Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce hakkında "Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" şeklinde rapor düzenlenmiş olup ilişikleri 
kesilmeyen-                                   
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1993 (EK - 16)                      
                                        
                                        
                                        
lerden, kendi isteği ile başvuranların, sıralı komutanlıklar kanalı ile Türk  
Silahlı Kuvvetlerinde hizmete devamlarının yararlı olacağı teklif edilmesi ha- 
linde, durumları bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilir.    
                                        

  Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, haklarında   
"Sınıf Görevini Yapamaz" şeklinde rapor düzenlenmiş olanlardan;         
  1) Malülen emekliye ayrılanlar ve yeniden sınıflandırılıp da yeni sınıfının 
temel kursuna katılmış veya bitirmiş olanlara hiç bir işlem yapılmaz.      
  2) Henüz sınıflandırılmamış olanların durumları, istekleri halinde bu Yönet-
melik hükümlerine göre yeniden değerlendirilir.                 
                                        

  Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce "askerliğe 
elverişli değildir" kararlı rapor alanlardan, herhangi bir sebeple sonradan ya- 
pılan muayenelerinde bu Yönetmeliğe göre aynı arıza ve hastalık yüzenden "asker-
liğe elverişlidir" kararı verilenlere hiçbir işlem yapılmaz.          
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 90 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.                             
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 91 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları  
yürütür.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  24/11/1986 tarihli ve 19291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 8/10/1986  
    tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı "Türk     
     Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği"nin ekleridir.     
                                        
                  AÇIKLAMA                   
                                        
  I. General, Amiral, Subay ve Astsubayların Hastalık ve Arızalarına göre Sı- 
nıflandırma Çizelgelerinin Uygulanması:                     
  1. Sınıflandırma Çizelgeleri 1 ve 2 numaralı olmak üzere 2 grupta toplanmış-
tır. Bu çizelgelerde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma 
Genel Komutanlığındaki bütün sınıflar belirtilmiş ve Hastalık ve Arızalar liste-
sindeki maddelerle bu maddelerdeki A, B ve D dilimleri ve bu dilimlerdeki fıkra-
lar sıralanmıştır. Sınıflandırma Çizelgelerindeki artı (+) işaretleri general, 
amiral, üstsubay, subay, yedek subay ve astsubayların o sınıfta görev yapacakla-
rını, çarpı (x) işaretleri sınıflarında Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığınca yönergelerde belirtilecek olan kadro görev yerlerinde görev yapa-
caklarını, eksi (-) işaretleri general ve amirallerin fiili kıt'a komutanlığı  
görevini yapamıyacaklarını buna mukabil yönetim, idari ve diğer geri hizmetlerle
ilgili kadro görevlerini yapabileceklerini, üstsubay, subay, yedek subay ve ast-
subayların ise sınıflarında görev yapamayacaklarını belirtir.          
  2. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline Sınıflandırma Çi- 
zelgeleri ile beraber, ayrıca bu Yönetmeliğin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri  
Komutanlıkları bölümlerinde belirtilen sağlık nitelikleri hükümleri gereğince  
işlem yapılır.                                 
  3. Bütün sınıflarda artı (+) işaretli olan maddelerin A dilimi fıkraları ve 
bütün sınıflarda eksi (-) işaretli bulunan maddelerin D dilimi fıkraları Sınıf- 
landırma Çizelgelerinde gösterilmemiştir. İşlemler bu durumlar gözönüne alınarak
yapılacaktır.                                  
  4) (Değişik: 20/9/1988 - 88/13300 K.) 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma Çizelge-
lerinde, kendi sınıfında eksi (-) işaretli bulunan bir hastalık ve arızası olan 
personele, 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinde aynı hastalık ve arıza- 
lardan (+) işaretli bir sınıf varsa, sınıf değiştirme işlemi uygulanır.     
  5. 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinde bütün sınıflarda eksi (-)  
işaretli fıkralarda gösterilen hastalık ve arızası bulunan personeli Türk Silah-
lı Kuvvetlerinde görev yapamaz kararı verilir.                 
  6) (Değişik: 20/9/1988 - 88/13300 K.) Sınıflandırma Çizelgelerinin kullanı- 
lışı: Bir hastalık ve arızası bulunan kişiye önce kesin tanı konulur, sonra bu 
hastalık ve arızanın Hastalık ve Arızalar Listesinde hangi madde, dilim ve fık- 
raya girdiği saptanır. Daha sonra bu madde, dilim ve fıkra Sınıflandırma Çizel- 
gesinde bulunur. Madde, dilim ve fıkra için personelin görev yaptığı sınıfta  
(+), eksi (-) ya da çarpı (x) işareti bulunduğuna göre sınıfı görevini yapar,  
sınıfı görevini yapamaz, sınıfı görevini uygun kadro görevinde yapar ya da Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz kararı verilir. Hastalık ya da arızası per- 
sonelin görev yaptığı sınıf ve rütbede eksi (-) işaretli ise 1 ve 2 Numaralı  
Sınıflandırma Çizelgelerine bakılır. O hastalık ya da arızanın bulunduğu fıkra 
herhangi bir sınıfta personelin bulunduğu rütbe için artı (+) ise sınıf değiş- 
tirme işlemi yapılır.                              
                                        
