Endeksler
                                        
             AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.2.1989, No: 89/13850        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 31.8.1956, No: 6831          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.3.1989, No: 20105          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi:28 S. 1713          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Amaç, Kapsam ve Tanımlar               
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve işletmesi çalışmalarını destek-
lemek maksadıyla kurulmuş olan Ağaçlandırma Fonunun işleyişine,Fondan yapılacak 
ödemelere ve diğer hususlara dair esas ve usulleri belirlemektir.        
  Hukuki dayanak                               

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun 3373 sayılı Kanunla  
değişik 64 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.              
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - (Değişik:3/2/1994 - 94/5308 K.)                  
  Bu Yönetmelikte geçen;                           
  Bakanlık: Orman Bakanlığını,                        
  Bakan: Orman Bakanını,                           
  Genel Müdürlük: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünü,     
  Bölge Müdürlüğü: Bakanlık Bölge MüdürlüğünÜ, (1)              
  Bölge Müdürü; Bakanlık Bölge Müdürünü, (1)                 
  Fon: Ağaçlandırma Fon'unu,                         
  İdare Süresi: Bir ormanın tesisi ile istihsali arasında geçen süreyi,    
  ifade eder.                                 
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
                 Fon Yönetimi                 
                                        
  İta amirleri                                

  Madde 4 - Merkezde, Fonun birinci derecede ita amiri Bakandır.Bakan bu yet- 
kisini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle alt kademelere devredebilir.   
  (Değişik: 7/8/1996 - 96/8651 K.) Taşrada Fonun ikinci derecede ita amirleri 
bölge müdürleridir.Bölge müdürleri ita amirliği yetkisini yardımcılarına ve/veya
başmühendislere devredebilirler.                        
  İta amirleri,birinci derecede imza atmaya yetkili olup,mevzuat dahilinde  
Fon'un amaca uygun kullanılmasını ve Fon menfaatlerinin korunmasını sağlar ve  
Fon'u yönetir.                                 
  İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluklarından ikisi aynı kimse    
üzerinde birleşemez.                              
  Merkez Fon Saymanı ve saymanlar (2)                     

  Madde 5 - (Ek birinci fıkra: 7/8/1996 - 96/8651 K.) Fonun hesap işleri Genel
Müdürlükte Merkez Fon Saymanı, ihtiyaç duyulan bölge müdürlüklerinde Bakanlığın 
teklifi üzerine Maliye Bakanlığı onayı ile kurulacak fon saymanlıkları tarafın- 
dan yürütülür. Merkez Fon Saymanı, fonun bütün mali işlemleri ve hesaplarına yö-
nelik, taşradaki sayman ve sayman mutemetlerince düzenlenecek aylık cetvel ve  
belgeleri istemek, ilgililer de göndermekle yükümlüdür.             
  Fon saymanı,Bakanlığın teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanır.
-----------------------                             
(1) Bölge Müdürlüğü ve Bölge müdürü tanımları 24/2/1995 tarih ve 95/6645 sayılı 
  BKK ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştiril-
  miştir.                                   
(2) Bu madde başlığı; 7/8/1996 tarih ve 96/8651 sayılı BKK ile değiştirilmiş ve 
  metne işlenmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fon saymanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir;    
  a) Fon saymanı; geliri tahsil, gideri hak sahiplerine tediye, nakit ve ayni-
yatı muhafaza ile bu işlere ait her türlü evrak, defter, cetvel, mizan ve bilan-
çoyu usulüne göre düzenlemek,sayman mutemetlerinin hesap ve işlemlerinin düzgün 
yürütülmesini sağlamak, genel bilançoyu kesin hesapla birlikte kanuni süresi  
içerisinde Sayıstay Başkanlığı'na göndermekle yükümlüdür.            
  b) Fon saymanı; emanete alınıpta ilgili kurumlara ödenmesi gereken vergi,  
sigorta primi ve emekli keseneği gibi ödemelerin gecikmesinden,muhasebe hata-  
larından doğan iş ve işlemlerden,takip edilmemekten dolayı zaman aşımına    
uğrayan idare hak ve alacaklarından tek başına,mevzuata aykırı ödemelerle müsbit
evrak noksanlığından,vergi,sigorta primi,emekli keseneği gibi kesintilerin   
tahakkuku ve emanete alınmasından tahakkuk memuru ile birlikte sorumludur.   
  c) Fon saymanı; bütçe dışı ödemelerle (a) ve (b) bentleri hariç diğer mali 
işlemlerden ita amiri ve varsa tahakkuk memuru ile müştereken sorumludur.    
  Fon saymanının kanuni izin,geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya  
görevden uzaklaştırma nedenleriyle işinden geçici olarak ayrılması halleri ile 
saymanlık kadrosunun boşalması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  
vekalet görevi ile ilgili hükümleri uygulanır.                 
  Tahakkuk memurları                             
                                        

