Endeksler
                                        
          OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ TARAFINDAN SİLAH        
           TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI VERİLMESİNDE         
            UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK          
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   :15.11.1989, No: 89/14780       
  Dayandığı KHK'nin Tarihi       :10.7.1987, No: 285          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :30.11.1989, No: 20358         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 29, S. 1993        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince silah taşıma ve  
bulundurma ruhsatı verilmesinde uyulacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla  
düzenlenmiştir.                                 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından kimlere, 
hangi tür silahlar için taşıma ve bulundurma ruhsatı verilebileceğine; ruhsat- 
ların düzenlenmesi yenilenmesi ve gerektiğinde geri alınmasına ilişkin olarak  
ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescillerindeki esas ve usulleri kapsar.  
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen,                      
  a) Kısa namlulu silah, 6136 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik ile tarifi  
yapılan her nevi tabancaları,                          
  b) Uzun namlulu silah, ağır makinalı tüfek, roketatar, uçaksavar, top ve  
benzeri silahlar hariç olmak üzere; av ve sporda kullanılan tüfekler ile hafif 
makinalı tüfekler ve makinalı tabancaları,                   
  ifade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
          Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı              
  Taşıma ve bulundurma ruhsatı verilebilecek kişiler             

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğe göre ruhsat talebinde bulunanlardan;        
  a) T.C. vatandaşı olan,                           
  b) 21 yaşını bitirmiş bulunan,                       
  c) Askerlik hizmetini ifa etmiş veya askerlikle ilişkisi bulunmayan,    
  d) Silah taşıma veya bulundurmaya bedeni ve ruhi bakımdan engel hali olma- 
yan,                                      
  e) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozucu, Türk Devle- 
tinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürücü ve Anayasa düzeni ile ge- 
nel güvenliğe aykırı davranışlarda bulunmayan,                 
  kişilere, ibraz edecekleri silahları için bulundurma ruhsatı verilebileceği 
gibi, yukarıdaki bentlerde sayılan vasıfları haiz olanlardan güvenlik güçlerine 
yardımcı olduğu tespit edilenler ile terörist saldırılar nedeniyle hayatları  
harici ve ciddi bir tehlikeye maruz kalması muhtemel olan kişilere, ibraz ede- 
cekleri silahlarından biri kısa namlulu, diğeri uzun namlulu olmak üzere ve   
nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen en fazla iki silah için taşıma ruhsatı  
verilebilir.                                  
  Aynı cinsten bir adetten daha fazla kısa veya uzun namlulu silah için müra- 
caat edildiğinde, müracaatçının talebi dikkate alınarak taşıma ruhsatı verilen 
silahlar dışında en fazla bir silah için daha bulundurma ruhsatı verilebilir.  
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ruhsat verilecek silahların niteliği ve taşınabileceği yerler        

  Madde 5 - Olağanüstü Hal Bölgesine giren iller (mücavir iller dahil) sınır- 
ları içinde geçerli olmak üzere, bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen kısa ve 
uzun namlulu silahlar için, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici    
1 inci maddesi hükümlerine göre ve bu Yönetmelikle öngörülen usul ve esaslar  
dairesinde ruhsat verilir.                           
  Taşıma ve bulundurma ruhsatı düzenlenirken istenecek belgeler        

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre silah taşıma ve bulundurma 
ruhsatı düzenlenirken istenecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.        
  a) Daimi ikametgah ilmuhaberi, (kamu veya özel kuruluşlara ait herhangi bir 
işyerinde çalışıyor ise, bu kuruluştan alınacak görev belgesi yeterlidir.)   
  b) Nüfus cüzdanı sureti,                          
  c) 2 adet fotoğraf.                             
  Şahsın ikametgahına göre polis bölgelerinde ikamet edenler için il emniyet 
müdürlükleri, jandarma bölgelerinde ikamet edenler için de il jandarma alay   
komutanlıklarının bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak bildirecekleri yazılı  
görüşleri dikkate alınarak Olağanüstü Hal Bölge Valisi veya yetki devredeceği  
il valisinin onayı ile ruhsat verilir.                     
  Sekreterya görevi il emniyet müdürlüklerince yapılır.            
  Silah taşıma ruhsatının yenilenmesi ve geçerlilik süresi          