  Örnek: 1                                  
  Tanı: Gastropitozis                             
  Hastalık ve Arızalar Listesinde yeri:                    
  Madde 45, Dilim A, Fıkra 3                         
  Rütbesi: Üsteğmen                              
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
  Sınıfı: Piyade                               
  Sınıflandırma Çizelgelerinde yeri: Yok                   
  Karar: Durumu Madde 45, Dilim A, Fıkra 3'e uyar, sınıfı görevini yapar.   
  Örnek: 2 (Dğişik: 20/9/1988 - 88/13300 K.)                 
  Tanı: Sol böbrekte fonksiyon bozukluğu yapmış uretoro-pelvik darlık     
  Hastalık ve Arızalar Listesinde yeri:                    
  Madde 53, Dilim B, Fıkra 1                         
  Rütbesi: Üsteğmen                              
  Sınıfı: İstihkam                              
  Karar: Durumu 53 ncü madde,B Dilimi, Fıkra 1'e uyar,sınıfı görevini yapamaz.
1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgesindeki artı (+) işaretli sınıflardan bi- 
rinde görevlendirilmesi uygundur.                        
  Örnek: 3                                  
  Tanı: Böbrek tüberkülozu (Tedaviye cevap veren)               
  Hastalık ve Arızalar Listesinde yeri:                    
  Madde 53, Dilim B, Fıkra 3                         
  Rütbesi: Binbaşı                              
  Sınıfı: Topçu                                
  Karar: Durumu 53 ncü madde, B Dilimi, Fıkra 3'e uyar. Sınıfının uygun kadro 
görev yerlerinde görev yapar.                          
  Örnek: 4                                  
  Tanı: Zeka geriliği ile beraber Von Rocklinghausen             
  Hastalık ve Arızalar Listesinde yeri:                    
  Madde 29, Dilim D, Fıkra 2                         
  Sınıfı: Muhabere                              
  Karar: Durumu 29 ncu madde, D Dilimi, Fıkra 3'e uyar. T.S.K.lerinde görev  
yapamaz kararı uygulanır.                            
  II. Yükümlü, Er ve Erbaşlara Hastalık ve Arızalar Listesinin Uygulanması:  
  Tüm hastalık ve arızalar askerliğe uyarlık açısından Yönetmelik kapsamına  
alınmıştır. Hastalık ve Arızalar Listesinde her madde hastalık ve arızaların  
ağırlık derecesine göre A, B, C, D dilimlerine, dilimler de fıkralara ayrılmış- 
tır. A dilimlerinde askerliğe elverişli olan hastalık ve arızalar, B ve D dilim-
lerinde askerliğe elverişli olmayan hastalık ve arızalar toplanmıştır. C dilim- 
lerinde; A, B, D dilimlerinde toplanan hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat 
hallerinde geçici olarak askerliğe elverişli olmayan durumları belirtilmiştir. 
D dilimlerinde barış ve savaşta sürekli olarak askerliğe elverişli olmayan, B  
dilimlerinde barışta askerliğe elverişli olmayan, savaşta gereksinme duyulduğu 
zaman askerliğe alınabilecek durumlar belirtilmiştir.              
                                        
             HASTALIK VE ARIZALAR LİSTESİ             
                GÖZ HASTALIKLARI