Endeksler
                                        
             DEVLET MADALYA VE NİŞANLARI              
                YÖNETMELİĞİ                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 4.7.1988,  No: 88/13039       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 24.10.1983, No: 2933         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 7.8.1988,  No: 19892         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi : 28 ,S. 1590        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet madalya ve nişanlarına ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir.                           
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet madalya ve nişanlarının çeşidine, ebat,   
biçim ve özelliklerinin tesbitine, kimlere ve nasıl verileceğine, bunların tes- 
cil, muhafaza, takılma ve intikaline, bu nedenlerle yapılacak giderlerin karşı- 
lanma şekline, geri alınmasına, zayiinde yapılacak işlemlere ve ilgili diğer  
hususlarla başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tescil ve takılmasına
ait hükümleri kapsar.                              
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişan-
lar Kanununun 13 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.             
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Madalya; yurtiçinde veya dışında, Türkiye Cumhuriyetinin bekasında, ülke-
nin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde ve  
milli menfaatlere katkıda, hizmet ve vazifede, üstün feragat, fedekarlık, başa- 
rı ve yararlık gösteren kişilere verilen muhtelif cins ve değerde bir sembolü, 
  b) Nişan; Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu Devlet arasında dostça iliş-
kilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını, ilim ve sanat-
ta, Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yüceltilmesini 
sağlayan yabancı kişilere verilen bir sembolü,                 
  c) Rozet; madalya ve nişanı tanıtan veya madalya ve nişanlar takılmadığı  
zaman takılan bir sembolü,                           
  d) Berat; kişilere madalya ve nişan verildiğini belirten ve ilgili makamlar-
ca düzenlenen bir belgeyi,                           
  e) Genel Müdürlük; Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,  
    ifade eder.                               
  Madalya Çeşitleri                              

  Madde 5 - Devlet madalyaları ve verilme usulleri aşağıda gösterilmiştir.  
  A) Devlet Şeref Madalyası: Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve mille- 
tin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurtiçinde 
veya yurtdışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve 
yabancı uyruklu kişilere verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya 
Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.       
  Bu madalyanın;                               
  a - Şekli elipstir.                             
  b - Çapı 45 mm. dir.                            
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c - Maden üzerine altın kaplamadır.                     
  d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simge- 
ler ve T.C. Devlet Şeref Madalyası yazısı ile değerlendirilir.         
  e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun 
(batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.                     
  f - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.        
  Bu madalyaya ait rozetin;                          
  g - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 x 3 cm.) dir.               
  h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harf- 
leri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)           
  (Devlet Şeref Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 1'de gösterilmiştir.) 
  B) Devlet Övünç Madalyası: Yurtiçinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve 
görev anlayışı içinde feragat ve fedekarlık, başarı ve yararlık dolu çalışmala- 
rıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ede- 
rek malül olanlara ve şehit olan kişilerin 12 nci maddede belirtilen mirasçıla- 
rına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın tekli-
fi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.      
  Bu madalyanın ;                               
  a - Şekli elipstir.                             
  b - Çapı 45 mm. dir.                            
  c - Maden üzerine altın kaplamadır.                     
  d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simge- 
ler ve T.C. Devlet Övünç Madalyası yazısı ile değerlendirilir.         
  e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun 
(batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.                     
  f - Kompozisyonunda ayyıldız ve motifi ve T.C. harfleri bulunur.      
  Bu madalyaya ait rozetin;                          
  g - Şekli diktörtgen ve ebadı (1 x 3 cm.)dir.                
  h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harf- 
leri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)           
  (Devlet Övünç Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 2'de gösterilmiştir.) 
  C) Devlet Üstün Hizmet Madalyası: Yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir 
alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve Dünya  
çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devleti yücelten ve milli  
menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilen madeni ve al-
tın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun  
onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.                 
  Bu madalyanın;                               
  a - Şekli elipstir.                             
  b - Çapı 45 mm. dir.                            
  c - Maden üzerine altın kaplamadır.                     
  d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simge- 
ler ve T.C. Üstün Hizmet Madalyası yazısı ile değerlendirilir.         
  e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun 
(Batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.                     
  f - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.        
  Bu madalyaya ait rozetin;                          
  g - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 x3 cm.) dir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harf- 
leri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)           
  (Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 3'te gösteril- 
miştir.)                                    
  (A) ve (C) bentlerinde belirtilen madalyalar tüzel kişilere de verilebilir. 
  Nişan Çeşitleri                               

