Endeksler
                                        
                                        
             GÜVENLİK SORUŞTURMASI                 
               YÖNETMELİĞİ                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8.3.1990 No: 90/245         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : -     No: -           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 13.4.1990 No: 20491         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5  Cildi: 29  S. 2001       
                                        
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
           Amaç, Kapsam, Tanımlar                  
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, gizlilik dereceli bilgiler üzerinde ve giz-
lilik dereceli yerlerde çalıştırılacaklarla göreve alınacak veya yer değiştire- 
cek kamu personeli hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasını düzenlemektir.  
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
göreve alınacak, yer değiştirecek veya gizlilik dereceli yerlerde çalıştırıla- 
caklarla gizlilik dereceli bilgilere nüfuz edecek personel hakkında yapılacak  
güvenlik soruşturmalarını ve soruşturmayı yapacak makamları kapsar.       
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;                
  A. Gizlilik dereceli bilgiler: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı gö- 
rülen mesaj, doküman, araç, gereç, tesis ve yer hakkında kayıt edilmiş veya ka- 
yıt edilmemiş bilgilerdir.                           
  B. Gizlilik dereceli yer: Gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç,  
gereç ve tesislerin bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirle-
ri alınmış olan her türlü dolap, kasa, oda, sınırlandırılmış bölgeyi ifade eder.
  C. Gizlilik dereceleri:Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bil-
gilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasıdır.         
  Gizlilik dereceleri dört sınıfa ayrılır.                  
  a. Çok Gizli: Müsaadesiz açıklandığı takdirde, milli güvenlik ve menfaatle- 
rimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete  
faydalar temin edecek ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor,
doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.             
  b. Gizli: Müsaadesiz açıklandığı takdirde milli güvenliğimize prestij ve  
menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek; diğer taraftan yabancı bir devlete 
faydalar temin edecek mahiyette olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis 
ve yerler için kullanılır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c. Özel: Müsaadesiz açıklandığı takdirde milletimizin menfaat ve prestijini 
haleldar edecek veya bir şahsın zarar görmesine sebep olacak veya yabancı bir  
devlete faydalar temin edebilecek mahiyette olan mesaj, rapor, doküman, gereç, 
tesis ve yerler için kullanılır.                        
  d. Hizmete Özel: İhtiva ettiği bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel 
gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başka- 
sı tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis  
ve yerler için kullanılır.                           
  D. Bilmesi gereken: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı 
öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanlardır.     
  E. Arşiv Araştırması: Şahsın genel kolluk kuvvetleri tarafından halen ara- 
nıp aranmadığı ile kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli
sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının mevcut ka-
yıtlardan tesbit edilmesidir.                          
  F. Güvenlik Soruşturması: Şahsın genel kolluk kuvvetleri tarafından halen  
aranıp aranmadığı ile kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği kay- 
dının ve hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, ideolojik faali- 
yetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin, sır saklama yeteneğinin 
mevcut kayıtlardan ve mahallinden araştırılmak suretiyle tesbit edilmesi ve de- 
ğerlendirilmesidir.                               
  G. Mesaj: Açık veya kapalı olarak her türlü muhabere vasıtasıyla gönderil- 
mek üzere hazırlanmış bir bilgi veya haberdir.                 
  H. Doküman: Mesaj dışında kalan her türlü yazılı, basılı veya teksir edil- 
miş kitap, dergi, broşür, etüd, mektup, program, emir, mumlu kağıt, kroki, plan,
film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita veya diğer belgelerle kayıt edilmiş
veya kayıt edilmemiş bilgilerdir.                        
  İ. İstihbarat: Çeşitli kaynak ve vasıtalardan elde edilen haberlerin tasni- 
fi, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonuçtur.      
  J. Yıkıcı Faaliyet: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez milli birlik ve 
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşür-
mek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafın- 
dan yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemen-
liğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratan veya sair herhangi 
bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak isteyen kişi 
ve teşkilatların bu tür zararlı faaliyetleridir.                
              İKİNCİ BÖLÜM                    
         Arşiv araştırmasında Uyulacak Esaslar             
  Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar                    

  Madde 4 - Arşiv Araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır.     
  Hakkında Arşiv araştırması Yapılacak Personel                

