Endeksler
                                        
            HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI                
               YÖNETMELİĞİ                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 22.2.1989, No : 89/13838       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  8.5.1986, No : 3285         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 15.3.1989, No : 20109         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi : 28 S. 1673        
                                        
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
              Genel Hükümler                   
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Amaç, Kapsam, Tanımlar                 
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hay- 
vanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları 
ile mücadele esas ve usullerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.      
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik;                          
  a) Hayvan sağlığını korumaya,                        
  b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri al- 
 maya,                                     
  c) Ülke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan maddelerinin sevkine,     
  d) Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracını hayvan sağlığı açısından 
düzenlemeye ve muayeneye,                            
  dair yapılacak işlemleri kapsar.                      
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Bakanlık; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,             
  b) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 3285 sa- 
yılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasında ve bu Yönetmeliğin   
tatbikinde görevlendirilen kamuda veya serbest çalışan veteriner hekimleri,   
  c) Serbest veteriner hekim; 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunda belirti-
len şartları haiz ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmaksızın çalı- 
şan veteriner hekimleri,                            
  d) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan hastalık belirtisi gösteren   
hayvanları,                                   
  e) Bulaşmadan şüpheli; hastalığın hiç bir belirtisini, göstermemekle bera- 
ber, hastalığı almış olduğu kabul edilen hayvanları,              
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1989 (Ek - 3)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Hayvan maddeleri; et, süt, yumurta, havyar, bal, deri, yün, yapağı, tif- 
tik, bağırsak, sakatat, yenilebilen iç organlar, tırnak, kıl, tüy, boynuz, kan, 
kemik, gübre ve bunlar gibi hayvan maddelerini,                 
  g) Tespit edilen gümrük kapısı; hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihra-
cında yetkilendirilen gümrük kapılarını,                    
  h) Hayvan sahibi vekili; noterlikçe düzenlenmiş belge ile kendisine yetki  
verilmiş olan kişiyi,                              
  ifade eder.                                 
  İhbarı Mecburi Hastalıkların Belirlenmesi                  

  Madde 4 - Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ve ihbarı mecburi hayvan 
hastalıkları, Bakan onayı ile teşkil olunan Hayvan Sağlığı Danışma Kurulunca be-
lirlenir ve hastalıklara ait liste Bakanlık tebliği olarak Resmi Gazete'de ya- 
yımlanır.                                    
  Resmi Gazete'de yayımlanan ihbarı mecburi hastalıklardan biri veya bir ka- 
çının listeden çıkarılması veya yeni hastalıkların ilavesi gerektiğinde, konu  
Hayvan Sağlığı Danışma Kurulunda müzakere edilir. Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu 
görüşünün Bakanlıkça uygun bulunması halinde hazırlanan liste Bakanlık tebliği 
olarak Resmi Gazete'de yayımlanır.                       
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
             Sınırlarda Sağlık Zabıtası              
                                        
  Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthal ve İhraç Yeri              

  Madde 5 - Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan ve hayvan maddelerinin
ithal ve ihracı Bakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tesbit edilen
gümrük kapılarından yapılır. Gümrük kapısı açılabilmesi için bu yerlerde Gümrük 
İdaresi bulunması şarttır. Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü alınarak 
belirlenen gümrük kapıları Bakanlık tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanır.   
  Menşe Şahadetnamesi ve Veteriner Sağlık Raporu Aranması Mecburiyeti     

 

 
  Madde 6 - Yurda kara, su ve hava yollarıyla ithal olunacak hayvan ve madde- 
lerinin sahipleri, vekilleri veya nakledicileri bunların çıkış yerinde salgın  
ve bulaşıcı hayvan hastalığı olmadığına ve sağlıklı bulunduklarına dair menşe ve
resmi veteriner hekim tarafından verilmiş sağlık raporunu göstermeye mecburdur- 
lar.                                      
  Menşe ve veteriner sağlık raporları ayrı ayrı veya tek bir belge halinde  
düzenlenmiş olabilir. Bunların mutlaka hayvan ve hayvan maddelerinin çıktıkları 
ülkenin yetkili devlet veterineri tarafından imzalanıp bağlı bulunduğu servisin 
resmi mühürü ile de tasdik edilmiş olması gereklidir.              
  Sağlık raporları özel veteriner hekim tarafından tanzim edilmiş ise, bunla- 
rın yetkili devlet veteriner hekimi tarafından tasdik edilmiş olması mecburidir.
  Menşe ve Sağlık Raporlarında Aranan Hususlar                

