Endeksler
                                        
           TOHUMLUKLARI PERAKENDE SATACAKLARIN            
           UYACAĞI ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.6.1988, No: 88/13061         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 21.8.1963, No: 308           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 3.7.1988, No: 19861          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 28 , S. 1600         
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                Amaç, Kapsam, Tanımlar              
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tohumlukları perakende olarak satacakların 
uyacakları esasları düzenlemektir.                       
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen "Bakanlık" deyimi Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığını, "Müdürlük" deyimi bu Bakanlığın il müdürlüklerini ifade eder.   
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                 
  Bayilik Yapabilecekler                           

  Madde 3 - Tohumlukların perakende satışları, tohumluk bayiliği izni almış  
gerçek kişiler ile 5 inci maddede belirtilen tüzel kişiler tarafından yapılır. 
  Gerçek Kişi Bayilerin Nitelikleri                      

  Madde 4 - Tohumluk bayiliği izni verilecek kişilerde aranacak şartlar şun- 
lardır:                                     
  a) Türk vatandaşı olmak,                          
  b) Ziraat yüksek mühendisi, ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni olmak, 
yahut bu unvanları taşıyan mesul kişi istihdam etmek,              
  Yabancı ülkelerde bu unvanlardan birini almış olanlardan ziraat yüksek mü- 
hendisleri ve ziraat mühendislerinin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kuru-
lu'nca ziraat teknisyenlerinin diplomalarının denkliği de Milli Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca kabul edilmiş olmalıdır. Mesul kişilerle ilgili bilgiler ve
fotografları bayilik belgesinde yer alır.                    
  Ölen veya bayilik yapamayacak şekilde malül kalan bir bayinin işyeri kanuni 
mirasçıları tarafından mesul bir kişinin istihdamı suretiyle işletilebilir.   
  Ölüm veya maluliyet hali 30 gün içinde valiliğe bildirilerek istihdam edilen
mesul kişi hakkındaki bilgiler izin belgesine işlenir.             
  Resmi Kurum ve Mesleki Kuruluşların Bayilik Durumu             

  Madde 5 - (Değişik: Tar. Orm. ve Köyişleri Bakanlığı Yönetmeliği ile) (1)  
  Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri ve tarım kredi ve  
tarım satış kooperatifleri gibi kurumlarla çiftçi birlikleri ve ziraat odaları 
gibi kurumlardan il seviyesinden daha küçük yerlerde teşkilatı bulunanlar, ku- 
rumla ilgili tüm tohumluk satış ve dağıtımından sorumlu olmak üzere il merkezle-
ri ile ilçelerde en az bir mesul kişi istihdam etmek mecburiyetindedirler. To- 
humluk dağıtım ve satışını yapan bu kurum ve kuruluşlar müdürlüğün denetimine  
tabidirler.                                   
----------------------                             
(1) Kaide olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmeliklerin  
  yine aynı nitelikte bir yönetmelikle değişmesi gerekir. Bu madde de Tarım  
  Orman ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan değişiklik; "4/7/1988 tarih ve 336 
  sayılı KHK'nin 1 inci maddesi ile değiştirilen ve bu yönetmeliğin bakanlıkça
  yapılabileceğini hükme bağlayan 308 sayılı Kanunun 17 nci maddesine dayanı- 
  larak yapılmıştır. Bu sebeple de işbu değişiklik metne işlenmiştir.     
  (Bkz. R.G. 3/11/1990 - 20684)                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bayilik İçin Gerekli Belgeler                        

  Madde 6 - 4 üncü maddede belirtilen şartlar, haiz olan ve tohumluk bayiliği 
izni almak isteyenler, (Ek-1) deki formu doldurarak bulundukları il'in valiliği-
ne müracaat ederler.                              
  Bayilik İzin Belgesi                            

  Madde 7 - Müracaatlar, 9 uncu maddede belirtilen satış yerleriyle ilgili  
şartlar da gözönüne alınarak müdürlükçe incelenir. Durumu uygun görülenler için 
(Ek-1) deki "Tohumluk Bayiliği İzin Belgesi" 3 nüsha olarak düzenlenir ve vali- 
likçe tasdik edilir.                              
  Bayiliğe Başlama, İş Yeri ve Unvan Değişikliği, Faatiyete Geçme       

