Endeksler
                                        
           TARIM REFORMU FONU YÖNETMELİĞİ              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi        : 18.2.1987, No: 87/11516  
  Dayandığı Kanunun Tarihi            : 22.11.1984, No: 3083    
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi        : 3.3.1987, No: : 19389   
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi         : 5, Cildi:26, S.1290    
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Esaslar                  
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu YÖnetmeliğin amacı 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzen- 
lemesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca verilen görevlerin gerçekleştirilme-
si için kurulan "Tarım Reformu Fonu" ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Tarım Reformu Fonu'nun yönetimi, kullanılması, har-
camaların nitelik ve ayrıntıları ile verilecek kredilerin çeşitleri, miktarı,  
kullandırılmaları, faiz oranları ve süre şartları, tahsili, hesapların tutulma- 
sı, Fon'la ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek işlemleri ve
diğer hususları kapsar.                             
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
             Fonun Yönetimi ve Denetimi              
  Fonun Yönetimi                               

  Madde 3 - Fonun idari ve mali yönetiminden Genel Müdürlük sorumludur. Fonun 
saymanlık, tahakkuk memurluğu ve diğer idari hizmetleri Genel Müdürlükçe görev- 
lendirilecek personel eliyle yürütülür.                     
  Fonun ita amiri Genel Müdürdür. Genel Müdür bu yetkisini yazılı olarak genel
müdürlük personeline devredebilir.                       
  Fondan yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirlerin tahakkuku Genel Mü-
dür tarafından görevlendirilecek tahakkuk memurları tarafından yapılır.     
  İta amirliği, fon saymanlığı ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi aynı 
kişi üzerinde birleşemez.                            

  Madde 4 - Fonun Saymanı, Fon ile ilgili olarak,               
  a) Harcama planını hazırlar ve bütçeyi yapar.                
  b) Bilançoyu düzenler, bütün mali işlemleri ve hesapları yürütür,      
  c) Borç ve alacakları takip eder, tahsil ve ödemeye ait işlemleri yapar,  
  d) İlgili defterleri tutar,                         
  e) Satın alınan demirbaş eşya ile diğer bütün malzemenin giriş-çıkış kayıt- 
larını tutar, muhafazalarını ve usulüne uygun olarak kullanmalarını temin eder, 
  f) Saymanlığa ait bütün evrak ve defterlerin korunmasını sağlar,      
  Fonun Denetimi                               

  Madde 5 - Fonun hesap dönemi takvim yılı olup, hesaplar ve yıllık bilanço  
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.           
  Dönem sonu bilançosu ve ekleri engeç Mart ayı sonuna kadar çıkarılır ve Baş-
bakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
               Fonun Kullanılması                 
  Fon Bütçesi                                 

  Madde 6 - Bütçe,Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde hazırla- 
nır.                                      
  Fon bütçesi içindeki aktarmalar ita amirinin onayı ile olur.        
  Fondan Yapılacak Harcamalar                         

  Madde 7 - Harcamaları ve işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmayan Fon'dan açılacak avanslar ve yapılacak
her türlü ödemeler, Fon saymanı ile ita amirinin müşterek imzasıyla tekemmül  
eder.                                      
  Fonun Hesap İşleri                             

  Madde 8 - Fonun muhasebe ve hesap işlerinde uygulanacak esaslar, Fon Sayman-
lığının bağlı olduğu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine 
Genel Müdürlükçe tespit olunur. Muhasebe işlemlerinde Genel Müdürlükçe uygun gö-
rülecek hesap planı, defter kayıt ve belgeler kullanılır.            
  Yatırım Karşılıklarının ödenmesi                      

  Madde 9 - Genel Müdürlükçe uygulama programına alınan yatırım projelerinin, 
yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek olanların karşılığı, 
Genel Müdürlük ve kamu kuruluşu arasında yapılacak protokol ve ödeme planına gö-
re ilgili kuruluşa avans olarak verilir.                    
  Verilen avanslar, bu yönetmelik hükümlerine göre, ilgili yatırımcı kuruluş 
tarafından kendi mesuliyeti altında sarfedilir.                 
  Ödemelerin, harcama planına uygun olarak yapılabilmesi için yatırımcı kurum 
ve kuruluşlar, engeç üçer aylık dönemlerde gerçekleştirdikleri işleri gösterir 
sarf evrakını dönem sonunda Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdür.       
  Sarf evrakını Genel Müdürlüğe zamanında göndermeyen yatırımcı kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilecek avanslar, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek elemanların
kararına istinaden bağlı bulundukları Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatına 
bilgi verilmek suretiyle Genel Müdürlük'çe durdurulur.             
  Gerek duyulduğunda, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek elemanlar, ilgili ya-
tırımın faaliyetlerini her dönemde mahallinde kontrol etmeye yetkilidir.    
                                        
