Endeksler

		KORDONSUZ TELEFON SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (TGM-ST-005)
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 20/12/1986 No: 86/11268     
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 5.4.1983,  No: 2813       
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi    : 18.2.1987, No: 19376       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi      : 5, Cildi:26,S.1276        
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Amaç, Kapsam ve Tanımlar              
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - (Değişik:28/12/1993-93/5157 K.)                  
  Bu Yönetmeliğin amacı; 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4 üncü maddesinin (e)  
bendi ile 9 uncu ve 29 uncu maddeleri kapsamına giren, telli telefon abone hat- 
larına bağlanarak belirli mesafelerden bağlı bulunduğu telefon ile elektromanye-
tik dalgalar vasıtasıyla haberleşme yapılmasını sağlayan kordonsuz (cordless)  
telefon cihazlarının temin edilme yollarını, müracaat usullerini, kurma ve kul- 
lanma esaslarını, imal ve ithalinde uygulanacak temel standartları belirlemek- 
tir.                                      
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) "Kordonsuz Telefon (Cordless) Sistemi", telefon hattına irtibatlandırıla-
rak telefon cihazı ile birlikte kullanılabilen, birbirleriyle elektromanyetik  
dalgalar vasıtasıyla irtibatlı, biri sabit diğeri portatif iki cihazdan meydana 
gelen sistemi,                                 
  b) "Sabit Cihaz", kordonsuz telefon sisteminin telefon hattına irtibatlandı-
rılan ve telefon hattından gelen sinyalleri portatif cihaza, portatif cihazdan 
gelen sinyalleri de telefon hattına aktaran cihazı,               
  c) "Portatif Cihaz", kordonsuz telefon sisteminin sabit cihazı ile belirli 
mesafelerden elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla irtibat kurabilen ve normal  
bir telefon cihazının bütün temel fonksiyonlarına sahip bulunan taşınabilir ci- 
hazı,                                      
  d) "Dubleks Haberleşme", iki ayrı frekans kullanmak suretiyle karşılıklı  
aynı anda yapılabilen telsiz telefon haberleşmesini,              
  e) "Bakanlık", Ulaştırma Bakanlığını,                    
  f) "PTT", Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünü,       
  g) "TGM", Telsiz Genel Müdürlüğünü,                     
  h) "CEPT", Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliğini,           
  ı) "CClR", Uluslararası Telsiz Danışma Komitesini,             
  j) "CClTT", Uluslararası Telgraf ve Telefon Danışma Komitesini,       
  k) "INTERCOM", sabit cihaz ile portatif cihaz arasındaki dahili telsiz ha- 
berleşmesini,                                  
  l) "TGM Bölge Müdürlüğü", Telsiz Genel Müdürlüğüne bağlı olarak, muhtelif  
illerde kurulan taşra teşkilatı bölge müdürlüklerini,              
  ifade eder.                                 
               İKİNCİ BÖLÜM                   
   Kullanma, Müracaat, Temin, Tesis, Tescil, Nakil ve Devir Esasları     
  Kullanma                                  

  Madde 3 - Kordonsuz telefon sistemleri bu Yönetmelikte belirlenen esaslara 
uygun olmak kaydıyla, PTT telli telefon abone hatlarına veya dahili telefon hat-
larına irtibatlandırılarak kullanılabilir.                   
----------------------                             
(1) Bu Yönetmeliğin adı "Kablosuz Telefon Sistemi Yönetmeliği" iken 28/12/1993 
  tarih ve 93/5157 sayılı Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile metne işlendiği   
  şekilde, Yönetmelikte yer alan "kablosuz" terimleri de 8 inci madde ile   
  "kordonsuz" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.           
                                        
                                        
                                        
