Endeksler
                                        
            SABOTAJLARA KARŞI KORUMA                 
              YÖNETMELİĞİ                     
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 16.10.1988, No : 88/13543      
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 22.7.1981, No : 2495        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 28.12.1988, No : 20033       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi : 28 ,S. 1625       
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                  Genel Hükümler                
  Amaç                                    

  Madde 1 - Milli ekonomiye, Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı   
bulunan, kısmen veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici   
bir süre için dahi olsa çalışmadan alıkonmaları, ülke güvenliği ve ekonomisi ile
toplum hayatı bakımından olumsuz etkiler yaratacak harp silah ve vasıtalarını, 
sınai, ticari ve zirai kurum ve kuruluşları, bunlara ait fabrika, atölye ve iş- 
yerleri, baraj, enerji santralı, enerji nakil hatları, rafineri, petrol ve gaz 
boru hatları, terminal, pompa istasyonu, kömür, petrol ve maden işletmeleri,  
nakil-depolama-yükleme tesisleri sağlık hizmetlerine katkısı bulunan tesisler  
ile tarihi ve milli eserler, radyo, televizyon, telsiz verici istasyonları, her 
nev'i ulaştırma ve haberleşme yapı ve tesisleri ile eğitim ve öğretim yapıları, 
ören yerleri, sitler, müzeler, kütüphaneler ve turistik tesislerle benzeri ku- 
ruluşları ve bu kuruluşlara ait personel, tesis, araç, gereç, malzeme ve dökü- 
manı ve inşaatı devam eden önemli tesisleri vb. barışta, olağanüstü hal, sıkıyö-
netim, seferberlik, savaş ve savaş sonrası hallerde içeriden ve dışarıdan yapı- 
labilecek her türlü sabotaja karşı koruma konusunda alınması gereken tedbirler 
ile bu tedbirlerin uygulama şekillerini göstermektedir.             
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Bakanlıklar ve birince maddede belirlenen özellikle-
ri taşıyan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar.          
  Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jan-
darma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Gü- 
venlik Komutanlığı bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.              
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;                  
  a) Bakanlık : Başbakanlık ve diğer Bakanlıkları,              
  b) Kamu Kuruluşu : Kamu yararına faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları,  
  c) Özel Kuruluş : Özel Sektör ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri tarafından kuru- 
larak işletilen kuruluşları,                          
  d) Tüzel Kişilik : Türk Medeni Kanununun 45, 46, 53, 54 ve 55. maddelerine 
göre şahsiyet kazanan kuruluşları,                       
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Sabotaj : Harp Sanayiinin, sınai, ticari, zirai üretim araçlarının ve  
ürünlerinin, enerji üretim ve ulaşımına ait tesislerin, her türlü ulaşım ve   
muhabere sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre ve sağlık hizmet-
lerine katkısı bulunan sair tesislerin, harp silah ve vasıtalarının, personelin 
ve idari yapının tamamen veya geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağ- 
lamak amacıyla tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şeklini,     
  f) Sabotör : Barışta, olağanüstü hallerde ve savaşta teşkilatlı ve teşkilat-
sız iç ve dış tehdit unsurlarınca muhtelif yollardan temin edilen ve tahripkar 
faaliyetlere yöneltilen yerli ve yabancı elemanlar,               
  g) Sabotaja Karşı Koyma : Kuruluş ve tesisleri sabotajlara karşı korumak  
için gerekli tedbirleri almak, sabotaj faaliyetlerinde bulunan veya bulunabile- 
cek olan kişileri ve grupları ortaya çıkarmak, etkisiz hale getirmek suretiyle 
sabotaj faaliyetlerini ortadan kaldırma amacı güden önlemleri,         
  ifade eder.                                 
  Dayanak                                   