  Madde 6 - Devlet nişanları ve verilme usulleri aşağıda gösterilmiştir.   
  A) Devlet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında   
dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını
sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen altın semboldür. Bu nişan Bakan- 
lar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.           
  Bu nişanın;                                 
  a - Uzun kenarı veya çapı 8 cm. dir.                    
  b - Altın olarak hazırlanır.                        
  c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Devlet Nişanı yazısı ile
değerlendirilir.                                
  d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.                 
  e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi bulunur.                
  Bu nişana ait rozetin;                           
  f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1x3 cm.) dir.                
  g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır. (Minede kırmızı ve beyaz   
renkler kullanılır.)                              
  (Devlet Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 4'te gösterilmiştir.)     
  B) Cumhuriyet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında 
dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağ-
layan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına ve- 
rilen madeni altın kaplama semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulun Kararı ve Cum- 
hurbaşkanının tevcihi ile verilir.                       
  Bu nişanın;                                 
  a - Uzun kenarı veya çapı 7 cm. dir.                    
  b - Maden üzerine altın kaplamadır.                     
  c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Cumhuriyet Nişanı yazı-
sı ile değerlendirilir.                             
  d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.                 
  e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.        
  Bu nişana ait rozetin;                           
  f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1x3 cm.) dir.                
  g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır. (Minede kırmızı ve beyaz   
renkler kullanılır.)                              
  (Cumhuriyet Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 5'te gösterilmiştir.)   
  C) Liyakat Nişanı: İlim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası   
alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilen madeni  
altın kaplama semboldür.Bu nişan Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür,Dil ve 
Tarih Yüksek Kurulunun görüşleri alınarak ilgili bakanın teklifi,Başbakanın   
onayı ile Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.                 
  Bu nişanın;                                 
  a - Uzun kenarı veya çapı 6 cm. dir.                    
  b - Maden üzerine altın kaplamadır.                     
  c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Liyakat Nişanı yazısı  
ile değerlendirilir.                              
  d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.                 
  e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.        
  Bu nişana ait rozetin;                           
  f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1x3 cm.) dir.                
  g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır.(Minede kırmızı ve beyaz renk-
ler kullanılır.)                                
  (Liyakat Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 6'da gösterilmiştir.)     
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
  Berat ve Rozetler                              

  Madde 7 - Madalya ve nişanlara hak kazananlara ayrıca berat ve rozetleri de 
verilir.                                    
  Teklif                                   

  Madde 8 - Aşağıda belirtilen kişi veya makamlar,madalya ve nişanlara layık 
görülen gerçek veya tüzel kişileri,teklif makamına önerebilirler.        
  a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,                  
  b) Başbakan,                                
  c) Genelkurmay Başkanı,                           
  d) Bakanlar,                                
  e) Milli Güvenlik Kurulu,                          
  f) Adalet Bakanlığı aracılığıyla yüksek yargı organlarının genel kurulları, 
  g) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aracılığıyla Sayıştay Başkanı,   
  h) Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla büyükelçilik düzeyindeki yurtdışı    
temsilcilikleri,                                
  ı) İlgili bakanlıklar aracılığıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
ları.                                      
  Teklif Usulü                                

  Madde 9 - Genel Müdürlükte toplanan teklif yazılarında madalya ve nişana  
layık görülen kişinin kimliği, talep sebepleri açıkca belirtilir ve bunlara var-
sa verilme sebebini gerektiren belgeler de eklenir.               
  Sözkonusu teklifin red veya kabulu halinde durum,teklif sahibine bir yazı  
ile bildirilir.                                 
  Verilme şekli                                