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen silah taşıma ruhsatlarının 
süresi bir yıldır. Veriliş nedeni ortadan kalkmadıkça ruhsatların her mali yı- 
lın ilk ay'ı içinde, verilişindeki usule göre yenilenmesi zorunludur. Mali yıl- 
başından sonraki aylarda verilen ruhsatlar, mali yılbaşında verilmiş sayılarak 
yenileme işlemleri yapılır.                           
  Ruhsatlarını süresinde yeniletmeyenlere, 7201 sayılı Kanun esaslarına göre 
tebligat yapılarak bu tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde ruhsatlarını  
yeniletmeleri duyurulur. Süresinde yeniletmeyenlerin taşıma ruhsatları bulun-  
durmaya çevrilir.                                
  Silah taşıma ruhsatının yenilenmesi için süresi içinde yetkili makama baş- 
vurulmasına rağmen, valiliklerce işlemlerinin zamanında bitirilmemesi nedeniyle 
mali yılın ilk ay'ı sonuna kadar yeni ruhsatların düzenlenmediği durumlarda,  
süresi dolan ruhsat yenisi verilinceye kadar geçerli sayılır. Ancak, bu süre  
3 ay'ı geçemez.                                 
  Bu ruhsatlar harca tabi değildir.                      
  Silahların devri                              

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar, kanuni 
mirasçılar ve emniyet makamları hariç olmak üzere hiçbir surette satılamaz ve  
devredilemez.                                  
  Varislerden, durumu bu Yönetmelik hükümlerine uyan biri adına ruhsat veri- 
lebilmesi için, ruhsat sahibinin ölümünü takip eden 30 gün içinde müracaat   
edilmesi zorunludur.                              
  Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenlerin bütün silah ruhsatları iptal 
edilir ve bu silahların Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimi sağlanır.       
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
       Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller         
  Silah taşıma ruhsatı verilmesini engelleyen haller             

  Madde 9 - a) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozan,   
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşüren, Anayasa düzenine  
ve genel güvenliğe aykırı davranışlarda bulunanlara,              
  b) 8/4182 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 22 nci madde- 
sinde belirtilen durumlara düşenlere,                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Silahlarını ikametgahlarının değişmesi sebebiyle Olağanüstü Hal Bölgesi- 
ne giren iller (mücavir iller dahil) dışına çıkaranlara,            
  hiçbir şekilde taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmez.            
  Ancak, durumları (b) bendine uyan kişilerden 4 üncü maddede öngörülen şart- 
ları haiz olanlara bulundurma ruhsatı verilebilir.               
  Silahların Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimi                

  Madde 10 - Ellerinde bulunan ruhsatsız silahlarına ruhsat talebinde bulunan 
kişilerin taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesi mümkün olmayan silahları ile  
taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen süreler  
içinde müracaatta bulunmayanların silahlarına el konularak bu silahlar Emniyet 
Genel Müdürlüğüne teslim edilir.                        
  Kendilerine silah taşıma ruhsatı verildikten sonra bu silahlarını en az iki 
kez 11 inci maddede belirtilen esaslara aykırı şekilde taşıyanların ruhsatları 
iptal edilir ve bu silahlar Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilir.      
  Silah taşıma ruhsatının sağladığı yetkiler                 

  Madde 11 - Bu Yönetmelik uyarınca taşıma ruhsatı verilen şahıslar, bu si-  
lahlarından;                                  
  a) Kısa namlulu olanları, 6136 sayılı Kanunun silah taşıma ile ilgili ola- 
rak sağladığı haklar çerçevesinde meskun mahaller dahil, Olağanüstü hal ve mü- 
cavir iller bölgesinde her yerde;                        
  b) Uzun namlulu olanları, münhasıran Olağanüstü Hal Bölgesine (mücavir il- 
ler dahil) dahil olup, ikamet ettiği ilin meskun mahaller dışındaki kırsal   
alanlarında,                                  
  c) Uzun namlulu olanları, kırsal alanlardan kasaba ve şehirlere gelişlerde 
muhafaza içinde, görülmeyecek şekilde ve boşaltılmış olmak şartı ile meskun   
mahallerde,                                   
  taşıyabilirler.                               
  Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar, Olağanüstü Hal  
Bölgesi ve mücavir iller dışına taşımak üzere çıkarılamaz.           
  Bulundurmaya dönüşme                            

  Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen taşıma ruhsatları, Ola-  
ğanüstü Hal Bölgesine giren iller (mücavir iller dahil) sınırları içinde ge-  
çerli olmak kaydıyla olağanüstü halin bitimi tarihinden itibaren kırkbeş gün  
içinde mahalli mülki amirliklerine müracaat edilmesi halinde bulundurmaya dö-  
nüştürülebilir. Müracaatın bu süre içinde yapılmaması durumunda sözkonusu ruh- 
satlar iptal edilir.                              
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                  
  Kayıt ve tescil                               

  Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar hakkın- 
da, 8/4182 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 25 inci madde-  
sindeki kayıt ve tescil esasları uygulanır.                   
  Ruhsatlarda, veriliş sebebi ve kanuni dayanak da gösterilir.        
  Dayanak                                   

  Madde 14 - Bu Yönetmelik, 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası  
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca düzenlen-  
miştir.                                     
  Yürürlük                                  

  Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1990 (Ek-4)