                                        
                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
              Fonun Gelirleri ve Giderleri             
                                        
  Fonun Gelirleri                               

  Madde 10 - Fonun gelirleri şunlardır:                    
  a) Genel bütçeden Fona aktarılacak ödenekler,                
  b) Genel Müdürlük tarafından kiraya verilen arazinin kiraları,       
  c) Kanuna göre borçlandırılanların yapacakları ödemeler,          
  d) Fondan satın alınan gayrimenkuller ile menkullerden ihtiyaç kalmayanların
satışından elde edilen gelirler,                        
  e) Fondan satın alınan gayrimenkuller ile menkullerin kiraya verileninden  
sağlanan kira bedelleri,                            
  f) Evvelce Toprak ve Tarım Reformu Fonundan kredilendirilenlerden henüz tah-
sil edilmemiş kredi taksit ve faizleri ile yeniden verilecek kredi taksit ve  
faizleri,                                    
  g) Mülga 1757 sayılı Kanuna göre kurulmuş kooperatiflerin mal varlıkları ve 
gelirleri,                                   
  h) Tahsis edilecek çayır, mera, yaylak ve kışlaklardan yönetmelikte belirti-
len usule göre alınacak ücretler,                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  i) Her türlü bağış ve yardımlar,                      
  j) Diğer gelirler.                             
  Fondan Karşılanacak Giderler                        

  Madde 11 - Fondan aşağıdaki giderler karşılanır:              
  a) Mülga 1757 sayılı Kanuna göre kamulaştırılmış ve Kanuna göre kamulaştı- 
rılacak gayrimenkul malların kamulaştırma ve satın alma bedelleri ile bunların 
taksit ve faizleri,                               
  b) Uygulamanın gereği olarak yapılacak yatırımların karşılıkları,      
  c) Kanun gereğince verilecek her türlü krediler,              
  d) Uygulama için gerekli menkul ve gayrimenkul mal kiraları,        
  e) Çayır, mera, yaylak ve kışlakların tesbiti, ıslahı, bakım ve geliştiril- 
mesi ile ilgili giderler,                            
  f) Uygulama için gerekli araç, gereç ve iş makinaları satın alma, kullanma 
ve idame giderleri,                               
  g) Uygulama hizmetlerinin gerektirdiği çeşitli eğitim giderleri,      
  h) Uygulamanın gerektirdiği cari giderler,                 
  i) Uygulamada gerekli olan diğer giderler (tanıtma, yayım, temsil giderleri 
gibi).                                     
                                        
                  BEŞİNCİ BÖLÜM                
               Fondan Açılacak Krediler              
                                        
  Kredi ve Çeşitleri                             

  Madde 12 - Kanunun öngördüğü hükümlere göre topraklandırılan, kendilerine  
uzun süreli arazi kiralanan, arazisi toplulaştırılan ve iskan edilen çiftçilere 
işletme kredisi, donatım kredisi veya konut kredisi açılır.           
  İşletme kredileri Genel Müdürlük Destekleme Şubesi Müdürünün teklifi ve Böl-
ge Müdürünün onayı ile, donatım ve konut kredileri ise bölge müdürünün teklifi 
ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.                     
  İşletme Kredisi                               

  Madde 13 - Tarım işletmelerinin üretim için ihtiyaç duydukları hertürlü gi- 
derleri zamanında ve yeter miktarda karşılamak amacıyla açılan kredilerdir.   
  Proje bedelinin tamamı kredi olarak açılabilir. Bu kredinin vadesi bir yılı 
geçemez. Geri ödeme, hasat mevsimleri dikkate alınarak tesbit edilir.      
  Donatım Kredisi                               

  Madde 14 - Tarım işletmelerinin üretim için ihtiyaç duyduğu tesislerle canlı
ve cansız demirbaşlarının satınalınabilmesi, inşa edilmesi, muhafaza ve bakımı 
veya mevcutlarının geliştirilmesi, genişletilmesi ve iyileştirilmesi için açılan
kredilerdir.                                  
  Bu kredinin vadesi ençok beş yıldır. Ödeme, iki yıla kadar tanınabilecek  
ödemesiz devrenin sonundan başlıyarak yıllık eşit taksitler halinde yapılır.  
  Konut Kredisi                                