  Madde 4 - Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 30/4/1953 tarih ve 4/685 karar  
sayılı "Sabotajlara Karşı Korunma ve Sabotajları Önleme Hakkında Talimat" ın ye-
nilenmesi amacıyla ve 2495 Sayılı Kanundaki "Sabotaj" konusuna açıklık kazandır-
mak üzere hazırlanmıştır.                            
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
                  Genel Esaslar                
                                        
  Tesislerin Tesbiti ve Komisyonların Kurulması                

  Madde 5 - Bakanlık ana hizmet binalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır 
ve bu hükümlere göre koruma planı hazırlanır.                  
  Bu Yönetmelik kapsamına girecek diğer kuruluşların tesbiti ise aşağıda sayı-
lan komisyonlarca yapılır.                           
  Bu komisyonlar ;                              
  a) Bakanlıkların ayrı bina işgal eden merkez teşkilatı birimleriyle bağlı ve
ilgili kuruluşlarının tesbiti için, Bakanlık Müsteşarının veya görevlendireceği 
Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; personel, idari ve teknik işlerden sorumlu
daire amirleri ile Hukuk Müşavirinden ve Savunma Sekreterinden oluşur.     
  Komisyonun çalışmalarında sekreterya hizmeti, Savunma Sekreterliği tarafın- 
dan yürütülür.                                 
  b) Daha alt düzeydeki diğer kuruluşların tesbiti amacıyla, illerde Vali veya
görevlendireceği Vali Muavininin başkanlığında; İl Garnizon Komutanlığı temsil- 
cisi, İl Cumhuriyet Savcısı, İl Jandarma Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl  
Sivil Savunma Müdürü ve varsa MİT temsilcisinden teşekkül eder.         
  Komisyonun çalışmalarında sekreterya hizmeti, İl Sivil Savunma Müdürlüğü  
tarafından yürütülür.                              
  c) Bu komisyonlara gerektiğinde konuyla ilgili diğer birim yöneticileri de 
çağırılabilir.                                 
  Sabotajlara Karşı Koruma Planı                       

 

 
  Madde 6 - Sabotajlara karşı koyma ve önleme tedbirlerini almakla yükümlü  
Bakanlık ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğe ve kendi özelliklerine göre sabotajlara 
karşı "Koruma Planı" yaparlar. Hazırlanacak planda yer alacak bilgiler ile plan 
örneği ektedir.                                 
  2495 Sayılı Kanuna tabi olan veya uygulamalarını bu Yönetmeliğe göre yürüte-
cek kurum ve kuruluşlar tek bir koruma planı yaparlar.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ayrı Bakanlık ve kuruluşlara ait komşu tesislerle ilgili koruma planları, bu
tesislerin Koruma ve Güvenlik Amirleri tarafından birbirleriyle koordine edilmek
suretiyle ayrı ayrı hazırlanır.                         
  Ayrı Bakanlık ve kuruluşlara ait birimlerin ortaklaşa kullandığı binalarda 
koruma planının yapılması ve uygulanması hizmetleri, Mahalli Mülki Amirin, bu  
binadaki Kuruluş amirleri arasından görevlendireceği birim başkanının sorumlulu-
ğu altında ve bir protokola bağlanacak esaslar dahilinde mevcut birimler tara- 
fından müştereken yürütülür.                          
  Aynı Bakanlık veya kuruluşa ait olan, bir site halinde ve yakın konumda   
gruplaşmış binalar için koruma planı müşterek olarak yapılabilir.        
  Planların hazırlanmasında ve uygulanmasında doğabilecek uyuşmazlıklar, Ma- 
halli Mülki Amirliklerce çözümlenir.                      
  Koruma planları ve bunlara ait yazılar "GİZLİ" gizlilik derecesi taşırlar. 
  Koruma Planının Onaylanması ve Dağıtımı                   