  Madde 5 - A) Arşiv Araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tara-
fından yapılacak personel:                           
  a. Müsteşar, genel müdür,                          
  b. Vali, il emniyet müdürü,                         
  c. Büyükelçiler ve elçiler,                         
  d. Üniversite rektör ve dekanları,                     
  e. NATO ile ilgili işyerlerinde çalıştırılacaklar ile NATO'da (A) dereceli 
görevlere ve NATO burslarına Devlet tarafından aday gösterilenler,       
  f. Yurtdışında sürekli görevle görevlendirilecek Devlet memurları ve ikamet-
gahları yurtdışında bulunanlar,                         
  g. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personel. 
(Bu personelin güvenlik soruşturmaları 33-5 sayılı Silahlı Kuvvetler İ.K.K. Gü- 
venlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre yapılır.)             
  B) Arşiv Araştırması Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak personel: 
  a. Müsteşar, genel müdür, başkan ve bunların yardımcıları, daire başkanları,
il bölge müdürleri,                               
  b. Vali, il emniyet müdürleri ve kaymakamlar,                
  c. Büyükelçiler ve elçiler,                         
  d. Hakim ve savcılar,                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e. Üniversitelerin rektör, dekan, öğretim elemanları,            
  f. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında çalışan-
lar ile bu kuruluşların merkez teşkilatında ilk defa bir hizmete alınacak olan- 
lar,                                      
  g. Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gizlilik dereceli ko- 
nularda işbirliği durumunda olan özel kuruluşlarda görev alanlar,        
  h. NATO ile iş yapma durumunda olan hakiki ve hükmi şahıslar,        
  i. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personel. 
(Bu personelin güvenlik soruşturmaları 33-5 sayılı Silahlı Kuvvetler İ.K.K. Gü- 
venlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre yapılır.)             
  C) Arşiv araştırması mahallin mülki idare amirliklerince yapılacak personel:
  a. Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatı dı- 
şındaki görevlere ilk defa atanacak olanlar,                  
  b. Kamu iktisadi teşebbüslerinde, sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait 
kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışanlarla ilk defa hizmete alınacak
olanlar,                                    
  c. İl özel idareleri ve belediyelerin kadrolarında çalışanlarla ilk defa  
hizmete alınacak olanlar,                            
  d. Özel kanunla veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan Dev- 
let banka ve kuruluşları ile buralara bağlı işyerlerinde çalışan ve çalışacak  
olanlar,                                    
  e. Öğrenim görmek maksadıyla yabancı memleketlere gitmek isteyen veya gönde-
rilecek olan öğrenciler.                            
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
       Güvenlik Soruşturmasında Uyulacak Esaslar             
  Güvenlik Soruşturmasını Yapacak Makam                    

  Madde 6 - Güvenlik soruşturması Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 
  Hakkında Güvenlik Soruşturması Yapılacak Personel              

  Madde 7 - Güvenlik soruşturması Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak
personel;                                    
  a. İlk defa hakim, Savcı, kaymakam ve müfettiş olarak atanacaklarla savunma 
sekreterleri, şifre müdür ve memurları, özel kalem müdürleri, kozmik evrak per- 
soneli, gizli, çok gizli, ve özel gizlilik dereceli yerlere açıktan veya naklen 
atanacaklar ve gizlilik dereceli bilgilerin üzerinde çalışacak personel,    
  b. Bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması için 
görev alacak özel güvenlik teşkilatı personeli,                 
  c. Daire başkanlığı dahil daha alt seviyeli görevlerden müsteşar, genel mü- 
dür, başkan ve bunların yardımcılıklarına ilk defa tayin edilecekler ile bu gö- 
revlere açıktan tayin edilecekler,                       
  d. NATO ile ilgili işyerlerinde çalıştırılacaklar ile NATO'da (A) dereceli 
görevlere ve NATO burslarına Devlet tarafından aday gösterilenler,       
  e. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personel. 
(Bu personelin güvenlik soruşturmaları 33-5 sayılı Silahlı Kuvvetler İ.K.K. Gü-
venlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre yapılır.)             
  f) (Ek: 28/2/1991 - 91/1531 K.) Ceza ve İnfaz Kurumlarına ilk defa atanacak 
personel.                                    
  Kurum Değiştiren Personelin Soruşturması                  