  Müracaat                                  

  Madde 4 - Kordonsuz telefon sistemini kullanmak isteyen telefon aboneleri, 
bulundukları yerde varsa PTT Telefon Başmüdürlüğüne veya Telefon Müdürlüğüne,  
yoksa PTT Bölge Başmüdürlüğü veya PTT Merkez Müdürlüğüne Ek-1'deki form dilekçe 
ve formda belirtilen belgelerle birlikte müracaat ederler.           
  Müracaatların Değerlendirilmesi                       

  Madde 5 - 4 üncü maddeye uygun olarak yapılan müracaatlar ilgili teknik ser-
vislerce değerlendirilir. Müracaatların uygun görülmesi halinde talep sahipleri-
ne gerekli işlemlerin yapılmasını ve tarifesinde belirtilen ücretlerin ödenmesi-
ni teminen bir bildirim gönderilir.                       
  Temin Edilme Yolları                            

  Madde 6 - Abone, kordonsuz telefon sistemini PTT'den satın almak veya kira- 
lamak suretiyle sağlayabileceği gibi, kendi imkanlarıyla da temin edebilir. Ci- 
hazların PTT dışından temin edilmesi halinde, daha önce standartlara uygunluk  
belgesi verilmemiş tip ve modeller için merkezde TGM'ye, taşrada TGM bölge mü- 
dürlüklerine müracaat edilerek standartlara uygunluk belgesi alınması zorunlu- 
dur.                                      
  Kordonsuz telefon sistemleri PTT dışından aşağıdaki şekillerde temin edile- 
bilir:                                     
  a) Yurt içi imalat veya ithalatçı firmalar veya bunların satıcılarından,  
  b) Çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunanların, dönüşlerinde yolcu berabe- 
rinde getirmeleri ile,                             
  c) Hibe, hediye veya devir suretiyle.                    
  Kordonsuz Telefon Sistemlerinin Tesisi                   

  Madde 7 - Kordonsuz telefon sistemlerinin tesisinin PTT'ce yapılması esas- 
tır. Tesis için PTT tarafından tarifesinde belirlenen tesis ücreti alınır.   
  Ancak PTT'nin müsaadesiyle yetkili kılınacak kurum veya kuruluşlarca da tesis
yapılabilir.                                  
  Tescil                                   

  Madde 8 - PTT tarafından, tesis işleri tamamlanan kordonsuz telefon sistem- 
lerine ait bilgilerle, evvelce tesis edilmiş olan sistemlerde yapılan değişik- 
likler 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun 9 uncu maddesinin son fıkrasına göre tescil
işlemi yapılmak üzere her ay sonu itibariyle TGM'ye bildirilir.         
  Nakil ve Devir İşlemleri                          

  Madde 9 - Kordonsuz telefon sistemlerinin nakil ve devir işlemleri ile kul- 
lanımından vazgeçilmesine dair hususlar PTT telefon abonman işlemleri mevzuatına
uygun olarak yürütülür. Bu işlemler için tarifesinde gösterilen ücretler alınır.
                 İKİNCİ KISIM                 
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
       Kordonsuz Telefon Sistemlerinin İmal ve İthal Esasları      
  İmal Esasları                                

  Madde 10 - (Değişik:28/12/1993-93/5157 K.)                 
  Kordonsuz telefon sistemleri, bu Yönetmelikte belirtilen temel standartlara 
uygun olarak imal edilir. Seri imalata geçilmeden önce cihazın prototipi 13 ün- 
cü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen telsiz standartları   
bakımından TGM, aynı fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen telefon hatla- 
rına bağlantı ve işletim standartları bakımından PTT tarafından teste tabi   
tutulur. Test sonucunun her iki kuruluş tarafından da olumlu bulunması halinde 
TGM tarafından standartlara uygunluk belgesi verilir. Aynı test, imalata geçil- 
dikten sonra da seri imalattan örnek alınmak suretiyle tekrarlanır. Hatalı ve  
standart dışı imalat TGM tarafından durdurulur ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 
29 uncu ve 32 nci maddeleri hükümleri uygulanır.                
  İmal edilen cihazların imalat ve işçilik hatalarından doğan arızalarının  
perakende satış tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz olarak giderile-  
ceği firma tarafından garanti edilir.                      
  Sözkonusu testler için TGM ve PTT'nin kendi ücret tarifelerinde belirtilen 
test ücretleri alınır.                             
                                        
