Endeksler
                                        
      KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK             
          BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 12.10.1987, No: 87/12197       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 14.7.1965, No: 657          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 8.12.1987, No: 19658         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 27, S.1247         
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Amaç, Kapsam ve Kuruluş                
   Amaç-Kapsam                                

   Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik  
1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren Devlet memurlarının çocukları 
için açılacak olan bakımevlerinin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin esas  
ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.                 
  Kuruluş                                   

  Madde 2 - Bakımevleri kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanın onayı alın- 
mak suretiyle kurumca istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren enaz 50 
çocuğu için kurumun idari ve mali işlerle ilgili birimine bağlı olarak açılabi- 
lir.                                      
  (Ek: 25/1/1996 - 96/7840 K.) Kurumlar açtıkları çocuk bakımevi ile ilgili  
bilgi ve belgeleri açtıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor  
halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Mü- 
dürlüğüne gönderirler.                             
  Bu raporda;                                 
  a) Bağlı bulunduğu kurumun adı ve açık adresi,               
  b) Kurumda çalıştırılan toplam personel sayısı,               
  c) Kuruma alınan kız-erkek çocuk sayısı                   
  belirtilir.                                 
  Açılma Şartları                               

  Madde 3 - Bakımevlerinin;                          
  1) Müstakil tek veya çok katlı bir binada veya bir apartmanın zemin katı  
veya bu katla bağlantılı olarak bir kaç katında,                
  2) Çocuklar için özellikle trafik yönünden tehlike yaratmayan, sakin, her- 
türlü oyun aracıyla rahatlıkla oynamalarına imkan veren, ulaşıma elverişli yer- 
lerde,                                     
  3) Hava kirliliğinin söz konusu olmadığı veya zarar vermeyecek bir düzeyde 
bulunduğu yörelerde,                              
  olmasına özen gösterilir.                          
  Bakımevi olarak kullanılacak binaların;                   
  1) Yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşıma- 
sı,                                       
  2) Süt çocukları için emzirme, emekleme ve bez değiştirmeye, oyun yaşındaki 
çocuklar için oyuna tahsis edilebilecek nitelikte ayrı bölümleri kapsaması,   
  3) Odalarının bol ışıklı, kolaylıkla havalandırılabilir, her çocuk için en 
az 2 m2 alan ile 6 m3 hava düşecek hacimde ve taban ve duvarlarının çocuklara  
zarar vermeyecek kaplama ve boya ile kaplanmış olması,             
  4) Mutfak bölümünün mama ve yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp  
muhafaza edilmelerini sağlayacak düzeyde olması,                
  5) Her 10 çocuğa bir klozet ve bir lavabo tahsis edilmesine imkan verecek  
teşkilata sahip bulunması,                           
  şarttır.                                  
  Bakımevlerinin tefrişinde eşyaların basit ve kolay temizlenebilir nitelikte 
olmasına, lüzumu halinde kullanılacak tıbbi araç ve gereçlerin ve ilaçların   
çocukların ulaşamayacağı ayrı bir bölümde bulundurulmasına dikkat edilir.    
               İKİNCİ BÖLÜM                    
         Görevli Personel ve Bakımevlerindeki             
           Çocukların Gruplandırılması                
                                        
  Bakımevi Görevlileri                            

  Madde 4 - Bakımevlerinde bir müdür ile çocukların yaş grupları göz önünde  
tutularak çocuk gelişimcisi veya çocuk eğitimcisi, hemşire veya sağlık memuru  
ile yeterli sayıda memur ve hizmetli görevlendirilir. Kurum tabibinden çocuk  
bakımevinde de faydalanılır.                          
YÖNETMELİKLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bakımevi Müdürü                               

  Madde 5 - Bakımevinin amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili her türlü  
işinden ve çocukların sevgi ve şefkate dayanan, sağlık kurallarına uygun bir  
ortam içinde yaşama, yetişme ve gelişmelerinin sağlanmasından birinci derecede 
sorumlu bir bakımevi müdürü görevlendirilir.                  
  Bakımevi müdürleri sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, Psikoloji  
ve çocuk sağlığı alanlarında yükseköğrenim yapmış veya yüksek öğretmen okulun- 
dan veya benzeri öğrenim kuruluşundan mezun olup okul öncesi öğretmeni unvanı  
almış bulunanlar arasından atanırlar.                      
  Bakımevi Müdürünün Görevleri                        