  Madde 8 - Kurum değiştiren personel eski işyerinde haiz olduğu gizlilik de- 
recesindeki bir hizmette çalıştırılabilir. Ancak daha yüksek gizlilik derecesin-
de çalıştırılacak ise yeniden güvenlik soruşturması yaptırılır.         
  Soruşturma ve Araştırma Yenileme Süresi                   

  Madde 9 - Güvenlik soruşturmaları her (7) yılda bir, arşiv araştırmaları  
her (4) yılda bir yenilenir. Ancak gerekli hallerde bu süre beklenmeden de so- 
ruşturma veya araştırma istenilebilir.                     
  Güvenlik Soruşturmasında Araştırılacak Hususlar               

  Madde 10 - A. Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi,    
tabiiyetinin tesbiti, geçmişte yabancı bir devletin tabiiyetine girip girmediği-
nin tesbiti,                                  
  B. Şahsın genel kolluk kuvvetleri tarafından, halen aranıp aranmadığı ile  
kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde ilişiği ile adli  
sicil kaydının bulunup bulunmadığının tesbiti,                 
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek - 8)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   C. Yıkıcı faaliyetler: Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını 
öngören Anayasanın 14 üncü maddesine aykırı olarak Devletin ülkesi ve milletiy- 
le bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını teh-
likeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yoketmek, Devletin bir kişi veya züm-
re tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üze- 
rinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya  
sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kur-
mak gibi faaliyetlerde bulunup bulunmadığının tesbiti ile bu faaliyetlerde bulu-
nan yerli ve yabancı dernek, grup, klüp, teşkilat ve benzeri teşekküllere üye  
olup olmadığının veya bu çeşit kuruluş mensupları ile sıkı bir ilişki içinde  
bulunup bulunmadığının, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında  
Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarina aykırı davranıp davranmadığının araş-  
tırılması,                                   
  D. Ahlaki Durumu: Şeref ve haysiyetini ihlal edecek şekilde işrete, kumara, 
içkiye, kadına, paraya ve zati menfaatine düşkün olup olmadığının tesbiti,   
  E. Yabancılarla İlgisi: Yabancı devlet mensupları, özellikle hasım veya ha- 
sım olması muhtemel devlet mensupları ve temsilcileri ile ilgi derecesinin iç  
yüzü ve sebebinin araştırılması,                        
  F. Sır Saklama Yeteneği: Herhangi bir sebeple her şeyi her yerde sonucunu  
düşünmeden anlatmaya hevesli olup olmadığının tesbiti.             
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
    Arşiv araştırması ve Güvenlik Soruşturmasında Takip Edilecek Usül    
  Arşiv Araştırmasında Takip Edilecek Usül                  

  Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamına giren bakanlık ve bağlı kuruluşları ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak arşiv araştırmasında aşağıdaki 
usul takip edilir:                               
  A. Hakkında arşiv araştırması talep edilecek şahıs için 3 adet personel gü- 
venlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Ek-1) ve 3 adet nüfus cüzdanı  
sureti (Ek-2) hazırlanır.                            
  Taleplerde her şahıs için bir istek yazısına (2) adet personel güvenlik so- 
ruşturması ve arşiv araştırması formu (Ek-1) ve (2) adet nüfus cüzdanı sureti  
(Ek-2) eklenir. Birer adedi de araştırma isteyen kurumun dosyasında saklanır.  
  D. Arşiv araştırması en geç (15) gün içinde cevaplandırılır. Şahıs ve hak- 
kında elde edilen bilgiler talep makamına özet olarak aktarılır.        
  C. Arşiv araştırmalarının nasıl ve ne şekilde yapılacağı araştırma yapmaya 
yetkili makamların görev talimatları ile belirlenir.              
  D. Mahallin mülki idare amirliklerince yapılmış olan arşiv araştırmasında  
sakıncalı durumu tesbit edilmiş olanların tahkikat evrakının bir sureti dosya  
açılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne; sakıncalı durumu tesbit edilen askeri 
personelin cevabi yazıları 33-5 sayılı Silahlı Kuvvetler İ.K.K.Güvenlik ve İş- 
birliği Yönergesinde gösterilen makamlara gönderilir.              
  Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca yapılacak arşiv araştırma- 
larında, talepler doğruca Başbakanlığa iletilir.                
  Güvenlik Soruşturmasında Takip Edilecek Usül                

