Endeksler
                                        
      HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLU, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ,      
         İMHASI, SATINALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE          
              İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK              
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 18.4.1988, No: 88/12850       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 3.6.1986,  No: 3298         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 4.5.1988,  No: 19804        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5 Cildi: 27 , S.1328        
                                        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, haşhaşın ekimi, kontrolu, toplanması, sa- 
tınalınması, bundan uyuşturucu madde imali, değerlendirilmesi, satılması, ihraç 
edilmesi, uyuşturucu madde ithali ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.   
                                        
  Kısaltmalar                                 

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) "Ofis" deyimi Toprak Mahsulleri Ofisi'ni,                
  b) "Kanun" deyimi 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kunun'u     
  c) "Dilekçe" deyimi izin belgesi almak üzere üreticinin müracaat formlarını,
  d) "İzin Belgesi" deyimi ise lisansı,                    
  ifade eder.                                 
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               Ekim ile İlgili İşler               
                                        
  Haşhaş Ekilecek Yerlerin Tesbiti ve Ekicilere Duyurulması          

  Madde 3 - Haşhaş ekilecek ve kapsül üretilecek yerler memleketin tarımsal ve
ekonomik durumu, yurtiçi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok durumuna göre 
her yıl Bakanlar Kurulunca tesbit edilir ve Kararname en geç 1 Temmuz'a kadar  
yayımlanır. Bu konuda yeni bir karar alınmaması halinde, önceki kararname hüküm-
lerinin uygulanmasına devam olunur.                       
  Ekim yerlerinde yapılacak yasaklamalar ekim mevsiminden önce ilgili muhtar- 
lara Ofis tarafından yazı ile duyurulur.                    
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştırmalar için yapılacak ekilişler 
hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.                    
  Kamu kurum ve kuruluşları bilimsel araştırmalar için Ofisten izin belgesi  
almak ve araştırma sonucunu Ofise bildirmekle yükümlüdürler.          
                                        
YÖNETMELİKLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tespit ve ilan edilen yerlerin dışında ne maksatla olursa olsun haşhaş ekil-
mesi yasaktır. Bu yasaklara aykırı hareket edenlerin takip, kontrol ve kovuştu- 
rulması mahalli mülki idare amirliklerince yapılır.               
                                        
  Müracaat Şekli ve İzin Belgesi Verilmesi                  

  Madde 4 - Bakanlar Kurulunca tespit edilen yerlerde yapılacak toplam ekim  
miktarı, bir üreticinin ekeceği miktar ve tarla adedi ile bu yönetmeliğin 5 inci
maddesi haricindeki diğer hususlar Ofis tarafından ayrıca tespit edilir.    
  Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapmak iste- 
yenler Ofisten izin belgesi almakla yükümlüdürler. İzin belgesi alabilmek için 
kışlık ekilişlerde 1 Temmuz - 30 ekim, yazlık ekilişlerde 1 Şubat - 15 mart ta- 
rihleri arasında iki nüsha dilekçe ile mahalli Ofis Teşkilatına başvurulur.   
(Ek: 1'de tesbit edilen dilekçe örnekleri Ofis tarafından çoğaltılarak ilgili  
üreticilere dağıtılır.)                             
  Her tarla için dilekçedeki ilgili kısımlar tanzim olunur. Dilekçe ile müra- 
caatın yapılması üzerine mahalli Ofis teşkilatınca, beyanların doğruluğuna ka- 
naat getirildiği takdirde ve ihtiyaca göre izin belgesi düzenlenir. (Ek: 1).  
Ofis, yaptığı inceleme sonucunda haşhaş ekimi için izin belgesi verip vermemekle
yetkilidir. İzin belgeleri, ekim alanlarının bir arada bulunmasını sağlayacak  
şekilde verilir. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, hiç bir su- 
retle başkasına devredilemez.                          
  İzin belgeleri iki nüsha olarak tanzim edilir ve ikinci nüshaları ekiciye  
verilir. Birinci nüshaları ise ilgili dosyalarında muhafaza edilir.       
  Haşhaş ekicisinin kimliği, ekim alanının yüzölçümü ve sınırları Ofisce, eki-
min yapıldığı mahallin mülki idare amirlikleri ile ilgili köy ve mahalle muhtar-
lıklarına bildirilir.                              
                                        
  İzin Belgesi Verilmeyecek Üreticiler                    

  Madde 5 - Aşağıda belirtilen durumdaki üreticilere izin belgesi verilmez.  
  a) Süresi içinde müracaat etmeyenlere,                   
  b) Dilekçesi imzasız ve muhtar tasdikine havi olmayanlara,         
  c) Yanlış beyanda bulunanlara,                       
  d) Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri veya Türk Ceza Kanununun kaçakçılıkla  
ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkümiyeti bulunanlara, bu mahkümiyetleri 
afla ortadan kalkmış olsa bile izin belgesi verilmez, verilmiş ise iptal edilir.
İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkrada yazılı suçlardan biri ile  
mahküm olanların bu mahkümiyetleri kesinleştiğinde izin belgeleri iptal edilir. 
  e) Kontrol imkanı olmayan yerlerde ekim yapmak isteyenlere,         
  f) 18 yaşını bitirmemiş olanlara,                      
  g) Ekimden sebepsiz vazgeçenlere.                      
                                        
