Madde 16 - Kurum açma müracaatları en geç üç ay içinde neticelendirilir.  
Kurum açma izni alan yurt sahipleri en geç bir yıl içinde kurumu faaliyete ge- 
çirmek zorundadır. Bu süre içinde faaliyete geçirilmeyen kurumların kurum açma 
izinleri iptal edilir.                             
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
              İdare ve İşletme Esasları              
  Kurum Ücretlerinin Tesbiti                         

  Madde 17 - Ücretli kurumlarda ücret tesbiti yapmak için vali veya görevlen- 
direceği vali yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşan "Ücret Tes-
pit Komisyonu" kurulur.                             
  a) Defterdar veya görevlendireceği bir temsilci,              
  b) Milli eğitim müdürü,                           
  c) Belediye iktisat müdürü, (bulunmayan yerlerde görevlendirilecek temsilci)
  d) Sanayi ve ticaret müdürlüğü temsilcisi,                 
  e) Kurum müdürlerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci.      
  Kurum ücretleri, her öğretim yılı başında tespit edilerek kurum müdürlükle- 
rine bildirilir. Tesbit edilen kurum ücretlerinde yıl içinde değişiklik yapıla- 
maz.                                      
  Kuruculuk Hakkının Kaybedilmesi                       

  Madde 18 - Kurucu gerçek kişinin, kuruculuk için aranan şartlardan birini  
kaybetmesi; bu şartları taşıyan başka bir kimsenin "Kurucu Temsilcisi" olarak  
gösterilmemesi; kurucu tüzel kişi olduğu takdirde, temsilcisinin ölümü veya bu 
şartları kaybetmesi halinde şartları taşıyan başka bir temsilcinin bir ay içinde
usulüne göre seçilip bildirilmemesi veya tüzel kişiliğin herhangi bir sebeple  
ortadan kalkması durumunda kuruculuk hakkı kaybedilmiş sayılır.         
  Tutulması Zorunlu Defter ve Kayıtlar                    

  Madde 19 - Kurumlarda aşağıdaki belgelerin tutulması zorunludur.      
  a) Gelen-giden evrak ve zimmet defterleri,                 
  b) Öğrenci özel dosyası veya fişi,öğrenci kütük, yoklama ve izin defterleri,
  c) Revir defteri,                              
  d) Gece ve gündüz hizmetleri olay kayıt defteri,              
  e) Kurum yöneticileri ve hizmetlileri ile ilave işletmelerde çalışanların  
özel dosyaları,                                 
  f) Yazışma dosyaları,                            
  g) Disiplin kurulu karar defteri,                      
  h) Ücretli kurumlarda, noterlikçe onanmış kurum ücreti kayıt defteri,    
  i) Ücretli kurumlarda, seri numaraları, noterlikçe tesbit edilmiş makbuz,  
cetvel ve bordrolar,                              
  j) Yemekli kurumlar için gerekli tabela ve diğer evrak,           
  k) Teftiş dosyası ve defteri,                        
  l) Kitaplık defteri,                            
  m) Yerleşme planı.                             
  Yazışmalar ve dosyalar, desimal sisteme göre yapılır ve düzenlenir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tutulacak defter,dosya,makbuz vs.evrakın temiz, tertipli,silintisiz ve ka- 
zıntısız karışıklığa meydan vermeyecek şekilde açık ve okunaklı olması şarttır. 
  Öğrenci Kayıt İşlemleri                           

  Madde 20 - Kurumlara alınacak öğrencilerin kayıt ve kabullerinde aşağıdaki 
belgeler istenir.                                
  a) Müracaat formu,                             
  b) Nüfus cüzdanı örneği,                          
  c) Öğrenci olduğuna dair devam ettiği okuldan veya kurs yönetiminden alacağı
belge,                                     
  d) Sağlık durumunun toplu yerde yaşamaya elverişli olduğuna dair doktor ra- 
poru,(Hükümet,belediye,yurt,okul tabipliklerinden veya mediko-sosyal merkezinden
olabilir.)                                   
  e) İki adet vesikalık fotoğraf,                       
  f) Aile adresi yazılı iki adet pullu zarf,                 
  g) Bu Yönetmelik hükümleri ile kurumun bulunduğu yerin en büyük mülki    
amirliğince onaylanmış diğer iç talimatlara kayıtsız ve şartsız riayet edilece- 
ğine dair beyanname,(Reşit olmayan öğrencilerin beyannamesini velileri imzalar) 
  h) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil belgesi.          
  Kurum Ücreti ve Depozito