  Madde 6 - (Değişik birinci fıkra:3/2/1994 - 94/5308 K.)           
  Fon'un tahakkuk memurları merkezde birinci,taşrada ikinci derece ita amir- 
lerince belirlenir.                               
  Tahakkuk memurları; mevzuatına uygun olarak, Fonun gelir ve giderlerini   
tahakkuk ettirmekten sorumludurlar.                       
  Sorumluluğu üstlenme                            

  Madde 7 - Ödeneğin kifayetsizliği,taahhüt ve tahakkuk evrakının noksanı,  
maddi hata ve hak sahibinin kimliği dolayısıyla kabul edilmeyen tediye emirleri-
nin ödenmesine Fon saymanı zorlanamaz.                     
  Fon saymanı ile tahakkuk memurları düzenledikleri evrakın doğruluğundan ve 
kanunlara uygunluğundan sorumludurlar.Bunların,kanuna aykırılıktan sözedilerek 
yapılmasından sakındıkları ödemelerin yerine getirilmesi,ita amirleri tarafın- 
dan yazılı olarak bildirildiği takdirde sorumluluk, emri veren ita amirine ait 
olur.                                      
  Sayman mutemetleri                             

  Madde 8 - Sayman mutemetleri,taşrada Fon hizmetlerinin gerektirdiği tahsilat
ve tediyatı sayman adına yapmakla yükümlü,saymana karşı sorumlu,kefalete tabi  
memurlardır.                                  
  Sayman mutemetlerinin ibrası Fon saymanı tarafından yapılır.        
  (Değişik fıkra:3/2/1994 - 94/5308 K.)                    
  Sayman mutemetleri ita amirlerince görevlendirilir.             
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
              Fonun Gelirleri ve Giderleri             
                                        
  Fonun gelirleri                               

  Madde 9 - Fon aşağıdaki gelirlerden teşekkül eder.             
  a) Genel bütçeden aktarılacak miktar,                    
  b) Orman Genel Müdürlüğünün yıllık satış gelirlerinden yüzde beşe kadar,Ba- 
kanca tesbit edilerek alınacak miktar, (1)                   
  c) 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine göre   
verilen izin,muvafakat,intifa ve irtifak hakları gelirleri,           
  d) Bağışlar,                                
  e) Diğer gelirler.                             
---------------------                              
(1) Bu bentteki "Genel Müdürlüğün" ibaresi 24/2/1995 tarih ve 95/6645 sayılı  
  BKK ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştiril-
  miştir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu maddenin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen gelirler, tahsilatı yapan or- 
man işletme müdürlükleri tarafından tahsilatın yapıldığı tarihi takip eden onbeş
gün içinde merkezde açılacak Fon hesabına yatırılır.              
  Fon giderleri                                

  Madde 10 - Fonun giderleri şunlardır;                    
  a) Ağaçlandırma suretiyle orman ve orman fidanlıkları tesisi için verilecek 
kredi ve hibeler,                                
  b) Köy tüzel kişiliklerine ait tesis ve uygulama projelerinin tanzimi için 
yapılacak harcamalar,                              
  c) Genel Müdürlükçe yapılacak ve yaptırılacak her türlü ağaçlandırma çalış- 
maları ile bu çalışmalarla ilgili etüd, projelendirme ve tesis harcamaları,   
  d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, askeri birliklerin ve okulların alacakları 
fidan bedelleri ile "Yeşil Kuşak" projelerinin protokollarla tesbit edilecek te-
sis ve bakım giderleri,                             
  e) Hatıra ormanı kurulmak üzere şartlı bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişi-
ler için yapılacak ağaçlandırma harcamaları.                  
  f) (Ek: 3/2/1994 - 94/5308 K.) Fonun yönetimi ile ilgili vergi,resim,harç, 
faiz ödemeleri,PTT ücretleri,demirbaş ve tüketim harcamaları.          
  (Ek fıkra: 3/2/1994 - 94/5308 K.) Fon harcamaları Fonlar İhale Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde yapılır.                         
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
              Kredi Tahsisi ve Denetim              
                                        