  Madde 10 - Madalya ve nişanlar,düzenlenen bir törenle Cumhurbaşkanı veya  
Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile   
birlikte hak kazanana,hak kazananın hayatta olmaması halinde 12 nci maddede   
belirtilenlere verilir.                             
  Tüzel kişilerin sözkonusu olması halinde, madalya ve nişanlar,bu tüzel kişi-
lerin organlarına veya bu organlarca yetkili kılınan kişilere,yukarıda belirti- 
len şekle göre verilir.                             
  Birden Fazla Madalya ve Nişana Hak Kazananlar                

  Madde 11 - Aynı olay sebebiyle birden fazla madalya veya nişana hak kazanan 
kişiye 5 ve 6 ncı maddedeki sıraya uyularak madalya ve nişanlardan en yükseği  
verilir.                                    
   Madalya ve Nişanların İntikali                       

   Madde 12 - Madalya ve nişanlar, hak edenin ölmesi halinde,kendisi tarafın- 
dan mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere  
erkek çocuklarına,yoksa kız çocuklarına,çocukları yoksa babasına, o da yoksa  
annesine,annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde Türk Kanunu Medenisi    
hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.               
   Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci  
fıkra hükümleri uygulanır.                           
   Tüzel kişilerde madalya ve nişanların intikali hususu, Türk Kanunu Medeni- 
sinin 50 nci maddesi hükmüne göre yürütülür.                  
   Madalya ve Nişanlara İntikal Yolu İle Sahip Olanların Sorumluluğu     

   Madde 13 - Madalya ve nişanlara intikal yolu ile sahip olan mirasçılar bu 
madalya ve nişanları takamazlar. Bu kişiler, intikali belirleyen belgeleri ile 
birlikte Genel Müdürlüğe başvurmak zorundadırlar.                
   Bu makam tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra, madalya, nişan ve 
bunlara ait rozetler hak sahibince takılabilir.                 
   Tescil ve Terkin İşlemleri                         

   Madde 14 - Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalya ve nişanların 
tescil ve terkin işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır.              
   Madalya ve nişanlara hak kazananlar için düzenlenecek beratlara esas olmak 
üzere "Tescil ve Terkin Defteri" adı altında, her madalya ve nişan çeşidi için 
örneği ekte yeralan ayrı birer defter tutulur.                 
   Defterin her sayfası, bir madalya veya nişan için tanzim edilir. Bu sayfa- 
da; madalya ve nişan verilme sebebi, hak kazanan kişinin kimliği ile madalya  
veya nişanın intikali halinde intikal edenin kimliğine dair bilgiler yeralır.  
   Her defterin sayfaları, birden başlamak üzere ayrı ayrı numaralanır ve mü- 
hürlenir. Sayfa numaraları aynı zamanda berat (Tescil) numaraları olur.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başka devletlerce Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanların tescili 
için de aynı özellikte ayrı bir defter tutulur.                 
  Berat ve Rozetlerin Hazırlanması                      

  Madde 15 - Madalya ve nişana hak kazanan kişiye verilecek olan rozetler,bu 
Yönetmelikte belirlenen özellikleri taşıyacak şekilde hazırlanır.Her berat,veri-
len kişinin açık kimliğini, verilme tarihi ile defter tescil numarasını ihtiva 
eder,ayrıca bu berata verilme sebebi yazılır.Kişilere verilen beratın bir sureti
Genel Müdürlükteki özel bir dosyada muhafaza edilir.              
  Madalya ve Nişanların Takılması ve Muhafazası                

  Madde 16 - Boyuna asılan madalya ve nişanlar,ancak tören üniforması veya  
frak giyilen törenlerde takılabilir.Diğer madalya ve nişanlar ise ulusal ve res-
mi bayramlarımızla ilgili törenlerde, Cumhurbaşkanınca verilen resmi kabullerde,
resmi Devlet törenlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve  
Genelkurmay Başkanınca yapılan davet ve kabullerde,davetiye kartlarında kayıtlı 
olmak şartı ile,takılabilir.                          
  Rozetler,madalya ve nişanın takılmadığı ahvalde takılabilir.        
  Madalya,nişan ve rozeti takma hakkını haiz olan kişiler,bunları doğru şekil-
de takmak,temiz tutmak ve bakımlı olarak muhafaza etmekten sorumludurlar.    
  Başka Devletlerce Verilen Madalya ve Nişanların Tescili ve Takılması    