  Ekim ve Üretimden Vazgeçenler                        

 

 
  Madde 6 - Haşhaş ekiminden vazgeçenler, güzlüklerde Aralık, yazlıklarda Mart
ayı sonuna kadar; izin belgesini aldıkları Ofis teşkilatına dilekçe ile müracaat
ederek durumu bildirirler. Ofis bu üreticilerin izin belgelerini geri almakla  
beraber ekilmiş tarlaları da sahiplerine sürdürmek, biçtirmek, gömdürmek veya  
yaktırmak suretiyle imha ettirir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ayrıca, ürünü tabii afetlerden dolayı hasar gören üreticiler de durumu bir 
dilekçe ile Ofise bildirirler. Bunun üzerine Ofis bu tarlaları, tarla kontrolla-
rı sırasında veya daha sonra mahallinde inceleyerek, gerek görülürse izin belge-
sini iptal eder.                                
  Kaçak Ekim Sayılma Halleri ve İmha Şekilleri                

  Madde 7 - Haşhaş ekim bölgeleri içerisinde izin belgesi almadan veya belge- 
sinde yüzölçümü kayıtlı alandan fazla yere yahut izin belgesinde kayıtlı yerden 
başka yere ekilen haşhaşlar kaçak sayılır. Bu gibi hallerde Kanunun 4 üncü mad- 
desinde yazılı hapis veya para cezaları hükmolunur.               
  Kaçak olarak ekilen haşhaşlardan kemale ermiş olanlarla çizilen haşhaş kap- 
sülleri ve bunlardan elde edilen ham afyon toplatma veya imha masrafları ekiciye
ait olmak üzere mülki idare amirlerince ofis teşkilatından da yararlanılmak su- 
retiyle zapt edilerek Ofise verilir. Zapt edilen haşhaş kapsülleri ve ham afyo- 
nun yararlanılmayan kısmı Ofisce imha edilir.                  
  Yasak olan bölgelerde veya izin verilen yerlerde kaçak olarak ekilen ve ke- 
male ermeden kolluk kuvvetlerince veya Ofis tarafından yapılan duyurma sonucu  
yakalanan haşhaşlar mahalli mülki idare amirlerinin emri ile mahalli emniyet ve 
jandarma kuvvetleri ve Ofis teşkilatından yararlanmak ve masrafları ekici tara- 
fından karşılanmak suretiyle sürülmek, biçilmek, ezilmek, gömülmek veya yakılmak
suretiyle imha ettirilir.                            
  (Ek: 12/5/1991 - 91/1848 K.) Ayrıca, kaçak oldukları için zor alımına karar 
verilen afyon ile afyondan elde edilen ve tıbbi kullanımı olan uyuşturucu madde-
ler de Ofise teslim edilir.                           
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Kontrol İşleri                 
  Kontrol                                   

  Madde 8 - Kanunda yazılı izin sisteminin tatbikatına ait işlemlerle haşhaş 
ekiminin ve kapsül üretiminin kontrolunu Ofis yapar. Kamu kurum ve kuruluşları 
ile diğer ilgili kuruluşlar gerekli yardımda bulunurlar.            
  Kontrol ve İtiraz Heyetleri                         

  Madde 9 - Ofis, haşhaş ekiliş durumuna göre, yeteri kadar kontrol heyeti ku-
rar. Bu heyetler bir başkan ve iki asil ve bir yedek üyeden teşekkül eder. Heyet
mensuplarının haşhaş eksper kursu görmüş olan personelden tefrik edilmesi tercih
edilmekle beraber, en az birisinin bu kursu başarıyla bitirmiş olması şarttır. 
  Ofisce ihtiyaç görülen mahallerde itiraz heyetleri de teşekkül ettirilir. Bu
heyetler itirazları lüzumu halinde mahallen inceler ve karara bağlarlar.    
  İtiraz heyetleri, bir kontrolörün başkanlığı'nda itiraz edilen tarlanın iş- 
lemlerine iştirak etmemiş Ofis işyerinde bulunan diğer heyetin iki üyesinin iş- 
tirakiyle teşekkül eder. Ofis işyerinde bir heyet var ise en yakın Ofis işye-  
rindeki heyetten personel getirtilir.                      
  Kontrol ve itiraz heyetleri, üye tam sayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar 
verir. İtiraz heyetlerinin kararı kesindir.                   
  Gerekli Hallerde Heyetlere Katılacak Görevliler               

  Madde 10 - Lüzumu halinde Ofisin talebi üzerine mahalli polis veya jandarma 
ile muhtarlar, ihtiyar heyeti üyeleri, kontrol ve itiraz heyetlerine yardımcı  
olarak bu heyetlere katılmakla mükelleftirler.                 
  Kontrol Devreleri