Madde 11 - Sağlık durumları askerliğe elverişli olmayanlar ile geçici arıza-
larından ötürü ertesi yıla terk edilenlere askerlik meclisi geçici sağlık kuru- 
lunca düzenlenen raporlar, Askerlik Şubesi Rapor Defterine işlenir. Raporlar  
onaylandıktan sonra kesinleşir.                         
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
     Yükümlülerle Erlerin Sağlık Yeteneğine Göre Sınıflandırılmaları    
                                        
  Yükümlülerle Erlerin Sağlık Yeteneklerine Göre Sınıflandırılmalarındaki   
İlkeler                                     

  Madde 12 - Sağlık yeteneklerine göre askerliğe elverişli olan yükümlülerin 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hangi sınıflarına ayrılacakları sağlık ve diğer yete-
nekleri gözönünde tutularak askeralma teşkilatı tarafından tesbit edilir.    
  Birlik ve kurumlarda görevli erlerle sevk erlerinde bulunan, hayat için teh-
like göstermeyen ameliyatla giderilmesi mümkün hastalık ve arızalar, istedikleri
takdirde giderilir. Ameliyata razı olmayanlara bu Yönetmelik hükümlerine göre  
işlem yapılır.                                 
  Hayat için tehlike oluşturan hastalıklarda (mide delinmesi, akut apandisit, 
boğulmuş fıtık gibi) kişinin izni alınmaksızın cerrahi girişim ve tedavi sonucu-
na göre işlem yapılır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Askerliğe Elverişli Olanların Sınıflandırılması               

  Madde 13 - Askerliğe elverişli olanların sınıflandırılmaları aşağıdaki sağ- 
lık ve diğer yetenekleri gözönünde tutularak yapılır.              
  1) Piyade: Sağlamlar ile arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.  
  2) Topçu:                                  
                                        
  A - Sağlamlar,                               
  B - Arızaları A dilimine girenler,                     
  C - Kas ve iskelet sistemi gelişmiş olanlar bu sınıfa verilir.       
  D - Sahra Topçusuna ayrılacakların boyları 160 Cm.den aşağı olmamalıdır.  
  E - Kulak zarları delik olanlar tercih edilir.               
                                        
