Endeksler
                                        
          FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM           
           ALANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR ESAS            
            VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK              
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 6/7/1989, No: 89/14313       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 16/6/1983, No: 2844         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :9/7/1989, No: 20220         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi : 29 S. 1981       
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
           Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tarifler             
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması 
ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca fındık üretiminin  
planlanması ve talepteki gelişmelere göre yönlendirilmesine dair usul ve esas- 
ları belirlemektir.                               
  Dayanak                                   

  Madde 2 - Bu yönetmelik 2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim 
Alanlarının Belirlenmesi Hakkındaki Kanun'un 6 ncı maddesine dayanılarak hazır- 
lanmıştır.                                   
  Tarifler                                  

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen tariflerden;                
  "Bakanlık", Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,              
  " İl Müdürlüğü", Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,     
  "İlçe Müdürüğü", Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,    
  "Fındık Bahçesi", ticari amaç güden, toplam alanı 500 m2 den büyük ve de-  
karında en az 30 adet fındık ocağı veya 180 adet fındık dalı bulunan yerleri,  
  "Arazi Kullanma Kabiliyeti Sınıfı", toprakların tabii niteliklerine bağlı  
olarak üretkenliklerini belirleyen bir derecelendirmeyi,            
  " Meyil", toprak yüzeyinin meylini,                     
  " Kalite Özellikleri", fındık çeşitlerinin iç randımanı, yüzde yağ oranı,  
kabuk kalınlığı, göbek boşluğu, kolay beyazlatılma özelliği, ikizlik durumu   
gibi hususları,                                 
  " Yeni Dikim", boş araziye fındık bahçesi tesisini,             
  " Yenileme", mevcut fındık bahçesinin ne sebeble olursa olsun sökülerek   
yeniden fındık bahçesi yapılmasını,                       
  ifade eder.                                 
                                        
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
            Fındık Üretimi Yapılacak Alanlar            
                                        
  Fındık Üretimi Yapılacak Alanlar                      

  Madde 4 - Fındık Üretimi;                          
  a) Rakımı en çok 750 metreye kadar olan yüksekliklerde,           
  b) Meyli en az % 12 olan arazilerde,                    
  c) Arazi kullanma kabiliyeti sınıfı 4 üncü sınıf ve daha yukarı sınıflarda- 
ki arazilerde, yapılır.                             
  (Değişik: 2/4/1990 - 90/339 K.) Ancak; Giresun, Ordu ve Trabzon İl merkez- 
leri ile ilçeleri ve Bolu İlinin Akçakoca, Zonguldak İlinin Alaplı ve Ereğli  
ilçeleri (b) ve (c) bendlerindeki sınırlamaların dışındadır.          
  Fındık Üretimine İzin Verilen Alanların Tesbiti ve İlanı          

  Madde 5 - (Değişik birinci fıkra: 2/4/1990 - 90/339 K.) Fındık üretimi   
yapılacak alanlar, fındığın kalite özellikleri ile üretim yerlerindeki arazi  
kullanma kabiliyeti sınıfları dikkate alınmak suretiyle merkez ilçe ve ilçe   
fındık komisyonlarının hazırlayacağı rapor üzerine il fındık komisyonlarında  
karara bağlanarak Bakanlığa teklif edilir. Bu alanlarla ilgili tesbit işlemi  
Bakanlıkça yapılır ve Bakanlar Kurulunca ilan olunarak kesinleşir.       
  (Değişik: 2/4/1990 - 90/339 K.) Bu ilandan sonra, ihtiyaç duyulacak üretim 
hedeflerini gerçekleştirmek için, her 5 yılda bir Bakanlık, Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının birlikte yapacakları çalış- 
malar sonucunda yeni fındık alanları Bakanlar Kurulunca tesbit ve ilan edilir. 
  Ancak yönetmeliğin 4 üncü maddesinin son fıkrası dışında hiçbir şekilde   
1 inci ve 2 nci sınıf arazilerle, % 6 eğimden daha az eğimli 3 üncü sınıf ara- 
zilerde fındık tarımına izin verilmez.                     
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
  Yeni Fındık Bahçesi Tesisine veya Yenilenmesine İzin Verilme Usul ve Esas- 
ları                                      
  Tesis ve Yenileme İçin Müracaat                       

  Madde 6 - İlan edilen yeni fındık dikim alanlarında fındık bahçesi tesis  
etmek veya yenilemede bulunmak istiyenler bir dilekçe ile bulunduklari İl veya 
İlçe Müdürlüklerine başvururlar. Dilekçede arazinin yeri, hudutları, yüzölçümü 
ve talep açıkça belirtilir, varsa çaplı tasarruf vesikası eklenir.       
  Müracaatların İncelenmesi                          