                                        
                                        
  İthal Esasları                               

  Madde 11 - Kordonsuz telefon sistemlerini ithal edecek firmaların kat'i   
ithal işlemlerinden önce aşağıdaki belgelerle TGM 'ye müracaat etmeleri mecburi-
dir.                                      
  a) İthalat belgesinin aslı veya tasdikli sureti,              
  b) Cihazların orjinal teknik broşürleri,                  
  c) İthal edilecek sistemlere ait bir adet numune ve ithal edilecek miktar  
için ayrı ayrı olmak üzere orijinal proforma faturalar ile birer adet sureti,  
  d) Firmanın bakım servisini kurmuş olduğuna dair noterden tasdikli bakım  
servisi belgesi,                                
  e) Firmaca ithal edilecek sistemlerin imalat ve işçilik hatalarından doğan 
arızalarının perakende satış tarihinden itibaren bir yıl süre ile ücretsiz gi- 
derileceğine dair noterden tasdikli taahhütname.                
  Müracaatın uygun görülmesi halinde TGM tarafından numune cihaz için geçici 
uygunluk belgesi düzenlenerek ithali sağlanır. Bu cihaz telsiz standartları yö- 
nünden TGM, telefon standartları bakımından PTT tarafından teste tabi tutulur. 
Test sonucunun her iki kuruluş tarafından da olumlu bulunması halinde, TGM ta- 
rafından standartlara uygunluk belgesi verilir. Bu test, ithalatın gerçekleşme- 
sini müteakip, ithal edilen cihazlardan örnek alınmak suretiyle tekrarlanır.  
Standart dışı sistemlerin ithali, TGM tarafından durdurulur ve 2813 sayılı Tel- 
siz Kanunu'nun 29 ve 32 nci maddeleri hükümleri uygulanır.           
  Sözkonusu testler için TGM ve PTT'nin kendi ücret tarifelerinde belirtilen 
test ücretleri alınır.                             
  Yurt Dışından Yolcu Beraberinde Getirilen Sistemler             

  Madde 12 - Çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunanların dönüşlerinde yolcu 
beraberinde getirecekleri kordonsuz telefon sistemleri, yurda girişte gümrüğe  
beyan edilerek, alınacak gümrük makbuzunun bir sureti ile cihazın teknik broşü- 
rü, standartlara uygunluk belgesi alınmak üzere TGM `ye gönderilir veya elden  
teslim edilir.                                 
  Yolcu beraberinde getirilen kordonsuz telefon sisteminin TGM tarafından daha
önce standartlara uygunluğu onaylanmış tip ve modellerden olması halinde, evrak 
üzerinden değerlendirme yapılarak müracaat sahibine standartlara uygunluk yazısı
gönderilir. (Değişik: 28/12/1993-93/5157 K.)                  
                                        
    Diğer hallerde sözkonusu kordonsuz telefon sistemi TGM tarafından 13 üncü
maddenin (a) bendinde belirtilen testlere tabi tutulur ve test sonucuna göre  
işlem yapılır.                                 
  Bu hükümler yurt dışından bedelsiz veya hediye olarak gönderilen kordonsuz 
telefon sistemleri için de uygulanır.                      
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
        Kordonsuz Telefon Sistemlerinin Temel Standartları       
                                        