  Madde 8 - Bayilik izin belgesi alanlar, en geç 6 ay içinde belirtilen yer ve
adresteki işlerine başlamaya mecburdurlar. Bayilikten vazgeçenler, işyerini ve 
unvanını değiştirmek isteyenler, askerlik sebebiyle işyerlerini 30 günden fazla 
kapatmak mecburiyetinde kalanlar; bir ay önceden valiliğe dilekçe ile başvurmak 
zorundadırlar.                                 
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
                Satış ve Depo Yerleri              
  Tohumluk Satış ve Depo Yerlerinde Aranacak Şartlar             

  Madde 9 - Tohumluk satışı ve depolanması yapılacak yerlerde aşağıdaki şart- 
lar aranır:                                   
  a) Satış yerlerinin tabanı su geçirmemeli, kolayca temizlenebilmeli, nem,  
yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş olmalı ve gerektiğinde ısıtılabilmeli ve
soğutulabilmelidir.                               
  b) Satış ve depo yerlerinde, meydana gelen kokuları gidermek ve tohumların 
kızışmasını önlemek için havalandırma düzeni bulundurulmalıdır.         
  c) Tohumlukları muhafazaya elverişli ve yeterli miktarda raf, dolap ve vit- 
rin bulundurulmalıdır.                             
  d) Tohumluk satışı veya depolanması yapılacak yerlerde tohumluklardan başka 
herhangi bir madde bulundurulmamalıdır.                     
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
            Bayilerin Mesuliyetleri ve Satışları           
  Bayilerin Mesuliyetleri                           

  Madde 10 - Bayiler aşağıdaki hususların yerine getirilmesinden mesuldürler: 
  a) Satışlar, bayilerin veya kendisi mesul kişi durumunda olmayan bayilerde 
mesul kişilerin nezaretinde yapılır.                      
  b) Bayiler, T.C. Ziraat Bankası'nın tohumluk kredisi ile başvuran çiftçiler 
için kredinin maksadına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla mükelleftirler. 
Kredi karşılığında farklı cins ve miktarda tohum, başka bir mal veya para vere- 
mezler.                                     
  c) Bayiler, sayfaları müdürlükçe numaralanmış ve mühürlenmiş "Kontrol Defte-
ri" tutmaya mecburdur.                             
  d) Bayiler, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının kontrolle görevli eleman- 
larına işyerlerini, depolarını gezdirmeye, tohumluklarını ve kontrol defterleri-
ni göstermeye ve istenilen bilgileri zamanında ve noksansız olarak vermeye mec- 
burdur.                                     
  e) Bayiler, yeni bilgi ve teknikleri öğrenmek için her üç yılda bir, yeri, 
zamanı ve proğramı Bakanlıkça belirlenecek ve müdürlükçe ilan edilecek 3 gün sü-
reli kurslara iştirak etmek zorundadır.                     
  Satışlar                                  

  Madde 11 - Satışlarda aşağıdaki şartlara uyulması gerekir:         
  a) Bayiler standartlara uygunluğu tespit edilmiş sertifikalı ve kontrol   
edilmiş tohumlukları satar.                           
  Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanmamış tescilli olmayan ve üretim izni de bu- 
lunmayan çeşitlerin tohumlarının satışı; bunlar hakkında sertifikasyon kurumla- 
rından fiziki ve biyolojik durumlarını gösterir analiz raporu alınması halinde 
mümkündür. Analiz raporuna konu olan tohumluk partileri, kontrol edilmiş tohum- 
luklar için tespit edilmiş ve yayımlanmış standartlardan daha düşük tohumluk de-
ğeri taşımaları halinde tohumluk olarak satılamaz.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bir önceki yıldan kalan tohumlukların satışında,bu tohumlukların satışının 
yapıldığı yıla ait çimlenme analizinin gösterilmesi mecburidir,Çimlenme analiz- 
leri,tohumluk kontrol ve sertifikasyon yetkisi bulunan kuruluşlar tarafından  
yapılır.                                    
  b) Tohumluklar, 25/1/1964 tarihli ve 6/2609 sayılı Kararname ile yürürlüğe 
konulan Tohumlukların Ambalajlanmasına İlişkin Yönetmelik'te öngörülen çuval,  
torba, paket veya kutu ambalajlar içinde ve etiketli olarak satılır.Ambalajları 
açık tohumluk satılamaz, ambalajlar küçültülemez, ambalaj etiketleri üzerinde  
değişiklik yapılamaz.                              
  c) Diğer zirai girdileri satan bayiler, bu Yönetmelikte belirtilen şartları 
yerine getirmek kaydıyla tohumluk satışı yapabilirler.Ancak,bayiler;satış yerle-
rinde tohumluğun kalitesine zarar verebilecek faktörlerin ortadan kaldırılması 
için gerekli düzenlemeyi yapmaya mecburdurlar. Bu düzenlemenin şartları Bakanlık
talimatında belirtilir.                             
  d) Tohumluk satışları bayinin dükkanı veya deposu dışında yapılamaz.    
                                        
                  BEŞİNCİ BÖLÜM                
                 Kontrol ve İptal               
  Kontrol                                   

  Madde 12 - a) Bayiler müdürlükler tarafından kontrol edilir.        
  b) Bayiler,kontrolörün veya Bakanlıkça numune almakla görevlendirilenlerin 
isteyeceği ve Bakanlığın numune almaya esas genelgelerinde belirtilen miktarda 
tohumluk numunesi vermeye mecburdur.                      
  c) Kontrollar,tohumluğun cinsine ve özelliğine göre gerekli olduğu zamanlar-
da yapılır.                                   
  d) Kontrollar Bakanlıkça hazırlanacak talimatlara göre yapılır.       
  Tohumluk Bayiliği İzin Belgelerinin İptali                 

  Madde 13 - a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine ve 10 uncu maddesinin (a),  
(b),(c) bentleri ile 11 inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı hare- 
ket edenlerin izin belgeleri valilikçe iptal edilir. 10 uncu maddenin (e) bendi 
hükmünü yerine getirmeyenlere ihtar verilir ve kontrol defterine işlenir.Bu ih- 
tarı 3 defa alan bayilerin bayilik izin belgeleri iptal edilir.         
  b) (a) bendinde sayılanların dışındaki hususları yerine getirmeyenlere ihtar
verilir ve kontrol defterine işlenir. Ayrıca, valilikçe bu ihtar bayie yazılı  
olarak tebliğ edilir. İhtarı gerektiren hususların yazılı tebliğ tarihinden   
itibaren 15 gün içinde düzeltilmesi gerekir. Bu süre sonunda noksanlıklarını  
tamamlamayarak durumunu, faaliyet ve görevlerini bu Yönetmelik hükümlerine   
uydurmayan bayilerin izin belgeleri iptal edilir.                
  c) (a) ve (b) bentlerine göre bayilik izin belgeleri iptal edilenlere 1 yıl 
geçmedikçe yeniden izin belgesi verilmez.                    
  Dayanak                                   

  Madde 14 - Bu Yönetmelik 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve    
Sertifikasyonu Hakkında Kanun'un 17 nci maddesine göre hazırlanmıştır.     
  Geçici Madde - Halen perakende tohum satışı yapanlar, bu Yönetmeliğin   
yayımı tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmelik 
hükümlerine uydurmaya mecburdurlar.                       
  Yürürlük                                  

  Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürü- 
tür.                                      
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (Ek - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                  EK - 1   
                                        
                    T.C.                   
                                        
           TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI            
            TOHUMLUK BAYİLİĞİ İZİN BELGESİ             
                                        
                                        
                                        
BAYİNİN :                                    
---------                                    
Adı, Soyadı       :                            
Doğum Yeri ve Tarihi  :                            
Öğrenim Durumu     :                            
Bayilik İzin Belgesinin                             
Verildiği İl      :                            
İzin Belgesinin Tarih                              
ve Numarası       :                 BAYİNİN FOTOĞRAFI   
                                        
MESUL KİŞİNİN                                  
-------------- :                                
Adı,Soyadı       :                            
Doğum Yeri ve Tarihi  :                            
Öğrenim Durumu     :                  MESUL KİŞİNİN    
                               FOTOĞRAFI     
İŞ YERİNİN BULUNDUĞU                              
--------------------- :                             
İl           :                            
İlçe          :                            
Bucak          :                            
Köy           :                            
Adres ve Tel.No.    :                            
  Bu belgenin arka sayfasındaki hususları kabul eden yukarıda adı ve adresi  
yazılı........na tohumluk satış verilmiştir.                  
                              .../.../19..    
                                VALİ      
  "Tohumları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslara İlişkin Yönetmelik" hüküm-
lerine ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı tarafından tohumluklar  
hakkında bildirilmiş ve bildirilecek olan bütün hususlara riayet edeceğimi kabul
ve taahhüt ederim.                               
                                        
                              .../.../19..     
                                        
                                İMZA      
Adı, Soyadı       :                            
Adresi         :