  3) Özel Topçu: (Nike ve Honest John v.b.) Tam sağlam olanlar ile teknik   
aletleri kullanmada üstün yetenekleri bulunan ilkokul mezunları bu sınıfa veri- 
lir.                                      
  4) Tank ve zırhlı Süvari                          
  A - Solunum, dolaşım ürogenital sistemleri ve özellikle büyük eklemleri sağ-
lam olanlar,                                  
  B - Her iki gözde görme derecesi, ayrı ayrı tam olan ve diskromatopsi bulun-
mayanlar,                                    
  C - İşitme tam olan, kulaklarda yerleşmiş iltihaplı hastalıklar bulunmayan- 
lar,                                      
  D - Sinir ve ruh sistemleri sağlam olanlar,                 
  E - Bedenen ağır işlere dayanacak güçte olanlar,              
  F - Sindirim sisteminde göreve engel olacak iltihaplı hastalıklar faal veya 
geçirilmiş mide ve barsak ülserleri bulunmayanlar,               
  G - Ağır işlere ve fizik hareketlere engel derecede şişmanlığı bulunmayan- 
lar,                                      
  H - Ayaklarında motor çalıştırmaya engel şekil bozuklukları, eklem yapışık- 
lıkları ve bacaklarda varis bulunmayanlar,                   
  I - Boyları 160 Cm.den aşağı olmayanlar bu sınıfa verilir.         
  J - Göz kapakları ve konjektiva hastalıkları, bu sınıfa verilmeye engeldir. 
Klostrofobia (Kapalı yerde bulunma fobisi) bulunanlar bu sınıfa alınmamalıdır. 
Uzun müddet kapalı yerde kalmaya dayanıklı olanlar tercih edilmelidir.     
  5) Süvari: Kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş bulunan, boyları 164-172 
Cm. arasında olan tam sağlamlar bu sınıfa verilir.               
  6) İstihkam: Diskromatopsi bulunmayan, sağlamlar ve arızaları A dilimine  
giren bu sınıfa verilir.                            
  7) Muhabere: Görme ve işitme fonksiyonları sağlam olup, diğer sistemlerdeki 
sağlık nitelikleri A dilimine girenler bu sınıfa verilir.            
  8) Ulaştırma: Diskromatopsi bulunmayan; sağlamlar ve arızaları A dilimine  
girenler bu sınıfa verilir.                           
  9) Sıhhiye: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.  
  10) Kimya: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilirler. 
Sanat enstitüsünü bitirmiş veya bitirmeden ayrılmış olanlara öncelik verilir.  
  11) Ordudonatım: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa veri- 
lir.                                      
  12) Mızıka (Bando): Dişleri muntazam, dudakları ince olanlar ve solunum sis-
temi sağlam olanlar bu sınıfa verilir. Saz, caz ve diğer müzik aletlerinden bi- 
rinde çalışanlara öncelik verilir.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  13) Jandarma: Sağlamlar, arızaları A dilimine girenler, kas ve iskelet sis- 
temleri iyi gelişmiş olanlar, göz, kulak, burun ve boğazları sağlam olan, keke- 
meliği olmayanlar, boyları 165 Cm.den yukarı bulunanlar, ilkokul mezunu olan,  
bulunmadığı takdirde, okur yazar olanlar bu sınıfa verilir.           
  14) Şoförler: Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanacak erler:    
  A - Trafik ehliyetnameleri için sağlık nitelikleri, Kara Yolları Trafik Yö- 
netmeliğine göre tesbit edilir.                         
  B - Türk Silahlı Kuvvetleri motorlu araçları için verilecek şoför ehliyet- 
namelerinde sağlık nitelikleri, K.K.K.nın Şoför Eğitimi Devamlı Talimatına göre 
tesbit edilir.                                 
  C - Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinden alınan ehliyetnameleri bulunan şo- 
förlerin ayrıca askeri hastanelerin sağlık kurullarından geçirilmesine gerek  
yoktur.                                     
  D - Şoför olacak erlerin sağlık nitelikleri:                
  (a) Göz:                                  
  (I) Görmeleri iki gözdede ayrı ayrı 0,7'den az olmayanlar,         
  (II) Gece görüşleri ve görme alanları normal olanlar,            
  (III) Göz hareketleri normal olup çift görmesi olmayanlar,         
  (IV) Diskromatopsi, albinismus, nistagmus ve kapak hastalığı (entropium,  
ektropium v.s.) bulunmayanlar,                         
  (V) Refraksiyon kurusu-3 diyoptriyi aşmayan hipermetropi miyopi ve eksenler 
arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşmayan muhtelif cins astigmatizması olanlar,   
  askeri şoför olarak yetiştirilirler.                    
  (VI) Tank şoförleri hariç, diğerlerinde gözlükle düzeltme kabul edilir,ancak
araç kullanırken gözlük takmaları zorunludur. Gözlüğü yanında bulunmayanlar araç
kullanamazlar.                                 
  (b) Kulak:                                 
  (I) Kulaklarda işitme kuvveti tam olmalıdır.                
  (II) Kulak uğultusu, çınlama, baş dönmesi gibi arızalar bulunmamalıdır.   
  (III) Burun ve boğazın, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerindeki  
arızalar şoförlüğe engel değildir. B dilimindekiler şoför olmaya engeldir.   
  (c) İç Sistemler: Kara Yolları Trafik Tüzüğünün 40 ncı maddesine göre ağır 
diyabet, araç kullanırken hayatı tehdit edici kalp ve damar hastalıkları, ileri 
böbrek yetersizliği, açık akciğer tüberkülozu, devam eden bulaşıcı hastalıklar 
bulunmamalıdır.                                 
  (d) Kas ve iskelet sistemi tam, sağlam olmalıdır. Şoför olacak erlerin boy- 