  Temel Standartlar                              

  Madde 13 - Kordonsuz telefon sistemlerinin temel standartları aşağıda göste-
rilmiş olup, bunların dışındaki özelliklere ait standartlar için CEPT'in birinci
nesil kordonsuz telefon standartları esas alınır.                
  a) Kordonsuz telefon sistemlerinin genel telsiz standartları aşağıdaki şe- 
kilde olacaktır.                                
  (1) (Değişik: 30/9/1996 - 96/8641 K.) Frekans Bandı:            
  (a) Sabit Cihaz Verici Frekans Bandı  : 959.0125-959.9875 MHz       
    Portatif Cihaz Verici Frekans Bandı: 914.0125-914.9875 MHz       
  (b) Sabit Cihaz Verici Frekans Bandı  : 930.0125-931.9875 MHz       
    Portatif Cihaz Verici Frekans Bandı: 885.0125-886.9875 MHz       
  (2) RF kanal aralığı: 25 KHz.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (3) (Değişik: 30/9/1996 - 96/8641 K.) Dubleks kanal sayısı:         
    (a) (1) numaralı alt bendin (a) cümlesi için : 40 (azami)        
    (b) (1) numaralı alt bendin (b) cümlesi için : 80 (azami)        
  (4) Dubleks kanal alıcı-verici frekans ayırımı: 45 MHz.           
  (5) Modülasyon çeşidi frekans modülasyonu (F3E) veya Faz Modüiasyonu (G3E). 
  (6) Verici etkin yayın gücü (e.r.p) 10 miliwatt (azami).          
  (7) Azami frekans sapması + - 5 kHz.                    
  (8) (Değişik: 28/12/1993-93/5157 K.) İstenmeyen yayınlar: 1 GHz'e kadar olan
frekanslarda azami 4 nW, 1 GHz-4 GHz frekans aralığında azami 250 nW.      
  (9) (Değişik: 28/12/1993-93/5157 K.) Frekans hatası: + 2.5 KHz (azami)   
  (10) (Değişik: 28/12/1993-93/5157 K.) Yan kanal gücü: 10 nW (azami)     
  (11) Anten: portatif ve sabit cihazın her ikisi de yönsüz dahili antenle  
çalışacak, ayrıca hariçten anten bağlanamayacaktır.               
  (12) Çalışma sıcaklığı: -10¼ + 50¼ olacaktır.                
  b) Kordonsuz telefon sistemlerinin diğer teknik özelliklerine ait standart- 
lar aşağıdaki gibi olacaktır.                          
  (1) Sinyal/gürültü oranı: Sinyal/gürültü oranını belli bir seviyede tutmak 
amacıyla sabit cihazın radyo frekans girişinde otomatik ses kontrollu yükseltici
(Speach Controlled amplifier) bulunacaktır. Bu yükselticinin zaman sabiti    
10 ms'den az, tam amplifikasyona çıkma zamanı 1 ile 2 saniye arasında olacaktır.
  (2) RF seviyeleri ve gözlem zamanı:Kordonsuz telefon sisteminin sabit ve  
portatif cihazları üzerinde RF seviyelerini algılayacak bir "RF Seviye Dedektö- 
rü" bulunacaktır. Bu dedektör, tarama işlemi sırasında iki cihaz arasında kanal 
bağlantısının sağlanması amacıyla kullanılacaktır. İki cihaz arasında bir kana- 
lın meşgul olmadığını belirten seviye, "metrede 1 mikrovolt referans seviyesine 
göre RF alan şiddetinin 20 desibel veya daha düşük" olması ile belirlenecektir. 
İki cihaz arasındaki bağlanabilir bir kanalın mevcut olup olmadığını belirleye- 
cek gözlem zamanı 100 milisaniye olacak, ancak 30 milisaniye içerisinde kanal  
meşgul bulunursa tarama diğer kanallara doğru devam edecektir.         
  (3) Tarama süresi (scanning time):İki cihaz arasında bağlanabilir bir kanal 