  Madde 7 - Bu Yönetmelik esaslarına göre;                  
  a) Bakanlıkların ve ayrı bina işgal eden Bakanlık merkez teşkilatı birimle- 
rinin hazırlayacakları "Koruma Planları" Bakanlık Müsteşarı tarafından onayla- 
nır. Onaylanmış planın bir örneği İçişleri Bakanlığına, bir örneği Ankara Vali- 
liğine (veya bölgedeki Valiliğe) gönderilir. Bir örneği de ilgili Bakanlıkta uy-
gulanmak üzere muhafaza edilir.                         
  b) Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanacak olan planlar o 
kuruluşun en üst yetkilisi tarafından onaylanır. Planların bir örneği bağlı bu- 
lunduğu Bakanlığı, iki örneği de İl Jandarma Alay Komutanlığına ve İl Emniyet  
Müdürlüğüne verilmek üzere, ilgili Valiliğe gönderilir. Bir örneği ise uygulan- 
mak üzere kuruluşun kendisinde muhafaza edilir.                 
  c) İl ve İlçelerde diğer kamu ve özel kuruluşlarca hazırlanan planlar, 5.  
madde b fıkrasınca belirtilen il komisyonunca incelenerek uygun görülmesi halin-
de Valiliğin onayı ile yürürlüğe konur. Bu planların birer örneği İl Jandarma  
Alay Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne (İlçelerde ayrıca İlçe Jandarma Bölük
Komutanlığına, İl Emneyat Müdürlüğüne (İlçelerde ayrıca İlçe Jandarma Bölük Ko- 
mutanlığına ve Emniyet Amirliği veya Komiserliğine) ve ilgili Bakanlığa gönderi-
lir. Bir örneği ise kuruluşun kendisinde muhafaza edilir.            
  Valilik ve Kaymakamlık binaları için yapılan koruma planlarının bir örneği, 
ayrıca İl Sivil Savunma Müdürlüğü ve İlçe Sivil Savunma Müdürlük veya Memurluk- 
larında muhafaza edilir.                            
  Planların hazırlanması, çoğaltılması ve onaylanması ile ilgili sekreterya  
görevleri kuruluş veya tesisin bölgesinde bulunduğu İl Jandarma Alay Komutanlığı
veya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılır.                      
  Koruma Planının Yenilenmesi                         

  Madde 8 - Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak koruma planları yılda en az bir 
defa gözden geçirilerek güncenlleştirilir. Kuruluşta değişiklikler olması veya 
yeni ilave tedbirlere gerek görülmesi hallerinde bu süre beklenmeksizin plan  
güncelleştirilir veya yeniden hazırlanır.                    
  Yapılacak ilaveler veya hazırlanacak yeni planlar 7. maddede yazılı makamla-
ra gönderilir.                                 
  Yeni plan yapılması halinde eski plan, planın ait bulunduğu birimce, o birim
amirinin ve diğer iki sorumlunun imzalarını taşıyan bir tutanakla imha edilir. 
  Sabotaj Şekilleri                              

  Madde 9 - Sabotajlar genel olarak yapılış tarzına ve kullanılan malzemelere 
göre ikiye ayrılır;                               
  a) Aktif Sabotajlar;                            
  (1) Yangınla sabotaj,                            
  (2) Patlayıcı maddelerle sabotaj,                      
  (3) Mekanik sabotaj,                            
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
  (4) Bakteriyolojik ve Kimyasal sabotaj.                   
  b) Pasif Sabotajlar;                            
  (1) Fikri sabotaj,                             
  (2) Psikolojik sabotaj.                           
  Sabotaj Yapabilecek Kişiler                         

  Madde 10 - Sabotaj yapabilecek kişiler (Sabotörler) aşağıdaki şekilde sınıf-
landırılır;                                   
  a) Özel yetiştirilmiş kişiler, (Ajanlar)                  
  b) Bir ideolojiye bağlı kişiler,                      
  c) Başka milletler hesabına çalışan kişiler,                
  d) Doğrudan doğruya bu amaçla yetiştirilmiş askeri personel,        
  e) Dışarıdan sızacak elemanların içerden bulacakları suç ortakları.     
  Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri