Endeksler
                                        
      TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VE          
      TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DIŞINDAKİ          
     KURULUŞLARA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI       
     VE TİCARETİ KONUSUNDA GÖREV VERİLMESİ ESASLARI HAKKINDA        
                YÖNETMELİK (1)                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 2.2.1987, No: 87/11488        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 4.12.1984, No: 3096         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 23.2.1987, No: 19381         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi:26 , S.1284         
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki yerli ve 
yabancı sermaye şirketlerine belli bir bölgede elektrik enerjisi üretimi, ileti-
mi, dağıtımı ve ticareti görevlerinin tamamını veya bölgedeki tesislerin özelli-
ğine göre bunlardan bazılarını yapma yetkisinin verilmesine dair esas ve usulle-
ri belirlemektir.                                
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, sermaye şirketlerine (görevli şirket) 16/8/1985 ta-
rihli ve 85/9800 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Türkiye Elektrik Kurumu 
dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeler Hakkında Yönetmelik'te  
elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti görevlerinin tamamını 
veya bölgedeki tesislerin özelliğine göre bunlardan bazılarının verilmesine, ku-
racakları üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletilmesine, kamu kurum ve  
kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) yapılmış veya yapılacak olan 
üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletme haklarının devredilmesine ilişkin
esasları kapsar.                                
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
                                        
  Görev bölgesi    : 3096 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi uyarınca TEK dı- 
             şındaki yerli ve yabancı sermaye şirketlerinin elek- 
             trik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti görevleri-
             nin tamamının veya bölgedeki tesislerin özelliğine gö-
             re bir kısmının verileceği bölgeyi,          
  Görev Sözleşmesi  : Bakanlar Kurulu'nca onaylanan görev bölgesinde elek- 
             trik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti 
             görevlerinin tamamının veya bölgedeki tesislerin özel-
             liğine göre bazılarının yapılması hususunda görevli  
             şirket ile bakanlık arasında düzenlenen sözleşmeyi,  
                                        
--------------------                              
(1) Bu Yönetmeliğin başlığı, 4/4/1996 tarih ve 96/8008 sayılı Bakanlar Kurulu  
  Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşletme Hakkı                                
  Verilmesi Sözleşmesi  :Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup,(kamu
              iktisadi teşebbüsleri dahil) görev şirketlerine iş- 
              letme hakkı verilecek tesisler için ilgili kuruluş 
              ile görev şirketi arasında düzenlenen sözleşmeyi,  
  İşletme Talimatı    :Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım tesisle-
              rini işletme usul ve esaslarını belirten ve Bakan- 
              lıkça hazırlanan talimatı,             
  Üretim Şirketi     :3096 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesine göre Bakanlık 
              tarafından elektrik enerjisi üretimi izni verilen  
              sermaye şirketini,                 
  Üretim Tesisleri    :Elektrik enerjisi üreten tesis ve entegre tesisleri,
  Ulusal Elektrik Sistemi:Üretim merkezlerini birbirine ve indirici merkezlere
              bağlayan hatlar ile indirici merkezleri birbirine  
              bağlayan hatlar, indirici merkezler ve indirici mer-
              kezlerden çıkan bir veya birden çok kuruluşu besle- 
              yen gerekli tesisler veya yörenin ihtiyaçlarını kar-
              şılayan hatlar ve tesislerin bütününü,       
  İletim Tesisleri    :Tüketicilerin kullandığı elektrik enerjisini kullan-
              ma gerilimine düşüren indirici merkezlere enerji  
              taşıyan ve bu merkezleri birbirine bağlayan hatları 
              ve bu indirici merkezleri,             
  Dağıtım Tesisi     :İletim tesislerinden çıkan ve tüketicilerin elektrik
              enerjisi ihtiyaçlarını temin için tesis edilen hat- 
              lar ile trafo merkezleri ve benzer tesisleri,    
  İmdat Grupları     :Can ve mal kaybını önlemek amacıyla sadece elektrik 
              enerjisi kesilmelerinde kullanılan elektrojen grup- 
              larını,                       
  Amortisman       :a)İşletme hakkı devredilen tesislerin amortisman  
              bedelleri, her yıl yürürlükteki mevzuata ve Maliye 
              ve Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğlere
              uygun olarak tesislerin defter kıymetlerinin yeniden
              değerlendirilmiş bedellerinin bakiye ömür süresine 
              bölünmesi suretiyle bulunacak meblağı,       
              b) Görevli şirketçe yapılmış tesislerin amortisman 
              bedelleri, her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın  
              tebliğ esaslarına göre yeniden değerlendirilmiş be- 
              deller üzerinden ayrılacak meblağı, ifade eder.   
                                        