  Madde 12 - Bu Yönetmeliğin kapsamına giren bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak güvenlik soruşturmasında aşağı- 
daki usul takip edilir:                             
  A. Hakkında Güvenlik Soruşturması talep edilecek şahıs için 5 adet personel 
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Ek-1) ve 5 adet nüfus cüzdanı 
sureti (Ek-2) hazırlanır.                            
  Taleplerde her şahıs için soruşturma istek yazısına (4) adet personel güven-
lik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Ek-1),(4) adet nüfus cüzdan sureti 
(Ek-2) eklenir. Birer adedi de soruşturmayı isteyen kurumun dosyasında saklanır.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B. Personel güvenlik soruşturma formundaki sorular ile nüfus cüzdan sureti 
noksansız olarak doldurulur ve istek yazısına personelin hangi gizlilik derece- 
sinde veya hangi gizlilik dereceli yerde çalıştırılacağı soruşturmayı yapan ma- 
kama bildirilir.                                
  C. Güvenlik soruşturması sonuçları en geç (2) ay içinde cevaplandırılır ve 
soruşturma sonucunu ihtiva eden bilgi ve belgeler ilgilinin güvenlik makamların-
daki dosyasında asgari gizli gizlilik derecesinde muhafaza edilir.       
  Soruşturmayı talep eden makama, şahıs hakkında karar vermeye yeterli bilgi- 
ler özet olarak aktarılır.                           
  D. Güvenlik soruşturmalarının nasıl ve ne şekilde yapılacağı soruşturma yap-
maya yetkili makamların görev talimatları ile belirlenir. Güvenlik soruşturması,
soruşturmanın yapıldığı tarihten geriye doğru en çok (10) yıllık bir geçmiş ve 
18 yaşından sonraki yılları ihtiva eder.                    
  Gizliliğe Riayet                              

  Madde 13 - Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarının her safhasında,
kesinlikle gizliliğe riayet edilir. Soruşturma ve araştırma safahatı ve sonucu, 
bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanmaz.                   
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                  
  Sorumluluk                                 

  Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından, güvenlik soruşturması
veya arşiv araştırması yaptırmaktan, ilgili bakanlık ile kamu kurum ve kuruluş- 
larının amirleri sorumludur.                          
  Değerlendirme                                

  Madde 15 - Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda 
elde edilen bilgilere göre şahsın memuriyete alınmasına veya alınmamasına, veya 
yer değiştirerek gizlilik dereceli yerden uzaklaştırılmasına dair hususları in- 
celemek ve sonucu ilgili takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda müsteşarın, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde  
valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri, varsa güvenlik iş- 
lerinden sorumlu birim amirinden müteşekkil, "DEĞERLENDİRME KOMİSYONU" kurulur. 
  Yürürlük                                  

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                    (EK-1)  
      PERSONEL GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU      
                                        
  Soyadı        :                           
  Adı         :                   FOTOĞRAF    
  Doğum Yeri      :                           
  Doğum Tarihi     :                           
  Medeni Hali     :                           
  Tabiiyeti      :                           
  Görevi        :                           
  Sicil No (İş Yeri)  :                           
                                        
  1 - İkametgah Adresi:                            
    ....................................................................... 
  2 - Halen Oturma Adresi :                          
    ....................................................................... 
                                        