  Madde 7 - Menşe ve sağlık raporlarında; hayvanların nevi, cinsi, adedi, sa- 
hibinin adı, adresi, çıkış, kontrol ve varış yerleri; hayvan maddelerinin nevi, 
miktarı, ambalajlarının şekli, balya adedi, markası, ağırlığı, seri numarası,  
sahibinin isim ve adresi, çıkış, kontrol ve varış yerleri yazılır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Damızlık büyükbaş hayvanlardan tek tırnaklılar için ayrıca tasdikli eşkal  
cetveli, çift tırnaklı hayvanlar için de kulak numaralarını gösterir tasdikli  
liste eklenir. Diğer hayvanlar için menşe ve sağlık raporları düzenlenmesi   
yeterlidir.                                   
  İthal edilecek damızlık hayvanlarla ilgili sağlık ve teknik şartlar Bakan- 
lıkça belirlenir ve bu hususta belgeler de aranır.               
  Kasaplık hayvanların ithali ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.   
  Menşe ve Veteriner Sağlık Raporlarının Lisanı, Geçerlilik Süresi      

  Madde 8 - Menşe ve sağlık raporları, hayvan ve hayvan maddelerinin ithal  
edildiği ülke lisanına ilaveten Türkçe, İngilizce, Fransızca lisanlarından biri 
ile ve en son sevk edildikleri yerlerden, sevklerinden en fazla iki gün önce  
tanzim edilir.                                 
  Menşe ve sağlık raporlarının geçerlilik müddeti düzenleme tarihinden itiba- 
ren 30 gündür.                                 
  Şayet hayvan ve hayvan maddeleri 30 gün zarfında hududa gelemeyecekse, bun- 
ların geçerliliğini muhafaza edebilmeleri için, yetkili veteriner hekimce veya 
hudutlarda görevli kapı ve iskele veteriner hekemlerince vize edilmeleri gere- 
kir.                                      
  İlk Kontrol ve Rapor Tanzimi                        

  Madde 9 - Kara, su ve hava yollarıyla hudut kapılarına, deniz veya hava li- 
manlarına gelecek hayvanların ilk muayeneleri kapı ve limanlardaki kara, su ve 
hava taşıt araçları içinde yapılır. Bu muayenede; hayvanların sağlık durumları 
ile menşe ve sağlık raporunda belirtilen hususlara uygun bulunup bulunmadıkları 
hükümet veteriner hekimi tarafından incelenir. İlk muayene sonunda menşe ve ve- 
teriner sağlık raporunda belirtilen özellikte bulunan sağlıklı hayvanlar son  
muayenelerinin yapılacağı muayene istasyonlarına, tahaffuzhanelere veya istas  
yon, rıhtım ve hava limanlarındaki hayvan parklarına gönderilir.        
  Hayvan maddelerinin ilk muayenesi kara, su, hava nakil vasıtalarında yapı- 
lıp, gerektiğinde laboratuvara gönderilmek üzere materyal alınır ve ilk muayene 
sonucuna ait işlem, bunların tahaffuzhaneye veya gümrük ambarlarına taşınmasın- 
dan sonra yapılır. Son muayeneleri buralarda yapılarak, hastalık bulunmadığı  
anlaşıldıktan sonra ithali için gümrük idaresine verilmek üzere bir rapor düzen-
lenir veya mevcut evrakın uygunluğu tasdik edilir.               
  Muayeneler hayvan ve hayvan maddelerinin sahibi veya sahipleri veya vekille-
ri huzurunda yapılır. Hayvan ve hayvan maddelerinin sahibi veya sahipleri veya 
vekilleri muayenelerde her türlü yardım ve kolaylığı göstermeye mecburdurlar.  
  İthal İzni Verilmeyecek Hayvan ve Hayvan Maddeleri             

  Madde 10 - Veteriner sağlık raporu bulunmayan veya özellikleri belgelerinde-
kine uymayan hayvan ve hayvan maddelerinin ithaline izin verilmez, mahalline  
reddolunur.                                   
  Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar ile, hastalık amilini taşıyan ve bu- 
laşmadan şüpheli hayvan maddelerinin ithaline izin verilmez, mahalline reddolu- 
nur.                                      
  Menşe ve veteriner sağlık raporu bulunan, ambalajı yapılmış olmakla beraber;
bozulmuş, kokmuş hayvan maddelerinin ithaline izin verilmez, mahalline reddolu- 
nur.                                      
  Belge Aranmayacak Hayvan Maddeleri