  Madde 17 - Başka devletlerce Türk vatandaşlarına verilen madalya,nişan ve  
rozetler,Genel Müdürlükçe tescili yapıldıktan sonra takılabilir.        
  Yabancı devletlerce Türk kamu görevlilerine madalya veya nişan verilmesi  
talebi diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığına yapılır.Türk Silahlı Kuvvetle-
ri mensupları için Genelkurmay Başkanlığının,diğer kamu görevlileri için bağlı 
bulundukları bakanlıkların,bu belli olmadığı takdirde Başbakanlığın onayı alın- 
dıktan sonra keyfiyet Dışişleri Bakanlığı tarafından aynı yoldan cevaplandırılır
ve tescil işlemi birinci fıkra hükmü uyarınca yapılır.Ancak,resmi ziyaretler  
dolayısıyla verilen madalya ve nişanlar,tescil edilmek kaydıyla bu fıkra hüküm- 
lerine tabi değildir.                              
  Kamu görevlisi olmayan Türk vatandaşlarının başka devletler tarafından   
verilen madalya ve nişanları kabul etmeleri izne tabi değildir.Ancak,bu kişile- 
rin yabancı devletlerden aldıkları madalya ve nişanların tescili Dışişleri   
Bakanlığının olumlu mütalaa vermesi halinde yapılabilir.            
  Madalya ve Nişanların Geri Alınması                     

  Madde 18 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı mahkum olup
bu cezaları kesinleşenlerin madalya ve nişanlarının geri alınmasına aynı mahke- 
mece hükmolunabileceği gibi;Genel Müdürlük de,madalya ve nişanın geri alınması 
için ilgili mahkemeye müracaat edilmesini Adalet Bakanlığından isteyebilir.   
  Madalya ve Nişanın Zayii                          

  Madde 19 - Madalya ve nişana hak kazananlar ile intikal yoluyla sahip olan- 
lar,madalya ve nişanı herhangi bir sebeple zayi etmeleri halinde,durumu en kısa 
zamanda Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.Kusurlu olmadıkları yetkili   
makamlarca belirlenenlere,Başbakanlıkça bedeli karşılığı ve tören yapılmaksızın 
bir defaya mahsus olmak üzere madalya ve nişanlar tekrar verilir ve bu husus  
"Tescil ve Terkin Defterine" işlenir.                      
  Giderlerin Karşılanması                           

  Madde 20 - Madalya,nişan,rozet ve beratların hazırlanması,verilmesi,tescil 
işlemleri ve bunlarla ilgili her türlü giderler Başbakanlık bütçesinden     
karşılanır.                                   
  Yasak Tasarruflar                              

  Madde 21 - Bu yönetmeliğe göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar hak   
edenlerce satılamaz,devredilemez,bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.    
  Madalya ve Nişan Alacaklarla İlgili Tören                  

  Madde 22 - Madalya alacak Türk vatandaşlarının listesi her yıl Başbakanlıkça
29 Ekim'de ilan edilir.Bu ilanda,madalyanın hangi tarihte ve nerede tevcih   
edileceği belirtilir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Cumhurbaşkanının bizzat takacağı madalya ve nişanlar için tören yeri    
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince tesbit edilir.Bu törenin protokol hiz-  
metleri Dışişleri Bakanlığınca yürütülür.                    
                                        
  Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek kişilerce madalya ve nişanların 
takılması halinde,tören yerleri Ankara'da Başbakanlıkça ve il merkezlerinde   
valiliklerce belirlenir.Bunların Başbakan tarafından takılması halinde     
Ankara'daki törenin protokol hizmetleri Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.
                                        
  Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına madalyaları Türkiye'nin    
diplomatik ve konsolosluk misyonlarında yapılacak törenle Cumhurbaşkanının   
görevlendireceği kişiler tarafından takılır.                  
                                        
  Törenlere İstiklal Marşı ile başlanır.Törende madalya ve nişan alacaklarla 
ilgili karar okunur.Bilahare tevcih edecek kişi madalya ve nişan alacakların  
tek tek önlerine giderek bunları takar,rozet ve beratlarını verir,kendilerini  
kutlar,madalya ve nişanı alacaklar her madalya ve nişan grubu için ayrı ayrı  
olarak,sağdan itibaren aralıklı dururlar.Grupların önceliği madalya veya nişanın
Kanundaki öncelik sırasına,kişilerin önceliği,kamu görevlileri için Devlet   
Protokolüne,özel kişiler için soyadlarına göre düzenlenir.           
  Verilecek madalya veya nişanın çeşidine bakılmaksızın ve herhangi bir tarihe
bağlı olmaksızın,yurt içinde veya dışında,yabancı kişilerin madalya ve nişanla- 
rının ne şekilde verileceği,her defasında Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilir 
ve törenleri bu Bakanlıkça yürütülür.                      
                                        
  Geçici Madde - (Değişik: 22/4/1997-97/9324 K.)               
  26.11.1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanla- 
rın Kaldırılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 29/11/1934 tarihinden sonra  
yabancı devletler tarafından madalya veya nişan ile taltif edilen veya kendi-  
lerine madalya ve nişan intikal eden Türk vatandaşları, Genel Müdürlüğe başvur- 
maları halinde, bu madalya ve nişanları 17 nci maddede öngörülen esaslar dahi- 
linde tescili yapıldıktan sonra takabilirler.                  
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 23 - Sayıştayca incelenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe  
girer.                                     
                                        