ları 160 Cm.den aşağı olmamalıdır. Fıtık, varis gibi arızaları bulunmamalıdır. 
  (e) Ruhsal durum:                              
  (I) Psikotik reaksiyonları (Skizofreni, paranoya, mani, melankoli, ayırt  
edilmeyen psikotik reaksiyonlar, envolüsyon psikozları, reaktif psikotik reaksi-
yonlar) bulunmamalıdır. Bu ruhsal reaksiyonlardan birini geçirdiği saptananlar, 
muayene sırasında sağlam bulunsalar da şoför olamazlar.             
  (II) Zeka geriliği bulunmamalıdır.                     
  (III) Toksikomani olmamalıdır.                       
  (IV) Organik beyin hastalıkları sonucu psikozlar, zeka ve karakter bozukluk-
ları (Konfüzyon, delirium, genel paralizi v.b.) bulunmamalıdır.         
  (V) Psikonevrotik reaksiyonları, psikopatik reaksiyonları, antisosyal ve an-
timoral davranışları bulunmamalı ve mükerrer suç işlememiş olmalıdır.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (f) Sinir Sistemi:                             
  (I) Santral sinir sisteminin hastalık, arıza ve sekelleri bulunmamalıdır.  
  (II) Travmatik nevrozları, yeni geçirilmiş ağır travmaları olmamalıdır.   
  (III) Periferik sinir sisteminin araç kullanmaya engel felçleri bulunmamalı-
dır.                                      
  (IV) Araç kullanmaya engel olan kas hastalıkları olmamalıdır.        
  (V) Her türlü konvülsiyonlu veya konvülsiyonsuz epileptik nöbetleri olmama- 
lıdır.                                     
  (VI) Otonom sinir sistemi arızası olmamalıdır.               
  Devamlı olarak ve özellikle eğitim ve öğrenim başlangıcında şoförlüğe ayrıl-
mış erlerin kendilerine verilmiş göreve karşı olan tavır hareketleri, amirleri 
ve kıta tabipleri tarafından gayet dikkatli ve yakından tetkik ve takip neticesi
yetersizlik gösterenler şoförlük görevinden uzaklaştırılırlar. Beden ve ruh ye- 
teneklerinde en küçük bir şüpheyi uyandıranlar, izleyenler tarafından bir anket-
le uzman tabibe gönderilirler.                         
  15) Komando: Tam sağlam olanlardan; kas ve iskelet sistemi iyi gelişmiş bu- 
lunanlar, çevik olanlar, yargılama ve kavrama yeteneği süratli bulunanlar, ref- 
leksleri kuvvetli olanlar, görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar arasından  
ve sağlık kurulundan geçirilmek kaydiyle seçilirler.              
  16) Paraşütçü: Piyade sınıfı sağlık niteliklerine sahip olanlardan:     
  A - Boyları 160 (dahil) Cm.den aşağı olmayanlar,              
  B - Öncelikle gönüllü olanlar,                       
  C - Benzin kokusundan etkilenmeyenler,                   
  D - Evvelce kırık, çıkık gibi kaza geçirmemiş ve romatizması bulunmayanlar, 
  E - Paraşütle atlamaya engel herhangi bir ameliyat geçirmemiş olanlar,   
  F - Paraşütçü muayenesini kazanmış bulunanlar,               
  G - En az ilkokul mezunu olanlar,                      
  H - Atletik bir vücuda sahip bulunanlar,                  
  İ - Görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar arasından seçilirler.     
  17) Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ayrılacak erlerin sağlık yetenek-
leri bu yönetmeliğin Deniz ve Hava bölümlerinde yazılıdır.           
  18) (Ek: 20/9/1988 - 88/13300 K; Değişik: 30/1/1997-97/9106 K.) Uzman erbaş 
adaylarına, istihdam edilecekleri: uzman erbaşlara ise, istihdam edildikleri sı-
nıftaki erbaş ve erlerin sağlık niteliklerine göre işlem yapılır.        
  Uzman Jandarma yetiştirilmek üzere Uzman Jandarma Okuluna alınacak uzman  
jandarma adaylarında, askeri okullara alınacak öğrenci adaylarının sağlık nite- 
likleri aranır. Uzman jandarma statüsünde olup da, astsubay olmak için başvu-  
ranlarda ise," Jandarma Astsubay Çavuş-Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş" rüt- 
belerindeki astsubayların sağlık nitelikleri aranır. (Belirtilen rütbelerde sı- 
nıfı görevini yapabilecek derecede hastalık ve arızası bulunan uzman jandarma- 
lar, astsubay adayı olabilir, ancak sınıf değişikliğini gerektiren hastalık   
ve arızası bulunan uzman jandarmalar, astsubay adayı olamaz.)          
  Uzman Jandarma çavuş ile uzman jandarma III.kademeli çavuş rütbelerindeki  
Uzman Jandarmalara, "Astsubay Çavuş-Astsubay Kıdemli "üstçavuş"; uzman jandar- 
ma IV. kademeli çavuş ve daha üst rütbedeki uzman jandarmalara ise, "Astsubay  
Başçavuş ve Astsubay Kıdemli Başçavuş" rütbelerindeki astsubayların sağlık ni- 
telikleri uygulanır. Ancak, bunlardan sınıfı ile ilgili sağlık niteliklerini  
kaybedenlere sınıf değişikliği işlemi yapılmayıp, bu personel, sınıflarının   
geri hizmetlerinde veya karargah ve kurumlarda istihdam edilirler (Jandarma   
sınıfında söz konusu rütbelerde sınıfı görevini yapamayacak derecede hastalık  
ve arızası olup da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 Numaralı Sınıflandırma Çi-  
zelgesinde levazım, personel, ordudonatım ve maliye sınıflarında görev yapa-  
bilecek durumda bulunan Uzman Jandarmalar hakkında, karargah ve kurumlarda   
görev yapma kararı verilir. Ancak, belirtilen sınıflarda da görev yapamayacak  
derecede hastalık ve arızası bulunanlar hakkında "Türk Silahlı Kuvvetlerinde  
Görev Yapamaz" kararı verilir."                         
  Sınıf Değiştirmesi Gereken Erler Hakkında Yapılacak İşlem          