bulunduğunda, gönderici kısım en fazla 3 saniye müddetle bir tespit kodu gönde- 
recek, eğer karşı cihaz 3 saniye içerisinde cevap vermezse gönderici kısım başka
bir kanal yakalama yoluna gidecektir. Bu kanal yakalama işlemi, giren aramalarda
(Incoming calls) zil tonunun mevcut olduğu süre içerisinde devam edecektir. Por-
tatif cihazdan yapılan çıkan aramalarda (outgoing calls) ise eğer 5 saniye içe- 
risinde bir kanal yakalamazsa en az 3 saniye lokal meşgul tonu gönderecektir.  
  (4) Tespit işlemi (Identification procedure): Kordonsuz telefon sisteminin 
sabit ve portatif cihazları arasında karşılıklı olarak sadece kendi cihazı ile 
bağlantı kurulmasını temin etmek amacıyla, özel kodlu bir tespit sinyali gerek- 
lidir. Karşılıklı konuşma esnasında kilitlenmiş kanalın mevcudiyetini korumak  
üzere bu tespit sinyali en fazla 15 saniye aralıklarla tekrar edilecektir. Bu  
sinyalin kodlanmasında kullanılan kodların kombinasyon sayısı en az 999.999   
olacaktır. Tespit sinyalinin kodunun yetki sahibi olmayan kişilerce değiştiril- 
mesini önleyici tedbirler alınacaktır. Bu kod PTT'ce verilecektir.       
  (5) Giren aramaların (Incoming calls) cevaplanması: Gelen aramaya portatif 
cihaz tarafından cevap verileceği zaman, bu cihaz tespit kodunu ihtiva eden   
özel kodlu bir cevap sinyali gönderecek ve sabit cihaz tarafından bu sinyalin  
alınmasından sonra irtibat yapılacaktır.                    
  (6) RF bağlantısının sona ermesi, RF bağlantısının kesilmesi için, bağlantı-
yı kesecek cihaz tespit kodunu ihtiva eden bir kesme mesajını 4 defa gönderecek,
bundan sonra RF devresi kesilecek ve sistem serbest duruma geçecektir.     
  (7) RF kanallarının kullanılmasının sınırlandırılması:İstenildiği takdirde 
RF kanallarının fuzuli işgalini önlemek amacıyla sistem, sabit ünite ile porta- 
tif ünite arasındaki radyo-                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
link irtibatını 10 ila 15 dakikalık bir süre sonunda otomatik olarak kesecektir.
Ancak kanalın kesilmesinden önce bir uyarı sinyali gönderilecektir.       
  (8) RF alan şiddetinin yetersizliği nedeniyle bağlantının kesilmesi: Porta- 
tif cihazın alıcı kısmında RF alan şiddetinin ortalama seviyesi metrede 1 mikro-
volt referansına göre 30 desibelden daha düşük ise, sistemin devre dışı kalması 
için portatif cihaz 0,5 +- 0,1 saniye sonra bir uyarı sinyali üretecektir. Şayet
portatif cihaz 10 +- 1 saniyeden daha fazla devre dışı kalırsa telefon hat bağ- 
lantısı ve RF devresi otomatik olarak kesilecektir.               
  (9) Tespit kodunun alınamaması nedeniyle kesinti: Tespit sinyali içerisinde-
ki özel kod 35 saniye süre ile alınamazsa RF bağlantısı sabit cihaz tarafından 
kesilecektir.                                  
  (10) Normal telefon seti ile kordonsuz telefon sisteminin paralel çalışması:
Bu durumda; giren aramalar, hem normal telefon setini hem de kordonsuz telefon 
sabit cihazını uyaracaktır. Şayet arama normal telefon setinden cevaplanırsa,  
kordonsuz telefon sistemi devre dışı kalacaktır. Arama portatif cihazla cevap- 