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                
              Görev Vermeye Dair Hükümler             
  Görev Esasları                               

  Madde 4 - Görev vermede aşağıda belirtilen esaslar gözönünde tutulur:    
  a) Görev, görev bölgesi içerisindeki elektrik enerjisi üretim, iletim, dağı-
tım ve ticareti faaliyetlerinin tamamını veya bölgedeki tesislerin özelliğine  
göre bir bölümünü kapsar,                            
  b) Görev sözleşme süreleri en çok 99 yıl olabilir,             
  c) Görevli şirketin görev bölgesinde yapacağı işlere ait kısa ve uzun vadeli
yatırım programları ile işletme programları; DPT ve Bakanlıkça benimsenen Türki-
ye'nin genel elektriklendirme plan ve programları ile komşu görev bölgelerinin 
ve bütün ülkemizin ihtiyaç ve yararları gözönünde bulundurulmak suretiyle hazır-
lanır ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra kesinleşir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Görev bölgeleri arasında yapılacak elektrik enerjisi alışverişinde yal- 
nızca bölge düzeyinde değil, ülke düzeyindeki en ekonomik kaynak kullanımı esas 
alınır, yedek sistem buna göre hazır bulundurulur,               
  e) Görevli şirket Bakanlıkça onaylanmış olan işletme ve yatırım programları-
na uymak ve Bakanlıkça tesbit edilen yatırımları kendi yatırım programına almak 
zorundadır.                                   
  f) Bir görev bölgesi içerisinde, görevli şirketlerin yatırım programların- 
da yer almayan ancak ülke ihtiyacı için tesisi Bakanlıkça zaruri görülen yatı- 
rımların; görevli şirketler, üretim şirketleri ve kamu kurum ve kuruluşlarınca 
tek başına veya birlikte gerçekleştirilmesi Bakanlıkça sağlanır,        
  g) Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak üretim, iletim
ve dağıtım tesislerinin işletmesindeki esasları Bakanlık tesbit eder. Bu esaslar
çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, görevli şirketler ve üretim şirketleri 
arasındaki işletme koordinasyonu Bakanlık adına TEK yapar.           
  Bu hususta TEK'in vereceği talimatlara kamu kurum ve kuruluşları, görevli  
şirketler ve üretim şirketleri uyar. Santralların yıllık üretimlerini, genel  
ekonomi düzeyinde Bakanlık planlar. Ulusal sistemin emniyeti, stabilitesi ve  
değişen şartlara göre üretim planlamasındaki revizyonunu Bakanlık adına TEK sağ-
lar. Görevli şirketler, TEK'in bu hususta düzenlediği aylık, haftalık, günlük  
ve saatlik süreleri kapsayan üretim programındaki değişikliklere uymakla mükel- 
leftir.                                     
  h) GÖrevli şirketler işlettikleri tesislerin bakım ve onarımlarını görev ve 
işletme süresi sonuna kadar tesisin teknik ve ekonomik karakteristiklerine uygun
olarak yapmak zorundadır.                            
  i) Görevli şirketler, işletme haklarını devraldıkları tesislerin işletme ve 
bakımını, devraldıkları kamu kurum ve kuruluşlarının işletme ve bakım talimatla-
rına uygun olarak yapmak zorundadır.                      
  j) Cadde, sokak, çevre yolları, meydan, park gibi umumi yerlerin aydınlatıl-
ması, Bakanlıkça düzenlenecek esaslara uygun olarak dağıtım hizmetlerini yürüten
görevli şirketler tarafından yapılır.                      
  k) Görevli şirketlerin, görev bölgelerinde bulunan her sınıf müşteri için  
görev sözleşmeleri çerçevesinde hazırlayacakları tesis ve enerji satış tip söz- 
leşme taslakları Bakanlığa sunulup, Bakanlığın olumlu görüşünü aldıktan sonra  
yürürlüğe konulur.                               
  l) İmdat grubu kurup işletmek üzere yapılacak müracaatlar Bakanlık tarafın- 
dan değerlendirilir, uygun görülenlere izin verilir.              
  m) Enerji tasarrufuna azami ölçüde riayet edilir.              
  n) Görevli şirketler, görev bölgesindeki enerji ihtiyacını karşılamak ve  
bölgesindeki tüm talepleri, yatırım programlarında öngörülmesi kaydıyla, yerine 
getirmekle görevlidir. Şirketin yatırım programlarında bulunmayan iletim ve   
dağıtım tesislerinin enerji dağıtımına müsait olmadığı hallerde, yeni iletim ve 
dağıtım tesisleri yapım şartları da dahil olmak üzere, Bakanlığın uygun görüşü 
alındıktan sonra yapılır.                            
  Müracaat ve Değerlendirilmesi                        

