Endeksler
         AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE           
           PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 1.4.1988, No: 88/12777          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 15.5.1959, No: 7269            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 8.5.1988, No: 19808            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 27, S.1270           
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 GENEL ESASLAR                 
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten  
önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesi-
ne en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil 
yardım yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatlarının kuruluş ve görev- 
lerini düzenlemektir.                              
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, acil yardım hizmetlerini yürütmekle görevli, vali 
ve kaymakamlar, bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuru- 
luşlar ile askeri birlikler ve Kızılay'ın afetten önce yapmaları gerekli acil  
yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil yardım hizmet ve faaliyet-
lerinin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardım-
laşma esaslarını kapsar.                            
                                        
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 15/5/1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı  
Kanunla değişik 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.            
                                        
  Sorumluluk                                 

  Madde 4 - Vali ve kaymakamlar, görevli bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile  
askeri birlikler, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik gereğince düzenlenecek acil  
yardım planları ve acil yardımla ilgili yönergelerle kendilerine verilen görev- 
leri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludurlar.                
  Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbir-
lerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin 
meydana geldiği yerin mülki amiri sorumludur.                  
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Hizmet grubu: Acil yardım hizmetlerini yürütmek için oluşturulan icra  
organını,                                    
  b) Servis: Hizmet gruplarının görevlerini yerine getirmek amacıyla kuruluş- 
ların imkanlarıyla oluşturulmuş hizmet birimini,                
  c) Ekip: Servislerin alt hizmet birimini,                  
  d) İl afet bürosu: Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri bünyesinde kurulup, il 
kurtarma ve yardım komitesinin büro hizmetlerini yürüten üniteyi,        
  e) Acil yardım: Afetzedeleri kurtarma, yaralılara ilk yardım ve tıbbi tedavi
yapma, aç ve açıkta kalan ailelerin geçici barındırılması ve bunların yiyecek, 
giyecek, ısıtma, aydınlatma ve diğer ihtiyaç maddelerinin karşılanması ve sal- 
gınları önlemek için yapılacak yardımları,                   
  f) Acil yardım süresi: Afetin meydana gelmesi ile başlayıp,afetin sona erme-
sinden itibaren 15 gün devam eden, gerektiğinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığın-
ca uzatılabilen, acil yardımlar ve bununla ilgili harcamaların yapıldığı süreyi,
  g) Bakanlıkların merkez teşkilatları: Bakanlıkların ana hizmet birimlerini, 
bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatlarını,              
YÖNETMELİKLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                      
                                        
                                        
  h) Komite: Olmuş veya olması muhtemel afet hallerinde il/ilçe'de kurtarma ve
yardım işleri ile yükümlü olan birimi,                     
  ifade eder.                                 
  Temel İlkeler                                

 

 
  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin ilke ve esasları dahilinde:            
  a) Acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere, illerde valinin başkanlığında il
kurtarma ve yardım komitesi, ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilçe kurtarma ve
yardım komitesi kurulur,                            
  b) İl ve ilçe acil yardım planlarının yapılmasından, icrasından ve güncelli-
ğinin korunmasından birinci derecede vali ve kaymakamlar sorumludur. Bakanlıklar
ve merkezi kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler bu planların yapılmasına ve 
icrasına yardımcı olur,                             
  c) Bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatları il ve ilçe planları  
içinde yer alır,                                
  d) Bakanlık, kurum ve kuruluşların merkez teşkilatları ile bölgedeki askeri 
garnizon komutanlıkları, il ve ilçelere yardımcı olmak üzere kendi görevleri ile
ilgili takviye ve destek planları yaparlar,                   
  e) Acil yardım hizmetlerinin planlanmasında,öncelikle ilçe ve/veya il hudut-
ları içindeki kamu kurum ve kuruluşlarının güç ve kaynaklarının kullanılması  
esas alınır.                                  
  İhtiyaçların bu kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde 
sırasıyla:                                   
  1. Bölgedeki askeri birliklerden, komşu vali ve kaymakamlardan yardım iste- 
nir,                                      
  2. Bölgedeki özel kuruluşlardan ve gerçek kişilerden yükümlülükler yolu ile 
karşılanır.                                   
                 İKİNCİ KISIM                 
           OLAĞANÜSTÜ YETKİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER           
  Yetkiler                                  

  Madde 7 - Olmuş veya olması muhtemel afet hallerinde vali ve kaymakamlar:  
  a) Asker ve hakim sınıfından olanlar hariç, 18 - 65 yaş arasındaki bütün er-
keklere görev vermeye,                             
  b) Bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere resmi ve özel, canlı ve
cansız her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makina, alet ve edevatına el koyma-
ya,                                       
  c) Resmi ve özel kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere ait arazi, arsa,bina,
tesis, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile halkın ihtiyacı olan diğer  
her türlü maddelere el koymaya ve geçici işgale,                
  d) İl dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ve bunlara bağlı müesseselere 
afetle ilgili görevler vermeye,                         
  e) Acil yardımları ve harcamalarını, afetin genel hayata etkili olabileceği 
intibaını uyandırması halinde yapmaya,                     
  f) Mahalli sivil savunma teşkillerinin bölgelerindeki afetlerde,sivil savun-
ma planlama esaslarına göre acil yardım hizmetlerine katılmalarını sağlamaya,  
  yetkilidir.                                 
  Yükümlülükler                                