landırılır ise, bu durum sabit cihaz üzerinde bir gösterge ile belirtilecektir. 
Portatif cihaz sabit cihaz üzerindeki yerinde duruyor ise, boş RF kanal arama  
işlemleri yapılmayacaktır.                           
  (11) (Değişik: 28/12/1993 - 93/5157 K.) Sabit ve portatif cihazlar arasında 
dahili haberleşme (Intercom/page) imkanı: Sabit ve portatif cihazlar arasında  
dahili haberleşme (intercom/page) veya sabit cihazlardan portatif cihaza doğru 
tek yönlü çağrı imkanı bulunmasına izin verilebilir.              
  (12) Sabit ünitenin güç beslemesi: Bu besleme normal şehir ceryanı ile   
(220 Volt ve 50 Hz +- % 10) yapılacak ve telefon hattından bu amaç için herhan- 
gi bir akım çekilmeyecektir.                          
  (13) Portatif ünitenin güç beslemesi: Bu besleme şarj edilebilir bataryalar 
ile sağlanacak, ayrıca sabit cihaz üzerinde de bataryanın şarj edilebilmesi için
bir tertibat bulunacaktır. Bu batarya tam şarjlı durumda 12 saat içerisinde en 
az 1 saat devamlı cihazı çalıştıracak kapasitede olacaktır. Portatif cihaz sabit
cihazın üzerinde şarj durumunda iken, sabit ve portatif cihazların alıcı/verici 
kısımları otomatik olarak devre dışı kalacaktır.                
  (14) Portatif cihazın göstergeleri: Portatif cihaz en az; bataryasının şarj-
dan düştüğünü, cihazın konuşmaya hazır olduğunu, numara çevrildiğini ve konuşul-
duğunu belirleyecek, göstergelere sahip olacaktır.               
  (15) Arama ve konuşmaya hazır tonu (Occuppied tone): Portatif cihaz arama  
veya konuşmaya hazır hale gelince 40 milisaniyelik bir ton üretecek, aynı zaman-
da bir ışıklı gösterge de yanıp sönme durumundan devamlı yanar duruma geçecek- 
tir.                                      
  (16) Lokal meşgul tonu (Local busy tone): Portatif cihaz arama yapacağı za- 
man, şayet 5 saniye içerisinde uygun bir kanal bulamazsa, 400 milisaniyelik sü- 
reli ve 400 milisaniyelik aralıklarla lokal meşgul tonu üretecektir.      
  (17) Mesafe dışı uyarı tonu (Out of range warning tone): Portatif cihaz üze-
rindeki RF seviye dedektörü, kanal seviyesinin 30 dB veya daha aşağıda olduğunu 
tespit ettiğinde, bir uyarı tonu üretecektir.                  
  (18) Zil tonu (bell tone): Sabit veya portatif cihaz alıcısı, bir çağrı al- 
dığı zaman 50 milisaniye aralıkla ve 15 milisaniye süre ile zil tonu üretecek- 
tir.                                      
  c) Telefon hattı ile ilgili özellikler aşağıdaki gibi olacaktır:      
  (1) Sabit cihazın Telefon Hattından çektiği akım:16-80 m.          
  (2) Telefon hattının geri dönüş kaybı 300-3400 Hz arasında 600 ohm referans 
alınarak en az 14 desibel.                           
  (3) Zil voltajı: 43-90 V, frekansı: 23-55 Hz.                
  (4) Arama palsları (Pulse dialing):                     
  (a) Pals frekansı 9-11 Hz.                         
  (b) Pals ayırma oranı: % 55-65.                       
  (c) Numaralar arası süre: 700-930 milisaniye.                
  (d) Hafıza kapasitesi: 10 (son arama dahil).                
  (e) Depolanacak numara uzunluğu: 16.                    
                                        
