  verilmesi zorunludur.                            
  (a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapı-
lamaz.                                     
  Ek mal bildirimi                              

  Madde 10 - 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti al-
tındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik 
olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, 
alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 
8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak 
veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayı-
lır.                                      
  Mal bildiriminin yenilenmesi                        

  Madde 11 - 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve  
(5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zo-
rundadırlar.                                  
  Mal bildirim formunun doldurulması                     

  Madde 12 - İlgililer, ekli "Mal Bildirimi Formu"nu el yazısı ile okunaklı 
bir şekilde tek nüsha olarak doldurur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalar.  
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                 Hediye ve Hibeler               
  Hediye ve hibe                               

  Madde 13 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri, milletlerarası proto-
kol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple  
yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk  
tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel  
kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret top- 
lamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itiba-
ren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar.         
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1991 (Ek-6)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tara- 
fından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine  
dahil değildir.                                 
  Hediye ve hibe eşyalarda yapılacak işlem                  

  Madde 14 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eşlerine, 
milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer  
herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair  
milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir 
gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tarafından verilen hediye veya hibe niteli- 
ğindeki eşyayı alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret topla-
mını aşan değerde olduğunu belirlemesi halinde, yurtiçinde aldıkları tarihten, 
yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren ongün içinde bulundukları il  
defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları  
vasıtasıyla gönderir.                              
  Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve mil- 
letlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğrafları- 
nın çerçevleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık 
toplamını aşıp aşmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişik 72 nci maddesi-
ne göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tesbit olunarak ilgili-
ye ve bağlı bulunduğu kuruma bildirilir.                    
  Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu tarafından ilgilisine geri veri-
len hediye veya hibe niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin on aylık  
toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün içinde kendi kurumlarına  
verilir.                                    
  Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek su- 
retiyle değerlendirilir veya ilgisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir.
                                        
                  BEŞİNCİ BÖLÜM                
                  Çeşitli Hükümler               
  Mal bildirimlerinin gizliliği                        

  Madde 15 - Mal bildirimleri, 6 ncı maddede belirtilen makam veya mercilerin 
ilgili birimlerinde, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. 
Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler
dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez.                
  Bilgi verme zorunluluğu                           

  Madde 16 - Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kişi-
ler ile özel ve kamu kuruluşları, 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturma- 
ya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorunda-
dır.                                      
  Süresinde mal bildiriminde bulunmama                    

  Madde 17 - Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulun-
mayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur.  
Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur.      
  İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayan- 
lar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulur.                             
  Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre  
zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına  
suç duyurusunda bulunurlar.                           
  Mal bildirimlerinin karşılaştırılması                    

  Madde 18 - Yeni ve ek bildirimler, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler
tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır.             
  Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya 
haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında  
yetkili mercilerce Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hukuki dayanak                               

  Madde 19 - Bu Yönetmelik, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiri-   
minde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22 nci maddesi  
uyarınca düzenlenmiştir.                            
  Yürürlük                                  

  Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
  MAL BİLDİRİMİ                                
------------------------------------------------------------------------------- 
| 1. Soyadı, adı   | 2. Görevi veya mesleği     | 3. Kurum Sicil no  | 
|--------------------|----------------------------------|---------------------| 
| 4. İş adresi    | 5. Ev adresi          | 6. Veriliş sebebi  | 
|-------------------------------------------------------|---------------------| 
| T |7.Kime | 8.Cinsi | 9.Bulunduğu | 10.Yüz |11.Hisse | 12. Değeri TL.   | 
| A | ait |  ve  |  yer ve  | ölçümü |  mik.  |           | 
| Ş |olduğu | çeşidi |  adresi  |    |     |           | 
| I |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| N |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| M |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| A |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| Z |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
|  |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| M |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| A |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| L |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| L |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| A |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| R |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
| I |-------|---------|-------------|--------|----------|---------------------| 
|-------------------------------------------------------|---------------------| 
| T |13.Kime| 14.Cinsi            | 15.Adedi | 16.Değeri TL.   | 
| A | ait  |                |     |           | 
| Ş |olduğu |                |     |           | 
| I |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
| N |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
| I |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
| R |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
|  |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
| M |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
| A |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
| L |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
| L |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
| A |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
| R |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
| I |-------|--------------------------------|----------|---------------------| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| A |17.Kime| 18.Borçlunun soyadı,| 19.Alacak| |20.Kime| 21. Mahiyeti    | 
| L | ait |  adı       | mik.TL. | | ait  |           | 
| A | olduğu|           |     | | olduğu|           | 
| C |-------|---------------------|----------| H|-------|---------------------| 
| A |-------|---------------------|----------| A|-------|---------------------| 
| K |-------|---------------------|----------| K|-------|---------------------| 
| L |-------|---------------------|----------| L|-------|---------------------| 
| A |-------|---------------------|----------| A|-------|---------------------| 
| R |-------|---------------------|----------| R|-------|---------------------| 
| I |-------|---------------------|----------| I|-------|---------------------| 
------------------------------------------------------------------------------- 
|  |22.Kime| 23.Alacaklının soya-| 24.Taksit| 25.Taksit| 26.Alındı-| 27.Bil- | 
| B | ait |  dı, adı     | mik.TL. | mik.TL. | ğı tarih | dirim  | 
| O | olduğu|           |     |     |      | sahibi- | 
| R |-------|---------------------|----------|----------|-----------| nin im- | 
| Ç |-------|---------------------|----------|----------|-----------| zası,  | 
| L |-------|---------------------|----------|----------|-----------| tarih, | 
| A |-------|---------------------|----------|----------|-----------| pul   | 
| R |-------|---------------------|----------|----------|-----------|     | 
| I |-------|---------------------|----------|----------|-----------|     | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  FORMUN KULLANIMI                              
  ----------------                              
  Bu form, 19/4/1990 tarih ve 3628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan mal
bildiriminde bulunacak olanların kendileri ile karı ve kocalarının ve velayetle-
ri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile alacak, hak ve borçla-
rını göstermek için kullanılır.                         
  Beyanda bulunanın, taşınır malları, alacakları, hak ve borçlarının değer ve 
tutarları; kendilerine aylık ödenenlerin net aylığının beş katından, ödenmeyen- 
lerin ise genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesin- 
deki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla ise beyan edilir. Bu  
halde taşınır mal, hak, alacak ve borçlar ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem 
halinde gösterilir.                               
  İlgili bölümlerdeki hanelerin yeterli olmaması halinde birden fazla bildirim
formu kullanılır.                                
  AÇIKLAMA                                  
  --------                                  
  Aşağıda gösterilen rakamlar soru bilgi başlıklarına karşılıktır. İzahı ge- 
rekli görülmeyen bilgi başlıkları için açıklama yapılmamıştır.         
  6. Veriliş Sebebi                              
  -----------------                              
  Bu bölüme, mal bildiriminin ilk defa, yenileme, ek, soruşturma veya kovuş- 
turma sebeplerinden hangisine dayalı olarak verildiği yazılır.         
  TAŞINMAZ MALLAR                               
  ----------------                              
  7. Kime ait olduğu                             
  ------------------                             
  Bu bölüme, malın durumuna göre kendisine veya eşine veya velayeti altındaki 
çocuğuna ait olduğu yazılır.                          
  8. Cinsi ve çeşidi                             
  ------------------                             
  Bu bölüme bildiri sahibinin yurt içinde ve dışında bulunan bina, arsa, arazi
ve madenlerle Medeni Kanun gereğince taşınmaz mal hükmünde bulunan ayni haklar 
yazılır. Binalarda (ahşap, kargir, betonarme gibi), arazide (tarla, bağ, bahçe, 
zeytinlik, portakal bahçesi gibi), madenlerde (krom, bakır, zımpara gibi) çeşit-
li yazılır.                                   
  9. Bulunduğu yer ve adresi                         
  --------------------------                         
  Taşınmaz malların bulundukları yer ve adres yazılır.            
  11. Hisse miktarı                              
  -----------------                              
  Bildirim sahibinin veya karı ve kocası veya velayet altındaki çocuklar, ta- 
şınmaz malın tamamına sahip değillerse sahip oldukları hisse miktarı bu bölüme 
yazılır.                                    
  12. Değeri TL.                               
  --------------                               
  Eğer taşınmaz mal bir nisbet dahilinde ise, hissesi kadar aksi halde tamamı-
nın değeri TL. olarak yazılır.                         
  TAŞINIR MALLAR                               
  ---------------                               
  14. Cinsi                                  
  ---------                                  
  Bu bölüme taşınır malları kapsayan para, esham, tahvilat, altın ve mücevhe- 
rat ile diğer mallar yazılır.                          
  Para                                    
  -----                                    
  Yabancı kağıt paralar, bunların bildirim tarihindeki borsa kıymetlerine göre
Türk parası değeri ve cinsleri belirtilir.                   
                                        
                                        
                                        
  Esham ve Tahvilat                              
  -----------------                              
  Esham ve tahvilat çeşidine göre ve her çeşidin temsil ettiği kıymetlere göre
ayrı ayrı yazılır. Yabancı esham ve tahvilatı da çeşitleri işaret edilmek sure- 
tiyle aynı şekilde yazılır.                           
  Altın ve Mücevherat                             
  -------------------                             
  Yabancı altın, külçe altın, altın ziynet eşyası ile her çeşit mücevherat  
çeşitleri (Reşat, beşibiyerde, cumhuriyet beşibiyerde, yüzlük altın, lira    
çeyreği, küpe, altın bilezik, elmas, elmas iğne, pırlanta küpe gibi) cinsleri  
yazılır.                                    
  Diğer mallar                                
  ------------                                
  1. Motor, kayık, sandal gibi taşıt araçları                 
  2. Kamyon, otomobil (hususi ve taksi), motorsiklet, araba gibi motorlu ve  
motorsuz kara taşıt araçları                          
  3. Traktör, harman makinesi, pulluk gibi ziraat araç ve aletleri      
  4. Koyun, keçi, inek, öküz, manda, at gibi hayvanlar            
  5. Pul, silah ve diğer koleksiyonlar                    
  6. Antika ve kıymetli tablo, vazo, gümüş sofra takımı eşyasını kapsayan   
taşınır malların cinsleri bu bölüme yazılır.                  
  ALACAKLARI                                 
  ----------                                 
  18. Borçlunun soyadı, adı                          
  -------------------------                          
  Borçlunun soyadı, adı, varsa sigorta şirketinin adı da yazılır.       
  19. Alacak miktarı TL.                           
  ----------------------                           
  Borçludan alacağı miktar yazılır.                      
  HAKLARI                                   
  -------                                   
  21. Hakların mahiyeti                            
  ---------------------                            
  Bu bölüme taşınmaz mallara ait ayni haklar hariç olmak üzere taşınır    
mallara ait ihtira beratı, alameti-farika, telif hakkı gibi haklar yazılır.   
  BORÇLARI                                  
  --------                                  
  23. Alacaklının soyadı, adı                         
  ---------------------------                         
  Alacaklı kişinin soyadı, adı belirtilerek yazılır.             
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)