  Madde 15 - Köylerin daha elverişli bir yerleşim yerine nakli, mahalle, kom, 
mezra ve benzeri dağınık yerleşim ünitelerinin, mevcut yerleşim ünitelerinden  
birinde veya yeni bir yerleşim ünitesinde toplanması halinde yeni yerleşim   
yerlerine nakledilenler ile kendilerine arsa tahsisi yapılan kişilere konut   
ihtiyaçları için açılan kredilerdir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Vadesi ve geri ödeme planı inşaatının bitimini takip eden yılın hasat döne- 
minin sonunda başlamak ve yirmi yılı geçmemek üzere Genel Müdürlükçe tesbit olu-
nur.                                      
  Ayni Kredi Yükümlülüğü                           

  Madde 16 - Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar, ürettikleri tarım giderle- 
rinden Genel Müdürlükçe ayni kredi şeklinde çiftçilere verilecek olanları, tan- 
zim edilecek protokol hükümlerine göre ve öncelikle karşılarlar.        
  Kredi Limitlerinin ve Faiz Oranlarının Tesbiti               

  Madde 17 - Bu Yönetmeliğe göre verilecek kredilerin limitleri ve faiz oran- 
ları her yıl Ocak ayında Genel Müdürlük Kredi Değerlendirme Komisyonu tarafından
ayrı ayrı tesbit edilir. Tesbit edilen kredi limitleri ve faiz oranları, Genel 
Müdürlükçe uygun görülmesi üzerine, Bakanlıkça onaylandıktan sonra uygulanır.  
  Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi                    

  Madde 18 - Bölge müdürlüğüne yazılı müracaatla kredi talebinde bulunan çift-
çinin bu talebi bölge müdürlüğünce, ilgili kuruluşlardan yapılacak istihbarat  
sonucuna göre değerlendirilir. Gerekirse, T.C. Ziraat Bankasından da çiftçi hak-
kında istihbarat yapması istenir. Banka, yaptığı istihbaratı en kısa zamanda  
bölge müdürlüğüne bildirir.                           
  Değerlendirme yapılırken verilecek kredilerle sağlanacak taşınır ve taşınmaz
mallardan sigorta ettirilmeleri gerekenlerin sigorta masrafları da gözönüne alı-
nır. Sigorta masrafları verilecek kredilerden mahsup edilir.          
  Bölge müdürlüğü değerlendirme sonunda uygun gördüğü kredi taleplerini onay- 
lamak üzere Genel Müdürlüğe gönderir.                      
  Genel Müdürlüğe gelen talepler "Kredi Değerlendirme Komisyonu"nca değerlen- 
dirilir ve ita amirinin onayı ile kesinleşir.                  
  Kredi Değerlendirme Komisyonu Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür
Yardımcısının başkanlığında, Destekleme Dairesi Başkanı, Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanı ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanından oluşur. 
  Gerektiğinde, komisyon kararlarına katılmamak şartı ile konu ile ilgili Dai-
re Başkanları da çalışmalara iştirak ettirilir.                 
  Komisyonun çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe çıkarılacak bir tali- 
matla düzenlenir.                                
  Kredilerin Açılması                             

  Madde 19 - Genel Müdürlükçe onaylanan kredi kararı bölge müdürlüğüne gönde- 
rilir. Bölge müdürlüğü ilgili şahsa ve mahalli banka şubesine durumu bildirir. 
  Bildirinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde ilgili şahıs kredi  
sözleşmesini ve diğer borçlanma işlemlerini ikmal için mahalli banka şubesine  
müracaat etmekle yükümlüdür.                          
  Süresi içinde askerlik, belgelere bağlı hastalık gibi mücbir sebepler dışın-
da müracaat etmeyenler kredi haklarını kaybederler.               
  Açılacak kredilerle ilgili kredi sözleşmesi, alınacak teminat ve diğer borç-
landırma işlemleri banka mevzuatına göre mahalli banka şubesince yürütülür.   
  Kredilerin Kullandırılması                         

  Madde 20 - Açılan her türlü nakdi kredi mahalli banka şubesi tarafından il- 
gilisine, Fon hesabından ödenir.                        
  T.C. Ziraat Bankasına evvelce yapmış oldukları borçlar çiftçilerin Fondan  
kredi almalarına mani teşkil etmez ve Fondan açılan krediler önceki borçlarına 
mahsup edilmez.                                 
  Bu Yönetmeliğe göre açılan konut kredisi ile tesis için açılan donatım kre- 
disi inşaat safhaları ve projesine uygunluğu bölge müdürlüğünce takip edilmek  
suretiyle sitüasyonlar halinde hak sahiplerine verilir.             
  Kredi taksitleri ile faizlerinin takip ve tahsili bankaca yapılır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bankaya, hizmetlerinin karşılığı olarak ödenecek miktar Genel Müdürlük ile 
banka arasında düzenlenecek bir protokolle belirlenir.             
  Kredilerin Denetimi                             