  Yürütme                                   
                                        

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       BU SAYFADA YER ALAN "ŞEKİL" İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ       
        AYNI SAYFASINA BAKINIZ.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER,ŞUBAT 1989 (EK - 2)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        BU SAYFADA YER ALAN "ŞEKİL"İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ       
          AYNI SAYFASINA BAKINIZ.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
NOT: "Teknik yetersizlik nedeniyle resimler çizilememiştir. Müracaat için    
   yürürlükteki Yönetmelikler Külliyatı 2.Cilt 2589 uncu sayfasına bakınız." 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    T.C.                                  
  BAŞBAKANLIK                                 
PERSONEL VE PRENSİPLER                    ------------------
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ      TESCİL VE TERKİN DEFTERİ     | Sayfa No |   |
 -------------------------------------------------------------|----------------|
 |  Madalya veya Nişanın Adı       |   Tescil Tarihi|        |
 |----------------------------------------|-------------------|----------------|
 |                    | Tescil Numarası  |        |
 |----------------------------------------|------------------------------------|
 | Ma- | Adı ve Soyadı:          | Madalya veya Nişanın Verilme    |
 | dal-|----------------------------------| Sebebi:              |
P| ya | Doğum Yeri ve Tarihi:      |                  |
G|   |----------------------------------|                  |
M| ve- | Baba Adı:            |                  |
 | ya |----------------------------------|                  |
0|   | Anne Adı:            |                  |
5| Ni- |----------------------------------|                  |
0| şan | Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:    |                  |
6|   | Hane No.  Cilt No.  Sayfa No. |                  |
8| sa- |----------------------------------|                  |
4| hi- | Tabiiyeti:            |                  |
 | bi- |----------------------------------|                  |
 | nin | Mesleği veya Unvanı:       |                  |
 |   |----------------------------------|------------------------------------|
 |   | Adresi:             | Açıklama:             |
 |   |                 |                  |
 |   |                 |                  |
 |----------------------------------------|------------------------------------|
 | Madalya veya Nişanın Verilmesine Dair | Madalya veya Nişanın Geri Alınması-|
 | Kararın (Veya Tescil Yazısının) Tarih | na Dair Sebep ve Mahkeme Kararının |
 | ve Numarası              | Tarih ve Numarası:         |
 |                    |                  |
 |                    |                  |
 -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|      MADALYA VEYA NİŞANIN İNTİKAL ETTİĞİ KİŞİLERLE İLGİLİ BÖLÜM     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ma- | Adı ve Soyadı:       1 | Ma- | Adı ve Soyadı:        2 |
| dal-|-------------------------------| dal-| ---------------------------------|
| ya | Doğum Yeri ve Tarihi:     | ya | Doğum Yeri ve Tarihi:      |
|   |-------------------------------|   |----------------------------------|
| ve- | Baba Adı:           | ve- | Baba Adı:            |
| ya |-------------------------------| ya |----------------------------------|
|   | Anne Adı:           |   | Anne Adı:            |
| Ni- |-------------------------------| Ni- |----------------------------------|
| şa- | Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:  | şa- | Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:    |
| nın | Hane No. Cilt No. Sayfa No. | nın | Hane No. Cilt No. Sayfa No.  |
|   |-------------------------------|   |----------------------------------|
| İn- | Tabiiyeti:          | İn- | Tabiiyeti:            |
| ti- |-------------------------------| ti- |----------------------------------|
| kal | Mesleği veya Unvanı:     | kal | Mesleği veya Unvanı:       |
|   |-------------------------------|   |----------------------------------|
| Et- | Adresi:            | Et- | Adresi:             |
| ti- |                | ti- |                 |
| ği |-------------------------------| ği |----------------------------------|
|   | Madalya veya Nişanın Önceki  |   | Madalya veya Nişanın Önceki   |
| Ki- | Sahibine Yakınlığı:      | Ki- | Sahibine Yakınlığı:       |
| şi- |                | şi- |                 |
| nin |                | nin |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Madalya veya Nişanın Ne Sebeple   | Madalya veya Nişanın Ne Sebeple    |
| İntikal Ettiği:           | İntikal Ettiği:            |
|                   |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Ma- | Adı ve Soyadı:       3 | Ma- | Adı ve Soyadı:         4 |
| dal-|-------------------------------| dal-|----------------------------------|
| ya | Doğum Yeri ve Tarihi:     | ya | Doğum Yeri ve Tarihi:      |
|   |-------------------------------|   |----------------------------------|
| ve- | Baba Adı:           | ve- | Baba Adı:            |
| ya |-------------------------------| ya |----------------------------------|
|   | Anne Adı:           |   | Anne Adı:            |
| Ni- |-------------------------------| Ni- |----------------------------------|
| şa- | Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:  | şa- | Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:    |
| nın | Hane No. Cilt No. Sayfa No. | nın | Hane No. Cilt No. Sayfa No.  |
|   |-------------------------------|   |----------------------------------|
| İn- | Tabiiyeti:          | İn- | Tabiiyeti:            |
| ti- |-------------------------------| ti- |----------------------------------|
| kal | Adresi:            | kal | Adresi:             |
|   |                |   |                 |
| Et- |-------------------------------| Et- |----------------------------------|
| ti- | Madalya veya Nişanın Önceki  | ti- | Madalya veya Nişanın Önceki   |
| ği | Sahibine Yakınlığı      | ği | Sahibine Yakınlığı        |
|   |                |   |                 |
| Ki- |                | Ki- |                 |
| şi- |                | şi- |                 |
| nin |                | nin |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Madalya veya Nişanın Ne Sebeple   |  Madalya veya Nişanın Ne Sebeple   |
| İntikal Ettiği:           |  İntikal Ettiği:           |
|                   |                    |
|                   |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               2590-1                       
                                        
---------------------------------------------------------------------------   
                                        
    4/7/1988 TARİH VE 88/13039 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
    YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE      
---------------------------------------------------------------------------   
        Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği               
        Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                   
---------------------------------------------------------------------------   
               Farklı Tarihte                  
               Yürürlüğe Giren        Yürürlüğe     
Tarihi     Numarası   Maddeleri           Giriş Tarihi    
---------------------------------------------------------------------------   
24/2/1997    97/9324      ----            22/5/1997     
                                        
                                        
                                        
                                        
                2590-2