                                        
              ÜÇÜNCÜ KISIM                    
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
          Yasaklar, Tahditler Ve Cezalar               
  Yasak ve Tahditler                             

  Madde 14 - Kordonsuz telefon sistemlerinin tesis ve kullanımında aşağıdaki 
yasak ve tahditlere uyulması mecburidir.                    
  a) Bu Yönetmelikte yayınlanan temel standartlar dışında kordonsuz telefon  
sistemleri imal edilemez, ithalatı ve satışı yapılamaz.             
  b) PTT'nin müsaadesi olmadan kordonsuz telefon sistemi tesis ettirilemez ve 
kullanılamaz.                                  
  c) Aynı PTT abone hattına birden fazla paralel kordonsuz telefon sistemi  
bağlanamaz.                                   
  d) Bir kordonsuz telefon sisteminde birden fazla portatif cihaz kullanıla- 
maz.                                      
  e) (Mülga: 28/12/1993 - 93/5157 K.)                     
  f) Kordonsuz telefon sistemlerinin haberleşme mesafesini artırma veya diğer 
maksatlar için tadilat veya teknik özelllklerinde değişiklik yapılamaz.     
  g) Gerek sabit gerekse portatif cihazlar, orjinal antenleri dışında diğer  
tip ve cins antenlerle kullanılamaz.                      
  h) Antenlere mesafe ve güç yükseltici cihazlar takılamaz.          
  Cezalar                                   

  Madde 15 - 14 üncü maddede belirtilen yasak ve tehditlere uymayanlar hakkın-
da 2813 sayılı Telsiz Kanununun 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.       
  (Değişik: 28/12/1993 - 93/5157 K.) Ayrıca; imalatçı, ithalatçı ve satıcıla- 
rın imal,ithal ve satış izinleri iptal edilir.                 
  (Ek: 28/12/1993 - 93/5157 K.) PTT'nin bilgisi dışında telefon hattına kor- 
donsuz telefon bağlayan abonelerin telefonlarının iptali ile ilgili olarak PTT 
mevzuatı uygulanır.                               
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                  
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar çeşitli yollardan  
yurda getirilmiş olan kordonsuz telefon sistemlerinden bu Yönetmelikte belirlen-
miş temel standartlara veya Ek-2'de gösterilen teknik özelliklere uygun olanla- 
ra, bir defaya mahsus olmak üzere PTT'ce kullanma izni verilir.         
  Bu maksatla kullanıcıların; cihazlarına ait teknik dokümanlarla, teknik do- 
kümanı mevcut olmayanların; cihazlarıyla birlikte, bu Yönetmeliğin yayımı tari- 
hinden itibaren 6 ay içinde TGM'ye müracaat etmeleri gereklidir. Bunlardan stan-
dartlara uygunluk belgesi verilenler, 4 üncü madde gereğince işlem yapılmak üze-
re PTT'ye müracaat ederler. Bu müracaat sahiplerinden menşe belgesi aranmaz.  