  Madde 5 - Görev almak üzere şirketlerce Bakanlığa yapılacak müracaata ekle- 
necek raporda, aşağıdaki hususların belirtilmesi şarttır.            
  a) 1 - 85/9800 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan yönetmelik'te belir- 
lenmiş veya müracaat sahibinin teklif edeceği muhtemel görev bölgesinde, elek- 
trik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti hizmetlerinin tamamının ve-
ya bölgedeki tesislerin özelliğine göre bu hizmetlerden hangilerinin yapılacağı,
  2 - Görev Süresi,                              
  3 - Gerçekleştirilecek ve devralınacak tesisler de gözönünde bulundurularak 
hizmetlerin yürütülmesi için öngörülen sermaye miktarı ile bu sermayenin temin 
şeklini ve yeterliliğini ortaya koyacak hesaplamalar ve açıklamalar,      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - İşletme hakkının devredilmesi istenen kamu, kurum ve kuruluşlarına ait 
tesislerin devir programları,                          
  5 - Kısa ve uzun dönem yatırım programları.                 
  Yukarıda belirtilen raporun düzenlenmesinde ülkemizin elektrik enerjisi   
ekonomisi gözönünde bulundurulur.                        
  b) Bakanlık, rapor konusunda ilgili kuruluşların görüşlerini aldıktan sonra 
gerekli gördüğü takdirde müracaat ile ilgili olarak işletme hakkı devredilecek 
tesislerin tesbiti için gerekli çalışmaları yapar.               
  Tesbit sonucu, Bakanlıkça müracaat sahibine bildirilir ve gerekli görüldüğü 
takdirde müracaat sahibi fizibilite raporunu Bakanlıkça öngörülen süre içinde  
hazırlayarak 5 nüsha halinde Bakanlığa sunar.                  
  Fizibilite Raporundan Sonraki Çalışmalar                  

  Madde 6 - (Değişik: 4/4/1996 - 96/8008 K.)                 
  Bakanlık, Türkiye enerji planlaması ve politikaları yönünden Devlet Planla- 
ma Teşkilatı Müsteşarlığı'nın görüşünü aldıktan ve görevli şirketin kuruluşuna 
dair belgenin ibrazından sonra, Bakanlar Kurulu kararı alınmak üzere konuyu Baş-
bakanlığa sunar. Kararname esasları içerisinde görevli şirket ile sözleşme ya- 
par. Yeni bir tesisin işletme hakkının devri söz konusu olduğu taktirde 5 inci 
madde hükümleri ile birlikte yukarıdaki işlemler aynen yapılır.         
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
               İşletme Hakkının Devri               

  Madde 7 - Bakanlar Kurulu çerçevesinde devreden kuruluş ile görevli şirket 
arasında yapılacak sözleşme hükümlerine göre devredilen tesislerin işletilmesi 
görevli şirketlerce yürütülür.                         
  İşletme Hakkı Devir Bedeli                         

  Madde 8 - İşletme hakkı devredilecek tesislerin teknik ve ekonomik özellik- 
lerine göre her yıl için belirlenecek işletme hakkı devir bedelleri tarifelerin 
tesbitinde gözönünde bulundurulur ve bu bedeller enerji bedeli ödemesi sırasın- 
da, devreden kuruluşa ödenir.                          
  İşletme Hakkı Devredilen Tesislerin Sigorta Ettirilmesi           