  Kredi ve hibe esasları                           

  Madde 11 - (Değişik: 3/2/1994 - 94/5308 K.)                 
  Kredi ve hibe, 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 57  
nci maddesi ile bu Yönetmelik hükümlerine göre;köy tüzel kişilikleri ile    
diğer gerçek ve tüzel kişilere kendi arazilerinde, orman içi açıklıklarda,Hazi- 
ne arazilerinde orman fidanlığı,enerji ormanı veya ağaçlandırma suretiyle orman 
kurmak ve işletmek için verilir.                        
  Kredi ve hibe, Genel Müdürlüğün tespit edeceği esaslar dahilinde kontrollu 
olarak kullandırılır. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri  
ile Karadeniz Bölgesinin iç kısımlarında erozyona maruz yerlerde ağaçlandırma  
yapacaklara öncelik verilir.                          
  Hibe, sadece köy tüzel kişiliklerine yapılır.                
  Müracaat ve kredi tahsisi                          

  Madde 12 - Ağaçlandırma Yönetmeliği'ndeki esas ve usullere göre saha tahsis 
izni almış ve projesi tasdik edilmiş gerçek ve tüzel kişiler, kredi ve hibe al- 
mak üzere ilgili bölge müdürlüklerine müracaat ederler.             
  Bu müracaatlar, her ayın ilk haftasında Genel Müdürlükçe değerlendirilir.  
Uygun görülerek onaylananlar için kredi ve hibe tahsisi kesinleşir. Kredi ve hi-
be tahsisi kesinleşenler liste halinde Fon saymanlığına gönderilir. Fon sayman- 
lığı ilgili bölge müdürlüklerine talep sahipleri adına nakit tahsisi yapar.   
  Köy tüzel kişiliklerinin hibe ve kredileri                 

  Madde 13 - Köy tüzel kişiliklerine;                     
  a) Orman ağacı fidanı yetiştirilmek üzere en az bir hektar sahada kurulacak 
fidanlıklar için tasdikli proje maliyet tutarı kadar faizsiz kredi verilir. Kre-
dinin vadesi on yıl olup üç yılı ödemesizdir. Ana para; dördüncü yıldan başlaya-
rak, yedi eşit taksitte ve her yılın ekim ayında tahsil edilir.         
  b) (Değişik: 3/2/1994 - 94/5308 K.)                     
  Hızlı gelişen yerli ve yabancı tür orman ağaçları ile yapılacak ağaçlan-  
dırmalara, tasdikli projenin tutarı kadar faizsiz kredi verilir. Üretimin yapıl-
dığı yılın veya en geç dikimi takip eden onbeşinci yılın ekim ayında,ana para  
defaten tahsil edilir.                             
                                        
                                        
  c) İdare süresi otuz yılı aşan ağaç türleriyle yapılacak ağaçlandırmalara ve
köy korulukları tesislerine tasdikli proje tutarının tamamı hibe olarak verile- 
bilir.                                     
  Diğer gerçek ve tüzel kişilerin kredileri                  