  Madde 6 - Bakımevi müdürünün görevleri şunlardır:              
  a) Bakımevinin işletilmesinde ve yönetilmesinde kurum ile koordinasyonu   
sağlamak,                                    
  b) Bakımevinin yıllık ihtiyaçlarını tesbit etmek,              
  c) Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak,       
  d) Görevli personelin eğitimi ile ilgili tedbirleri almak ve bunun için   
gerekli çalışmaları yapmak,                           
  e) Bakımevinin temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme ve eği- 
tim hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek,            
  f) Hizmetle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağla- 
mak ve harcamaları kontrol etmek,                        
  g) Mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulma- 
sını ve saklanmasını sağlamak,                         
  h) Bakımevine alınacak çocuklarla ilgili değerlendirmeleri yaparak ilgili  
birime tekliflerde bulunmak.                          
  Çoçuk Gelişimcisi veya Eğitimcileri                     

  Madde 7 - (Değişik: 25/1/1996 - 96/7840 K.)                 
  Çocuk gelişimcisi ve eğitimcileri,çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal   
gelişimlerini sağlamak üzere gerekli faaliyetlerde bulunmak, Milli Eğitim Ba-  
kanlığınca hazırlanan eğitim programlarını çocukların yaş gruplarına göre uygu- 
lamak, onların beslenme ve temizliklerinin sağlıklı bir biçimde yerine getiril- 
mesini sağlamakla görevlidirler.                        
  Çocuk gelişimcisi ile çocuk eğitimcileri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı   
eğitim-öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşı-  
yanlar arasından atanır.                            
  Hemşire ve Sağlık Memurları                         

  Madde 8 - Hemşire veya sağlık memurları sorumlu oldukları bölümün tüm sağ- 
lık şartlarını yerine getirmek, muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde  
tabibe yardım etmek, çocukları periyodik muayene ve sağlık kontrollerine hazır- 
lamak, kiloları, boyları ve dişleri ile ilgili bilgileri sağlık izleme defte- 
rine işlemekle görevlidirler.                          
  Diğer Personel                               

  Madde 9 - Kurumlar bakımevlerinde idari personelin yanısıra, temizlik, bu- 
laşık ve benzeri işlerde çalıştırmak üzere yeteri kadar personel istihdam ede- 
bilirler.                                    
  Çocukların Gruplandırılması                         

  Madde 10 - (Değişik: 25/1/1996 - 96/7840 K.)                
  Bakımevine kabul edilen çocuklar yaşları itibariyle üç gruba ayrılır ve buna
göre eğitim programı uygulanır.                         
  a) Birinci Grup: 0-3 yaş grubunda (0-36 aylık çocuklar) bulunan en çok   
10 çocuk bir grup oluşturur ve her grup için bir çocuk bakıcısı görevlendiri-  
lir.                                      
  b) İkinci Grup: 4-5 yaş grubunda (37-60 aylık çocuklar) bulunan en çok 20  
çocuk bir grup oluşturur ve her grup için çocuk gelişimcisi veya eğitimcisi   
niteliklerini haiz bir personel ile bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.     
  c) Üçüncü Grup: 6 yaş grubunda (61-72 aylık çocuklar) bulunan en çok 20   
çocuk bir grup oluşturur ve her grup için çocuk gelişimcisi veya eğitimcisi ni- 
teliklerini haiz bir personel ile bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.      
  Bu gruplardan birinci grup çocuklar, iki ve üçüncü grup çocuklardan ayrı  
bulundurulur. İkinci ve üçüncü grup çocuklar uygun fiziki mekan ve personel   
bulunmaması halinde birlikte bulundurulabilir. Yaş gruplarına uygun oyuncaklar 
ve eğitim faaliyetleri için gerekli araçlar çocuk velisi tarafından temin    
edilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
           Bakımevine Kabul ve Ücretler               
  Kabul                                    