  Madde 9 - Kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil)  
görevli şirketlere işletme hakkı devredilecek sabit tesisler ve hareketli araç, 
gereçler; devir sözleşmelerinde yer alan risklere karşı görevli şirketçe devir 
anındaki rayiç bedel üzerinden tesisin sahibi adına sigorta ettirilir.     
  Sigortanın yatırıldığı ve sigorta poliçelerinin her yıl yenilendiği, tesis 
sahibi kuruluşa görevli şirket tarafından bildirilir.              
  İşletme Görevlerinin Üçüncü Şahıs ve Şirketlere Yaptırılması        

  Madde 10 - İşletme hakkını devralan görevli şirketler, işin ekonomisi yönün-
den bir kısım işletme hizmetlerini, Bakanlığın muvafakatını aldıktan sonra üçün-
cü şahıs veya şirketlere yaptırabilirler. Bu görevlendirmeden dolayı görevli  
şirketler, bu Yönetmelikte ve işletme hakkı verilmesi sözleşmesinde belirtilen 
yükümlülüklerden kurtulamazlar.                         
  Tesislerin Teminat Olarak Gösterilemeyeceği ve İpotek Koydurulamayacağı   

  Madde 11 - Görevli şirketler, devraldıkları tesisleri ve görevleri ile ilgi-
li kendi yatırımlarını üçüncü şahıslara teminat olarak gösteremez ve bunların  
üzerine ipotek koyduramazlar.                          
                                        
                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM               
                    Denetim                 
                                        
  Bakanlık ve Tesis Sahibinin Denetim Yetkisi                 

  Madde 12 - Görevli şirketlerin görev alanları ile ilgili bütün faaliyetleri 
Bakanlığın denetimine tabidir.                         
  İşletme hakkı devralınan tesisler, tekniğe uygun olarak işletilip işletilme-
diği hususunun kontrolu maksadıyla devreden kuruluşlar tarafından da denetlene- 
bilir.                                     
  Denetimler sonucu tesbit edilen aksaklıklar Bakanlık tarafından ilgili şir- 
kete bildirilir. Görevli şirket aksaklıkları gecikmeye meydan vermeden yerine  
getirmediği takdirde sözleşmedeki müeyyideler uygulanır.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
           Elektrik Enerjisi Satış Tarifesi              
  Tarife                                   

  Madde 13 - Görevli şirketlerin tarifeleri, ikinci fıkrada belirtilen esaslar
gözönüne alınmak suretiyle adı geçen şirketler tarafından düzenlendikten sonra 
Bakanlık onayıyla yürürlüğe girer.                       
  Tarifenin tesbitinde;                            
  a) Görevli şirket tarafından yapılmış yatırımlar için geri ödenmemiş ve es- 
kale edilmiş bakiye yatırım bedeli ile faiz ve kur farklarının geri ödeme payla-
rı,                                       
  b) İşletme ve bakım giderleri (işletme hakkı devir bedeli, yakıt, malzeme, 
personel, vergi, amortisman), (bu görevli şirketçe yapılan tesislerin amortisman
bedellerinin geri ödeme, faiz ve kur farkı payından büyük olması halinde, yatı- 
rım fonuna ayrılacak miktar en az bu fark kadar olmak kaydıyla)         
  c) Dışarıdan satın alınan elektrik enerjisi giderleri,            
  d) Yatırım fonu,                               
  e) Şirketin yeniden değerlendirilmiş, ödenmiş sermayesine piyasa şartlarına 
göre verilebilecek makul bir temettü,                      
  f) Kanuni ihtiyatlar ve benzeri diğer giderler,               
  gözönünde bulundurulur.                           
                 ALTINCI BÖLÜM                 
                 Çeşitli Hükümler                
  Yeni Üretim Tesisi Kurulması                        

  Madde 14 - Görevli şirketlerin üretim tesislerine dönük yatırımları     
16/8/1985 tarihli ve 85/9799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
ve 4/9/1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Elektrik 
Kurumu Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme  
İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.   
  Kurulan bu üretim tesislerinin işletilmeleri, devirleri, tarifeleri gibi bü 
tün işlemleri ise görev şirketleri ile ilgili işbu Yönetmelik esaslarına göre  
yürütülür.                                   
  Temerrüt Faizi                               