  Madde 7 - Müracaatlar üzerine, yeni dikim alanlarına ait arazi kullanma   
kabiliyeti sınıfları; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarca yapı- 
lacak detaylı toprak etüdleriyle en geç 2 ay içerisinde tesbit edilir. Bundan  
sonra İlçe Fındık Komisyonlarınca arazide gerekli incelemeler yapılır. İncele- 
meler sonucunda isteği uygun görülenlere, İlçe Fındık Komisyonlarının teklifi  
üzerine İl Fındık Komisyonlarınca fındık bahçesi kurma ve yenileme izni veri-  
lir. Yeni kurulan veya yenilenmiş tesislerde üreticilere tesisin 5 inci yılında 
yapılacak kontrollarla fındık üreticisi belgesi verilir.            
  Taahhüt Belgesi Verilmesi                          

  Madde 8 - İl Fındık Komisyonlarından alınan izne göre, yeni fındık bahçesi 
kuracaklar ile yenileme yapacaklar; çeşit, dikim, bakım, teraslama vb. konular- 
da il ve ilçe müdürlüğünün tavsiyelerine uygun faaliyet göstereceklerine dair  
bir taahhütnameyi İlçe Fındık Komisyonuna verirler.               
  Üreticinin bu taahhüdüne karşılık il ve ilçe müdürlüğünce üreticiye, tav-  
siye edilen çeşitlerden köklü fidan bulunması ve proje yapılmasında yardımcı  
olunur.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İzinsiz Bahçe Tesisi ve Yenileme                      

  Madde 9 - Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilen yerlerde izin almadan  
fındık bahçeleri yenilenemez ve yeni fındık bahçeleri kurulamaz. Belirtilen yer-
ler dışında ticari amaçlarla fındık bahçesi kurulamaz ve mevcut fındık bahçeleri
yenilenemez. İzin almadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleri, ceza hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla sahiplerince, kendilerine tebliğ tarihinden itiba-
ren altı ay içinde sökülür. Sahipleri tarafından süresi içinde sökülmeyen fındık
bahçeleri, Bakanlığın talimatı üzerine mahallin en büyük mülki amirinin emri ile
söktürülür ve yapılan masraflar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kındaki Kanun hükümlerine göre kendilerinden tahsil olunur.           
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
         Mevcut Fındık Bahçelerine Ait Beyanname Verme         
                Usul ve Şartları                
  Beyanname Verme Duyurusu                          

  Madde 10 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Bakanlık beyanname
verme mükellefiyetini TRT aracılığı ile duyurur. Bu konuda ayrıca mahalli yayın 
araçlarından da yararlanılır.                          
  Beyanname Verme Şekli                            

  Madde 11 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde mev- 
cut fındık bahçesi sahipleri veya işleticileri beyanname vermek zorundadırlar. 
Özel hukuk tüzel kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları da sahibi bulundukları 
fındık bahçeleri için beyanname verirler. Aynı köy ve mahallede bulunan fındık 
bahçeleri birden fazla parçalar halinde olsa dahi aynı beyannamede gösterilir. 
Ayrı köy veya mahallelerdeki fındık bahçelerinin bulunduğu her köy veya mahalle 
için ayrı beyanname verilir. Birden fazla mahalle veya köy sınırları içine giren
tek parça fındık bahçesine sahip olan bahçe sahibi veya işleticileri fındık bah-
çesinin tamamını o bahçenin en büyük kısmının bulunduğu köy veya mahallede gös- 
terirler. Ayrıca bahçenin diğer kısımlarının bulunduğu mahalle veya köyler de  
beyannamede belirtilir. (1)                           
  Beyanname Verecek Kişiler                          

  Madde 12 - Beyanname verecek kişiler aşağıda gösterilmiştir:        
  a) Tapulu fındık bahçelerinde malik,                    
  b) Tapusuz fındık bahçelerinde malik sıfatıyla zilyed,           
  c) Velayet ve vesayet altındaki kişiler için veli, vasi, kayyım,      
  d) Hukuken ihtilaflı bahçelerde hak iddiasında bulunanlardan herbiri,    
  e) Müşterek ve iştirak halindeki mülkiyette hissedarların tamamı adına kanu-
ni timsilcileri veya hissedarlardan biri veya her hissedar yalnız kendi hissesi 
için,                                      
  f) Özel hukuk tüzel kişileri (Ticaret şirketleri, dernekler, kooperatifler, 
kooperatif birlikleri vb.)                           
  g) Mülhak ve mazbut vakıflar,                        
  h) Kamu kurum ve kuruluşları,                        
  i) Bu durumlar dışında kiracı, yarıcı veya ortakçı durumunda olan fındık  
bahçesi işleticileri.                              
  Beyannamelerin Verileceği Yerler                      