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
   3 - Öğrenim Durumu:                            
                          Diploma           
Bitirdiği Okulun Adı ve Yeri  Tarihten Tarihe  (Var-Yok)  Yabancı Dil   
----------------------------  ---------------   --------  -----------   
....................İlkokulu  19... - 19.....   ........   ..........   
...................Ortaokulu  19... - 19.....   ........   ..........   
......................Lisesi  19... - 19.....   ........   ..........   
...................Üniversite                          
..............veya Yüksekokul  l9... - 19.....   ........   ..........   
4 - Aileye Dair Bilgiler:                           
                 Doğum Yeri                  
Soyadı, Adı            Ve Tarihi  Tabiiyeti Yaşayanların Adresi  
-------------------------------- ---------- --------- -------------------  
Babasının ...................... .......... ......... ...................  
Annesinin....................... .......... ......... ...................  
Eşinin.........................  .......... ......... ...................  
 5 - Son On Yıl İçinde Çalıştığınız Yerler:                   
  İşin Çeşidi  Tarihten Tarihe   İşverenin Adresi Ayrılış Sebebi    
----------------- ----------------   ---------------- ------------------  
................  19... - 19...    ................ ..................  
................  19... - 19...    ................ ..................  
................  19... - 19...    ................ ..................  
...... .........  19... - 19...    ................ ..................  
................  19... - 19...    ................ ..................  
................  19... - 19...    ................ ..................  
................  19... - 19...    ................ ..................  
................  19... - 19...    ................ ..................  
................  19... - 19...    ................ ..................  
................  19... - 19...    ................ ..................  
Hakkında Bilgi Verecek Kişilerin (Akraba ve Eski İşverenler Hariç) :      
Soyadı      Adı       İşi       Adresi            
----------------- --------------- ---------------- -------------------------  
a)............... ............... ................ .........................  
b)............... ............... ................ .........................  
6 - Evvelce ve Halen Üye Olduğunuz Dernekler:                  
  Derneğin Adı  Kuruluş Amacı    Adresi                 
----------------- ------------------- -------------------------------------  
................. ................... .....................................  
................. ................... .....................................  
7 - a) Kabahat niteliğindeki trafik suçları hariç, herhangi bir suçtan dolayı  
tevkif edildiniz mi?                              
  b) Aleyhinizde bir iddianame tanzim edildi mi?               
  c) Herhangi bir askeri veya sivil ceza davasında suçlu olarak mahkemeye da- 
vet edildiniz mi?                                
  d) Mahküm oldunuz mu?                            
  e) Hakkınızda para cezası uygulandı mı?                   
  f) Aleyhinizde tecil edilen bir mahkeme kararı verildi mi? Hapsedildiniz mi?
       EVET           HAYIR                  
  Şayet cevaplarınız "evet" ise suçun çeşidi, tarihi, mahkemenin yeri ve veri-
len cezayı veya kararı yazınız.                         
                                        
  YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM:              
                                        
                         İMZA VE TARİH         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  DOLDURMA USÜLÜ                               
  1. Kasıtlı olarak noksan veya yanlış cevaplandırılmış sorular işten çıkarıl-
manız için kafi bir sebep teşkil edeceğinden bütün soruları doğru ve tam olarak 
cevaplandırınız.                                
  2. Bütün formlar doldurulduğundan ait olduğu gizlilik derecesiyle gönderi- 
lir.                                      
  3. Bütün formlar kesinlikle daktilo ile doldurulacaktır.          
                                    (EK-2)  
                                        
           NÜFUS CÜZDAN SURETİ                    
  Soyadı             :                      
  Adı               :                      
  Baba Adı            :                      
  Ana Adı             :                      
  Doğum Yeri           :                      
  Doğum Tarihi          :                      
  Medeni Hali           :                      
  Tabiiyeti            :                      
  Kan Grubu            :                      
  Dini              :                      
  İl               :                      
  İlçe              :                      
  Mahalle             :                      
  Köy               :                      
  Cilt No             :                      
  Sayfa No            :                      
  Kütük Sıra No          :                      
  Veriliş Sebebi         :                      
  Veriliş Tarihi         :                      
  Seri No             :                      
  Kayıtlı Olduğu         :                      
  Nüfus İdaresi          :                      
  Askerlik Hizmeti        :                      
  a) Başlama Tarihi        :                      
  b) Terhis Tarihi        :                      
  Birliği             :                      
  Rütbesi             :                      
  Cezaları            :                      
                                        
  ONAYLAYANIN                                 
  Soyadı   Adı     Görevi    İmza   Tarih            
  ---------- ------------- ----------- --------- --------           
                                        
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2710 - 1                    
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
|     8/3/1990 TARİH VE 90/245 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE     | 
|      YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      | 
|        YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ         | 
|               GÖSTEREN ÇİZELGE                | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          | 
|             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|        |         |    Farklı Tarihte  |        | 
|        |         |    Yürürlüğe Giren  | Yürürlüğe  | 
|  Tarihi   |   Numarası  |      Maddeleri   | Giriş Tarihi | 
|---------------|------------------|--------------------------|---------------| 
| 28/2/1991  |    91/1531  |       --      |  3/6/1991  | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
|        |         |             |        | 
------------------------------------------------------------------------------- 
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek - 8)                      
                                        
                                        
                                        
                  2710 - 2