Endeksler

 		DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :19.11.1986, No:86/11220        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :14.7.1965, No:657           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   :11.12.1986, No:19308          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :5, Cildi:26 , S.1272          
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından  
hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile il-
gili esasları belirlemektir.                          
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar 
hakkında uygulanır.                               
  (Değişik: 30/3/1998 - 98/10878 K.) 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın 
Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan
faydalanamaz. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile  
çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve hareka-
ta katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır.               
  Yardım Şekli                                

  Madde 3 - Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılı- 
ğında nakten bir ödemede bulunulmaz.                      
  Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yeme-
ği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan me-
murlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne 
kadar yemek verilebilir.                            
  Yemek Servisi Giderleri                           

  Madde 4 - Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin ya-
rısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre 
kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.               
  Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alın-
mak suretiyle yapılır.                             
  Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.2155 
sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın 
bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe 
göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek 
bedelinin tamamı kendilerinden alınır.                     
  Yardımın Şartları                              

  Madde 5 - Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek,
memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya 
bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.                         
  Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının as- 
gari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yet- 
kili amirin onayı ile kurulabilir.                       
  Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır.
Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.                   
  Mevcut Yemek Servislerinden Faydalanma                   

  Madde 6 - Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerin-
deki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci
ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.           
  Yemek Servisi Hizmetleri                          

  Madde 7 - Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görev-
li birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar 
memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca  
yürütülür. Ayrıca hizmetin gerektirdiği diğer personel kurum içinden sağlanabi- 
lir.                                      
  Servisin işlem ve hesapları kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tara-
fından yılda bir defadan az olmamak kaydıyla denetlenir.            
                                        
  Defter ve Belgeler                             

  Madde 8 - Yemek servisi kayıtları işletme hesabı esasına göre tutulur.Ambar 
kayıtları için özel bir ambar defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar kayıtları 
belgeye dayanır. Defter ve belgeler en az beş yıl süreyle saklanır.       
  Yemek Maliyetinin Hesabı                          

  Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrola- 
rında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortis- 
man, su,elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.     
  Özel Beslenme                                

  Madde 10 - Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile bunlar-
la birlikte özel görev ve harekata katılacak personel kurs, eğitim, harekat ve 
diğer görevleri sırasında ekli cetvelde belirtilen istihkaklar üzerinden besle- 
nirler.                                     
  Özel harekat birimi personeli ile birlikte özel görev ve harekata katılacak 
personel, Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile 
tesbit olunur.                                 
  Yıllık izin, hastalık izni, görevden uzaklaştırma veya görevden uzak kalınan
hallerde bu şekil beslenmeden faydalanılamaz.                  
  (Ek:30/3/1998 - 98/10878 K.) Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile 
bunlarla birlikte tertibata iştirak eden diğer personele 2000 kalorilik kumanya 
verilir.                                    
  Geçici Madde - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yemek servisle-
ri faaliyetlerini bir ay içerisinde bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirir-
ler.                                      
  Yürürlük                                  

  Madde 11 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tari- 
hinde yürürlüğe girer.                             
  Yürütme                                   

  Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                  CETVEL                   
  PİŞİRME İMKANI BULUNDUĞU           PİŞİRME İMKANI BULUNMAYAN   
      DURUMDA                  HAREKAT DURUMUNDA     
     Besin       Miktar          Besin      Miktar  
----------------------- ------------    ----------------------- ----------- 
Ekmek            900 gr.    Ekmek            1.000 gr.
Pirinç            40 gr.    Peksimet,grisini, büsküvi Vb. 100 gr.
Bulgur            40 gr.    Et konservesi         200 gr.
Makarna           40 gr.    Barbunya Konservesi      200 gr.
Un, İrmik          30 gr.    Kuru Kayısı          50 gr. 
Et(koyun,sığır,tavuk,balık) 150 gr.    Kartona ambalajda pastörize     
Yumurta           2 Adet     portakal suyu         250 gr.
Kuru baklagiller              Eritme peynir (Ambalajlı)   2 Adet 
(Mercimek,nohut ve barbunya) 50 gr.    Şeker (Kesme)         60 gr.
Patates           100 gr.    Reçel-bal (poşette)      2 Adet 
Domates-Portakal      200 gr.    Tahin Helva          100 gr.
Diğer taze sebze-meyve   200 gr.    Çay (poşette)         5 Adet 
Kuru soğan          50 gr.                       
Süt-Yoğurt         200 gr.                       
Peynir (Beyaz)        30 gr.                       
Yağ             60 gr.                       
Şeker            70 gr.                       
Reçel-bal          50 gr.                       
Tahin helva         50 gr.                       
Salça            10 gr.                       
Çay              5 gr.                       
Tuz             20 gr.                       
                                        
   NOT:                                   
   1 - Cetveldeki besinler günlük olarak verilir.              
   2 - Cetveldeki besinler bir günde 6000 kaloriye tekabül edecek şekilde  
hesaplanır.                                   
   3 - Verilecek besin maddeleri değiştirilebilir, ancak bedelleri ödenmez. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2444-1                    
                                        
  19/11/1986 TARİH VE 86/11220 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE       
  YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN   
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE            
                                        
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
             Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
------------------------------------------------------------------------------ 
              Farklı Tarihte                   
              Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe        
Tarihi     Numarası     Maddeleri       Giriş Tarihi       
-----------------------------------------------------------------------------  
30/3/1998   98/10878       --         16.4.1998       
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2444-2