Endeksler
                                        
                                        
         ÖĞRENCİ YURTLARI İLE BENZERİ KURUMLARIN            
          AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE DENETLENMESİ            
              HAKKINDA YÖNETMELİK                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  13.1.1989, No: 89/13715       
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  24.3.1950, No: 5661         
                     6.10.1983,   2908         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  17.3.1989, No: 20111         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5    Cildi : 28  S. 1658     
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açıl- 
ması, devri, nakli ve kapatılması konularında tabi olacakları hususlar ile bun- 
ların idaresi, işletilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirlemektir.      
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, gerçek
ve özel hukuk hükmi şahıslarına ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumları kapsar. 
  Ancak, 351 sayılı Kanunla yönetilmesi ve işletilmesi Yüksek Öğrenim Kredi  
ve Yurtlar Kurumuna bırakılan yurtlar ile Üniversiteler ve Vakıflar Genel Müdür-
lüğüne ait yurtlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.         
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve   
Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesi ile 2908 sayılı Dernekler 
Kanununun 41 ve 45 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.         
  Kısaltmalar                                 

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) "Bakanlık"; Milli Eğitim Bakanlığını,                  
  b) "Teftiş Kurulu"; Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunu,         
  c) "Kurum"; yurt, pansiyon ve benzeri kurumları,              
  d) "Öğretim Yılı"; ders yılının başladığı tarihten itibaren ertesi ders yı- 
lının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,                   
  ifade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
         Kurumlar İtibariyle Uygulanacak Hükümler           
                                        
  Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Kurumlar             

  Madde 5 - T.C. uyruklu gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait yurt,   
pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devir, nakil ve kapatılması, açılma  
izninin verilmesinde dikkate alınacak esaslar ile bunların idaresi, işletilmesi 
ve denetlenmesi bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.               
                                        
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1989 (Ek - 3)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Vakıflara Ait Kurumlar                           

 

 
  Madde 6 - Vakıflara ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların;        
  a) Açılma izninin verilmesi, devir, nakil ve kapatılması; Türk Medeni Kanu- 
nu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere,         
  b) Açılma izninin verilmesinde dikkate alınacak esaslar ile idaresi, işle- 
tilmesi ve denetlenmesi, bu Yönetmelik hükümlerine,               
  tabidir.                                  
  Kamuya Ait Kurumlar                             

  Madde 7 - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumla-
rın;                                      
  a) Açılması ve kapatılması, kendi kuruluş ve teşkilatlanma mevzuatına,   
  b) Açılmasında dikkate alınacak esaslar ile idaresi, işletilmesi ve denet- 
lenmesi, bu Yönetmelik hükümlerine,                       
  tabidir.                                  
  Derneklere Ait Kurumlar                           

  Madde 8 - Derneklere ait yurt ve pansiyon ve benzeri kurumların;      
  a) Açılma izninin verilmesi, devir, nakil ve kapatılması; 2908 sayılı Der- 
nekler Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere,        
  b) Açılma izninin verilmesinde dikkate alınacak esaslar ile idaresi, işle- 
tilmesi ve denetlenmesi bu Yönetmelik hükümlerine,               
  tabidir.                                  
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
       Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Kurumlar         
  Kurumun Açılması                              

  Madde 9 - T.C. uyruklu gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri bu Yönetmelikte 
belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla yükseköğrenim veya ortaöğrenim öğrenci-
leri için yemekli veya yemeksiz kurum açabilirler.               
  Kurumların açılması ve işletilmesi Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlık bu  
yetkisini valilikler aracılığı ile kullanır.                  
  Kurum Açacaklarda Aranacak Şartlar                     

  Madde 10 - Kurum açmak isteyenler, açma izni için aşağıdaki belgelerle bir- 
likte valiliklere müracaat ederler.                       
  a) Müracaat dilekçesi,                           
  b) Kurucu tüzel kişi ise; Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya noter-
ce tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcilere dair noter tasdikli yetki 
belgesi,                                    
  c) Kurucu gerçek kişi ise;                         
  (1) Nüfus cüzdanı örneği,                          
  (2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis 
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla  
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan- 
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti  
kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakcılık, resmi   
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçla-  
rından dolayı hükümlü bulunmadığına dair Cumhuriyet savcılığından alınan belge. 
(Sabıka kaydı olmadığına dair belge)                      
  Kurumun Devri ve Nakli