  Madde 13 - Beyanname vermek zorunluluğunda olan yükümlüler, beyannamelerini 
ikametgahlarına göre illerde, Bakanlık il müdürlüklerine, ilçelerde ilçe müdür- 
lüklerine alındı belgesi karşılığında verirler veya bunların adreslerine iadeli 
taahhütlü olarak gönderirler.                          
  Askerlik, hükümlülük, hastalık gibi sebeplerle geçici ikametgahlarının dı- 
şında bulunanlar ile daimi ikametgahı fındık üretimine izin verilen il ve ilçe- 
ler dışında olanlar ile özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları,  
Türkiye'deki fındık bahçeleri için düzenleyecekleri beyannameleri bahçelerinin 
bulunduğu yerin Bakanlık il müdürlüğüne iadeli taahhütlü olarak gönderirler.  
------------------------                            
(1) Bu maddede yeralan "6 ay" ibaresi, 2/4/1990 tarih ve 90/339 sayılı Kararna- 
  me ile "1 yıl" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (Bakınız R.G.:  
  11/5/1990 - 20515)                             
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İadeli taahhütlü olarak gönderilen beyannameler için posta makbuzu alındı  
belgesi yerine geçer.                              
  Beyannamelerde Yer Alacak Bilgiler                     

  Madde 14 - Bu yönetmelik uyarınca verilecek beyannamelerde, fındık bahçesi 
sahibinin kimliği, bahçenin büyüklüğü, niteliği, hukuki durumu, fındıklığın çe- 
şidi ve yaşı ile bahçe ile ilgili diğer bilgiler yer alır.           
  Boş beyannameler ile alındı formları Bakanlıkça bastırılarak il ve ilçe mü- 
dürlükleri tarafından mükelleflere verilir.                   
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
             Beyannamelerin İncelenmesi ve Kontrolü         
  Beyannamelerin İncelenmesi                         

  Madde 15 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra 1 yıl içinde usulüne 
uygun olarak verilen beyannameler, beyanname verme süresinin sona ermesinden  
itibaren en geç 2 yıl içinde gerekli incelem ve kontrollara tabi tutulur. Bu in-
ceme ve kontrollarla fındık bahçelerinin yerleri ve yüzölçümleri tesbit edilir. 
(1)                                       
  Beyan Edilmeyen Bahçeler                          

  Madde 16 - (Değişik: 2/4/1990 - 90/339 K.)                 
  Yapılan inceleme ve kontroller sırasında beyan edilmediği, ancak bu Yönetme-
liğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olduğu tesbit edilen fındık bahçeleri  
hakkında da, 2844 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen ceza hükümleri saklı
kalmak kaydıyla tesbit ve ölçüm işleri yapılır.                 
  Merkez İlçe ve İlçe Fındık Komisyonları                   

  Madde 17 - (Değişik: 2/4/1990 - 90/339 K.)                 
  Beyannameleri incelemek, gerekli kontrolları yapmak ve fındık bahçelerinin 
yerleri ile yüzölçümlerini tesbit etmek üzere; merkez ilçede proje ve istatistik
şube müdürünün başkanlığında, ilçede ilçe müdürünün başkanlığında ikişer teknik 
elemandan oluşan merkez ilçe ilçe fındık komisyonları kurulur.         
  Merkez İlçe ve İlçe Fındık Komisyonlarının Görevleri            

  Madde 18 - Merkez ilçe ve ilçe fındık komisyonları aşağıdaki görevleri yürü-
türler;                                     
  a) Büroda                                  
  - Beyannameleri köy esasına göre tasnif ederek, süresi içinde ve usulüne uy-
gun olarak tanzim edilip edilmediğini kontrol eder.               
  - Usulüne uygun olarak verilen beyannamelerin arazi tesbit ve yüzölçümlerini
yaptıktan sonra, kütük defterine kaydını yapar.                 
  b) Arazide                                 
  - Büroda incelemesi yapılan beyannameler komisyon üyelerince arazide yer  
tesbiti ve yüzölçümü yapılarak kontrol edilir. Arazi kontrollarında bulunan ra- 
kamlar esas alınır ve beyannamelerde gerekli düzeltmeler yapılır. Yapılan dü-  
zeltmeler için tutulacak tutanaklar beyanname sahibine duyurulur.        
  Duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde, yapılan düzeltmeye itiraz etmeyen-
lerin düzeltilmiş beyannameleri kesinlik kazanır. Düzeltmelere itiraz, illerde 
ayrıca kurulacak il fındık komisyonlarına yapılır.               
  İl Fındık Komisyonları                           