  Madde 15 - Görevli şirketler bu Yönetmelikte ve sözleşmelerde belirtilen  
ödemeleri belirlenen sürelerde yapmadıkları takdirde 6183 sayılı Amme Alacakla- 
rının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesinde belirlenen miktarlarda 
gecikme zammı uygulanır.                            
  Bu durumda, fesih işlemlerinin tamamlanmasına kadar ilgili tesisler Bakanlı-
ğın yetkili kılacağı kuruluş veya şirket tarafından görevli şirket nam-ı hesabı-
na işletilir.                                  
  Devir öncesine Ait Tahsilat ve Depozitolar                 

  Madde 16 - Tahakkuk ettirilip de tahsil edilememiş elektrik paralarının   
(fatura bedeli) devir öncesine ait tahsilatı ve normal sürelerde tahsili mümkün 
olmayan fatura bedelleri için yapılacak icra takibi, devreden kuruluş tarafından
yürütülür.                                   
  Devreden kuruluşca alınmış bulunan ve Devir Kurulunca tesbit edilecek abone 
depozitoları hiç bir kesinti yapılmaksızın tesbit tarihinden itibaren (1 ay)  
içinde devralan kuruluşa ödenir.                        
  Görevli şirketin görev süresi sonunda mevcut depozitoları aynı usulde devre-
den kuruluşa iade edilir.                            
  Görev Yetkisinin Sona Ermesi                        

  Madde 17 - Görev yetkisi süresinin sonunda görevli şirketler verilmiş olan 
görevin konusuna giren elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile bütün  
taşınmaz malları, bunlar üzerindeki haklarla birlikte tam ve çalışır vaziyette 
ve her türlü borç ve yükümlülükten arındırılmış olarak ve hiç bir bedel ve hak 
talep etmeksizin üçüncü bölümdeki esaslar dahilinde ilgili kuruluşa teslim eder-
ler.                                      
  Devir yapılacak tesisin işletilmesi sırasında gerekli görülen ve Bakanlıkça 
onaylanarak şirketin kendi ve öz varlığı ile gerçekleştirilen "yeni yatırımlar 
ile idame ve yenileme yatırımları"nın geri ödenmesi devir esnasında henüz tamam-
lanmamış ise, tesisi devir alan kamu kuruluşu, geri ödenmemiş kısmı, belirlene- 
cek bir plana göre geri ödemeyi taahhüt eder. Bu tesisler, fondan karşılanmışsa 
görev yetkisi sona eren görevli şirkete geri ödeme yapılmaz.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görevli şirket, bunun dışında bakım, onarım ve yenileme gibi sebeplerle her-
hangi bir bedel talep edemez.                          
  Kamulaştırma                                

  Madde 18 - Görevli şirketlerin yapacağı üretim, iletim ve dağıtım tesisleri-
nin onaylanmış tatbikat projelerine göre kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığın- 
da, kamulaştırma bedeli şirket tarafından ödenmek kaydıyla Bakanlıkça, 2942 sa- 
yılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırma yapılır.         
  Dayanak                                   

  Madde 19 - Bu Yönetmelik 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru-
luşların Elektrik üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi 
Hakkındaki Kanun'un 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.           

  Ek Madde 1 - (Ek: 4/4/1996 - 96/8008 K.)                  
  Bu Yönetmelikte geçen "TEK" ibaresi ilgisine göre "TEAŞ ve/veya TEDAŞ" ola- 
rak anlaşılacaktır.                               
  Yürürlük                                  

  Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 21 - Bu Yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütür.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2450-1                    
                                        
----------------------------------------------------------------------|     
|      2/2/1987 TARİH VE 87/11488 SAYILI BAKANLAR KURULU     |     
|  KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN|     
|  YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |     
|                                   |     
----------------------------------------------------------------------|-    
|                                   |     
|          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği       |     
|           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |     
----------------------------------------------------------------------|-    
|     |     |          |              |     
|     |     | Farklı Tarihte  |              |     
|     |     | Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe       |     
| Tarihi | Numarası|  Maddeleri   | Giriş Tarihi       |     
|---------------------------------------------------------------------|     
| 4/4/1996| 96/8008 |    -     | 17/4/1996        |     
|     |     |          |              |     
|     |     |          |              |     
|     |     |          |              |     
|     |     |          |              |     
|     |     |          |              |     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2450-2