  Madde 21 - Açılan kredilerin amacına veya projesinde belirtilen esaslara uy-
gun olarak kullanılıp kullanılmadığı bölge müdürlüğünün yetkili elemanlarınca  
denetlenir. Bu denetleme sonucu verilen kredilerin amacına uygun olarak kulla- 
nılmadığı tesbit edilirse, kredilerin durdurulması bankaya ve ilgili şahsa   
bildirilir. Banka bu bildirim üzerine ödemeyi derhal durdurur.         
  İlgiliye, engeç bir ay içerisinde verilen krediyi faizi ile birlikte bankaya
iade etmesi tebliğ edilir. Tebliğe rağmen bu süre içerisinde borcun ve faizleri-
nin ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında  
Kanun hükümlerine göre bölge müdürlüğünce borçlu aleyhinde takip yapılır.    
  Alacakların Takip ve Tahsili                        

  Madde 22 - Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin tatbik edilmesinden doğan ala- 
caklar ile Fondan açılan hertürlü krediler T.C. Ziraat Bankasınca takip ve tah- 
sil olunur.                                   
  Borçlular, borçlanma miktarı ile kredi miktarını kredi sözleşmesinde belir- 
tilen miktarlar üzerinden ve vade tarihlerinde banka şubesine yatırmakla mükel- 
leftirler.                                   
  Vadelerinde ödenmeyen Fon alacakları için de, 21 inci maddenin ikinci fıkra-
sı hükmü uygulanır.                               
  Kredilerin Ertelenmesi                           

  Madde 23 - Borçluların, o yılki üretimlerinin haşere, hastalık, kuraklık,  
don, dolu, sel, yangın, deprem ve benzeri afetler nedeniyle hasara uğraması veya
değerini kaybetmesi sonucunda zor durumda kalmaları ve borçlarını vadesinde öde-
yemez duruma düşmeleri halinde, bu alacakların tahsili Genel Müdürlüğün teklifi 
ve Bakanlığın onayına istinaden ertelenebilir.                 
  Erteleme süreleri Genel Müdürlükçe çıkarılacak bir talimatla tesbit edilir. 
  Borçları ertelenen çiftçilere yeni üretim döneminde ihtiyaç duyacakları kre-
diler yeniden açılabilir.                            
  Teminatlar                                 

  Madde 24 - Kredi verilen çiftçilerden banka mevzuatına göre ve Genel Müdür- 
lük nam ve hesabına teminat alınır.                       
                                        
                  ALTINCl BÖLÜM                
                Geçici ve Son Hükümler              
  İhale İşleri                                

  Madde 25 - Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı her türlü alım, satım, hizmet, 
yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin ihale-
lerinde, 3/8/1984 tarihli ve 18478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fonlar İha-
le Yönetmeliği hükümleri Uygulanır.                       

  Geçici Madde 1 - Mülga 1757 sayılı Kanun hükümlerine göre, toprak ve tarım 
reformunun gerçekleştirilmesi için uygulamada görev alan kamu kurum ve kuruluş- 
larının reform hizmetlerinde kullanılmak üzere, Toprak ve Tarım Reformu Fonu ge-
lirlerinden satın alınıp kendilerine verilen demirbaş niteliğindeki malların  
teslim alındı belgeleri alınmak suretiyle mülkiyeti ilgili kuruluşlara devir  
edilir.                                     

  Geçici Madde 2 - Mülga 4753 ve 1757 sayılı kanunlara göre, topraksız ve az 
topraklı çiftçilere dağıtılmış olan arazi bedelleri ile verilen kredilerin tak- 
sit ve faizlerinin eski faiz oranlarına göre tahsillerine T.C. Ziraat Bankasınca
devam olunur.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kaldırılan Hükümler                             

  Madde 26 - 18/8/1974 tarihli ve 14980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış  
olan Toprak ve Tarım Reformu Fonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.    
  Dayanak                                   

  Madde 27 - Bu Yönetmelik 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine 
Dair Tarım Reformu Kanununun 23 ve 25 inci maddeleri gereğince düzenlenmiştir. 
  Yürürlük                                  

  Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    
  Yürütme                                   

  Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yürütür.