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanlığı yürütür.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Ek-1   
            MÜRACAAT SAHİBİNE AİT BİLGİLER              
--------------------------------------------------------------------------------
 Adı ve Soyadı                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Doğum yeri ve tarihi                              
--------------------------------------------------------------------------------
Mesleği                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Sistemin kurulacağı adres                            
--------------------------------------------------------------------------------
Tebligat adresi                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Sistemin bağlanacağı                              
Telefon No:                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Telefon cinsi             Ev         İş          
--------------------------------------------------------------------------------
Nakil ise, sistemin bağlı                            
olduğu telefon No:                               
--------------------------------------------------------------------------------
Sistemin temin edile-                              
ceği yer               PTT         Diğer         
--------------------------------------------------------------------------------
                 SİSTEME AİT BİLGİLER              
            (PTT dışından temini halinde doldurulur)         
--------------------------------------------------------------------------------
arka ve Model                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Seri Numarası                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Verici frekans band                               
(sabit/portatif cihaz)                             
--------------------------------------------------------------------------------
Alıcı frekans bandı                               
(sabit/portatif cihaz)                             
--------------------------------------------------------------------------------
Verici çıkış gücü                                
--------------------------------------------------------------------------------
Kanal sayısı                                  
--------------------------------------------------------------------------------
               ............MÜDÜRLÜĞÜNE              
                             tesisini       
 Yukarıda belirtilen telefonuma kordonsuz telefon sistemi -------- istiyorum. 
 Gereğini rica ederim.                  naklini        
                         Adı Soyadı:          
                         Tarihi  :          
                         İmza   :          
Not:Kordonsuz Telefon Sistemi PTT dışından temin edilmiş ise sisteme ait Telsiz 
Genel Müdürlüğünden alınmış Uygunluk Belgesi, Yurtiçinden alınmış ise fatura su-
reti, yurt dışından getirilmiş ise Gümrük Makbuzu sureti ile sistemin ruhsat ve 
yıllık kullanma ücretlerinin TGM'ye ödendiğine dair makbuz suretleri eklenecek- 
tir.                                      
                                   Ek - 2   
        KORDONSUZ TELEFON SİSTEMLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ        
  Bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar yurda getirilmiş olanlardan, aşağıdaki
teknik özellikleri taşıyan kordonsuz telefon sistemlerine, süresi içinde müra- 
caatları halinde, menşeine bakılmaksızın PTT'ce kullanma izni verilir.     
  A. Birinci Grup Sistemler          :                
    1) Verici frekans bandları        :                
     a) Sabit cihaz            : 49.025-49.625 MHz       
     b) Portatif cihaz           : 72.150-72.750 MHz       
    2) Modülasyon çeşiti           : FM veya Faz          
     RF çıkış gücü                             
       a) Sabit cihaz           : 500 mW (azami)        
       b) Portatif cihaz         : 250 mW.(azami)        
  B. İkinci Grup Sistemler          :                
    1) Verici frekans bandları                        
     a) Sabit cihaz            : 46.600-46.900 MHz       
     b) Portatif              : 49.600-49.900 MHz       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2) Modülasyon çeşidi              : FM veya Faz        
  3) RF çıkış gücü                :              
    a) Sabit cihaz               : 500 mW (azami)       
    b) Portatif cihaz              : 250 mW (azami)       
                                        
  C. Üçüncü Grup Sistemler            :              
    1) Verici frekans bandları                        
     a) Sabit cihaz              : 1.600-1.800 MHz      
     b) Portatif cihaz            : 49.800-49.925 MHz     
  2) Modülasyon çeşidi              : FM veya Faz        
  3) RF çıkış gücü                              
    a) Sabit cihaz               : 250 mW (azami)       
    b) Portatif cihaz              : 100 mW (azami)       
  D. Dördüncü Grup Sistemler           :              
    1) Verici frekans bandları                        
     a) Sabit cihaz              : 45.925-46.150 MHz     
     b) Portatif cihaz            : 68.025-68.250 MHz     
  2) Modülasyon çeşidi              : FM veya Faz        
  3) RF çıkış gücü                :              
    a) Sabit cihaz               : 1000 mW (azami)      
    b) Portatif cihaz              : 500 mW (azami)      
  E. Beşinci Grup Sistemler           :              
    1) Verici frekans bandları                        
     a) Sabit cihaz              : 49.125-49.400 MHz     
     b) Portatif cihaz            : 70.525-70.800 MHz     
    2) Modülasyon çeşidi            : FM veya Faz        
    3) RF çıkış gücü                             
     a) Sabit cihaz              : 1000 mW (azami)      
     b) Portatif cihaz            : 500 mW (azami)      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2458-1                    
 ----------------------------------------------------------------------------  
     20/12/1986 TARİH VE 86/11268 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
    YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
 ----------------------------------------------------------------------------  
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
 ----------------------------------------------------------------------------- 
                  Farklı Tarihte               
  Tarihi      Numarası    Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe      
                    Maddeleri      Giriş Tarihi     
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 28/12/1993    93/5157       -----       24/2/1994      
 30/9/1996     96/8641       -----       4/11/1996      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2458-2