  Madde 19 - İl fındık komisyonları, il müdürünün başkanlığında, proje ve is- 
tatistik şube müdürü, köy hizmetleri il müdürü veya görevlendireceği bir ziraat 
mühendisi,Ziraat Odaları ve Fıskobirlik'ten birer temsilci olmak üzere 5 kişiden
teşekkül eder. İl Fındık Komisyonları yapılan itirazları en geç 1 ay içerisinde 
inceler ve karara bağlar. İl Fındık Komisyonlarının kararı kesindir. İl Fındık 
Komisyonları, üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır ve oy-
lamada eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.   
--------------------                              
(1) Bu maddede yeralan "6 ay" ibaresi, 2/4/1990 tarih ve 90/339 sayılı Kararname
  ile "1 yıl" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.           
  (Bakınız R.G.: 11/5/1990 - 20515)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fındık Üretici Belgesi                           

  Madde 20 - Yapılan büro ve arazi çalışmaları sonunda kesinlik kazanan İl  
Fındık Komisyonları Kararlarına göre beyanname sahiplerine İl Müdürünün teklifi 
üzerine Bakanlıkça hazırlanacak olan Fındık Üretici Belgesi verilir. Bakanlıkça 
bu yetki gerektiğinde İl Müdürlerine devredilebilir.              
  Fındık Üretici Belgelerinin İptalı                     

  Madde 21 - Aşağıdaki hallerde üretici veya işleticilere verilen fındık üre- 
tici belgeleri iptal edilir.                          
  a) Belgeyi alan fındık bahçesi maliki veya işleticinin her ne surette olursa
olsun değişmesi,                                
  b) Yanlış belgelendirmeler,                         
  c) Üreticinin kendi isteği ile fındık üreticiliğinden vazgeçmesi veya kanuni
şartlar nedeniyle üreticinin fındık üreticiliğinden alınması,          
  d) Arazinin istimlak, heyelan, tuzluluk, alkalilik vb. nedenlerle fındık  
üretimine uygunluğunun kalmaması.                        
  İptal edilen fındık üretici belgeleri kütüğe işlenir ve iptal sebepleri be- 
lirtilir.                                    
  İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar                       

  Madde 22 - Bu yönetmelikte belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde Bakanlık, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapar.    
                                        
                ALTINCI BÖLÜM                  
            Teşvik Tedbirleri ve Müktesep Haklar           
                                        
  Fındık Üretim Alanları Dışında Kalan Yerler                 

  Madde 23 - Bu yönetmelikte belirtilen fındık üretim alanları dışında kalan 
yerlerdeki fındık alanlarında, milli ekonomi bakımından daha faydalı başka bir 
tarım ürünü yetiştirilmesi Bakanlıkça teklif edilen veya başka ürün yetiştirme 
talebi uygun bulunan fındık bahçesi sahiplerine, zamanında usulüne uygun beyan- 
name vermiş olmaları şartıyla, Bakanlıkça teknik yardım yapılır ve kredi sağla- 
makta yardımcı olunur.                             
  Fındık üretimine izin verilen alanlar dışında kalan yerlerde hiçbir kuruluş 
tarafından fındık üretimini teşvik edici bir uygulamaya girilemez ve kredilen- 
dirme yapılamaz.                                
  Fındık Üretimine İzin Verilen Yerler                    

  Madde 24 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, Bakanlıkça fındık  
üretimine izin verilen yerlerde, belli bir program çerçevesinde isteğe bağlı ye-
nilemeler dışında, verimden düşmüş, tavsiye edilen çeşitlerle kurulmamış fındık 
bahçelerinin yenilenmesi sağlanır. Yenileme programına alınan yerler için Bakan-
lığın il kuruluşlarınca yapılacak işler projeye bağlanır. Bir üreticinin veya  
işleticinin isteği dışında fındık üretici belgesinde gösterilen toplam fındık  
bahçesinin hiçbir şekilde 1/5'inden fazlası yenilemeye alınmaz.         

  Madde 25 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce tesis edilmiş olan  
fındık bahçeleri ile ilgili kredilendirme dahil haklar saklıdır. Ancak sözkonusu
bahçelerin yeniden tesisi veya tevsii ile ilgili işlemler bu yönetmelik hükümle-
rine tabidir.                                  
                 YEDİNCİ BÖLÜM                 
                Yürürlük ve Yürütme               
  Yürürlük                                  

  Madde 26 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 27 - Bu yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yü- 
rütür.                                     
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2698 - 1                    
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
      6/7/1989 TARİH ve 89/14313 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE      
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
--------------------------------------------------------------------------------
                     Farklı Tarihte            
                     Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe  
   Tarihi        Numarası     Maddeleri       Giriş Tarihi 
--------------------------------------------------------------------------------
  2/4/1990       90/339        -          11/5/1990  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1991 (Ek-6)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   2698-2