  Madde 14 - Diğer gerçek ve tüzel kişilere;                 
  a) Orman ağacı fidanı yetiştirmek üzere en az bir hektar sahada kurulacak  
fidanlıklar için tasdikli proje maliyeti tutarı kadar kredi verilir. Taşıt,   
traktör ve sabit tesisler için kredi verilmez. Kredinin vadesi yedi yıldır. İlk 
üç yılı faizsiz ve geri ödemesizdir. Dördüncü yıldan itibaren, her yıl dörtte  
biri ödenmek kaydıyla ana para ile faizi beraberce her yılın ekim ayında tahsil 
edilir. Fidanlık tesis kredisine, T.C.Ziraat Bankası'nın bitkisel üretim için  
verdiği yatırım kredisi faizinin yarısı kadar faiz uygulanır.          
  b) (Değişik: 3/2/1994 - 94/5308 K.) En küçük parçası yarım hektar olacak  
şekilde, orman sınırları dışında enaz bir hektar,orman sınırları içerisinde enaz
üç hektar sahada hızlı gelişen yerli ve yabancı tür orman ağaçları ile yapılacak
ağaçlandırmalara;tasdikli projesindeki kadar olmak üzere dikenli tel,ihata ka- 
zığı,arazi hazırlığı ,fidan dikimi ve fidan bedelleri ile üç yıllık bakım tutarı
kadar kredi verilir.Verilen krediye T.C. Ziraat Bankasının bitkisel üretim için 
verdiği kredilere, o yıl için uyguladığı faiz oranının üçte biri kadar faiz uy- 
gulanır.Ana para faizi ile birlikte üretimin yapıldığı yılın veya engeç onbeşin-
ci yılın ekim ayında defaten tahsil edilir. (1)                
  c) (Değişik:3/2/1994 - 94/5308 K.)                     
  En küçük parçası yarım hektar olacak şekilde orman sınırları dışında enaz  
bir hektar,orman sınırları içinde en az üç hektar sahada,idare süresi otuz   
yılı aşan ağaç türleri ile yapılacak ağaçlandırmalara tasdikli projesindeki ka- 
dar olmak üzere,dikenli tel,ahşap ihata kazığı,arazi hazırlığı,fidan dikimi ve 
fidan bedelleri ile üç yıllık bakım tutarı kadar kredi faizsiz olarak verilir. 
Kredinin vadesi otuz yıl olup,ana para otuzuncu yılın ekim ayında defaten tahsil
edilir. (1)                                   
  d) (Ek: 3/2/1994 - 94/5308 K.) Verilen kredinin geriye dönüşünde uygulana- 
cak faizin hesaplanmasında T.C.Ziraat Bankasının bitkisel üretim kredisi için  
uyguladığı faizlendirme usulü kullanılır.                    
  Fondan yapılacak ödemeler ve borçlandırma                  

  Madde 15 - (Değişik: 3/2/1994 - 94/5308 K.) Kredi tahsisi kesinleşenlere  
Fondan yapılacak ödemeler;16 ncı maddede belirlenen komisyonca düzenlenen ve  
tahakkuk memurluğunca tahakkuk ettirilip ikinci derece ita amirliğince tasdik  
edilen hakediş raporuna göre merkezdeki hesaba çek düzenlenmek veya banka tali- 
matı sureti ile yapılır.Özel fidanlık kuruluş raporunun tasdikinden sonra,uygu- 
lama projesinin onaylanıp krediye hak kazandığının tebliğ tarihine kadarki süre-
de,tasdikli projesindeki işlerden yapılanlara da kredi verilir.         
  Kredi ödemeleri; iki taksitte yapılır. Tasdikli projedeki iş gruplarının,o 
dönem itibariyle yapılması mümkün her iş grubuna ait proje tutarının yarısı   
avans olarak verilir.Verilen avansın karşılığı işin yapıldığı hakediş raporuyla 
tesbit edildikten sonra, diğer yarısı da avans olarak verilir.         
  Yılı içinde avans almadan veya ilk avansıyla,ihata,arazi hazırlığı ve dikim 
işini,projesine uygun olarak tamamlayanlara,uygulama projesinin onayını     
müteakip,bu işlerin kredisi bir defada ödenir.Kredi alacak köy tüzel kişileri, 
köy tüzel kişiliği adına düzenlenecek borç senedi,diğer kişiler iki muteber müş-
terek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak borç senedi veya banka teminatı
veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılırlar.            
  Borç senedi alındığı takdirde bu senette, kredinin vadesi sonunda faizi ile 
birlikte bu Yönetmelik esaslarına göre ödeneceği hususu ile kredinin amacına uy-
gun olarak kullanılacağının taahhüt edildiği belirtilir.            
  Kredi miktarı tesbitinde,kredinin tahsis edildiği yıla ait Genel Müdürlük  
birim fiatları kullanılır.                           
---------------------                              
(1) Bu bendde yer alan "fidan dikimi" ibaresi 24/2/1995 tarih ve 95/6645    
  sayılı BKK ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile eklenmiştir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Denetim,kredi ve iznin iptali                        