  Madde 14 - Askere alındıktan sonra askeri hastanelerin sağlık kurullarından 
aldıkları rapor üzerine sınıf değiştirme işlemi yapılması gereken erlerin rapor-
ları, Kuvvet Komutanlıkları Sağlık Daire Başkanlıklarınca onaylanır ve bu erler 
Kuvvet Komutanlıkları tarafından kendi kuvvetleri içinde sağlık yeteneklerine  
uygun başka bir sınıfa geçirilirler.                      
  Askerliğe Elverişli Olmayan Erler Hakkında Yapılacak İşlem         

  Madde 15 - Askere alındıktan sonra askeri hastanelerin sağlık kurullarından 
"Askerliğe elverişli değildir" kararı alan erler, raporlarının onaylanmasını  
beklemek üzere bu hastaneler tarafından yerli kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi 
emrine gönderilir. Ayrıca durum ilgililerin birliğine duyurulur. Terhis işlem- 
leri, raporları ilgili makamlarca onaylanıp askerlik şubesine geldikten sonra  
yapılır. "Askerliğe elverişli değildir" kararı alanlar gerektiğinde ilgili ma- 
kamlarca yeniden askeri hastanelerin sağlık kurullarına muayeneye gönderilerek 
alacakları son rapor kararına göre, (160-1) T.S.K. Personelinin Sağlık Muayene- 
leri Yönergesi gereğince işlem görürler. "Askerliğe elverişli değildir" kararı 
alanlar emsalinin çağ dışı kalma tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı'nca ge- 
rektiğinde tekrar muayene ettirilerek alacakları son rapor kararına göre işlem 
görürler.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
  Geçici Hastalıkları ve Arızaları Tesbit Edilen Yükümlü, Er ve Erbaşlara   
Yapılacak İşlemler