  Madde 11 - Bakımevine, yazılı müracaatı bulunan kurum memurlarının çocukla- 
rı kabul edilir. Ancak aynı kurumda çalışan anne ve babanın çocuğuna öncelik  
tanınır. Anne ve babanın ayrı kurumlarda çalışmaları halinde ise çocuk annenin 
çalıştığı kuruma bağlı bakımevine kabul edilir. Annenin çalıştığı kurumda ba-  
kımevi açılamamış ise babanın çalıştığı kuruma kabul edilir.          
  Müracaat sayısının bakımevi kapasitesinin üzerinde olması halinde kurumda  
geçen hizmet süreleri itibariyle veliler arasında yapılan sıralamaya göre kabul 
işlemi yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği halinde ise bakımevine alınacak   
çocuklar kura ile tesbit edilir.                        
  Bakımevlerine, bulaşıcı hastalığı (hastalık süresince), ağır ruhsal, zihin- 
sel ve bedensel sakatlıkları olan çocuklar alınmaz.               
  Kayıt İçin İstenecek Belgeler                        

  Madde 12 - Çocukların bakımevine kaydının yapılmasında aşağıdaki belgeler  
istenir.                                    
  1) Velinin dilekçesi,                            
  2) Çocuğun nüfus cüzdanı sureti,                      
  3) Çocuğun ve memur olmayan ana veya baba ile kardeşlerinin sağlık raporu  
(sağlık raporu, varsa kurum doktoru tarafından düzenlenir),           
  4) Çocuğun aşı kartı.                            
  Belgeler her çocuk için tutulacak dosyalarda muhafaza edilir.        
  Belgelerdeki bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde çocuğun ba-  
kımevinden kaydı silinir.                            
  Ücret                                    

  Madde 13 - (Değişik birinci fıkra: 25/1/1996 - 96/7840 K.) Çocuk bakımevi  
hizmetleri ücretlidir. Her çocuk için alınacak aylık ücret, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü görüşü de alınmak suretiyle, her mali yıl 
başında Maliye Bakanlığınca belirlenir.Belirlenen ücreti gerektiğinde yıl içinde
değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.                    
  Ücretin tesbitinde çocukların beslenme ve eğitim giderleri gözönünde bulun- 
durulur.                                    
  Tesbit edilen ücret, devlet memurları ile diğer kamu görevlilerin aylıkla- 
rının ödenmesi tarihinden itibaren engeç üç gün içinde çocuk velisinden, muha- 
sebe kayıtlarını tutmakla görevli bir memur tarafından makbuz mukabilinde tah- 
sil edilerek gelir defterine işlenir. Tahsil edilen miktar Devlet bankalarından 
birinde bakımevi adına açılacak hesaba yatırılır. Yatırılan paralar, muhasebe  
işleriyle görevli memur ve bakımevi müdürünün müşterek imzalarıyla, çocuğun   
beslenmesi ve eğitimi ile ilgili hususlarda kullanılabilir.           
  Hesaplar, kurumun tabi olduğu denetime tabidir.               
  Toplu ulaştırma giderleri çocuk velileri tarafından ayrıca karşılanır.   
  Çocuk velisinden aylık ücret dışında kira, ısıtma, aydınlatma, personel   
ve demirbaş giderleri için ayrıca ücret alınmaz.                
  Ayrılma                                   

  Madde 14 - Veliler, bakımevi idaresine bilgi vermek şartıyla kanunen izinli 
bulundukları süre zarfında veya çocuğun sağlık durumu sebebiyle çocuklarını   
bakımevine geçici olarak göndermeyebilirler.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu süreler için ücret talep edilmez ve peşin alınmış olan ücret müteakip ay 
ücretinden kıstelyevm usulü ile mahsup edilir.                 
  Birinci fıkradaki haller dışında aralıksız 10 gün veya daha fazla süre ile 
devam etmeyen çocuğun kaydı silinir. Kaydı silinen çocuk için ödenmiş olan   
ücret iade edilmez.                               
  Altı yaşını tamamlayan veya ilkokula kaydedilen çocukların bakımevi ile   
ilişikleri kesilir.                               
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
               Çeşitli Hükümler                  
  Sağlık Kontrolleri                             

  Madde 15 - Bakımevinde kalan çocuklar ile burada görevli personel altı ayda 
bir genel sağlık kontrolünden geçirilir ve düzenlenen raporları dosyalarına   
konulur.                                    
  Çocukların periyodik olarak aşı ve sağlık kontrolleri yapılır ve "sağlık  
izleme defterine" kaydedilir.                          
  Bulaşıcı hastalık tesbit edilen çocuk iyileşinceye kadar bakımevinden uzak- 
laştırılır.                                   
  Çocukların Beslenmesi                            