  Madde 16 - (Değişik birinci fıkra: 3/2/1994-94/5308 K.)Uygulamaların dene- 
timi,Bölge Müdürlüğünce görevlendirilecek iki teknik eleman ve ilgili mühendis- 
ten oluşan üç kişilik komisyon tarafından yapılır.               
  (Değişik: 3/2/1994-94/5308 K.) Komisyon tarafından Ağaçlandırma Yönetmeliği 
ve tasdikli projesindeki teknik ve idari esaslara ve taahütnamedeki şartlara  
uygun hareket etmediği tesbit edilenler Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak ikaz  
edilir.İkazın gereğini aynı yıl içinde yerine getirmeyenlerin kredisi geçici  
olarak durdurulur.Uygulamada görülen noksanlık ve aksaklıkları yılı içinde   
giderenlerin kredi imkanı iade edilir.                     
  Ancak yapılan ikazın gereklerini ertesi yılın sonuna kadar yerine getirme- 
yenlerin ağaçlandırma izni kaldırılır.                     
  Fidanlık tesis projelerinde, ilk yılda görülen noksanlık ve aksaklıkların  
giderilmesi hususunda yapılan ikazın gereklerini ertesi yıl sonuna kadar yerine 
getirmeyenlerin kredisi ve fidanlık kurma izni kaldırılır.           
  İzinleri iptal edilenlere verilmiş olan krediler, verildiği tarihten itiba- 
ren geçerli olmak üzere, kanuni faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakla- 
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun esaslarına göre geri alınır.         
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
           Fon Bütçesi ve Fon Bakiyesi                
                                        
  Fon bütçesi                                 

  Madde 17 - Fon bütçesi Genel Müdürlükçe yıllık olarak hazırlanır ve Bakanın 
onayı ile yürürlüğe girer. Hesap dönemi mali yıldır.              
  Fon parası; T.C. Merkez Bankasında, Merkez Bankasının bulunmadığı yerlerde 
T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesapta toplanır.             
  Fon saymanlığınca tutulacak defterler ile muhasebe kayıtları ve kullanılacak
belgeler hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp 15/2/1968 tarihli ve 
12827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetme- 
liğinde belirtilen esaslar uygulanır. Ancak adıgeçen Yönetmelikte hüküm bulunma-
yan hallerde Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
  (Değişik : 7/8/1996-96/8651 K.) Fon hesapları; merkezde Merkez Fon Saymanı,
bölge müdürlüklerinde ise fon saymanları vasıtasıyla yürütülür.         
  Fon bilançosu ve kesin hesabı ile gelir ve gider belgeleri ertesi yılın Mart
ayı içinde Fon saymanlığınca Sayıştay Başkanlığına gönderilir.         
  Fondan yapılacak harcama miktarı ve fon bakiyesi              

  Madde 18 - Fondan kredi olarak tahsis edilecek meblağ, Fonda mevcut meblağ- 
dan fazla olamaz.                                
                                        
              ALTINCI BÖLÜM                    
              Çeşitli Hükümler                   
  İcra takip işleri                              

  Madde 19-(Değişik:24/2/1995-95/6645 K.)                   
  Fonla ilgili dava ve icra takipleri, 6831 sayılı Orman Kanununun 64 üncü  
maddesi hükümlerine göre yürütülür.                       
  Uygulanmayacak hükümler                           

  Madde 20 - Fonla ilgili işlemler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve  
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.           
  Yürürlük                                  

  Madde 21 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı ta- 
rihinde yürürlüğe girer.                            
  Yürütme                                   

  Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürü- 
tür.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2644-1                     
                                        
   20/2/1989 TARİH ve 89/13850 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE       
      YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK            
     GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ          
             GÖSTEREN ÇİZELGE                   
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
        Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği               
          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                 
-----------------------------------------------------------------------------  
                  Farklı Tarihte                
                 Yürürlüğe Giren        Yürürlüğe   
Tarihi    Numarası         Maddeleri         Giriş Tarihi  
---------- ---------------- ---------------------------  ------------------ 
 3/2/1994   94/5308         ----           27/ 4/1994   
24/2/1995   95/6645         ----           31/ 3/1995   
 7/8/1996   96/8651         ----           4/11/1996   
                                        
                                        
                                        
                  2644-2