Endeksler
       TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 8.10.1986, No: 86/11092          
  Dayandığı Kanunların Tarihi   : 21.7.1927, No: 1111            
                   27.7.1967, No: 926            
                   4.1.1961, No: 211             
                   24.6.1965, No: 635            
                   18.3.1986, No: 3269            
                   16.6.1927, No: 1076            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 24.11.1986, No: 19291           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 26, S. 1237           
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
           Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Ekler           
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri 
ve sivil personel ile askerlek görevi ile yükümlü vatandaşların Silahlı Kuvvet- 
lerdeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tesbit etmek ve barış-
ta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir.            
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 926 Sayılı Türk Silah-
lı Kuvvetleri Personel Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka- 
nunu, 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 635 Sayılı Uzman 
Jandarma Kanunu, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereğince Silahlı Kuvvetler men-
subu olan personeli, askeri öğrenci ve askeri öğrenci adaylarını, sivil perso- 
nelle ilgili kanunlar gereğince Silahlı Kuvvetlerde görevli personeli, askerlik 
görevi ile yükümlü vatandaşları ve bu Yönetmeliği uygulamakla görevli kişi, ma- 
kam ve kuruluşları kapsar.                           
                                        
  Dayanak                                   

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2 nci maddede belirtilen kanunlarının ilgili madde-
leri uyarınca hazırlanmıştır.                          
                                        
  Yönetmeliğe Bağlı Ekler                           

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğe bağlı ekler aşağıda gösterilmiştir:        
  1) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral, üstsubay, subay,yedek
subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, askeri öğrenci, yedek subay aday- 
ları, yükümlüler ve erlerin sağlık yeteneklerine göre gruplandırmalarını göste- 
ren Hastalık ve Arızalar listesi.                        
  2) General, amiral, üstsubay, subay, yedek subay ve astsubayların sağlık ye-
teneklerine göre yapılacak sınıfında bırakma, yeniden sınıflandırma, sağlık se- 
bebiyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma ve askerlikten çıkarma işlemlerine esas teş-
kil eden 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma Çizelgeleri.               
  3) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Raporu örneği.              
  4) Sağlık Kurulu Muayene Fişi örneği.                    
**** BU YÖNETMELİKTE YER ALAN TABLOLAR İÇİN 18.3.1997 TARİH VE 22937 SAYILI   
   RESMİ GAZETE'YE BAKINIZ.****                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
             Yükümlülerin Sağlık Muayeneleri            
                                        
  İlk Sağlık Muayenesi                            

  Madde 5 - Yükümlülerin ilk sağlık muayeneleri Askerlik Kanunu gereğince son 
yoklama sırasında askerlik şubelerinde toplanan askerlik meclisindeki iki tabip 
(birisi sivil olabilir) tarafından aşağıdaki şekilde yapılır.          
  1) Ruh ve beden durumları ile iç organları dikkatle gözden geçirilir, nabız 
sayılır, kan basıncı ölçülür, çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar tesbit  
edilir. Soluk alma ve vermedeki göğüs genişlikleri ve muayene sonunda bulunan  
hastalık ve arızalar kaydedilir.                        
  2) Muayeneler sonunda karar verilemeyenlerle gözlem altında bulunmaları ge- 
rekenler en yakın askeri hastaneye gönderilir.                 
                                        
  Gruplandırma                                

 

 
  Madde 6 - Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklamasında veya aske-
ri hastanelerin sağlık kurullarında, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe  
elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.                
  1) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiç bir hasta-
lık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar  
Listesinin A dilimine girenlerdir.                       
  2) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arıza-
lar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir.                 
                                        
  Son Yoklama Dışında Yapılan Sağlık Muayeneleri               

  Madde 7 - Son yoklamada arıza ve hastalıkları gözden kaçanlarla, son yoklama
ile sevk tarihi arasında geçen sürede hastalananlar ve Askerlik Meclisi son yok-
laması dışında yoklaması yapılacakların (yoklama kaçakları dahil), muayeneleri 
askeri hastane veya en az iki tabibi bulunan birlik ve kurumlarda yapılır.   
                                        