  Madde 16 - Bakımevlerinde çocuklara öğle yemeği ile sabah ve öğleden sonra 
olmak üzere iki kahvaltı verilir.                        
  Bakımevi Binalarının Kullanımı                       

  Madde 17 - Bakımevleri için ayrılan bölüm veya binalar asli amaçları dışın- 
da işletilemez ve konut veya misafirhane olarak kullanılamaz.          
  Bakımevinin Çalışma Saatleri                        

  Madde 18 - Bakımevleri kurumun çalışma saatlerinin başlamasından yarım saat 
önce ve çalışma saatinin bitiminden yarım saat sonrasına kadar hizmet verirler. 
  Diğer Kurumların Bakımevlerinden Yararlanması                

  Madde 19 - Bakımevlerinin kapasitesinin % 20 oranında eksilmesi halinde   
diğer kurum personelinin çocukları da bakımevi hizmetlerinden istifade ettiri- 
lebilir. Bu istifadenin usul ve esasları kurumların en üst yöneticisince belir- 
lenir.                                     
  İl ve İlçe Merkezlerinde Bakımevi Açılması                 

  Madde 20 - İl ve ilçe merkezlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki memurların  
0-6 yaş grubuna giren enaz 50 çocuğunun bulunması halinde, giderlerin ilgili  
kurumlarca bakımevinden yararlanacak çocuk sayısıyla orantılı olarak müştereken 
karşılanması şartıyla, mülki idare amirinin denetim ve gözetiminde çocuk bakım- 
evi açılabilir. Bu şekilde açılacak çocuk bakımevlerinin yönetim ve diğer hiz- 
metleri il veya ilçe özel idare müdürlüklerince yürütülür. Bakımevleri için ge- 
rekli personelin kadroları ilgili özel idare müdürlüğü teşkilat kadrolarında  
yer alır.                                    
  Bakımevlerinde Bulunacak Defter ve Dosyalar                 

  Madde 21 - Bakımevlerinde, aşağıda gösterilen defter ve dosyaların bulunma- 
sı zorunludur:                                 
  a) Çocuk kayıt defteri,                           
  b) Her çocuk için bir dosya (çocuğa ait belgelerin konulduğu dosya),    
  c) Sağlık izleme defteri (çocuk ve personelin sağlık durumlarını gösteren  
defter),                                    
  d) Evrak kayıt defteri,                           
  e) Gerekli muhasebe defter ve kayıtları.                  
  Denetim                                   

  Ek Madde 1 - (Ek: 25/1/1996 - 96/7840 K.)                  
  Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak Çocuk Bakımevlerinin Yönetmelik Esas- 
larına uygunluğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,  
Eğitim faaliyetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir.      
  Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğüne bildirilmeyen veya denetim sonunda Yönetmelik esaslarına uygun   
olmadığı tespit edilen veya uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımadıkları tespit
edilen kurumlar gereği için ilgili kurumuna bildirilir.             

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kamu kurum ve  
kuruluşları bünyesinde kreş, gündüz bakımevi, çocuk bakımevi olarak faaliyet  
gösteren teşekküller mevcut yapılarını 6 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine  
uydurmak zorundadırlar.                             

  Geçici Madde 2 - 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici  
9, 12, 13 üncü maddeler ile 2802 sayılı Kanun kapsamına giren kurum persone-  
linin çocukları için bu Yönetmelik hükümlerine göre çocuk bakımevleri açıla-  
bilir.                                     
  Yürürlük                                  

  Madde 22 - 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesi gereğince ince-  
lenmiş olan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.           
  Yürütme                                   

  Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                  *                      
                 * *                      
  12/10/1987 TARİHLİ VE 87/12197 SAYILI ANA YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 
  25/12/1996 tarih ve 96/7840 sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddesi       

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kamu kurum ve  
kuruluşları bünyesinde kreş,gündüz bakımevi, çocuk bakımevi olarak faaliyet   
gösteren teşekküller mevcut yapılarını altı ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine 
uydurmak ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2490 - 1                    
                                        
  12/10/1987 TARİH ve 87/12197 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE  
   KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE   
          GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE              
--------------------------------------------------------------------------------
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
--------------------------------------------------------------------------------
                      Farklı Tarihte            
 Tarihi      Numarası        Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe  
                      Maddeleri       Giriş Tarihi 
--------------------------------------------------------------------------------
 25/1/1996     96/7840           --         15/2/1996