  Madde 8 - Afet halinde:                           
  a) Asker ve hakim sınıfından olanlar hariç, 18 - 65 yaş arasındaki bütün  
erkekler, afet nedeniyle vali ve kaymakamlar tarafından kendilerine verilen gö- 
revleri yapar,                                 
  b) Tüm resmi ve özel kuruluşlar ile tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden 
istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiye-
cek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri verir,        
  c) Rasat istasyonları, meydana gelen ve gelebilecek afetleri,etkilenebilecek
yerlerin vali ve kaymakamlarına ve Afet İşleri Genel Müdürlüğüne derhal bil-  
dirir,                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Ellerinde muhabere vasıtaları, haber ulaştırma imkanları bulunan sivil  
ve askeri tüm resmi makam ve müesseseler afetlerin oluş haberini mahallin en  
büyük mülki amirine derhal bildirir,                      
  e) PTT'nin telgraf ve telefon merkezleri, demiryolu istasyonları, sivil ve 
askeri diğer muhabere teşkilleri, afetlerin oluşunu ihbar ve acil yardım süre- 
since yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz ve faximile gö- 
rüşmelerini her işe tercihen parasız kabul eder ve muhataplarına ulaştırır,   
  f) TRT'nin radyo ve televizyon istasyonlarından parasız istifade edilir,  
  g) Vali ve kaymakamlar, ilgili makam ve müesseselerce afet bölgelerine   
acil yardım maksadıyla gönderilen ekipleri, her türlü malzeme, makina, alet,  
yiyecek, giyecek ve barınma eşya ve maddelerini bedeli sonradan ödenmek üzere  
kamu kurum ve kuruluşlarına ve bunlara bağlı müesseselere, vilayetlere, beledi- 
ye ve köylere ait her türlü taşıma araçları ile sevk ederler. Taşıma işlerinin 
bu kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde bu yükümlülük  
özel, gerçek ve tüzel kişilere de teşmil edilir,                
  h) Gerek afetzedelerden ve gerekse acil yardım hizmetlerinde çalışanlardan 
yaralanan, sakatlanan ve hastalananlar en yakın hastanelere sevk edilirler.   
Sevk edildikleri sivil ve askeri tüm resmi ve özel hastane ve tedavi yerleri  
bunları kabul ve tedavi etmeye mecburdur,                    
  Resmi sağlık kuruluşlarında tedavi edilenlere parasız bakılır. Özel hasta- 
hane ve tedavi yerlerinde tedavi edilenlerin tedavi giderleri sonradan Afetler 
Fonu'ndan ödenir.                                
  ı) Afetler dolayısıyla hizmete girecek geçici iskan merkezlerine içme suyu 
getirilmesi, bağlantı yolları ve elektrik tesisleri yapılması, bu yeri tehdit  
eden dere ve sel yataklarının ıslahı gibi işler, valinin isteği üzerine ilgili 
bakanlık ve kuruluşlarca, öncelikle yapılır,                  
  j) Afet hizmetlerinin yoğunlaştığı hallerde, Bayındırlak ve İskan Bakanlı- 
ğının isteği üzerine ilgili bakanlık kurum ve kuruluşlar, yeteri kadar teknik  
ve idari personeli, hizmet için lüzumlu araç, gereç ve malzemeyi ve bunların  
kullanılması ve tamirleri ile ilgili ekipmanı geçici olarak bu bakanlık emrine 
vermekle yükümlüdürler. Geçici personelin maaş, ücret, yevmiye ve benzeri hak- 
ları kendi dairelerince ödenir.                         
  k) Görevlendirilmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hüküm- 
leri çalıştırılacak kişilerin yaş, cinsiyet, sağlık, meslekleri, meşguliyetleri 
ve sosyal durumları ile aile ve bakıma muhtaç yakınları göz önünde bulunduru-  
lur.                                      
  Olağanüstü Halde Yetki ve Yükümlülükler                   

  Madde 9 - Afetler nedeniyle Bakanlar Kurulunca olağanüstü hal ilan edilmesi 
halinde, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen yetki ve yükümlülüklere ilaveten   
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununda belirtilen yetki ve yükümlülükler valiler- 
ce uygulanır.                                  
               ÜÇÜNCÜ KISIM                    
         ACİL YARDIM PLANLAMASI GENEL ESASLARI             
  Koordinasyon ve İşbirliği                          

  Madde 10 - Acil yardım planları yapmaktan sorumlu makamlar aşağıdaki koor- 
dinasyon ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler:                
  a) Bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendilerine ait kaynakları en doğru şekil- 
de tespit etmekten ve doğru bilgi vermekten sorumludurlar. Ancak bu şekilde   
alınan bilgiler planlama maksatları dışında kullanılmaz,            
  b) İl ve ilçelerin afet acil yardım planları, yardım sağlamaktan sorumlu  
garnizon ve askeri birlikler komutanlıklarının planları ile askeri acil yardım 
planları da vali ve kaymakamlar ile koordineli olarak hazırlanır,        
  c) Afetler acil yardım planları hazırlanırken, Başbakanlık Sivil Olağanüstü 
Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifinde yapılacağı belirtilen sivil sa- 
vunma planları ile koordine edilir.                       
YÖNETMELİKLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                      
                                        
                                        
  Dikkate Alınacak Genel Faraziyeler