  Yurtdışında Bulunan Yükümlülerin Sağlık Muayeneleri             

  Madde 8 - Yurtdışında bulunan, askerlikle yükümlü vatandaşların son yoklama-
ları veya askerlikle ilgili diğer muayeneleri, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti  
Elçilik veya Konsoloslukları tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında veya 
iki tabibe yaptırılır. Bu muayene sonucu düzenlenen raporlar, Elçilik ve Konso- 
losluklarca onaylandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.      
  (Değişik: 30/1/1997 - 97/9106 K.) Bu raporlar, Milli Savunma Bakanlığı   
Sağlık Dairesi Başkanlığınca incelenerek;                    
  1) "Askerliğe elverişlidir" şeklinde onaylanan raporlar yükümlünün sınıflan-
dırılması için bağlı bulunduğu askerlik şubesine gönderilir.          
  2) Yurt dışındaki resmi sağlık kurumlarından aldıkları raporlarda yurda ge- 
lemeyecek derecede hastalık veya arızası olduğu belirtilen yükümlülere onay ma- 
kamının kararına göre ertesi yıla bırakma veya sevki geciktirme işlemi uygula- 
nır.                                      
  3) Yurt dışından elçilik veya konsolosluk aracılığı ile usulüne uygun olarak
alınan "Askerliğe Elverişli Değildir" şeklindeki raporlar. Milli Savunma Bakan- 
lığı Sağılık Dairesi Başkanlığınca incelenir. Uygun görülen raporlar, onaylanır;
yetersiz ve şüpheli görülen raporlar onaylanmayıp, yükümlünün yurt içindeki bir 
askeri hastahanede muayenesi yaptırılır.                    
  4) Yurt dışından alınan raporlara itirazlar, yükümlünün yurt içindeki askeri
sağlık kurumlarından birinde yapılacak muayenesine göre sonuçlandırılır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Son Yoklamada Yapılacak Sağlık İşlemleri                  

  Madde 9 - Son yoklamada yapılan sağlık muayenelerinin kontrolu barışta, o  
bölgede bulunan kolordu, tümen baştabipleri tarafından savaşta üst makamlarca  
verilecek emre göre en yakın sağlık kurulu tarafından yapılır. Bundan başka son 
yoklama ile görevlendirilmiş bulunan askeri tabipler, çevrede görecekleri bula- 
şıcı hastalıkları muayenenin yapıldığı yerdeki hükümet tabibine yazılı olarak  
bildirmek zorundadırlar.                            
  Ayrıca muayeneler sonucu düzenleyecekleri askerlik şubelerindeki sağlık is- 
tatistiklerini de doldururlar ve bu şubeler kanalıyla ilgili makama gönderirler.
                                        
  Askerliğe Elverişli Olan ve Olmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler     

  Madde 10 - Son yoklamaları yapılan yükümlüler, askerliğe elverişli olanlar 
ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.          
  Askerliğe elverişli olmayan yükümlüler, askere alınmazlar. Bunlardan arıza- 
ları gözle görülebilecek kadar belirgin olanların raporlarına, arızayı gösteren 
bir boy fotoğrafı eklenerek iki nüsha rapor düzenlenir ve onay makamlarına gön- 
derilir, onaylanan raporlar kesinleşir. Kesinleşen raporlardan biri ilgiliye  
verilir, diğeri askerlik şubesindeki özlük dosyasına konur.           
  Sağlık durumları geçici olarak bozuk olan yükümlülere ertesi yıla bırakma  
kararı verilir ve iki nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir. Ra- 
porları onaylanan bu yükümlülere ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. Onay makam-
larınca tekrar muayenesine lüzum görülen yükümlüler, yeniden muayeneye gönderi- 
lir ve bunlara muayene sonucu alacakları rapor kararlarına göre işlem yapılır. 
  Tabipler tarafından kesin karar verilemeyenler, en yakın askeri hastanelere 
gönderilir. Bunların kesin kararları, bu hastanelerin sağlık kurullarınca veri- 
lir.                                      
                                        
  Geçici Sağlık Kurulu Raporu